NORME METODOLOGICE din 28 august 2003pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2003   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Derularea programelor pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe este reglementată de Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2În realizarea obiectivelor sale Agenţia Naţionala pentru Locuinţe coordonează constituirea şi atragerea de surse de finanţare, inclusiv din resurse bugetare, surse pe care le administrează pentru realizarea de investiţii ale persoanelor fizice sau juridice în construcţia de locuinţe.  +  Articolul 3 (1) Agenţia Naţionala pentru Locuinţe realizează anual o analiza a cererii pentru construcţia de locuinţe prin credit ipotecar, analiza care se prezintă Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care va fi însoţită de o fundamentare a necesarului de fonduri pentru care sursa de finanţare o constituie creditele ipotecare acordate de bănci. (2) În fundamentarea necesarului de fonduri se vor cuprinde, cu prioritate, sumele necesare acoperirii cererilor de creditare depuse de tineri în vederea construirii de locuinţe.  +  Articolul 4Băncile, în înţelesul prezentelor norme metodologice, sunt bănci şi/sau sucursale ale băncilor străine autorizate sa funcţioneze în România, care au acordat/acorda credite ipotecare pentru construirea de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.  +  Capitolul II Subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate de bănci pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  +  Articolul 5Fundamentarea necesarului anual de subvenţii se face de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe pe baza programului de construcţii de locuinţe cu credite ipotecare acordate de bănci, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, denumita în continuare ordonanţa. În acest scop băncile vor transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, la solicitarea acesteia, datele necesare privind creditele acordate pentru construcţia de locuinţe realizată prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Datele referitoare la creditele acordate şi dobânzile aferente vor fi exprimate în echivalent euro pe baza contractelor de credit încheiate.  +  Articolul 6Categoriile de persoane care beneficiază de subvenţii, criteriile de acordare şi cuantumul de subvenţie se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, în limita plafonului maxim prevăzut de art. 3 din ordonanţa.  +  Articolul 7 (1) Fundamentarea necesarului anual de subvenţii se face pe baza hotărârii prevăzute la art. 6, a datelor comunicate Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe de către bănci cu privire la creditele ipotecare aflate în derulare şi a estimarilor efectuate de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe privind volumul de credite ipotecare pentru anul următor şi se transmite Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la solicitarea acestuia, în vederea cuprinderii în proiectul de buget pe anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. (2) Pentru fundamentarea necesarului anual de subvenţii, stabilirea cotei procentuale de subventionare a dobânzii şi a cuantumului subvenţiilor pe categorii de persoane care beneficiază de subvenţii în condiţiile art. 6, precum şi pentru plata acestor subvenţii, Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va utiliza cursul de schimb leu/euro prevăzut pentru fundamentarea bugetului de stat pentru anul în care se acordă subvenţiile. În scopul aplicării prezentelor norme metodologice, cota procentuală de subventionare a dobânzii se calculează pe categorii de persoane, ca raport între numărul punctelor procentuale subvenţionate din rata dobânzii, stabilit în anul respectiv conform art. 6, şi ratele dobânzilor prevăzute în contractele de credite încheiate de bănci cu aceste categorii de persoane. Pentru creditele exprimate în alte valute, calculul echivalentului euro se va face pe baza cursului de schimb al Băncii Naţionale a României din data fundamentarii necesarului anual de subvenţii.  +  Articolul 8 (1) Pentru încasarea subvenţiilor, băncile vor transmite lunar, până la data de 5 sau, după caz, până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia, din luna următoare celei de referinţa, situaţia privind subvenţiile cuvenite beneficiarilor de credite ipotecare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (2) Pentru determinarea sumei cuvenite drept subvenţie beneficiarilor de credite ipotecare acordate de bănci se utilizează următoarea formula de calcul:S = Cp x Dc x Cs,în care:S - valoarea subventiei lunare ce urmează a fi plătită fiecărui beneficiar;Cp - cota procentuală de subventionare a dobânzii, calculată în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) pentru categoria de persoane din care face parte beneficiarul subventiei; reprezintă raportul dintre subvenţia în puncte procentuale stabilită prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi rata dobânzii (anexa nr. 2);Dc - valoarea în echivalent euro a dobânzii lunare curente încasate de către banca conform prevederilor contractului de credit încheiat cu beneficiarul de subvenţie;Cs - cursul de schimb euro/leu al băncii, de la data plăţii dobânzii prevăzută în contractul de credit încheiat cu beneficiarul de subvenţie.  +  Articolul 9 (1) Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va solicita lunar Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sumele necesare acoperirii subvenţiilor aferente creditelor ipotecare acordate de bănci, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. (2) Subvenţiile transmise Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în urma solicitărilor efectuate conform alin. (1), se transfera băncilor de către agenţie, pe baza situaţiilor de calcul întocmite în raport cu datele primite conform art. 8 alin. (1) şi cu sumele efectiv încasate. (3) În cazul în care sumele efectiv alocate pentru subvenţii sunt mai mici decât cele calculate potrivit prevederilor art. 8 alin. (2), se va face redistribuirea proporţională a acestora, pentru toţi beneficiarii de credite ipotecare acordate de bănci care îndeplinesc criteriile stabilite conform prevederilor art. 6.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 10 (1) În convenţiile, protocoalele şi orice alte acte care se încheie de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe pentru finanţarea din credite ipotecare acordate de bănci a construcţiei de locuinţe prin programe proprii, se cuprind clauze referitoare la subvenţionarea dobânzilor aferente acestor credite în condiţiile prezentelor norme metodologice. (2) Convenţiile, protocoalele şi orice alte acte încheiate de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe pentru finanţarea construcţiei de locuinţe din credite ipotecare acordate de bănci, până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se vor actualiza în mod corespunzător.  +  Articolul 11Subvenţia la dobânzile aferente creditelor ipotecare acordate de bănci pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se acordă în limita sumelor prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin legea bugetului de stat anual.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1-------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAGENŢIA NAŢIONALA PENTRU LOCUINŢEAprobat,--------MinistruFUNDAMENTAREAnecesarului de subvenţii pentru anul ....
    Nr. crt.ExplicaţiiCursul de schimb leu/euroValoarea estimată a dobânzilor pentru anul ...Puncte procentuale subvenţionate din rata dobânziiRata dobânzii pe anul .... Echivalent euroCota procentuală de subvenţionare a dobânziiSubvenţia necesară pentru creditele pe anul ...
    Echivalent euroLei
    01234=2x3567=5:68=4x7
                     
