ORDIN nr. 552 din 26 august 2003privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversitatii biologice
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 11 septembrie 2003    În baza prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,având în vedere Avizul nr. 576 din 12 august 2003 al Academiei Române - Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă zonarea interioară a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale din punct de vedere al necesităţii de conservare a ecosistemelor naturale şi a diversitatii biologice, prin delimitarea zonelor de conservare specială, conform anexei.  +  Articolul 2Zonele de conservare specială cuprind cele mai valoroase elemente ale patrimoniului natural din interiorul parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi sunt asimilabile integral sau pot include rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii naturale, inclusiv de tip peisagistic, monumente ale naturii, arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistica, zone protejate pentru monumentele istorice de valoare naţionala excepţionala, după caz.  +  Articolul 3 (1) Până la aprobarea planului de management pentru fiecare parc naţional sau parc natural, care va reglementa în amănunt regimul de protecţie şi zonarea detaliată, în zonele de conservare specială se interzic orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în zonele de conservare specială din parcurile naţionale şi parcurile naturale, în afară perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice cu regim strict de protecţie se pot desfăşura următoarele activităţi: a) de natura ştiinţifică şi educativă; b) turismul controlat; c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau pasunat numai cu animalele domestice proprietatea membrilor comunităţilor ce deţin păşuni în interiorul parcului, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele aprobate de administraţia parcului, astfel încât sa nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de flora şi fauna prezente în zona de conservare specială; d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, în urma aprobării de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura şi mediu a planului de acţiune provizoriu elaborat în acest scop de consiliul ştiinţific al parcului şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de management; f) intervenţiile în scopul protecţiei şi menţinerii ecosistemelor naturale şi reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea consiliului ştiinţific al parcului, în urma aprobării de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura şi mediu; g) acţiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura şi mediu, la propunerea consiliului ştiinţific al parcului; h) acţiunile de prevenire a inmultirii în masa a dăunătorilor forestieri şi de monitorizare a acestora, cu avizul consiliului ştiinţific al parcului.  +  Articolul 4Până la aprobarea planului de management pentru fiecare parc naţional şi parc natural, în suprafeţele situate în afară zonelor de conservare specială se pot desfăşura următoarele activităţi: a) activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2); b) activităţi traditionale de utilizare a unor resurse regenerabile în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de padure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de către persoanele fizice şi juridice care deţin terenuri în interiorul parcului sau de comunitatile locale, cu aprobarea administraţiei parcului; c) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor ţinere, lucrări de conservare şi lucrări