HOTĂRÂRE nr. 1.066 din 4 septembrie 2003privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 17 septembrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 3 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi al art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie se organizează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie are sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, denumit în continuare Oficiul Naţional, îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigura stabilirea obiectivelor de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei, fotogrammetriei şi teledetectiei; b) de reglementare, având ca scop elaborarea cadrului normativ instituţional, precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice, în vederea realizării obiectivelor strategice în domeniul cadastrului; c) de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea aplicării reglementărilor în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi al organizării teritoriului, precum şi o buna funcţionare şi îndeplinire a atribuţiilor de către unităţile din subordine; d) de îndrumare, sprijin şi control al autorităţilor publice centrale şi locale, a persoanelor fizice şi juridice, în aplicarea corecta a prevederilor legale în domeniul cadastrului şi al organizării teritoriului; e) de administrare a patrimoniului Oficiului Naţional şi al unităţilor subordonate.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 2, Oficiul Naţional îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) organizează, îndrumă şi controlează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetectie, cadastru şi cartografie la nivelul întregii tari; b) organizează şi actualizează fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi banca de date a sistemului unitar de cadastru; c) avizează conţinutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice necesare uzului public; d) elaborează şi promovează, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, proiecte de acte normative necesare organizării, funcţionarii şi dezvoltării sistemului, în conformitate cu strategiile adoptate pentru domeniul sau de activitate; e) elaborează norme tehnice şi metodologice, regulamente şi instrucţiuni în domeniul sau de activitate; f) autorizeaza persoane fizice şi juridice pentru realizarea şi verificarea lucrărilor tehnice de specialitate; g) asigura, în condiţiile legii, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale; h) îndeplineşte sarcinile ce rezultă din angajamentele internaţionale în domeniul sau de activitate; i) organizează şi coordonează executarea măsurătorilor pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuţi de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare; j) asigura identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale a terenurilor şi construcţiilor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe harti şi planuri cadastrale, precum şi integrarea datelor în banca de date a cadastrului; k) întocmeşte lucrările de cadastru agricol, organizarea teritoriului şi organizează sistemul informaţional al teritoriului agricol; l) organizează integrarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor şi a altor deţinători legali de terenuri şi construcţii, în vederea publicităţii şi opozabilitatii drepturilor acestora faţă de terţi; m) asigura asamblarea şi integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate. (2) Oficiul Naţional avizează sau aproba, potrivit legii, împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, folosirea definitivă sau temporară a terenurilor agricole în alte scopuri decât producţia agricolă. (3) Oficiul Naţional elaborează metodologia privind evidenta cadastrala tehnica, economică şi juridică, înscrierea actelor şi faptelor juridice referitoare la imobile, împreună cu Ministerul Justiţiei şi cu alte ministere şi organe centrale, după caz. (4) Oficiul Naţional îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau prin alte acte normative.  +  Articolul 4 (1) Oficiul Naţional colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, având dreptul de a solicita date şi informaţii necesare în vederea realizării atribuţiilor sale. (2) Oficiul Naţional are obligaţia de a pune la dispoziţie instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale datele de specialitate disponibile, solicitate de acestea, în condiţiile legii. (3) Oficiul Naţional pune la dispoziţie autorităţilor publice şi altor instituţii interesate, în condiţiile legii, situaţii statistice de sinteza privind terenurile şi construcţiile. (4) Oficiul Naţional asigura furnizarea datelor cu privire la terenuri, necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corecta a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, pe măsura înregistrării acestora în evidentele cadastrale.  +  Articolul 5 (1) Oficiul Naţional este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, asistat de doi vicepreşedinţi cu rang de subsecretari de stat, numiţi prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. (2) Preşedintele Oficiului Naţional are calitatea de ordonator secundar de credite. (3) Preşedintele conduce întreaga activitate a Oficiului Naţional, pe care îl reprezintă în raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie. Preşedintele poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul Oficiului Naţional. (4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine cu caracter normativ şi individual. (5) Vicepreşedinţii exercita atribuţiile şi sarcinile stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional şi coordonează unele compartimente, potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. (6) Oficiul Naţional are un secretar general care face parte din categoria inaltilor funcţionari publici. El este numit în funcţie prin decizie a primului-ministru, în condiţiile legii, exclusiv pe criterii profesionale. Secretarul general trebuie să aibă studii superioare economice, juridice sau administrative de specialitate de lungă durata, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta. (7) Pe lângă preşedintele Oficiului Naţional se organizează şi funcţionează Colegiul Oficiului Naţional ca organ consultativ. Componenta şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului Oficiului Naţional se aproba prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional.  +  Articolul 6Oficiul Naţional se poate afilia la organismele internaţionale de specialitate şi poate participa la proiectele internaţionale iniţiate de acestea. Plata cotizaţiilor la aceste organisme se va suporta din veniturile proprii ale Oficiului Naţional, iar sumele realizate din participarea la proiectele internaţionale se constituie în venituri proprii.  +  Articolul 7Structura organizatorică a Oficiului Naţional este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 8 (1) În subordinea Oficiului Naţional funcţionează: a) Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie, care include şi Centrul Naţional de Fotogrammetrie şi Teledetectie, unitate fără personalitate juridică, constituită în baza Hotărârii Guvernului nr. 105/1999; b) oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene şi Oficiul de Cadastru, Geodezie şi Cartografie al Municipiului Bucureşti, ca servicii publice descentralizate. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie, precum şi ale oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare ale acestora, aprobate prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional. (3) Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii ale unităţilor subordonate Oficiului Naţional se aproba prin ordin al preşedintelui, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Oficiului Naţional este 100, din care 78 funcţii publice, exclusiv demnitarii. (2) Numărul maxim de posturi pentru unităţile care funcţionează în subordinea Oficiului Naţional este 3.230, din care 2.138 funcţii publice pentru oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 10 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, contrasemnat de ministrul delegat pentru administraţia publică. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Oficiului Naţional şi din unităţile subordonate se stabilesc, potrivit legii, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 11Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Oficiului Naţional se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea preşedintelui Oficiului Naţional, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la art. 9.  +  Articolul 12Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din aparatul propriu al Oficiului Naţional şi a celor din unităţile subordonate se face potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 13 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Oficiului Naţional şi unităţilor subordonate se asigura din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii provin din: a) sume încasate din servicii prestate şi tarife conform actelor normative în vigoare; b) donaţii şi sponsorizări ale unor persoane fizice şi juridice din ţara şi străinătate, în condiţiile legii; c) fonduri externe nerambursabile; d) alte surse, potrivit legii.  +  Articolul 14 (1) Oficiul Naţional asigura executarea lucrărilor de cadastru, geodezie, fotogrammetrie, cartografie, organizarea teritoriului agricol, aplicarea legilor fondului funciar şi alte activităţi specifice, prin aparatul unităţilor subordonate, precum şi pe bază de contracte cu persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii. (2) Autorizarea persoanelor fizice şi juridice pentru contractarea şi executarea lucrărilor tehnice de cadastru se va face potrivit reglementărilor legale. (3) Lucrările tehnice de cadastru în vederea elaborării cărţii funciare necesare publicităţii imobiliare se vor realiza numai de către persoanele fizice sau juridice autorizate. (4) Se interzice personalului Oficiului Naţional, al oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi personalului Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie să execute, în calitate de persoane fizice autorizate, lucrări de natura celor prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 15 (1) Pentru activităţile proprii Oficiul Naţional şi unităţile subordonate acestuia au în dotare un parc de mijloace de transport care se stabileşte prin normativele proprii ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii. (2) Normativele pentru consumuri materiale şi fonduri financiare necesare întreţinerii şi funcţionarii mijloacelor de transport se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.  +  Articolul 16Autorităţile administraţiei publice locale vor acorda sprijin pentru asigurarea condiţiilor desfăşurării corespunzătoare a activităţilor oficiilor de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 17Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 590/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 29 iunie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 4 septembrie 2003.Nr. 1.066.  +  Anexa 1                                            Numărul maxim de posturi 100,                                            exclusiv demnitarii       ORGANIGRAMA OFICIULUI NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE ┌────────────────────┐ ┌──────────────────┐ │COLEGIUL CONSULTATIV├──────┐ ┌─────┤DIRECŢIA INTEGRARE│ └────────────────────┘ │ │ │EUROPEANĂ ŞI │ ┌────────────────────┐ │ │ │RELAŢII │ │SERVICIUL JURIDIC, │ │ ┌──────────┐ │ │INTERNAŢIONALE │ │CONTENCIOS ŞI ├──────┼──────┤PREŞEDINTE├─────┤ └──────────────────┘ │RELAŢII CU PUBLICUL │ │ └────┬─────┘ │ └────────────────────┘ │ │ │ ┌─────────────┐ ┌────────────────────┐ │ │ │ │ CABINETUL │ │ AUDIT ├──────┘ │ └─────┤PREŞEDINTELUI│ └────────────────────┘ │ └─────────────┘                                         │                                         │                                         │              ┌──────────────────────────┴─┬───────────────────────┐              │ │ │              │ │ │       ┌──────┴───────┐ ┌───────┴──────┐ │       │VICEPREŞEDINTE│ │VICEPREŞEDINTE│ ┌─────────┴──────┐       └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ │SECRETAR GENERAL│              │ │ └─┬─────┬────────┘              │ │ | │              │ ┌--------------------------------------┘ │              │ | │ │      ┌───────┴─────┴───┐ │ │      │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │      │DE CADASTRU ŞI │ │ ┌────────┴──────────┐      │GEODEZIE │ │ │DIRECŢIA ECONOMICĂ,│      └───────┬─────┬───┘ │ │FINANCIARĂ, │              │ | │ │RESURSE UMANE ŞI │              │ | │ │ADMINISTRATIV │       ┌------------|-----┐ │ └────────┬──────────┘    ┌──|──────┴─────┴─────|────┐ │ │    │ | | │ │ │    │ | | │ │ ┌────────────┴────────┐ ┌──┴──┴─────┐ ┌─────┴────┴──────┐ │ │ │ │DIRECŢIA DE│ │INSPECŢIA DE STAT│ │ │ │ │CADASTRU ŞI│ │PENTRU CADASTRU, │ │ ┌──────┴─────────┐ ┌─────────┴────┐ │GEODEZIE │ │GEODEZIE, │ │ │SERVICIUL BUGET,│ │SERVICIUL │ └────┬──────┘ │CARTOGRAFIE*) │ │ │CONTABILITATE ŞI│ │RESURSE UMANE,│      │ └─────────────────┘ │ │ADMINISTRATIV │ │DOCUMENTE │      │ │ └────────────────┘ │CLASIFICATE ŞI│      │ │ │ARHIVA │      │ │ └──────────────┘ ┌────┴────┐ │ │SERVICIUL│ │ │CADASTRU │ │ └─────────┘ │                                          │                                          │                                          │            ┌────────────────────────┬────┴───────────────────┐            │ │ │ -----------│------------------------│------------------------│---------------   ┌────────┴────────┐ ┌───────┴───────────┐ ┌─────┴───────┐   │OFICIILE JUDEŢENE│ │INSTITUTUL DE │ │UNITATEA DE │   │DE CADASTRU, │ │CADASTRU, GEODEZIE,│ │MANAGEMENT A │   │GEODEZIE ŞI │ │FOTOGRAMMETRIE ŞI │ │PROIECTULUI │   │CARTOGRAFIE ŞI AL│ │CARTOGRAFIE │ │CADASTRULUI │   │MUNICIPIULUI │ └───────────────────┘ │GENERAL ŞI │   │BUCUREŞTI │ │PUBLICITĂŢII │   └─────────────────┘ │IMOBILIARE │                                                        └─────────────┘ ------------------------------------------------------------------------------------- Notă *) Se organizează la nivel de direcţie.  +  Anexa 2                                   UNITĂŢILE                   care funcţionează în subordinea Oficiului                 Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie
           
      Denumirea unităţiiSursa de finanţareNumărul total de posturi
    I.Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie, inclusiv Centrul Naţional de Fotogrammetrie şi TeledetecţieVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat350
    II.Oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie, respectiv al municipiului BucureştiVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat2.880
    III.Unitatea de Management a Proiectului Cadastrului General şi Publicităţii Imobiliare (organizată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001)Finanţare externă şi de la bugetul de stat10*)
  -------- Notă *) Sunt incluse în numărul total de posturi al Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie. Sediile oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie sunt situate în municipiile reşedinţa de judeţ.-------