ORDONANŢA nr. 87 din 28 august 2003cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 31 august 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2003, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 şi nr. 863 bis din 29 noiembrie 2002, se modifica şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2 (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2003, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2003, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).---------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 bis în afară abonamentului şi se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare  +  Articolul 3La veniturile bugetului de stat pe anul 2003 se aproba următoarele influente:
               
    VENITURI - TOTAL,- miliarde lei -
    +5.288,4
    din care:  
      Venituri curente,+5.649,7
      din acestea:  
      a) venituri fiscale:+5.031,9
        - impozite directe,-2.293,8
        din care:  
          - impozitul pe profit-16,0
          - impozitul pe venit-4.236,0
            - cote şi sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad)+3.635,2
          - alte impozite directe-1.102,0
          - contribuţii-575,0
        - impozite indirecte,+7.325,7
        din care:  
          - taxa pe valoarea adăugată+6.248,7
            - taxa pe valoarea adăugată încasată+10.060,0
            - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad)-3.811,3
          - accize+9.191,0
          - taxe vamale+4.187,0
          - alte impozite indirecte-12.301,0
      b) venituri nefiscale+617,8
      Venituri din capital-209,0
      Donaţii şi sponsorizări+2,7
      Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate-155,0
   +  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare  +  Articolul 4În structura economică influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2003 se prezintă astfel:
           
    CHELTUIELI - TOTAL,- miliarde lei -
    +1.225,7
    din care:  
    1.Cheltuieli curente,+3.693,7
      din acestea:  
      a)cheltuieli de personal+1.136,4
      b)cheltuieli materiale şi servicii-502,1
      c)subvenţii+3.140,4
      d)prime+400,0
      e)transferuri+6.826,6
      f)dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli-7.414,4
      g)rezerve+106,8
    2.Cheltuieli de capital-1.097,6
    3.Împrumuturi acordate-77,2
    4.Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite,-1.293,2
      din acestea:  
      a)rambursări de credite externe+138,7
      b)plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe-1.431,9
   +  Articolul 5 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi şi în structura acestora, prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de baza, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceştia ordonatorilor terţiari de credite bugetare. (2) În aplicarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 631/2002, influentele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizează pe luni de către ordonatorul principal de credite bugetare şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2003, se majorează cu suma de 2.073,7 miliarde lei, din care: 1.379,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 436,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2,2 miliarde lei subvenţii, 382,8 miliarde lei cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 103,3 miliarde lei la transferuri şi 24,4 miliarde lei la rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice se modifica după cum urmează:
         
    - miliarde lei -
    a)Administraţia Prezidenţială+33,8
    b)Autorităţi legislative+213,0
    c)Autorităţi judecătoreşti+1.091,4
    d)Alte organe ale autorităţilor publice-35,9
    e)Autorităţi executive+771,4
   +  Articolul 7În anul 2003, plata cotizatiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.) se efectuează din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 8 (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2003, se diminuează cu suma de 455,0 miliarde lei, din care: 197,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 819,4 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 14,5 miliarde lei transferuri, 38,6 miliarde lei rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora, şi se majorează cu suma de 200,0 miliarde lei la subvenţii şi 414,5 miliarde lei la cheltuieli de capital. (2) Cheltuielile pentru apărare naţionala se diminuează cu suma de 1.184,1 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţă naţionala se majorează cu suma de 729,1 miliarde lei.  +  Articolul 9 (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2003, se majorează cu suma de 3.587,5 miliarde lei, din care: 355,9 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 421,3 miliarde lei subvenţii, 3.095,2 miliarde lei transferuri, 98,3 miliarde lei rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora, şi se diminuează cu suma de 99,9 miliarde lei la cheltuieli de personal şi 283,3 miliarde lei la cheltuieli de capital. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 446,4 miliarde lei pentru învăţământ, 577,2 miliarde lei pentru cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret şi 2.727,5 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii şi se diminuează cu suma de 163,6 miliarde lei pentru sănătate. (3) Transferurile cuprinse în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 59.01 "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret" se utilizează pe destinaţiile prevăzute în anexa la bugetul acestuia. (4) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Roman sunt prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului. (5) Modificările în execuţia bugetului de stat şi a bugetului local al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, potrivit art. 31 din Legea nr. 292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale, se vor efectua conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice elaborate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 10Alineatul (6) al articolului 15 din Legea nr. 631/2002 se modifica şi va avea următorul cuprins:"(6) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de la capitolul 60.01 lt; lt;Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii gt; gt;, titlul lt; lt;Cheltuieli materiale şi servicii gt; gt;, se finanţează cheltuielile aferente gratuitatilor şi reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto şi naval, de care beneficiază, în condiţiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003."  +  Articolul 11Plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap vizual se va efectua de către Asociaţia Nevazatorilor din România până la data de 31 decembrie 2003, urmând ca, începând cu 1 ianuarie 2004, plata să se facă de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 12 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2003, se diminuează cu suma de 4,9 miliarde lei, din care: 6,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 4,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 24,4 miliarde lei transferuri şi 0,1 miliarde lei cheltuieli de capital, şi se majorează cu suma de 0,2 miliarde lei la subvenţii şi 29,4 miliarde lei la rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 41,9 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi se diminuează cu suma de 46,8 miliarde lei pentru mediu şi ape.  +  Articolul 13 (1) Cheltuielile pentru acţiuni economice, care se finanţează din bugetul de stat pe anul 2003, se diminuează cu suma de 2.479,2 miliarde lei, din care: 620,2 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.976,3 miliarde lei transferuri, 1.529,9 miliarde lei cheltuieli de capital şi 1.312,3 miliarde lei rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora, şi se majorează cu suma de 51,4 miliarde lei la cheltuieli de personal, 2.508,1 miliarde lei la subvenţii şi 400,0 miliarde lei la prime. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se diminuează cu suma de 1.251,9 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii, 6.237,2 miliarde lei pentru alte acţiuni economice şi se majorează cu suma de 1.469,1 miliarde lei pentru industrie şi 3.540,8 miliarde lei pentru agricultura şi silvicultura.  +  Articolul 14 (1) În bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului, la titlul "Subvenţii" este cuprinsă şi suma de 1.460,2 miliarde lei, care se utilizează după cum urmează: a) 1.228,2 miliarde lei pentru achitarea datoriilor restante către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate de sectorul minier; b) 232,0 miliarde lei pentru plăţile compensatorii necesare disponibilizarii a cel puţin 1.500 de persoane ca urmare a procesului de restructurare a sectorului minier. (2) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. utilizează suma prevăzută la alin. (1) lit. a) pentru achitarea datoriilor către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., care la rândul ei îşi va achită datoriile la Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe. (3) Operaţiunile efectuate de agenţii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi alin. (2) se derulează prin conturi distincte deschise pe seama acestora la unităţile Trezoreriei Statului.  +  Articolul 15Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin Agenţia SAPARD, este autorizat sa angajeze credite bugetare în anul 2003 în suma de până la 23.313,1 miliarde lei din fonduri de la Comisia Europeană şi, respectiv, până la 7.771,1 miliarde lei din fonduri de cofinanţare de la bugetul de stat, în vederea încheierii de contracte în baza Acordurilor Anuale de Finanţare SAPARD 2000, 2001, 2002 şi 2003, pentru care plăţile se vor efectua în perioada 2003-2006.  +  Articolul 16În bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului pe anul 2003 sunt prevăzute şi sume reprezentând alocaţii neutilizate în anii 2000-2002 pentru implementarea Programului de dezvoltare a Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Piteşti, judeţul Argeş, în baza Hotărârii Guvernului, nr. 794/1999 pentru aprobarea Programului de dezvoltare a Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Piteşti, judeţul Argeş, precum şi a societăţilor comerciale la care aceasta deţine participatii de cel puţin 90% din numărul de acţiuni.  +  Articolul 17 (1) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la titlul "Transferuri" este cuprinsă şi suma de 1.000,0 miliarde lei care se utilizează pentru susţinerea transportului feroviar public de călători. (2) Cu suma de 1.000,0 miliarde lei Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. achită datoriile restante către Compania Naţionala de Cai Ferate - "C.F.R." - S.A., reprezentând tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, care la rândul ei îşi achită datoriile restante către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate. (3) Cu suma prevăzută la alin. (2) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. achită datoriile către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., care la rândul ei îşi va achită datoriile la Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe. (4) Operaţiunile efectuate de agenţii economici prevăzuţi la alin. (2) şi (3) se derulează prin conturi distincte deschise pe seama acestora la unităţile Trezoreriei Statului.  +  Articolul 18Obligaţiile restante la data de 31 decembrie 2002 la bugetul Fondului special al drumurilor publice, inclusiv cele datorate pentru luna decembrie 2002, se virează la bugetul de stat şi se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor cu destinaţie specială pentru drumurile publice.  +  Articolul 19 (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2003, se diminuează cu suma de 913,2 miliarde lei, din care: 951,5 miliarde lei transferuri, 81,7 miliarde lei cheltuieli de capital, 45,5 miliarde lei rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora, şi se majorează cu suma de 8,2 miliarde lei la cheltuieli de personal, 148,9 miliarde lei la cheltuieli materiale şi servicii şi cu 8,4 miliarde lei la subvenţii. (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, se diminuează cu suma de 1.152,9 miliarde lei pentru alte acţiuni şi se majorează cu suma de 239,7 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică.  +  Articolul 20Din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, de la capitolul 71.01 "Cercetare ştiinţifică" se finanţează şi cheltuielile curente şi de capital ale Agenţiei Nucleare înfiinţate prin Legea nr. 321/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare.  +  Articolul 21În anul 2003 se aloca din bugetul de stat transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat în suma de 6.901,5 miliarde lei, din care: 6.801,5 miliarde lei pentru echilibrare şi 100,0 miliarde lei reprezentând contribuţii pentru biletele de odihnă destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii.  +  Articolul 22Împrumuturile acordate de la bugetul de stat se diminuează cu suma de 77,2 miliarde lei, din care: 41,5 miliarde lei la împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale şi 35,7 miliarde lei la microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale.  +  Articolul 23Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului se majorează cu suma de 106,8 miliarde lei.
   +  Capitolul IV Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental  +  Articolul 24Deficitul bugetului de stat se stabileşte în suma de 45.746,9 miliarde lei.  +  Articolul 25Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice şi alte cheltuieli se diminuează cu suma de 7.414,4 miliarde lei, din care: 3.300,8 miliarde lei la dobânzi aferente datoriei publice interne, 979,8 miliarde lei la dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 3.095,5 miliarde lei la cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii, 198,5 miliarde lei la diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, şi se majorează cu suma de 160,2 miliarde lei la diferenţe de curs aferente datoriei publice interne.  +  Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 26 (1) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se majorează cu 2.646,2 miliarde lei şi sunt prevăzute în anexa nr. 4, din care: a) 1.300,0 miliarde lei pentru protecţia socială privind asigurarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, precum şi a ajutorului social acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Aceasta suma se repartizează pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti de către consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţă tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială; b) 200,0 miliarde lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului; c) -2,0 miliarde lei pentru finanţarea instituţiilor de cultura; d) 220,5 miliarde lei pentru bugetele proprii ale judeţelor; e) 927,7 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor. (2) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit prevăzute la alin. (1) lit. e) se aproba prin hotărâre a consiliului judeţean, utilizându-se criteriul prevăzut în anexa nr. 7 la Legea nr. 631/2002 pentru 50% din sume, iar diferenţa se repartizează în baza criteriilor specifice care să aibă în vedere, cu prioritate, acoperirea subvenţiilor pentru energia termica livrata populaţiei, după consultarea primarilor, în funcţie de cantitatea de energie termica livrata populaţiei, subvenţia aferentă şi de capacitatea financiară redusă a unor localităţi, în vederea menţinerii functionalitatii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populaţie.  +  Articolul 27 (1) Începând cu anul 2003 sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei se asigura din taxa pe valoarea adăugată. (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei se diminuează cu 3.612,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei pe anul 2003 sunt de 3.612,4 miliarde lei şi sunt prevăzute în anexa nr. 6. (4) Eventualele economii înregistrate la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, ca urmare a aplicării prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează pentru asigurarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei acordate populaţiei sau pentru retehnologizarea instalaţiilor pentru producerea şi/sau distribuţia energiei termice. (5) Unităţile Trezoreriei Statului sunt abilitate sa introducă în execuţia bugetului de stat şi a bugetelor locale modificările determinate de aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3).  +  Articolul 28Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor instituţiilor din învăţământul preuniversitar de stat, se majorează cu 198,9 miliarde lei pentru drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore şi sunt prevăzute în anexele nr. 7 şi 7a).  +  Articolul 29La anexa nr. 5 "Lista instituţiilor de cultura care se finanţează din bugetele locale pe anul 2003" la Legea nr. 631/2002, nr. crt. 9 "MUNICIPIUL BUCUREŞTI", liniuţa a doua "Centrul Naţional de Conservare şi Valorificare a Traditiei şi Creatiei Populare" se elimina.  +  Articolul 30Anexa nr. 10 "Categoriile de venituri şi cheltuieli care se prevăd în bugetele locale pe anul 2003" la Legea nr. 631/2002 se modifica şi se completează astfel:1. La capitolul I litera A, la nr. crt. 10 se introduc doua litere cu următorul cuprins:"a) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, creşs şi centre judeţene şi locale de consultanţa agricolă; b) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei."2. La capitolul I litera B, la nr. crt. 4, litera d) "Şcoli populare de arta" se înlocuieşte cu "Şcoli populare de arta şi meserii", litera e) "Centre de conservare şi de valorificare a traditiei şi creatiei populare" se înlocuieşte cu "Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale" şi se introduce litera i) "Centre culturale".3. La capitolul II litera A, litera c) de la nr. crt. 13 se elimina, iar la nr. crt. 14 se introduc doua litere cu următorul cuprins:"a) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, creşs şi centre judeţene şi locale de consultanţa agricolă; b) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei."4. La capitolul II litera B, la nr. crt. 4 se introduce o noua litera cu următorul cuprins:"k) Centre culturale."  +  Articolul 31 (1) Începând cu anul 2003, subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la energia termica livrata populaţiei se suporta astfel: a) din bugetul de stat, în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi aprobate cu aceasta destinaţie prin anexa la legea bugetului de stat; b) din bugetele locale, pe seama veniturilor proprii ale acestora, pentru diferenţa rămasă după aplicarea prevederilor lit. a). (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice, prevăzute la alin. (1) lit. a), se repartizează, prin hotărâre, de către consiliul judeţean pe unităţi administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în funcţie de cantitatea de energie termica livrata populaţiei, subvenţia aferentă şi, prioritar, de capacitatea financiară redusă a unor localităţi în vederea menţinerii functionalitatii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populaţie. (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia ca o dată cu depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a bugetului local aprobat potrivit legii să prezinte şi situaţia subvenţiilor pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la energia termica livrata populaţiei, confirmată de furnizorii de energie termica. (4) Cotele defalcate din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se virează lunar unităţilor administrativ-teritoriale, prin direcţiile generale ale finanţelor publice, concomitent cu prezentarea de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale a documentelor de plată privind achitarea subventiei aferente energiei termice livrate populaţiei, în conturile de tip ESCROW. (5) În situaţia în care în bugetele locale nu sunt aprobate credite bugetare la nivelul subvenţiilor confirmate prin situaţia prevăzută la alin. (3), cotele defalcate din impozitul pe venit se virează în condiţiile prevederilor alin. (4) după modificarea şi aprobarea în bugetele locale a subvenţiilor pentru energia termica livrata populaţiei, potrivit prevederilor alin. (1) lit. b). (6) Obligaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) pentru direcţiile generale ale finanţelor publice revin şi preşedinţilor consiliilor judeţene, respectiv direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judeţene, după caz, la virarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. (7) Prevederile prezentului articol se aplică numai unităţilor administrativ-teritoriale în care se furnizează energie termica populaţiei în sistem centralizat, pentru care se acordă subvenţii din bugetul local şi în funcţie de modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate, potrivit legii.  +  Capitolul VI Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 32 (1) Anexa nr. 11 privind bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003 la Legea nr. 631/2002 se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezenta ordonanţă. (2) În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003 este cuprinsă şi suma de 4.000,0 miliarde lei care se utilizează pentru achitarea datoriilor înregistrate la 31 decembrie 2002 pentru servicii medicale şi medicamente. (3) Suma prevăzută la alin. (2) se utilizează numai pentru efectuarea de plati, fiind interzisă încheierea de angajamente legale din aceasta. (4) Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este prevăzut cu un deficit de 4.711,7 miliarde lei care se acoperă din disponibilităţile din anii precedenti înregistrate la acest buget.  +  Capitolul VII Dispoziţii referitoare la agenţii economici  +  Articolul 33 (1) În completarea transferurilor şi subvenţiilor acordate unor agenţi economici aflaţi sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se scutesc la plata, în limita unui plafon maxim aprobat, obligaţiile acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru exerciţiul financiar al anului 2003, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu excepţia obligaţiilor datorate din retinerile la sursa. (2) Facilităţile de natura ajutorului de stat, prevăzute la alin. (1), se acordă cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. (3) Schema de ajutor de stat, prevăzută la alin. (1), va fi notificată la Consiliul Concurentei în vederea autorizării. (4) Agenţii economici care beneficiază de prevederile alin. (1), precum şi plafoanele până la care se scutesc obligaţiile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, după aplicarea prevederilor alin. (3). (5) Rambursarea ratelor de capital, plăţile de dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente creditelor externe contractate în perioada 1991-2002 pentru finanţarea investiţiilor din sectorul energetic se finanţează şi din veniturile cu destinaţie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice, în limita sumei aprobate prin bugetul de stat pentru Ministerul Economiei şi Comerţului. (6) Sumele ce se scutesc la plata conform prevederilor alin. (1), în limita plafoanelor aprobate prin hotărâre a Guvernului conform prevederilor alin. (4), se stabilesc lunar pe baza ordinului comun al ministrului finanţelor publice, ministrului economiei şi comerţului, ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al conducătorilor instituţiilor publice în calitate de creditori bugetari.  +  Articolul 34Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va suporta din veniturile proprii diferenţa dintre sumele cuvenite pe bază de contract de prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidentiala, Guvernul României şi Curtea Constituţională pentru plata activităţii de reprezentare şi protocol şi cheltuielile efectiv înregistrate de regie. Diferenţa respectiva, suportată de regie, este deductibilă la calculul profitului impozabil.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 35Veniturile încasate de Ministerul Finanţelor Publice din vânzarea formularelor tipizate, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, şi Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, se folosesc şi pentru finanţarea următoarelor cheltuieli: a) prestări de servicii privind distribuirea şi primirea corespondentei cu contribuabilii persoane fizice şi juridice; b) prestări de servicii aferente restituirii prin mandat poştal a diferenţelor de impozit pe venit, precum şi finanţarea altor activităţi privind administrarea acestui impozit; c) achiziţionarea de autovehicule pentru distribuirea formularelor tipizate, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acestora; d) achiziţionarea de echipamente, tehnica de calcul şi software specializat aferent, birotica şi consumabile necesare pentru evidenta formularelor tipizate şi acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum şi pentru administrarea impozitului pe venit; e) construirea, amenajarea, închirierea şi/sau cumpărarea de spaţii pentru depozitarea formularelor tipizate, precum şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor la spaţiile ocupate cu aceasta activitate în sediile unităţilor teritoriale, respectiv extinderi, transformări, modernizări, consolidări.  +  Articolul 36Concomitent cu introducerea în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite a modificărilor aprobate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se repartizează şi sumele reţinute în proporţie de 10% potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 37Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga prevederile: a) alin. (5) al art. 14, alin. (8) al art. 15 şi art. 24 din Legea nr. 631/2002; b) art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) art. 24 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003.  +  Articolul 38Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 87.  +  Anexa 1 BUGETUL DE STATpe anul 2003-SINTEZA- - mii lei -
                   
