HOTĂRÎRE Nr. 167 din 15 aprilie 1994privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii, cu modificările ulterioare
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 107 din 27 aprilie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii, completată prin Hotărârea Guvernului nr. 415/1992, se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 3 alineatele 4 şi 5 se modifica şi vor avea următorul cuprins: "Autovehiculele devenite proprietate de stat, în condiţiile legii, prin confiscare - cu excepţia celor confiscate prin hotărâri judecătoreşti -, precum şi cele fără stapin ori considerate abandonate prin efectul unor legi, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. d) din Decretul nr. 111/1951, se transmit cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, care le va repartiza în administraţie ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, în limita normativelor de dotare a instituţiilor publice şi cu respectarea procedurii de declarare şi evaluare a acestor bunuri. Atribuirea cu titlu gratuit către Secretariatul General al Guvernului se face de Ministerul Finanţelor, la împlinirea termenelor prevăzute de lege, pe baza evidentelor deţinute de Inspectoratul General al Poliţiei, precum şi pe baza evidentelor deţinute de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti cu privire la aceste categorii de autovehicule." 2. Articolul 3 se completează cu un nou alineat, având următorul cuprins: "Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. 4 se face de către o comisie interministeriala care va funcţiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Industriilor, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei, Direcţiei Generale a Vamilor, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi Ministerului Transporturilor."  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se republică în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-------------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretarul general al Guvernului,Viorel Hrebenciuc----------------