de igienizare; d) aplicarea de tratamente cu grad mare de intensivitate, care promovează regenerarea pe cale naturala a arboretelor. În parcurile naţionale se pot aplica: tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite şi cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive cu perioada lungă de regenerare, tratamentul taierilor rase în benzi sau în parchete mici, în cazul molidisurilor pure şi arboretelor de plop euroamerican, şi tratamentul taierilor în crang în salcamete şi zăvoaie de plop şi salcie. În parcurile naturale se mai pot aplica şi tratamentele taierilor succesive şi progresive clasice sau în margine de masiv; e) orice alte activităţi aprobate de administraţia parcului şi de consiliul ştiinţific, care nu pun în pericol conservarea patrimoniului natural al parcului.  +  Articolul 5 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin toţi deţinătorii de fond forestier inclus în parcurile naţionale sau parcurile naturale în afară zonei de conservare specială sunt obligaţi sa nu depăşească posibilitatea de produse principale rezultată în urma reincadrarii arboretelor în tipurile functionale, conform prevederilor prezentului ordin. În cazul în care amenajamentele silvice în vigoare prevăd alte tratamente, administratorii sau deţinătorii de fond forestier sunt obligaţi să solicite derogări de la prevederile amenajamentelor silvice conform procedurilor legale. (2) Amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie ce intră în componenta parcurilor naţionale şi parcurilor naturale vor fi revizuite în mod obligatoriu în cursul anului 2004, dacă diferenţa dintre suprafaţa de fond forestier din zona de conservare specială stabilită prin prezentul ordin şi suprafaţa încadrată în tipul I funcţional conform amenajamentului silvic reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa de fond forestier a unităţii de producţie respective. (3) Cu ocazia lucrărilor de amenajare a fondului forestier, toate pădurile incluse în parcurile naţionale şi în parcurile naturale se încadrează în grupa I funcţională, iar pădurile din zonele de conservare specială se încadrează în categoriile functionale corespunzătoare tipului I funcţional, conform normelor tehnice în vigoare pentru amenajarea pădurilor.  +  Articolul 6 (1) Zonarea interioară a fiecărui parc naţional şi parc natural va fi definitivata, acolo unde este cazul, cu ocazia aprobării planului de management pentru fiecare arie protejata. (2) Suprafaţa zonei de conservare specială prevăzută în proiectul planului de management al parcului nu poate să difere cu mai mult de 5% faţă de suprafaţa zonei de conservare specială aprobată prin prezentul ordin decât în cazuri bine justificate, în baza unor studii de specialitate aprobate de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura şi mediu.  +  Articolul 7Structurile de administrare ale parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi deţinătorii terenurilor din cuprinsul acestora au obligaţia ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 8Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului ordin se face de către structurile statului care au atribuţii de control în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului.  +  Articolul 9Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea materială, civilă, administrativă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 10Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuBucureşti, 26 august 2003.Nr. 552.  +  AnexăHARTILEşi delimitarile zonelor de conservare specialăale parcurilor naţionale şi parcurilor naturaleÎn cadrul hartilor şi descrierii localizarii zonelor de conservare specială ale parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale au fost utilizate: (1) următoarele prescurtări:UP - unitate de producţie silvicăOS - Ocol Silvic (2) următoarele simboluri: (3) informaţii din hartile amenajistice ale unităţilor de producţie realizate în anii:OS Borsa - 2000, OS Carlibaba - 1999, OS Rodna - 1992, OS Sangeorz Băi - 1993, OS Nasaud - 1996, OS Dragomiresti - 1997, OS Calimanesti - 1993, OS Cornet - 1993, OS Brezoi - 1992, OS Brăila 1999, OS Lacul Sarat - 1999 -2000, OS Zarnesti - 1994 - 1995, OS Rucar- 1996, OS Bicaz - UP VIII Bistra -1983, restul din 1992, OS Ceahlau 1990, OS Gheorghieni - 1994, OS Izvorul Muresului 1994, OS Baile Herculane - 1992, OS Baia de Arama - 1992, OS Mehadia - 1993, OS Tarnita - 1993, OS Pades 1994, OS Dorna Candreni -2000, OS Rastolita 2000, OS Vatra Dornei - 1992, OS Panaci - 1990, OS Sasca Montană - 1997, OS Bozovici 1995, OS Oravita - 1998, OS Resita - 1992, OS Anina - 1997, OS Nera - 1995, OS Sinaia - 1971, 1991 şi 2002, OS Azuga -1971 şi 2001, OS Rasnov - 1994, OS Moroieni - 1989, OS Moldova Noua -1996, OS Berzasca - 1995, OS Orşova - 1999 - 2000, OS Drobeta - Tr. Severin - 1990, OS Macin - 1986 şi 1995, OS Cerna - 1993, OS Retezat -1998, OS Lupeni - 1991 - 1992, OS Pui - 1996, OS Sudrigiu - 1994, OS Vascau - 1994, OS Belis - 1994, OS Garda - 1993, OS Valea Ariesului - 2000, OS Huedin - 1994, OS Targu Neamt - 1997, OS Baru - 1996, OS Gradiste -1995, OS Petrosani - 1993, OS Hateg - 1996.Parcul Naţional Domogled - Valea CerneiZonele de conservare specială ale Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei includ parcelele şi subparcelele forestiere 1 - 80, 84 - 87, 93 - 96, 100, 101, 111, 118-130, 135- 143, 147 din UP III Baile Herculane a OS Baile Herculane, 1,2,8-12, 30-45, 62-65, 77 - 79, 111 -113, 116-118 din UP IV Topenia a OS Baile Herculane, 1, 49 - 78, 108 - 151 şi golul alpin Oplesata din UP V Iauna Craiovei a OS Baile Herculane, 1 - 22, 31 - 41, 52, 53, 57 - 70, 79 - 89, 101, 106 - 110, 112 - 150 din UP VI Domogled a OS Baile Herculane, 1 - 3, 5 - 13, 15, 30 - 33, 89, 90, 95, 103, 104 din UP VII Dosul Cernei a OS Baia de Arama cu pajistile aferente dintre Ramnuta Vanata şi Ramnuta Mare şi abruptul geantului Hermanului, 179 - 181, 183, 186 - 188, 193, 196, 198, 199, 201, 207 din UP VIII Olanu a OS Baia de Arama, 16, 75, 77, 79 - 86 din UP IX Balmes a OS Baia de Arama, 96, 107-111, 114, 115 din UP X Ivanu a OS Baia de Arama, 11 -20, 31 - 38, 46 - 48, 75 - 93, 94E, 107-113, 124-129, 131 -140, 141, 142, 143, 149, 150, 159-161 din UP XI Cernisoara a OS Baia de Arama, 110 - 134, 197 - 213 din UP V Bela Reca a OS Mehadia, 65, 66 din UP V Cosustea a OS Tarnita, 105, 107 - 110, 115 - 151, 153 - 235 şi zona crovurilor Cernei din UP VI Vârful lui Stan a OS Tarnita, 178 - 180, 187, 189, 190 - 208 din UP I Motru Sec a OS Pades, 3 - 11 din UP II Motru Mare a OS Pades.Parcul Naţional RetezatZonele de conservare specială ale Parcului Naţional Retezat includ parcelele forestiere 157-196 din UP IV Campusel a OS Lupeni, 3 - 18, 43 din UP V Buta - Bilugu a OS Lupeni, 101, 102 din UP V Rau Bărbat a OS Pui, 149 - 159 din UP VI Rau Alb a OS Pui, 23 - 170, 189 - 193 din UP V Retezat-Lapusnic a OS Retezat, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, tot golul alpin al zonei centrale a masivului Retezat incluzind bazinele hidrografice superioare ale vailor Galesu, V. Rea, Pietrele, Stanisoara, Stevia, Valareasa, Garlii, Dobrun, Arades, Judele, Lapusnicul Mare, Bucura, Peleaga, paraului Morii şi Raului Bărbat amonte