    Ca- pi- tolSub- ca- pi- tolTi- tlu/ Ar- ti- colA- li- ne- atDenumire indicatorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
    AB123 = 1 + 2
    0001       VENITURI - TOTAL240.783.819.7385.288.399.792246.072.219.530
    0002       I. VENITURI CURENTE239.988.717.4975.649.710.700245.638.428.197
    0003       A. VENITURI FISCALE223.111.517.4975.031.910.700228.143.428.197
    0004       A1. IMPOZITE DIRECTE50.031.427.497-2.293.771.30047.737.656.197
    0101       IMPOZITUL PE PROFIT39.396.000.000-16.000.00039.380.000.000
    0201       IMPOZITUL PE SALARII280.000.000   280.000.000
      01     Impozitul pe salarii -total-280.000.000   280.000.000
    0601       IMPOZITUL PE VENIT59.154.000.000-4.236.000.00054.918.000.000
      01     Impozit pe venituri din activităţi independente1.180.000.000   1.180.000.000
      02     Impozit pe venituri din salarii53.383.000.000-3.443.000.00049.940.000.000
      03     Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor735.000.000-185.000.000550.000.000
      04     Impozit pe venituri din dividende2.190.000.000   2.190.000.000
      05     Impozit pe venituri din dobânzi380.000.000-180.000.000200.000.000
      06     Impozit pe alte venituri102.000.000-2.000.000100.000.000
      07     Impozit pe venit din pensii190.000.00050.000.000240.000.000
      08     Impozitul pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură60.000.00080.000.000140.000.000
      09     Impozitul pe veniturile obţinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi vânzarea părţilor sociale50.000.00070.000.000120.000.000
      10     Regularizări290.000.000-640.000.000-350.000.000
      11     Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală70.000.00050.000.000120.000.000
      12     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice nerezidente470.000.000-70.000.000400.000.000
      13     Impozit pe veniturile din activităţi agricole20.000.000-10.000.00010.000.000
      14     Impozitul pe veniturile obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial34.000.00036.000.00070.000.000
      15     Impozitul pe veniturile încasate din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară   6.000.0006.000.000
      16     Impozit pe veniturile realizate în baza unor convenţii/contracte civile de prestări servicii, încheiate în condiţiile codului civil   2.000.0002.000.000
    0701       COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad)-57.040.572.5033.635.228.700-53.405.343.803
      01     Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-37.267.000.0002.669.000.000-34.598.000.000
      02     Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-16.161.184.503-2.646.159.300-18.807.343.803
      03     Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei (se scad)-3.612.388.0003.612.388.000  
    0801       ALTE IMPOZITE DIRECTE5.942.000.000-1.102.000.0004.840.000.000
      01     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente3.591.000.000-486.000.0003.105.000.000
      02     Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor15.000.000   15.000.000
      03     Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale2.300.000.000-840.000.0001.460.000.000
      04     Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici   1.000.0001.000.000
      07     Contribuţia agenţilor economici pentru învăţământul de stat   200.000.000200.000.000
      08     Cote din taxe de şcolarizare35.000.00020.000.00055.000.000
      30     Alte încasări din impozite directe1.000.0003.000.0004.000.000
    0901       CONTRIBUŢII2.300.000.000-575.000.0001.725.000.000
      04     Contribuţie individuală de asigurări sociale600.000.000-50.000.000550.000.000
      09     Contribuţia agenţilor economici pentru persoanele cu handicap1.700.000.000-525.000.0001.175.000.000
    1300       A2. IMPOZITE INDIRECTE173.080.090.0007.325.682.000180.405.772.000
    1301       TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ90.221.090.0006.248.682.00096.469.772.000
      01     TVA încasată124.572.000.00010.060.000.000134.632.000.000
      04     Sume defalcate din TVA pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, creşe, centrele judeţene şi locale de consultanţă agricolă (se scad)-34.350.910.000-198.930.000-34.549.840.000
      05     Sume defalcate din TVA pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei (se scad)   -3.612.388.000-3.612.388.000
    1401       ACCIZE45.880.000.0009.191.000.00055.071.000.000
    1601       TAXE VAMALE8.163.000.0004.187.000.00012.350.000.000
      01     Taxe vamale de la persoane juridice7.713.000.0004.587.000.00012.300.000.000
      02     Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale450.000.000-400.000.00050.000.000
    1701       ALTE IMPOZITE INDIRECTE28.816.000.000-12.301.000.00016.515.000.000
      01     Taxe pentru jocurile de noroc400.000.000   400.000.000
      03     Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare420.000.000-90.000.000330.000.000
      04     Taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale2.000.000.000   2.000.000.000
      07     Venituri cu destinaţie specială din cota unică asupra carburanţilor auto livraţi la intern de producători precum şi pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia şi asupra carburanţilor auto importaţi11.928.000.000-10.928.000.0001.000.000.000
      10     Taxe judiciare de timbru50.000.000-35.000.00015.000.000
      11     Venituri din timbrul judiciar80.000.000-50.000.00030.000.000
      12     Taxe de timbru pentru activitatea notarială662.000.000-642.000.00020.000.000
      13     Taxe extrajudiciare de timbru1.000.000   1.000.000
      15     Amenzi judiciare28.000.000   28.000.000
      16     Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat40.000.000   40.000.000
      18     Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor710.000.000-310.000.000400.000.000
      19     Venituri cu destinaţie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice6.220.000.000-1.720.000.0004.500.000.000
      21     Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc225.000.000   225.000.000
      22     Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import12.000.000   12.000.000
      23     Contribuţia agenţilor economici din turism   20.000.00020.000.000
      24     Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale3.000.000.000300.000.0003.300.000.000
      25     Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei200.000.000   200.000.000
      26     Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale650.000.000150.000.000800.000.000
      27     Venituri cu destinaţie specială din cotele aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei civile250.000.000100.000.000350.000.000
      28     Impozit pe veniturile microîntreprinderilor1.923.000.000907.000.0002.830.000.000
      30     Alte încasări din impozite indirecte17.000.000-3.000.00014.000.000
    1900       B. VENITURI NEFISCALE16.877.200.000617.800.00017.495.000.000
    2001       VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME2.000.000.000560.000.0002.560.000.000
    2101       VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE6.777.200.000-2.812.200.0003.965.000.000
      01     Taxe de metrologie200.000300.000500.000
      02     Venituri din taxe pentru prestaţii vamale350.000.00060.000.000410.000.000
      03     Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional16.000.00019.000.00035.000.000
      04     Taxe consulare1.170.000.000   1.170.000.000
      05     Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii46.000.000-21.000.00025.000.000
      10     Taxe şi alte venituri din protecţia mediului111.000.000-51.000.00060.000.000
