LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 (*actualizată*)privind combaterea concurenţei neloiale(actualizată pînă la data de 12 iunie 2001*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  •  +  Articolul 1Comercianţii sînt obligaţi să îşi exercite activitatea cu buna-credinţa, potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinţelor concurentei loiale.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.  +  Articolul 1^1În înţelesul prezentei legi: a) este considerată ca fiind contrară uzantelor comerciale cinstite utilizarea în mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutării unilaterale a contractului sau utilizării unor proceduri neloiale, abuzului de încredere, incitarii la delict şi achiziţionării de secrete comerciale de către terţii care cunoşteau ca respectiva achiziţie implica astfel de practici, de natura sa afecteze poziţia comercianţilor concurenţi pe piaţa; b) constituie secret comercial informaţia care, în totalitate sau în conexarea exactă a elementelor acesteia, nu este în general cunoscută sau nu este uşor accesibila persoanelor din mediul care se ocupa în mod obişnuit cu acest gen de informaţie şi care dobândeşte o valoare comercială prin faptul ca este secreta, iar deţinătorul a luat măsuri rezonabile, ţinînd seama de circumstanţe, pentru a fi menţinută în regim de secret; protecţia secretului comercial operează atîta timp cat condiţiile enunţate anterior sînt îndeplinite; c) constituie fond de comerţ ansamblul bunurilor mobile şi imobile, corporale şi necorporale (mărci, firme, embleme, brevete de invenţii, vad comercial), utilizate de un comerciant în vederea desfăşurării activităţii sale.-----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.  +  Articolul 2Constituie concurenta neloială, în sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite în activitatea industriala şi de comercializare a produselor, de execuţie a lucrărilor, precum şi de efectuare a prestărilor de servicii.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.  +  Articolul 3Încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 1 atrage răspundere civilă, contravenţională ori penală, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 4Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) oferirea serviciilor de către salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte; b) divulgarea, achiziţionarea sau folosirea unui secret comercial de către un comerciant sau un salariat al acestuia, fără consimţămîntul deţinătorului legitim al respectivului secret comercial şi într-un mod contrar uzantelor comerciale cinstite; c) încheierea de contracte prin care un comerciant asigura predarea unei marfi sau executarea unor prestaţii în mod avantajos, cu condiţia aducerii de către client a altor cumpărători cu care comerciantul ar urma sa încheie contracte asemănătoare; d) comunicarea sau răspândirea în public de către un comerciant de afirmaţii asupra întreprinderii sale sau activităţii acesteia, menite sa induca în eroare şi sa îi creeze o situaţie de favoare în dăuna unor concurenţi; e) comunicarea, chiar făcuta confidenţial, sau răspândirea de către un comerciant de afirmaţii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mărfurilor/serviciilor sale, afirmaţii de natura sa dăuneze bunului mers al întreprinderii concurente; f) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentanţilor acestuia, pentru ca prin purtare neloială să poată afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaşte sau a folosi clientela sa ori pentru a obţine alt folos pentru sine ori pentru altă persoană în dăuna unui concurent; g) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legăturilor stabilite cu aceasta clientela în cadrul funcţiei deţinute anterior la acel comerciant; h) concedierea sau atragerea unor salariaţi ai unui comerciant în scopul înfiinţării unei societăţi concurente care să capteze clienţii acelui comerciant sau angajarea salariaţilor unui comerciant în scopul dezorganizarii activităţii sale.Contravenţiile prevăzute la lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d)-h), cu amendă de la 15.000.000 lei la 150.000.000 lei. Actualizarea cuantumului amenzilor se face prin hotărîre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice.Contravenţiile se constata, la sesizarea părţii vătămate, a camerelor de comerţ şi industrie sau din oficiu, de către personalul de control împuternicit în acest scop de Oficiul Concurentei, care aplica şi amenda.În cazurile de concurenta neloială ce afectează în mod semnificativ funcţionarea concurentei pe piaţa relevanta afectată Oficiul Concurentei va sesiza Consiliul Concurentei pentru soluţionarea cazului în conformitate cu dispoziţiile Legii concurentei nr. 21/1996.Oficiul Concurentei va transmite camerelor de comerţ şi industrie teritoriale actele de decizie adoptate pentru cazurile de concurenta neloială care constituie contravenţie, conform prevederilor prezentei legi.Prevederile alin. 1 se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 13 şi art. 25-27. Termenul de prescripţie este de 3 ani.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.  +  Articolul 5Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei: a) folosirea unei firme, invenţii, mărci, indicaţii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natura sa producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant; b) punerea în circulaţie de mărfuri contrafăcute şi/sau pirat, a căror comercializare aduce atingere titularului marcii şi induce în eroare consumatorul asupra calităţii produsului/serviciului; c) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări a căror obţinere a necesitat un efort considerabil sau a altor informaţii secrete în legătură cu acestea, transmise autorităţilor competente în scopul obţinerii autorizaţiilor de comercializare a produselor farmaceutice sau a produselor chimice destinate agriculturii, care conţin compuşi chimici noi; d) divulgarea unor informaţii prevăzute la lit. c), cu excepţia situaţiilor în care dezvaluirea acestor informaţii este necesară pentru protecţia publicului sau cu excepţia cazului în care s-au luat măsuri pentru a se asigura ca informaţiile sînt protejate contra exploatării neloiale în comerţ, dacă aceste informaţii provin de la autorităţile competente; e) divulgarea, achiziţionarea sau utilizarea secretului comercial de către terţi, fără consimţămîntul deţinătorului sau legitim, ca rezultat al unei acţiuni de spionaj comercial sau industrial; f) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane aparţinînd autorităţilor publice, precum şi de către persoane împuternicite de deţinătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în faţa autorităţilor publice; g) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare sau vînzarea unor mărfuri/servicii purtînd menţiuni false privind brevetele de invenţii, mărcile, indicaţiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte tipuri de proprietate intelectuală cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare şi altele asemenea, originea şi caracteristicile mărfurilor, precum şi cu privire la numele producătorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari.Prin menţiuni false asupra originii mărfurilor, în sensul alin. 1 lit. g), se înţelege orice indicaţii de natura a face să se creadă ca mărfurile au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socoteşte menţiune falsa asupra originii mărfurilor denumirea unui produs al cărui nume a devenit generic şi indica în comerţ numai natura lui, în afară de cazul în care denumirea este însoţită de o menţiune care ar putea face să se creadă ca are acea origine.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.  +  Articolul 6Persoana care săvârşeşte un act de concurenta neloială va fi obligată sa înceteze sau sa înlăture actul, sa restituie documentele confidenţiale însuşite în mod ilicit de la deţinătorul lor legitim şi, după caz, sa plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite, conform legislaţiei în vigoare.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.  +  Articolul 7Acţiunile izvorind dintr-un act de concurenta neloială sînt de competenţa tribunalului locului săvîrşirii faptei sau în a cărui raza teritorială se găseşte sediul pîrîtului sau inculpatului; în lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului pîrîtului sau inculpatului.La cererea deţinătorului legitim al secretului comercial instanţa poate dispune măsuri de interzicere a exploatării industriale şi/sau comerciale a produselor rezultate din însuşirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdicţia încetează atunci cînd informaţia protejata a devenit publică.-----------Alin. 2 al art. 7 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.  +  Articolul 8Acţiunea penală în cazurile prevăzute la art. 5 se pune în mişcare la plângerea părţii vătămate ori la sesizarea camerei de comerţ şi industrie teritoriale sau a altei organizaţii profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Oficiul Concurentei.În aplicarea prezentei legi Oficiul Concurentei va avea puterile de investigatie prevăzute la art. 39-46 din Legea concurentei nr. 21/1996.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.  +  Articolul 9Dacă vreuna dintre faptele prevăzute de art. 4 sau 5 cauzează daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este în drept să se adreseze instanţei competente cu acţiune în răspundere civilă corespunzătoare.Dacă fapta prevăzută de această lege a fost săvîrşită de un salariat în cursul exercitării atribuţiilor sale de serviciu, comerciantul va răspunde solidar cu salariatul pentru pagubele pricinuite, afară de cazul în care va putea dovedi ca, potrivit uzantelor, nu era în măsura sa prevină comiterea faptei.Persoanele care au creat împreună prejudiciul răspund solidar pentru actele sau faptele de concurenta neloială săvîrşite.Pentru luarea unei măsuri ce nu suferă amînare se pot aplica dispoziţiile art. 581 şi art. 582 din Codul de procedură civilă.  +  Articolul 10Prin hotărîrea data asupra fondului, instanţa poate dispune ca mărfurile sechestrate să fie vîndute, după distrugerea falselor menţiuni.Din suma obţinută în urma vinzarii se vor acoperi mai întîi despăgubirile acordate.  +  Articolul 11O dată cu condamnarea ori obligarea la încetarea faptei ilicite sau repararea daunei, instanţa poate obliga la publicarea hotărîrii, în presa, pe cheltuiala făptuitorului.  +  Articolul 12Dreptul la acţiune prevăzut de art. 9 se prescrie în termen de un an de la data la care pagubitul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoască dăuna şi pe cel care a cauzat-o, dar nu mai tîrziu de 3 ani de la data săvîrşirii faptei.  +  Articolul 13Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedura civilă sau, după caz, ale Codului de procedura penală.  +  Articolul 14Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi persoanelor fizice sau juridice străine care săvîrşesc acte de concurenta neloială pe teritoriul României.  +  Articolul 15Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 ianuarie 1991.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 28 ianuarie 1991.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm legea privind combaterea concurentei neloiale şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU------------------