de Stana de Rau, tot golul alpin al Retezatului Mic, Culmile Straunele, Dragsanu, culmea muntilor Godeanu din Vf. Piatra Iorgovanului până în Vf. Galbena, incluzând golul alpin aferent bazinelor hidrografice ale afluentilor de stanga ai Jiului de Vest, precum şi zona alpina din bazinul hidrografic superior al Lapusnicului Mic amonte de confluenta cu pârâul Branului.Parcul Natural Porţile de FierZonele de conservare specială ale Parcului Natural Porţile de Fier includ parcelele şi subparcelele forestiere 9, 10, 12 - 15 din UP II Locva a OS Moldova Noua, 51 - 74, 81 - 93, 95 - 98 din UP V Moldova a OS Moldova Noua, 1 - 9, 12, 13, 82 - 86, 111 - 116 din UP VI Fetele Dunării a OS Moldova Noua, 13 -18, 19A, 20, 21 A, 22A.N1.N2, 28, 29A, 30, 31 din UP VIII Sirinia Nord a OS Berzasca, 80 - 96 din UP IX Sirinia Sud a OS Berzasca, 1 - 4 din UP I Eliseva a OS Orşova, 85 - 87, 90, 91 C.D.N din UP II Svinita a OS Orşova, 1 - 25, 67 - 79, 95,96, 101 -110 a UP III Baia Noua a OS Orşova, 114-117, 148, 151 a UP IV Prisaca a OS Orşova, 1 a UP V Mraconia a OS Orşova, 120 din UP VII Corbu a OS Orşova, 1,2, 87, 88 din UP VIII Ogradena a OS Orşova, 47 - 69, 160-177 din UP IX Eselnita a OS Orşova, 1 - 13, 37A, 48, 49, 55B, 57B, 58E, 60D.G, 61A din UP I Racovat a OS DR. TR. Severin, 2B.N, 3C.D.H, 10C, 11 H, 96A.B.E, 98B, 100, 101 A, 102A.D, 104A, 105B, 106B.D, 107A.B, 108A, 113D.N.R, 114-120 din UP III Bahna a OS Dr. Tr. Severin, 1 - 3, 7 - 9, 13C, 14B, 32A, 33A.D.R, 34A.C.F, 35A.B.C, 36A.B, 37A.B, 38, 39A.B.C, 40A, 43A.B.D, 44A, 45A, 46A.B, 47 - 49, 51 - 61, 62A, 64C, 66, 73F.G, 76A, 77 - 93 din UP IV Vodita a OS Dr. Tr. Severin, 1 - 3, 5A, 6A.B, 7, 8, 19A, 20A, 22C, 24A, 30A, 31 A, 32A, 37A, 85, 97A, 98A.B.C, 99, 101 - 114 din UP V Jidostita a OS Dr. Tr. Severin, zona umeda aferentă Baltii Nera - Dunăre, Ostrovul Calinovat, Rapa cu Lastuni şi zona umeda aferentă ostrovului Moldova Noua şi zonei inundate a acestuia.Parcul Naţional Cheile Nerei - BeusnitaZonele de conservare specială ale Parcului Naţional Cheile Nerei - Beusnita includ parcelele şi subparcelele forestiere 15, 16, 71 - 96, 98, 102-107, 112 -132 din UP I Valea Beiului a OS Sasca Montană, 1-15, 34A, 35A, 38A, 39A, 49-77 din UP II Valea Rea a OS Sasca Montană, 16-21, 35, 36,46-48, 51 -53, 57A, 58A.E, 59A, 61 A.B, 62A.N, 63, 64A, 66 - 70, 77, 78, 79A, 80A.V, 81A.C.D.F.G, 84A.B, 88, 89, 90A.B.C din UP IV Cheile Nerei a OS Sasca Montană, 43 - 50, 69, 71 din UP I Ducin a OS Bozovici, 88A, 90C, 92 - 94, 98A.I.J.K.N1-N5, 106B.C.D, 107A.E, 119A.N, 120A.N, 121A.N1.N2.N3 din UP II Valea Minis a OS Bozovici, 35 - 40, 47 - 74, 79 - 98 din UP V Valea Oravitei a OS Oravita şi enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele.Parcul Natural ApuseniZonele de conservare specială ale Parcului Natural Muntii Apuseni includ parcelele şi subparcelele forestiere 23B, 24 - 28, 30, 31, 76N, 86-96, 97B.N2, 98-106, 123, 124, 127-134, 135A.B.C, 137-141, 145-148, 185, 149-184, 198 din UP II Aleu a OS Sudrigiu, 1, 2, 4 - 27, 54 - 65, 72 - 74, 80, 81 B.C, 82, 91, 92A.N, 94A.N din UP III Galbena a OS Sudrigiu, 24, 86 - 89, 92, 97, 98A, 99 - 102 din UP IV Chiscau a OS Sudrigiu, 15, 28D, 29N, 30N, 120N1.N2 din UP I Baita a OS Vascau, 15, 22 - 27, 55, 56, 57A.B.C.%D, 58, 59A.B.C.E, 62%A.%B, 63, 64A%B, 65A.B.C.%D, 66, 68A.B.D.E.F, 69A.B.C.H, 70-133, 134- 175 din UP IV Ponor a OS Belis, 36 din UP V Balcesti a OS Belis, 14A, 22, 23, 29 - 53, 86A, 88A.B, E38, 89A, 91, 92A, 95A, 100-104, 112, 115, 121A.C, 122D.E.F.G din UP VI Garda Seaca a OS Garda, 1 - 6, 32, 34, 35, 58N, 61N, 65N, 70N1, 84, 85, 86N1.N2.