      12     Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate22.000.00013.000.00035.000.000
      13     Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate6.000.0006.000.00012.000.000
      17     Taxe pentru învăţământ67.000.000-47.000.00020.000.000
      18     Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară14.000.000   14.000.000
      19     Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale340.000.000-166.000.000174.000.000
      20     Venituri din prestări de servicii1.901.000.000-501.000.0001.400.000.000
      22     Venituri din producerea riscurilor asigurate9.000.000500.0009.500.000
      30     Alte venituri de la instituţiile publice2.725.000.000-2.125.000.000600.000.000
    2201       DIVERSE VENITURI8.100.000.0002.870.000.00010.970.000.000
      01     Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive120.000.000-80.000.00040.000.000
      03     Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor legale1.626.000.000200.000.0001.826.000.000
      04     Încasări din cota reţinută, conform Codului Penal4.000.000-3.000.0001.000.000
      05     Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi850.000.000250.000.0001.100.000.000
      06     Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăţilor comerciale sau companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar6.000.000   6.000.000
      07     Venituri din concesiuni şi închirieri4.198.000.0001.752.000.0005.950.000.000
      08     Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe12.000.00088.000.000100.000.000
      09     Venituri din dobânzi15.000.00010.000.00025.000.000
      11     Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate170.000.000730.000.000900.000.000
      12     Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit Legii283.000.000-83.000.000200.000.000
      19     Venituri din dividende410.000.00010.000.000420.000.000
      20     Sumele provenite din recuperarea debitelor provenite din drepturile de pensii şi asigurări sociale militare5.000.000-4.000.0001.000.000
      21     Venituri din despăgubiri1.000.000   1.000.000
      30     Încasări din alte surse400.000.000   400.000.000
    3000       II. VENITURI DIN CAPITAL551.000.000-209.000.000342.000.000
    3001       VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI551.000.000-209.000.000342.000.000
      01     Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice481.000.000-211.000.000270.000.000
      02     Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare40.000.000-28.000.00012.000.000
      08     Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare30.000.00030.000.00060.000.000
    4000       VII. DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI6.102.2412.689.0928.791.333
    4001       DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI6.102.2412.689.0928.791.333
    01       Donaţii şi sponsorizări6.102.2412.689.0928.791.333
    4200       VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE238.000.000-155.000.00083.000.000
    4201       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE238.000.000-155.000.00083.000.000
      01     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale900.000-900.000  
      05     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat100.000-100.000  
      07     Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru finanţarea lucrărilor agricole   11.000.00011.000.000
      09     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ200.000.000-142.000.00058.000.000
      10     Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară22.000.000-12.000.00010.000.000
      11     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii în turism2.000.000-1.000.0001.000.000
      15     Încasări din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale3.000.000-2.000.0001.000.000
      17     Încasări din rambursarea microcreditelor, acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit5.000.000-4.000.0001.000.000
      18     Încasări de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibili5.000.000-4.000.0001.000.000
    5001       BUGET DE STAT290.593.393.7981.225.681.354291.819.075.152
        01   CHELTUIELI CURENTE230.849.844.9373.693.682.576234.543.527.513
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL43.139.757.4721.136.423.19544.276.180.667
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII38.102.791.916-502.161.05137.600.630.865
        34   SUBVENŢII14.098.750.4513.140.364.63217.239.115.083
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice7.664.401.882845.999.6138.510.401.495
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi3.720.416.5691.850.365.0195.570.781.588
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif2.713.932.000444.000.0003.157.932.000
        36   PRIME971.100.000400.000.0001.371.100.000
        38   TRANSFERURI84.532.542.8776.826.639.40491.359.182.281
        39   Transferuri consolidabile7.895.016.7627.638.460.36015.533.477.122
        3901Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic414.780.000-41.400.000373.380.000
        3902Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane2.647.716.579-359.416.5782.288.300.001
        3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.900.000.000   1.900.000.000
        3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat   6.901.490.0006.901.490.000
        3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap1.367.401.0601.155.786.9382.523.187.998
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen294.608.400-10.000.000284.608.400
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv214.155.723-8.000.000206.155.723
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor400.000.000   400.000.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pt. construcţii de locuinţe385.000.000   385.000.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizări planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism37.000.000   37.000.000
        3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local29.355.000   29.355.000
        3925Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare55.000.000   55.000.000
        3928Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pt. finanţarea proiectării studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD150.000.000   150.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile76.637.526.115-811.820.95675.825.705.159
        4001Locuinţe397.302.000-3.400.000393.902.000
        4002Burse1.355.078.494-103.069.0001.252.009.494
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii11.508.404.487143.336.97611.651.741.463
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane15.205.818.4291.513.968.57016.719.786.999
        4008Ajutoare sociale44.000.000   44.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii349.233.870   349.233.870
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale813.583.558-8.147.214805.436.344
        4015Plăţi compensatorii531.855.799-56.840.000475.015.799
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare1.500.000.00099.075.0001.599.075.000
        4018Transferuri aferente restructurării industriei de apărare886.600.000230.000.0001.116.600.000
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii827.256.000-65.505.706761.750.294
        4020Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene300.080.983   300.080.983
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare859.453.167-280.000.000579.453.167
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor550.000.00092.880.000642.880.000
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier785.771.80020.000.000805.771.800
        4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători4.741.000.0001.500.000.0006.241.000.000
        4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare7.292.244.462-5.820.222.0821.472.022.380
        4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială76.032.840   76.032.840
        4028Executarea silită a creanţelor bugetare21.500.000   21.500.000
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale2.514.054.918-1.166.584.0181.347.470.900
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal21.842.000   21.842.000
        4031Transferuri pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor50.000.000   50.000.000
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii196.052.808   196.052.808
        4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare67.859.6625.000.00072.859.662
