ORDIN nr. 564 din 29 august 2003pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice interne privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul şi/sau certificarea calităţii seminţelor şi a materialului săditor din unele specii de plante produse şi comercializate pe teritoriul României
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 16 septembrie 2003    În baza art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulile şi normele tehnice interne privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul şi/sau certificarea calităţii seminţelor şi a materialului săditor din unele specii de plante produse şi comercializate pe teritoriul României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile art. 1, partea a II-a, anexele nr. 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22 şi 23 din Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 65/1997 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 24 septembrie 1997.  +  Articolul 3Documentele de calitate a seminţelor, eliberate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 65/1997, au efecte juridice depline până la expirarea termenului de valabilitate, iar seminţele astfel certificate şi/sau reanalizate pot fi comercializate până la lichidarea stocurilor.  +  Articolul 4Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor şi agenţii economici înregistraţi vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin, iar Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor va urmări aplicarea acestora.  +  Articolul 5 (1) Prezentul ordin, cu excepţia anexelor nr. 1-8 la anexa la prezentul ordin, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Anexele nr. 1-8 la anexa la prezentul ordin, precum şi anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350 din 2 august 2002 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, precum şi comercializarea seminţelor de cereale, oleaginoase şi textile, plante furajere, sfecla, cartof şi legume, nepublicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi puse la dispoziţie celor interesaţi de către Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor, pe suport electronic, pe adresa de Internet www.incs.ro şi pe suport hârtie, prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuBucureşti, 29 august 2003.Nr. 564.  +  Anexa REGULI ŞI NORME TEHNICE INTERNEprivind producerea în vederea comercializării,prelucrarea, controlul şi/sau certificarea calităţiiseminţelor şi a materialului săditor din unele speciide plante produse şi comercializate pe teritoriul României  +  Articolul 1Prezentele reguli şi norme tehnice interne privind producerea, prelucrarea, controlul şi/sau certificarea calităţii se aplică seminţelor şi materialului săditor din alte specii decât cele care fac obiectul Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, precum şi comercializarea seminţelor de cereale, oleaginoase şi textile, plante furajere, sfecla, cartof şi legume, al Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 381/2002 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele, al Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 382/2002 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calităţii şi/sau comercializarea materialului săditor pomicol şi al Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 395/2002 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire al plantelor ornamentale.  +  Articolul 2 (1) Prezentele reguli şi norme tehnice interne sunt aplicabile numai pe teritoriul României pentru seminţele şi materialul săditor din speciile care nu sunt reglementate de legislaţia comunitara, produse şi comercializate pe teritoriul României: plante cu destinaţie medicinala şi aromatica, legume, mei, obsiga nearistata, ricin, tutun, plante pomicole, hamei, dud şi ciuperci comestibile, prevăzute în anexele nr. 1-8 la prezenta anexa. (2) Prezentele reguli şi norme tehnice interne nu sunt obligatorii pentru seminţele sau materialul săditor din speciile cuprinse la alin. (1), destinate comercializării la export pe baza unui contract între părţi, cu condiţia să fie produse, controlate, păstrate bine identificate, suficient de izolate şi sa corespundă condiţiilor de carantina fitosanitara în vigoare.  +  Articolul 3Producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor din speciile prevăzute în prezentele reguli şi norme tehnice interne se efectuează de agenţi economici înregistraţi în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 253/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind înregistrarea agenţilor economici, persoane fizice şi juridice, pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor.  +  Articolul 4 (1) În conformitate cu art. 24 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 este interzisă comercializarea seminţelor şi a materialului săditor care nu respecta regulile şi normele tehnice, inclusiv pe cele de ambalare, închidere şi etichetare, pentru speciile stabilite prin prezentele reguli şi norme tehnice interne. (2) În conformitate cu art. 24 alin. (3) din Legea nr. 266/2002, pentru speciile nominalizate în prezentul ordin, excepţie făcând speciile tutun şi hamei, precum şi soiurile care sunt înregistrate sau protejate, micii producători neprofesionisti pot comercializa pe piaţa locală direct către utilizatorul final neprofesionist seminţe şi material săditor care nu satisfac cerinţele alin. (1), cu respectarea regulilor şi normelor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a), b), c), d) şi e) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2002.  +  Articolul 5Autoritatea naţionala desemnată prin lege pentru efectuarea controlului, certificarea identităţii şi a calităţii seminţelor şi a materialului săditor în toate etapele producerii, prelucrării şi comercializării pe teritoriul României este Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor (INCS) din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. Aceasta îşi exercită atribuţiile prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor (ITCSMS) şi prin Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (LCCSMS).  +  Articolul 6 (1) Samanta şi materialul săditor din soiurile înregistrate sau protejate pe baza testului de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate se certifica oficial sau sub supraveghere oficială ca samanta şi material săditor din categoria Prebaza, Baza, Certificată, Certificată prima sau a doua generaţie (C1 şi C2), după caz, conform prevederilor din anexele nr. 1-8, dacă îndeplinesc prevederile prezentelor reguli şi norme tehnice interne. (2) Samanta şi materialul săditor din categoria Comercială se pot comercializa dacă au fost controlate oficial sau sub supraveghere oficială ca samanta şi material săditor din categoria Comercială pentru speciile care fac obiectul prezentului ordin, conform prevederilor din anexele nr. 1-8 la prezenta anexa. (3) Samanta şi materialul săditor din categoria Standard se pot comercializa dacă au fost produse şi controlate oficial sau sub supraveghere oficială ca samanta şi material săditor din categoria Standard pentru speciile menţionate în anexele nr. 1-8 la prezenta anexa, dacă îndeplinesc prevederile prezentelor reguli şi norme tehnice interne. (4) În cazul unor dificultăţi temporare de asigurare generală cu seminţe certificate, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului poate admite comercializarea pentru o perioadă determinata a unor categorii de seminţe sau material săditor cu exigente mai reduse faţă de prezentele reguli şi norme tehnice interne sau care nu sunt înscrise în Catalogul oficial al României ori în cataloagele statelor comunitare. Eticheta oficială sau cea a furnizorului este de culoare maro.  +  Articolul 7Prevederile anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2002 şi ale ordinelor ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 381/2002 şi 382/2002 sunt aplicabile prezentelor reguli şi norme tehnice interne în măsura în care acestea din urma nu dispun altfel.  +  Articolul 8Samanta şi materialul săditor pot fi comercializate numai dacă au fost certificate oficial ca samanta şi material săditor din categoria Prebaza sau Baza ori certificate oficial sau sub supraveghere oficială ca samanta şi material săditor din categoria Certificată, Certificată prima şi a doua generaţie (C1 şi C2) ori controlate oficial ca samanta şi material săditor din categoria Comercială sau Standard, după caz.  +  Articolul 9 (1) Acreditarea unor activităţi privind inspecţia în camp, ridicarea de probe de laborator şi analiza seminţelor în laborator se poate aplica pentru seminţele din speciile prevăzute în prezentele reguli şi norme tehnice interne în conformitate cu prevederile ordinelor ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor: nr. 355/2002 pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspecţiilor în camp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială, nr. 283/2002 pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator şi nr. 506/2002 pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calităţii seminţelor sub supraveghere oficială. (2) ITCSMS şi LCCSMS, cu acordul INCS, pot acredita agenţii economici înregistraţi şi pentru alte operaţiuni oficiale prin delegare de autoritate, dacă agentul economic îndeplineşte cerinţele aplicabile autorităţii oficiale pentru propria activitate. (3) Prevederile alin. (2) se pot aplica şi în domeniile prevăzute de ordinele ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2002, 381/2002, 382/2002, 395/2002 şi 550/2002.  +  Articolul 10 (1) Importul seminţelor şi materialului săditor din speciile menţionate în prezentele reguli şi norme tehnice interne este admis, cu avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, dacă soiul este înregistrat în România, în cataloagele ţărilor comunitare sau în listele furnizorilor din ţările comunitare. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului poate aviza importul şi comercializarea pe teritoriul României a unor soiuri din speciile prevăzute în prezentele reguli şi norme tehnice interne, înregistrate sau cunoscute în alte tari decât cele prevăzute la alin. (1), în cazuri bine justificate, cu respectarea condiţiilor de calitate şi carantina fitosanitara în vigoare. (3) Seminţele şi materialul săditor din speciile prevăzute în prezentele reguli şi norme tehnice interne, importate ca specie fără denumire de soi, pot fi admise la import din orice ţara, în cazuri bine justificate, cu avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi cu respectarea condiţiilor de calitate şi carantina fitosanitara în vigoare. (4) Seminţele şi materialul săditor din speciile sau soiurile importate trebuie să fie însoţite de certificat de calitate, eticheta furnizorului, buletin de analiza, după caz. Samanta trebuie să fie ambalata, închisă şi etichetata. (5) Importul seminţelor şi materialului săditor se face în baza unui contract sau a altor forme de înţelegere între părţi cu clauze de calitate conforme prezentelor reguli şi norme tehnice interne şi cu respectarea legislaţiei fitosanitare, pe răspunderea importatorului. Contractul poate prevedea acceptul de multiplicare şi/sau de reambalare al furnizorului din ţara exportatoare sau aceste condiţii trebuie obţinute ulterior importului dacă importatorul sau beneficiarii acestuia doresc să efectueze aceste operaţiuni.  +  Articolul 11 (1) Exportul se face pe baza unui contract în care se prevăd condiţiile de calitate solicitate de beneficiarul exportului şi care pot fi diferite faţă de prezentele reguli şi norme tehnice interne. (2) Exportatorul trebuie să solicite numere de referinţa la ITCSMS sau LCCSMS pentru loturile care fac obiectul exportului, acceptul mentinatorului unui soi înregistrat sau protejat, precum şi sondarea şi analizarea lor oficială, eticheta oficială sau a furnizorului. (3) Exportatorul poate acorda dreptul de multiplicare sau reambalare, după caz, importatorului dintr-o alta ţara, iar în cazul unui soi înregistrat sau protejat în România este necesar acordul mentinatorului acelui soi.  +  Articolul 12Prevederile art. 69 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, precum şi comercializarea seminţelor de cereale, oleaginoase şi textile, plante furajere, sfecla, cartof şi legume se modifica şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (4), după litera d) se adauga o noua litera, litera (e), cu următorul cuprins:"e) lotul de seminţe a fost verificat şi receptionat final cu rezoluţia admis pentru însămânţare."2. După alineatul (13) se adauga un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:"(14) Îndeplinirea tuturor condiţiilor pentru certificarea lotului, inclusiv cele de ambalare şi etichetare, în vederea emiterii Certificatului oficial de calitate a semintei, se constata de către un reprezentant al autorităţii care efectuează verificarea şi recepţia finala a lotului cu decizia de admitere sau respingere a lotului pe un document tipizat, denumit Raport de recepţie/control pentru certificarea lotului, conform modelului stabilit de INCS."  +  Articolul 13Prevederile art. 12 sunt aplicabile prezentelor reguli şi norme tehnice interne.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta anexa.-------------