%B din UP VII Scarisoara a OS Garda, 43, %44, 50A, 51, %52, 68A.%B din UP I Horea a OS Valea Ariesului, 56 - 70, 76 - 82 din UP IV Frasinet-Rachitele a OS Huedin, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, Punctul fosilifer Bulz, Poiana Florilor, Poiana Tomnatec, suprafaţa aferentă proiectiei la suprafaţa a Pesterii Ursilor de la Chiscau şi a pesterii din Dealul Cornii, pajistile alpine de pe versantii sudici ai Vf. Fântâna Rece şi Carligatele, pajistile aferente izvoarelor Somesului Cald, zona de pajişti alpine şi jnepenis de la vest de Vf. Coasta Braiesei, Poiana Onceasa, întreaga arie aflată la nord de valea Stanciului (ce cuprinde saua Între Munti, Muntele Pietrele Albe şi Piatra Graitoare), Platoul Carstic Padis - Depresiunea Varasoia - Poiana Ponor (cuprinzând întreaga zona din afară fondului forestier aflată la sud şi vest de drumul ce leagă cabana Padis de Varasoaia, incluzând Depresiunea Balileasa şi continuand spre sud-est cu zona "La Grajduri" şi Poiana Ponorului).Parcul Naţional Muntii RodneiZonele de conservare specială ale Parcului Naţional Muntii Rodnei includ parcelele şi subparcelele forestiere 38 - 40, 42 - 48, 68 - 81, 89, 90, 94-128 din UP V Prislop a OS Borsa, 1 - 8, 12 - 16, 22 - 25, 29, 33 - 83, 88 - 91 din UP VI Pietrosu a OS Borsa, 20 - 38 din UP VII Izvorul Bistritei a OS Borsa, 7 - 22, 58 -64 din UP II Sesuri a OS Carlibaba, 49 - 80, 86 - 94 din UP V Valea Vinului a OS Rodna, 18-38 din UP VI Cobasel a OS Rodna, 98 - 113 din UP I Cormaia Vest a OS Sangeorz Băi, 89-107 din UP II Cormaia Est a OS Sangeorz Băi, 113-121 din UP III Aniesul Mic a OS Sangeorz Băi, 26 - 48, 51 - 78 din UP IV Anies a OS Sangeorz Băi, 40 - 63 din UP IV Izvorul Rebrei a OS Nasaud, 39 -43, 48C din UP I Sacel a OS Dragomiresti, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, golul alpin aferent versantului nordic între Vf. Batrana şi Vf. Repede, între Vf. Puzdrele şi Vf. Gargalau, partea superioară a bazinelor hidrografice ale vailor Bilei şi Lala, zona de gol alpin a Muntelui Craciunel şi a Muntelui Curatel, precum şi zona aferentă vârfului Corongis.Parcul Natural BucegiZonele de conservare specială ale Parcului Natural Bucegi includ parcelele şi subparcelele forestiere 55A.C, 56 - 62, 63B.C, %64, 65 - 73, 74B.C.D, 75B-G, 76B.C, 79B din UP IV Valea Izvorului a OS Sinaia, 8B.C, 10B-E, 11B-F, 12B-F.V1, 13, 14, 27D, 28D.E.F.N1, 29A.B, 30, 31, 32B.C.D.V1 din UP V Sinaia a OS Sinaia, 10-12, 17C-H, 18 - 25, 31 - 35, 40 - 43, 26, 30, 36, 39 din UP VI Piatra Arsa a OS Sinaia, 1, 2, 3B, 4C.D, 5B, 6A.B, 7A.C, 8, 9, 10A, 12C, 13A.8.C.D, 14A.B.N, 15A, 17A.B.C, 18B.C.D, 19A.B.C.D.E, 20A.B.C.E, 21B.G.F, 23 - 29 din UP I Caraiman a OS Azuga, 5 -9, 15 - 18, 25, 26, 35 - 39, 41 - 49, 55 - 58 din UP II Valea Cerbului a OS Azuga, 61 - 64, 68, 69, 75 - 78, 84, 85, 103, 107 -109, 113-115 din UP III Raul Mare a OS Rasnov, 20 - 28 din UP IV Valea Portii a OS Rasnov, 63 - 69, 74 - 77 din UP V Valea Simonului a OS Rasnov, 44 - 57, 65B, 66B din UP VI Valea Moieciului a OS Rasnov, 4A.B, 6D, 7A, 8A, 10C, 11, 30-37, 38B, 39B, 40-45, 193, 194A.B.D.E, 195, 196B.C.D.E.N din UP IV Bratei a OS Moroieni, 1N1.N2, 3-13, 39-42, 47A, 48A, 53 - 59, 62C, 75V, 76V, 81, 82, 112-114, 123-126, 130-134 din UP V Obarsia Ialomitei a OS Moroieni, 130B din UP VI Ialomicioara a OS Moroieni, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele precum Poiana Costilei, Poiana Stanii (Soarelui), Poiana Ferigii, s.a., cat şi golul alpin al Muntelui Vanturis aflat la sud şi la est de Vf. Paduchiosu în bazinul hidrografic al Vaii Vanturisu, zona de abrupt a Cascadei Vanturis, inclusiv Avenul