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora15.000.000   15.000.000
        4035Finanţarea partidelor politice70.300.000   70.300.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural4.700.000   4.700.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei3.170.000   3.170.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.200.000   2.200.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii29.040.000   29.040.000
        4041Asociaţii şi fundaţii38.242.332300.00038.542.332
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial329.676.0004.452.373334.128.373
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război70.595.0001.600.00072.195.000
        4044Programe pentru sănătate1.033.556.000-177.000.000856.556.000
        4045Programe pentru tineret35.694.0002.500.00038.194.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român75.000.000-9.043.10065.956.900
        4047Cadastru imobiliar35.000.000   35.000.000
        4048Meteorologie şi hidrologie335.500.000   335.500.000
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor15.000.000   15.000.000
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită55.000.00040.000.00095.000.000
        4053Sprijinirea producătorilor agricoli4.343.781.0792.586.370.0006.930.151.079
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional50.106.496   50.106.496
        4055Programe cu finanţare rambursabilă3.447.312.347-459.283.2812.988.029.066
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.085.780.00054.000.0001.139.780.000
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior5.542.800.000500.000.0006.042.800.000
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor6.000.000-3.200.0002.800.000
        4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)66.000.00015.095.00081.095.000
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate1.286.795.32832.002.4971.318.797.825
        4061Susţinerea cultelor168.050.000-38.000.000130.050.000
        4062Stimularea exporturilor2.045.000.00020.000.0002.065.000.000
        4063Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură685.058.000   685.058.000
        4064Fondul la dispoziţia primului ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000   1.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult646.655.00065.000.000711.655.000
        4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap30.250.000   30.250.000
        4069Completarea primelor de asigurare56.710.000   56.710.000
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului157.007.260-16.000.000141.007.260
        4071Indemnizaţii de merit   9.275.0009.275.000
        4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor31.060.000   31.060.000
        4080Alte transferuri802.578.153-64.311.700738.266.453
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii192.214.8604.643.000196.857.860
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare102.217.50048.000.000150.217.500
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor3.641.000495.7834.136.783
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.750.000   2.750.000
        4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul709.500.000500.000.0001.209.500.000
        4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină44.000.000   44.000.000
        4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat260.000.00036.093.100296.093.100
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice2.954.000   2.954.000
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri34.520.461   34.520.461
        4091Renta viageră46.199.784   46.199.784
        4093Programe comunitare618.358.73061.500.000679.858.730
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă1.071.721.726-261.112.068810.609.658
        4095Programe ISPA33.039.023   33.039.023
        4096Programe SAPARD16.287.220-5.000.00011.287.220
        4098Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii   137.509.914137.509.914
        49   DOBÂNZI48.802.904.700-7.414.370.00041.388.534.700
        5001Dobânzi aferente datoriei publice interne20.760.754.700-3.300.800.00017.459.954.700
        5002Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe8.415.560.000-979.790.0007.435.770.000
        5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii11.821.450.000-3.095.500.0008.725.950.000
        5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe6.512.740.000-198.480.0006.314.260.000
        5005Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne1.292.400.000160.200.0001.452.600.000
        60   REZERVE1.201.997.521106.786.3961.308.783.917
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL25.795.854.246-1.097.642.89624.698.211.350
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE210.210.500-77.177.800133.032.700
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale153.432.500-41.500.000111.932.500
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.247.000   1.247.000
        8013Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale55.531.000-35.677.80019.853.200
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE33.737.484.115-1.293.180.52632.444.303.589
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite33.737.484.115-1.293.180.52632.444.303.589
        8501Rambursări de credite externe24.454.354.043138.710.34024.593.064.383
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane9.283.130.072-1.431.890.8667.851.239.206
    5100       Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE18.447.882.5022.073.708.77020.521.591.272
    5101       AUTORITĂŢI PUBLICE18.447.882.5022.073.708.77020.521.591.272
        01   CHELTUIELI CURENTE16.159.665.5951.715.279.57517.874.945.170
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.413.046.5181.379.667.03512.792.713.553
        10   Cheltuieli cu salariile7.861.721.7231.147.285.4359.009.007.158
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.820.993.328202.119.6152.023.112.943
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj266.423.79420.748.930287.172.724
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate519.754.62756.936.994576.691.621
        14   Deplasări, detaşări, transferări944.153.046-47.423.939896.729.107
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară661.623.467-94.246.192567.377.275
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate282.529.57946.822.253329.351.832
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.725.565.386436.675.1024.162.240.488
        21   Drepturi cu caracter social27.303.7003.000.00030.303.700
        22   Hrană38.814.072-27.000.00011.814.072
        23   Medicamente şi materiale sanitare9.855.000   9.855.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.850.822.983236.464.7772.087.287.760
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional526.559.63291.361.956617.921.588
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament136.605.06315.442.222152.047.285
        27   Reparaţii curente244.819.86765.908.158310.728.025
        28   Reparaţii capitale426.223.666-42.321.667383.901.999
        29   Cărţi şi publicaţii62.005.321470.61562.475.936
        30   Alte cheltuieli390.056.08293.349.041483.405.123
        32   Fondul Preşedintelui6.500.000   6.500.000
        33   Fondul Primului Ministru6.000.000   6.000.000
        34   SUBVENŢII31.372.4482.259.50033.631.948
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice31.372.4482.259.50033.631.948
        38   TRANSFERURI989.681.243-103.322.062886.359.181
        40   Transferuri neconsolidabile989.681.243-103.322.062886.359.181
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale651.054.796-3.463.100647.591.696
        4041Asociaţii şi fundaţii1.612.332300.0001.912.332
        4055Programe cu finanţare rambursabilă235.661.823-78.270.000157.391.823
        4080Alte transferuri3.800.000   3.800.000
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri5.479.539   5.479.539
        4093Programe comunitare5.334.065   5.334.065
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă70.451.468-16.888.96253.562.506
        4096Programe SAPARD16.287.220-5.000.00011.287.220
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.525.284.057382.869.2211.908.153.278
        72   Investiţii ale instituţiilor publice1.385.284.057379.869.2211.765.153.278
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat140.000.0003.000.000143.000.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE762.932.850-24.440.026738.492.824