  Avizam favorabil,-----------------secretar de statDirecţia generală Direcţia generală investiţii Direcţia generalăeconomică şi concesiuni construcţii locuinţeDirector general, Director general, Director general,AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU LOCUINŢEDirector general Director general, Director generaladjunct economic, adjunct credit ipotecar,
   +  Anexa 2    -------la normele metodologice-----------------------    BANCA ..........                                    SITUAŢIA                  privind subvenţiile cuvenite beneficiarilor                     de credite ipotecare pe luna ........
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCreditePuncte procentuale subvenţionate din rata dobânzii conform ordinului ministruluiRata dobânzii Echivalent euroCota procentuală de subvenţionare a dobânziiDobânda curentă plătită Echivalent euroCursul de schimb euro/leuSubvenţia cuvenită
    Suma alocatăSold
    0123456=4:5789=6x7x8
                       
    Anexat se prezintă cursul de schimb euro/leu pe fiecare zi din luna .... .    Conducătorul băncii, Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,
   +  Anexa 3    -------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAGENŢIA NAŢIONALA PENTRU LOCUINŢE                                                                    Aprobat,                                                                    --------                                                                    Ministru                                    SITUAŢIA              subvenţiilor aferente creditelor ipotecare acordate                           de bănci pentru luna ....
    Nr. crt.BancaDobânzi calculate şi achitate aferente creditelor ipotecare Echivalent euroCota procentuală de subvenţionare a dobânziiCursul de schimb leu/euroSubvenţii aferente dobânzilor achitate
    012345=2x3x4
               
                                 Avizam favorabil,                               -----------------                                secretar de statDirecţia generală economică Direcţia generală Direcţia generală                             investiţii şi concesiuni construcţii locuinţe    Director general, Director general, Director general,                       AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU LOCUINŢE    Director general Director general, Director general   adjunct economic, adjunct credit ipotecar,------------