Vanturis, Coltii lui Barbes, abruptul estic, nordic şi estic începând din Valea Piatra Arsa, până după Saua Strunga, în vârful Bucsa, inclusiv bazinul superior al vaii Ialomitei ce include coltii Obarsiei, zona bazinului hidrografic al vaii Horoabei ce exclude pasunea din zona superioară a muntelui Strungile Mari, incluzind însă calcarele de la Strungulita şi zona de jnepenis şi abrupt până în saua Strungii, precum şi versantul drept al vaii Doamnelor, izbucul Coteanu, zona Sfinx - Babele, jnepenisul de la Piatra Arsa şi zona Cocora - Babele ce include zona de jnepenis, platoul cu ciuperci de gresie şi avenul din piciorul Babelor.Parcul Naţional Cheile Bicazului - HasmasZonele de conservare specială ale Parcului Naţional Cheile Bicazului - Hasmas includ parcelele şi subparcelele forestiere 1 - 8, 10, 11, 20, 23 - 38, 89 - 117, 161 - 164 din UP VIII Lacul Roşu a OS Ghiorghieni, 125, 127 - 129 din UP IV Damuc a OS Bicaz, 1, 5, 51, 52, 54-56, 58-72, 82-96, 111, 112 din UP V Bicajel a OS Bicaz, 1 - 3, 32 - 48 din UP VI Lapos a OS Bicaz, 41, 42, 57 - 62, 63B.C.D.E.H.I, 64B-E, 65B, 67B, 68, 71D, 72, 75 - 84, 88 - 90, 101, 103, 104, 106, 108, 130, 131 din UP VII Hasmas a OS Izvorul Muresului, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, precum pasunea mieilor de sub Vf. Hăghimaşul Mare, golul alpin din creasta Hăghimaşului, Lacul Roşu şi pasunea impadurita din culmea Hăghimaşul Negru.Parcul Naţional CeahlauZonele de conservare specială ale Parcului Naţional Ceahlau includ parcelele şi subparcelele forestiere 48 - 54, 64 - 94, 106 - 115 din UP VIII Bistra a OS Bicaz, 38 - 45, 54 - 57 din UP IX Neagra a OS Bicaz, 42 - 44, 53 - 62 din UP X Izvorul Muntelui a OS Bicaz, 63 - 83, 87, 88 din UP I Izvorul Alb a OS Ceahlau, 34 - 38, 50 - 52, 70, 72, 73, 80 - 90, 96-106 din UP II Ceahlau a OS Ceahlau, enclavele inconjurate sau din interiorul acestor grupuri de parcele, precum şi întreg golul alpin al muntelui Ceahlau.Parcul Naţional CalimaniZonele de conservare specială ale Parcului Naţional Calimani includ parcelele şi subparcelele forestiere 91 - 93, 98 - 101, 132, 133, 141 - 144, 148 - 158, 162 - 169, 173 - 177, 181 - 184 din UP I Negrisoara a OS Dorna Candreni, 4, 31, 32, 53 - 58, 71 - 77, 84 - 89, 97 - 108, 164, 165, 169, 173 - 179 din UP III Voroava a OS Dorna Candreni, 6 - 15, 18, 19, 27 - 35, 38 - 42, 54 - 57, 60, 61 din UP IV Strunioru a OS Dorna Candreni, 96 - 139, 175 - 179 din UP I a OS Lunca Bradului, 195 - 200, 262, 263, 265 - 277, 284A, 285 - 291 din UP II Ilisoara a OS Lunca Bradului, 56 - 65, 68 - 70, 92, 93 din UP V Neagra a OS Vatra Dornei, 91 - 94, 104A, 105A din UP VI Haita a OS Vatra Dornei, 5, 6 din UP VII Sarisoare a OS Vatra Dornei, 129 - 132 din UP V Bucinis a OS Panaci, 146B.D, 162 - 176, 182 - 190, 207B.D, 209B din UP IV Secu Mijlociu a OS Rastolita, 46, 47, 50 - 54, 67, 68, 70 - 78 din UP V Tihu - Bradu a OS Rastolita, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, întreaga suprafaţa situata în afară fondului forestier aferentă crestei nordice (ce cuprinde Vf. Lucaciu, Doisprezece Apostoli, Vf. Tamau, Vf. Vorova, Vf. Maieris, Culmea Pietrii Mari, Culmea Marisel şi pasunea impadurita de la izvoarele Dornei), întreaga suprafaţa situata în afară fondului forestier aferentă crestei vestice începând din Vf. Rustei şi incluzând inclusiv Vf. Tihu şi continuand cu culmea Haitii, Vf. Pietrosul II, Vf. Negoiu Unguresc, Vf. Pietricelului cu excluderea carierei, precum şi întreaga suprafaţa cu vegetaţie forestieră şi jnepenis din afară fondului forestier din culmea estica (cuprinzând Vf. Rachitisului, jnepenisul din zona lacului