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite762.932.850-24.440.026738.492.824
        8501Rambursări de credite externe542.669.040-14.845.800527.823.240
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane220.263.810-9.594.226210.669.584
      01     Administraţia Prezidenţială139.373.20033.800.000173.173.200
      02     Autorităţi Legislative1.955.054.710213.000.0002.168.054.710
      03     Autorităţi Judecătoreşti5.876.144.5871.091.439.2846.967.583.871
      04     Alte organe ale autorităţilor publice901.526.865-35.896.841865.630.024
      05     Autorităţi executive9.575.783.140771.366.32710.347.149.467
    5400       Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ64.165.084.757-455.002.21963.710.082.538
        01   CHELTUIELI CURENTE49.567.104.471-830.901.97448.736.202.497
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL24.203.905.057-196.951.52924.006.953.528
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII20.602.981.930-819.415.36219.783.566.568
        34   SUBVENŢII3.056.891.625200.000.0003.256.891.625
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice3.056.891.625200.000.0003.256.891.625
        38   TRANSFERURI1.703.325.859-14.535.0831.688.790.776
        39   Transferuri consolidabile504.176.123-18.000.000486.176.123
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen290.020.400-10.000.000280.020.400
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv214.155.723-8.000.000206.155.723
        40   Transferuri neconsolidabile1.199.149.7363.464.9171.202.614.653
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii2.500.000   2.500.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale14.441.077   14.441.077
        4015Plăţi compensatorii531.855.799-56.840.000475.015.799
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate478.905.32829.002.497507.907.825
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă164.413.53829.502.420193.915.958
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.443.453.376414.473.4773.857.926.853
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE11.154.526.910-38.573.72211.115.953.188
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite11.154.526.910-38.573.72211.115.953.188
        8501Rambursări de credite externe9.917.067.740148.349.40810.065.417.148
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.237.459.170-186.923.1301.050.536.040
    5401       APĂRARE NAŢIONALĂ31.754.280.630-1.184.135.68330.570.144.947
        01   CHELTUIELI CURENTE21.275.042.165-1.538.825.02419.736.217.141
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL9.462.503.25611.806.3719.474.309.627
        10   Cheltuieli cu salariile7.122.369.390-340.450.0006.781.919.390
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat629.224.1479.375.000638.599.147
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj136.751.117-47.833.00088.918.117
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate492.158.594-29.741.000462.417.594
        14   Deplasări, detaşări, transferări1.082.000.008420.455.3711.502.455.379
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară225.000.000   225.000.000
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate857.000.008420.455.3711.277.455.379
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII10.933.103.253-1.493.791.3959.439.311.858
        21   Drepturi cu caracter social760.197.960-298.009.693462.188.267
        22   Hrană3.874.276.685-761.831.7043.112.444.981
        23   Medicamente şi materiale sanitare46.109.951   46.109.951
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.174.499.959-131.012.4772.043.487.482
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2.594.397.398-427.546.5632.166.850.835
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament915.297.569146.183.1571.061.480.726
        27   Reparaţii curente212.958.09418.350.000231.308.094
        28   Reparaţii capitale60.821.4253.500.00064.321.425
        29   Cărţi şi publicaţii4.718.950200.0004.918.950
        30   Alte cheltuieli289.825.262-43.624.115246.201.147
        38   TRANSFERURI879.435.656-56.840.000822.595.656
        39   Transferuri consolidabile128.405.600   128.405.600
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen128.405.600   128.405.600
        40   Transferuri neconsolidabile751.030.056-56.840.000694.190.056
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale6.850.000   6.850.000
        4015Plăţi compensatorii531.855.799-56.840.000475.015.799
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate212.324.257   212.324.257
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.121.900.165199.836.5912.321.736.756
        72   Investiţii ale instituţiilor publice2.121.900.165199.836.5912.321.736.756
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE8.357.338.300154.852.7508.512.191.050
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite8.357.338.300154.852.7508.512.191.050
        8501Rambursări de credite externe7.796.720.490   7.796.720.490
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane560.617.810154.852.750715.470.560
      01     Administraţie centrală251.492.538-11.712.882239.779.656
      02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii20.048.163.531-1.071.037.27218.977.126.259
      03     Acţiuni de integrare euro-atlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă10.754.502.76213.754.06110.768.256.823
      04     Parteneriat pentru pace156.266.000-46.299.590109.966.410
      05     Plăţi compensatorii543.855.799-68.840.000475.015.799
    5501       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ32.410.804.127729.133.46433.139.937.591
        01   CHELTUIELI CURENTE28.292.062.306707.923.05028.999.985.356
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL14.741.401.801-208.757.90014.532.643.901
        10   Cheltuieli cu salariile11.243.794.755-478.910.00010.764.884.755
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat475.236.69348.700.000523.936.693
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj100.973.996-21.500.00079.473.996
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate732.173.47435.260.000767.433.474
        14   Deplasări, detaşări, transferări279.810.33929.692.100309.502.439
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară144.723.33919.500.000164.223.339
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate135.087.00010.192.100145.279.100
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.669.878.677674.376.03310.344.254.710
        21   Drepturi cu caracter social220.374.48031.000.000251.374.480
        22   Hrană4.642.395.334-86.029.0004.556.366.334
        23   Medicamente şi materiale sanitare14.072.596665.00014.737.596
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie958.301.221275.830.4601.234.131.681
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional547.971.9371.424.201549.396.138
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.104.962.875230.670.0001.335.632.875
        27   Reparaţii curente73.982.73524.865.80098.848.535
        28   Reparaţii capitale91.611.53924.600.000116.211.539
        29   Cărţi şi publicaţii6.422.183520.9006.943.083
        30   Alte cheltuieli383.503.07544.948.672428.451.747
        34   SUBVENŢII3.056.891.625200.000.0003.256.891.625
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice3.056.891.625200.000.0003.256.891.625
        38   TRANSFERURI823.890.20342.304.917866.195.120
        39   Transferuri consolidabile375.770.523-18.000.000357.770.523
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen161.614.800-10.000.000151.614.800
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv214.155.723-8.000.000206.155.723
        40   Transferuri neconsolidabile448.119.68060.304.917508.424.597
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii2.500.000   2.500.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale7.591.077   7.591.077
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale5.691.994   5.691.994
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal1.342.000   1.342.000
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate266.581.07129.002.497295.583.568
        4079Transferuri pentru aparatura medicală de mare performanţă   1.800.0001.800.000
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă164.413.53829.502.420193.915.958
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.321.553.211214.636.8861.536.190.097
