ORDIN nr. 529 din 10 septembrie 2003pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc, de testări şi experimentari în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 17 septembrie 2003    Având în vedere prevederile art. 17 lit. i) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari şi ale art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de autorizare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc, de testări şi experimentari în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile regulamentului vor fi duse la îndeplinire de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusBucureşti, 10 septembrie 2003.Nr. 529.  +  Anexa REGULAMENTde autorizare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc, de testări şi experimentari în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţii de autorizare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc, de testări şi experimentari în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.  +  Articolul 2Prin laborator de încercări la foc, în sensul acestui regulament, se înţelege: a) orice laborator de încercări sau poligon de experimentari pentru produse, materiale, procedee şi echipamente destinate apărării împotriva incendiilor; b) orice laborator ce executa analize şi încercări pentru determinarea comportării la foc a produselor şi materialelor; c) orice laborator ce executa încercări pentru determinarea eficientei lucrărilor de termoprotectie.  +  Articolul 3Prin autorizarea laboratoarelor de încercări la foc se conferă acestora dreptul ca, pe baza încercărilor şi analizelor efectuate cu echipamentul propriu, sa emita documente (rapoarte de încercare, referate, studii) recunoscute de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, ca instituţie abilitata prin lege sa coordoneze şi sa controleze la nivel naţional activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor.  +  Articolul 4Autorizarea este obligatorie pentru toate laboratoarele de încercări la foc care emit documente privind certificarea calităţii mijloacelor tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, precum şi în domeniul comportării la foc a materialelor şi produselor.  +  Articolul 5Autorizarea nu este necesară în cazul laboratoarelor care emit rapoarte de încercare în domeniile reglementate de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor; în acest caz se aplică procedurile de desemnare, conform legii.  +  Articolul 6Autorizarea laboratoarelor de încercări la foc se efectuează pentru orice laborator de acest profil, independent de mărime sau de titularul dreptului de proprietate.  +  Articolul 7Autorizarea se acordă pentru încercări bazate pe standarde române şi standarde ale organismelor de standardizare europene şi internaţionale; în cazul în care pentru un anumit subdomeniu nu exista standarde de metoda româneşti, europene sau internaţionale, metodele de încercare trebuie validate conform prevederilor SR EN ISO/CEI 17025.  +  Articolul 8În vederea autorizării, laboratoarele de încercări la foc trebuie să fie acreditate, conform legii, de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR, organismul naţional de acreditare.  +  Articolul 9Prin acreditarea laboratoarelor de încercări la foc se asigura recunoaşterea de către Asociaţia de Acreditare din România - RENAR a competentei acestora de a efectua analize şi încercări de profil.  +  Capitolul II Organizarea autorizării laboratoarelor de încercări la foc  +  Articolul 10Autorizarea laboratoarelor de încercări la foc se efectuează de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari prin Comisia de autorizare.  +  Articolul 11Comisia de autorizare se compune din preşedinte, vicepreşedinte, 3 membri, un secretar şi se numeşte prin ordin al comandantului Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 12Comisia de autorizare se întruneşte în şedinţe ordinare trimestriale. Se pot desfăşura şedinţe extraordinare la propunerea preşedintelui sau la iniţiativa unei treimi din componenta acesteia.  +  Articolul 13Comisia de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc are următoarele atribuţii: a) elaborează procedura de evaluare şi autorizare a laboratoarelor de încercări la foc, procedura de supraveghere a activităţii laboratoarelor autorizate, precum şi procedura de tratare a contestaţiilor, care se aproba prin ordin al comandantului Corpului Pompierilor Militari; b) propune procedura de calcul al contravalorii prestărilor de servicii ce se efectuează în procesul de autorizare; c) aplica în mod unitar şi nediscriminatoriu procedura de autorizare a laboratoarelor, indiferent de tipul, complexitatea, volumul şi domeniul de lucru al laboratorului care solicită autorizarea; d) asigura confidenţialitatea datelor privind autorizarea laboratoarelor.  +  Articolul 14Evaluarea laboratoarelor de încercări la foc se face de către un grup de auditori, cu competenţa în domeniu, din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, Centrului de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor şi Asociaţiei de Acreditare din România - RENAR, prin Comitetul tehnic pentru încercări la foc.  +  Articolul 15Autorizarea se acordă pentru o perioadă de 3 ani.  +  Articolul 16Autorizarea şi retragerea autorizării se semnează de comandantul Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 17Cu 90 de zile înainte de expirarea perioadei de autorizare, laboratorul autorizat are obligaţia de a solicita menţinerea autorizării, conform procedurii de evaluare şi autorizare.  +  Articolul 18 (1) Măsura de retragere a autorizaţiei se aplică în cazul înregistrării unor abateri privind: a) emiterea de rapoarte de încercare pentru încercări definite conform art. 2 pentru care laboratorul nu este autorizat; b) emiterea de rapoarte de încercare cu rezultate intentionat eronate sau ca urmare a unor presiuni; c) nefunctionarea sistemului de management al calităţii adoptat; d) utilizarea abuzivă a certificatului de autorizare. (2) Măsura de retragere a autorizaţiei se aplică şi în cazul retragerii acreditării de către Asociaţia de Acreditare din România - RENAR.  +  Capitolul III Obligaţiile şi răspunderile laboratoarelor de încercări la foc  +  Articolul 19În afară obligaţiilor ce le revin prin procedura de evaluare şi autorizare, laboratoarele de încercări la foc au şi următoarele obligaţii: a) sa pună la dispoziţie Comisiei de autorizare şi auditorilor documentele şi informaţiile necesare verificării veridicitatii datelor din dosarul de autorizare; b) să asigure condiţiile necesare desfăşurării auditurilor periodice şi să prezinte spre verificare toate documentele solicitate; c) sa îndeplinească la termen măsurile stabilite de Comisia de autorizare sau de către auditori; d) sa înceteze emiterea de rapoarte de încercare după expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei; e) sa achite, la termenele stabilite, tarifele şi contravaloarea prestărilor de servicii care s-au efectuat; f) sa nu aducă atingere credibilitatii Comisiei de autorizare.  +  Articolul 20Laboratoarele de încercări la foc trebuie să informeze în 15 zile Comisia de autorizare asupra modificării condiţiilor avute în vedere la autorizare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 21Autorizarea de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari a laboratoarelor de încercări la foc nu exclude existenta celorlalte autorizari impuse de actele normative în vigoare şi nu exonereaza laboratoarele de obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin.  +  Articolul 22Tarifele şi contravaloarea prestărilor de servicii efectuate în vederea autorizării se stabilesc în condiţiile legii.  +  Articolul 23Urmărirea aplicării şi controlul respectării de către factorii implicaţi a prevederilor prezentului regulament se asigura de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 24Lista laboratoarelor autorizate se editează în publicaţiile periodice de specialitate editate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 25Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică, potrivit legii.-------