Iezerului, Vf. Bradul Ciont, Vf. Voivodeasa, izvoarele pr. Secu, izvorul Calimani, şi zona de sub Vf. Calimani)Parcul Naţional CoziaZonele de conservare specială ale Parcului Naţional Cozia includ parcelele şi subparcelele forestiere 57 - 75 din UP III Caciulata a OS Calimanesti, 1-5, 25 - 30, 58 - 83 din UP IV Lotrisor a OS Calimanesti, 5B, 6B, 7 - 23, 31C, 32, 33B, 34D, 35, 36C, 43C, 44, 45, 46B, 47D, 48B.C, 49, 50B.C, 51B, 52N, 53 - 81, 92B.C.N, 93 - 97, 98B, 99 B.C, 100B, 101 din UP V Cozia a OS Calimanesti, 9 - 15, 19, 38A, 40A din UP VI Berislavesti a OS Calimanesti, 127 - 133, 139 - 150, 151 B, 158B, 159A, 173B din UP VIII Valea Baiasului a OS Calimanesti, enclavele inconjurate sau din interiorul acestor grupuri de parcele, precum şi întreg golul alpin al muntelui Cozia.Parcul Naţional Piatra CraiuluiZonele de conservare specială ale Parcului Naţional Piatra Craiului includ din parcelele şi subparcelele forestiere 27, 28A, 34, 36B.C.D.E.F.G, 40, 41, 43C.D.E, 44 - 46, 49, 50, 52, 55C.D, 56C, 57D, 59D, 62E.F, 63, 66, 67A.C, 69A.N, 70, 74A.C.N, 75, 77 din UP V Faţa Pietrei Craiului a OS Zarnesti, 2B, 3, 6 - 8, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 29, 31-58, 61A, 63, 64, 129B.D, 132B.D din UP VI Barsa Groset a OS Zarnesti, 1, 2, 18, 123C, 124B, 125D, 126B.V, 127N, 128B.V, 132, 135B, 136B, 139B, 140B, 142C, 143C, 144N, 145G, 152C, 153D, 154C, 155N, 156E, 165C, 166B, 173G, 174E, 175N, 176E, 179B, 180C, 181 B.D, 184 B, 186B, 187D, 188A.C.V, 189 din UP III Cascoe a OS Rucar, 1N, 6N, 16A.N1.N2, 22D, 23E, 24F, 27N, 30C, 31C, 32C, 33C, 35C, 36D, 37C.N, 38C.D.N, 39B, 40D, 41C, 45, 46C, 50C, 51B, 52B, 53B, 54C, 55B, 56B, 63N, 64N, 65A.N, 67A, 70N, 71N, 75N, 108A.N, 110N din UP VI Dambovicioara a OS Rucar, 1,2,82-84, 91 - 94 din UP VII a OS Rucar, 114, 180A.B.C.D din UP VIII a OS Rucar, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, precum şi golul alpin al Pietrii Craiului. Zona de conservare specială aferentă localităţilor Pestera, Magura, Moieciu şi Bran, încadrată în categoria de management V de parc natural, este constituită din parcelele şi subparcelele forestiere 23A.B, 24 - 26 din UP V Faţa Pietrei Craiului a OS Zarnesti.Parcul Natural Gradistea Muncelului - CioclovinaZonele de Conservare Specială ale Parcului Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina includ parcelele forestiere 9 - 14, 21 - 23, 26, 34 - 35, 66, 137 din UP IV Cetate a OS Gradiste, 123, 124, 138, 139 din UP VI Costesti a OS Gradiste şi pajistile aferente cetatilor Blidaru şi Cetatuia între Valea Vintu, Valea Sasului, pr. Faeragu până la confluenta cu v. Plopului, parcelele forestiere 5, 53, 66, 67, 72 - 100, 172-176 din UP I Luncani a OS Hateg, enclavele şi pajistile dintre acestea exceptând versantul sud-vestic al vf. Tifla (intravilanul localităţii Cioclovina), parcelele forestiere 41 - 61, 73 - 74, 76 - 86, 88 - 122, 124 - 143, 146, 147, 162 - 231 din UP I Fizesti a OS Pui precum şi pajistile şi fanetele de la sud de Dl. Arsului, est de Culmea Robului şi aliniamentul localităţilor Murgoi, Zabadiu, Norda, Varmita, Federi, excluzând intravilanul localităţilor Ohaba Ponor, Slatina şi Sipoteni, parcelele 169-188 din UP II Stanga Strei a OS Baru cu enclavele din interiorul acestora, pasunea Dealu Poienii şi pasunea Jigoru de la Fruntea Baru până în vf. Muntelui, parcelele 13 - 15, 28, 30, 32 - 35, 39, 45-53, 55 - 61, 63 - 67, 74 - 77 din UP III Baru a OS Baru cu enclavele din interiorul acestor parcele, pajistea Crivadia până în culmea Runcului-vf. Muncelului, pajistile de la est de pr. Cheia şi nord de gospodăriile şi livezile localităţii Merisor şi Banita, parcelele 21, 27 - 28, 30 - 32, 64, 219 din UP I a OS Petrosani cu enclavele din interiorul acestora, pajistea de la nord de livezile aparţinând localităţii Banita, pajistea Perete şi pajistile şi padurea din afară fondului silvic de pe Dealul Bolii şi zona de deasupra Pesterii Bolii.Parcul Naţional Semenic - Cheile CarasuluiZonele de conservare specială ale Parcului Naţional Semenic - Cheile Carasului includ parcelele şi subparcelele forestiere 50 - 70 din UP IX Carasova a OS Resita, 1 - 4, 8, 23, 25, 40A, 41 - 44, 60 - 66, 89, 91-116 din UP X Comarnic a OS Resita, 1 - 40 din UP XI Ravniste a OS Resita, 13 - 15, 18 - 22 din UP III Jitin a OS Oravita, 28 - 30, 41, 42, 44A, 45, 46A, 48, 49, 72, 73 din UP V Celnic a OS Anina, 8A.D, 9A.B.C.D.I, 10A.B.D.E.V, 11A.B.C.D.V,12A.B.C.D.E.V.A1.A2, 24%A.E.F.G.V, 26A.B.C.D.N, 27A, 29A.B.C.D.N.R din UP IX Buhui a OS Anina, 14 - 56, 59 din UP X Izvoarele Carasului a OS Anina, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 31 - 33, 52 - 143 din UP V Nergana a OS Nera, 6-63 din UP VI Nerganita a OS Nera, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, pajistile din zona Navatu Mare, cat şi versantul drept al Cheilor Carasului.Parcul Naţional Muntii MacinuluiZonele de conservare specială ale Parcului Naţional Muntii Macinului includ parcelele şi subparcelele forestiere 65 - 69, 75, 76, 79B.N., 80A.B.C.D, 81 A.B.C, 82 -83, 84C, 85N1.N2, 87B, 91, 95D, 96B, 102, 103, 104, 111B, 119N, 120N, 127B, 128N, 152-161, 162B, 168, 169, 181 -191 din UP I Luncavita a OS Macin, 1 - 30, 31 N, 33, 34, 36 - 38, 46 - 51, 57, 60 - 66, 72, 73, 75, 76, 92N, 98N, 99N, 100N1.N2, 101N, 102N, 104N, 107- 125, 127, 128 din UP II Greci a OS Macin, 1 - 14, 15N1-N3, 16N, 17N1-N6, 18N1-N3, 19N1-N3, 20N1.N2, 21N1-N3, 23N, 24N1.N2, 25N, 27N, 29N, 30N1.N2, 31N1-N3, 32N1-N4, 33N, 34G.H.N, 36N1-N3, 37N, 38N, 39N, 40N1.N2.A50, 41N, 43N, 44N, 47N1.N2, 48N1.N2, 49N1.N2, 50N1.N2, 51N1.N2, 52N1.N2, 53N, 54N1-N4, 56N1.N2, 57N, 58N, 59N1.N2, 60N1.N2, 61N1.N2, 62N1.N2, 63N1-N3, 64N1-N3, 65N, 85N1.N2, 86N, 87N, 88N din UP II Cerna a OS Cerna, 2N, 3N, 4N, 5N, 8N, 12N, 16N, 17N din UP III Tiganca a OS Cerna, 9N, 19, 20, 21, 28-31 din UP IV Valea Mitrofanului a OS Cerna, toate celelalte terenuri ale Culmii Pricopanului, precum şi zona dealului Tutuiatu - Vârful Greci.Parcul Natural Balta Mica a BraileiZonele de conservare specială ale Parcului Natural Balta Mica a Brailei includ întreaga zona a Insulei Mici a Brailei la sud de limita nordica a UP VIII Dobrele şi UP VIII Gasca (Privalul Coitineasa) şi la nord de limita sudica a UP VIII Dobrele, ce include parcelele şi subparcelele forestiere 9 - 73 din UP VIII Dobrele a OS Brăila, parcelele forestiere 11 - 31, 59B, 60B, 61B, 62B, 63B, terenurile preluate 58 - 90 din UP VIII Gasca a OS Lacul Sarat, şi zona de grinduri, stufaris şi balti - Iezerul Cacaina, Balta Gasca, Balta Jigara, Balta Melintele, Balta Begu, Balta Vulpasu, Iezerul Curcubeul, Iezerul Lupoiu, Iezerul Dobrele, Iezerul Fantanele, Iezerul Sbenghiosu, Lacul Rotund s.a. ; parcelele forestiere 9 - 11, 13, 15, 17 - 20, 22, 23, 26, 28 din UP IX Bran a OS BRĂILA incluzând zona de balti şi stufaris cuprinsă în interiorul acestor parcele şi aferente lacurilor Cortelele, Tenislavu, Conciu, precum şi cele doua zone de balti şi stufaris din cadrul Insulei Fundu Mare aferente lacului Misaila, Iezerul lui Stan şi Iezerului Chiriloaia.Parcul Natural Vânători NeamtZona de conservare specială a Parcului Natural Vânători Neamt se constituie din parcelele forestiere 19 şi 20 din UP II Dumbrava a OS Targu Neamt.------------