        71   Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare850.0002.000.0002.850.000
        72   Investiţii ale instituţiilor publice1.320.703.211212.636.8861.533.340.097
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.797.188.610-193.426.4722.603.762.138
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite2.797.188.610-193.426.4722.603.762.138
        8501Rambursări de credite externe2.120.347.250148.349.4082.268.696.658
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane676.841.360-341.775.880335.065.480
      01     Administraţie centrală1.942.494.563112.540.6962.055.035.259
      02     Poliţie8.755.495.095275.000.0009.030.495.095
      03     Protecţie şi pază contra incendiilor1.497.105.61357.000.0001.554.105.613
      04     Paza şi supravegherea frontierei2.809.366.58772.500.0002.881.866.587
      05     Jandarmerie4.275.453.489103.000.0004.378.453.489
      06     Siguranţă naţională7.171.615.124167.599.0637.339.214.187
      07     Penitenciare3.251.547.348192.000.0003.443.547.348
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională2.707.726.308-250.506.2952.457.220.013
    5700       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE65.454.056.1963.587.538.30569.041.594.501
        01   CHELTUIELI CURENTE54.691.808.4893.772.538.51258.464.347.001
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL4.227.487.453-99.941.1324.127.546.321
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.812.331.056355.870.9747.168.202.030
        34   SUBVENŢII2.835.967.830421.345.6823.257.313.512
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice2.835.967.830421.345.6823.257.313.512
        38   TRANSFERURI40.816.022.1503.095.262.98843.911.285.138
        39   Transferuri consolidabile1.369.869.2601.255.786.9382.625.656.198
        3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat   100.000.000100.000.000
        3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap1.367.401.0601.155.786.9382.523.187.998
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen2.468.200   2.468.200
        40   Transferuri neconsolidabile39.446.152.8901.839.476.05041.285.628.940
        4002Burse1.324.708.494-103.069.0001.221.639.494
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii11.508.404.487143.336.97611.651.741.463
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane15.205.818.4291.513.968.57016.719.786.999
        4008Ajutoare sociale44.000.000   44.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii346.733.870   346.733.870
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale34.220.705   34.220.705
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii827.256.000-65.505.706761.750.294
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii196.052.808   196.052.808
        4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare51.699.6625.000.00056.699.662
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora15.000.000   15.000.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural4.700.000   4.700.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei3.170.000   3.170.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.200.000   2.200.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii29.040.000   29.040.000
        4041Asociaţii şi fundaţii36.630.000   36.630.000
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial329.676.0004.452.373334.128.373
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război70.595.0001.600.00072.195.000
        4044Programe pentru sănătate1.033.556.000-177.000.000856.556.000
        4045Programe pentru tineret35.694.0002.500.00038.194.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român75.000.000-9.043.10065.956.900
        4055Programe cu finanţare rambursabilă9.803.00016.720.00026.523.000
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior5.542.800.000500.000.0006.042.800.000
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor6.000.000-3.200.0002.800.000
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate807.890.0003.000.000810.890.000
        4061Susţinerea cultelor168.050.000-38.000.000130.050.000
        4064Fondul la dispoziţia primului ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000   1.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult646.655.00065.000.000711.655.000
        4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap30.250.000   30.250.000
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului157.007.260-16.000.000141.007.260
        4071Indemnizaţii de merit   8.200.0008.200.000
        4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor31.060.000   31.060.000
        4080Alte transferuri70.834.325   70.834.325
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor3.641.000495.7834.136.783
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.750.000   2.750.000
        4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat260.000.00036.093.100296.093.100
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice2.954.000   2.954.000
        4091Renta viageră46.199.784   46.199.784
        4093Programe comunitare330.033.4002.200.000332.233.400
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă155.069.666-51.272.946103.796.720
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.961.738.607-283.285.3953.678.453.212
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.800.509.10098.285.1886.898.794.288
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite6.800.509.10098.285.1886.898.794.288
        8501Rambursări de credite externe5.492.100.000-9.983.8605.482.116.140
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.308.409.100108.269.0481.416.678.148
        5701ÎNVĂŢĂMÂNT15.322.505.478446.433.97915.768.939.457
        01   CHELTUIELI CURENTE12.442.913.371706.705.84213.149.619.213
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.433.549.343-1.890.0562.431.659.287
        10   Cheltuieli cu salariile1.815.184.880-10.146.5801.805.038.300
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat342.867.988-2.764.145340.103.843
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj52.021.848-3.817.28048.204.568
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate125.637.876-1.762.051123.875.825
        14   Deplasări, detaşări, transferări69.182.91415.100.00084.282.914
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară50.640.53415.050.00065.690.534
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate18.542.38050.00018.592.380
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.941.278.501262.269.8982.203.548.399
        21   Drepturi cu caracter social450.460.401-33.000.000417.460.401
        22   Hrană452.148.405-18.571.704433.576.701
        23   Medicamente şi materiale sanitare3.322.8771.100.0004.422.877
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie288.264.897121.754.300410.019.197
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional44.234.8571.520.00045.754.857
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament225.680.9043.024.982228.705.886
        27   Reparaţii curente38.030.80021.850.00059.880.800
        28   Reparaţii capitale180.016.89038.800.000218.816.890
        29   Cărţi şi publicaţii20.719.05490.00020.809.054
        30   Alte cheltuieli88.790.461-6.597.68082.192.781
        31   Manuale115.500.880130.000.000245.500.880
        34   SUBVENŢII869.846.99554.800.000924.646.995
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice869.846.99554.800.000924.646.995
        38   TRANSFERURI7.198.238.532391.526.0007.589.764.532
        39   Transferuri consolidabile2.380.000   2.380.000
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen2.380.000   2.380.000
        40   Transferuri neconsolidabile7.195.858.532391.526.0007.587.384.532
        4002Burse1.324.708.494-103.474.0001.221.234.494
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale1.078.240   1.078.240
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior5.542.800.000500.000.0006.042.800.000
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor6.000.000-3.200.0002.800.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult12.195.000   12.195.000
        4071Indemnizaţii de merit   3.200.0003.200.000
        4080Alte transferuri7.302.937   7.302.937
        4093Programe comunitare261.092.400   261.092.400
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă40.681.461-5.000.00035.681.461
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.215.422.887-160.271.8632.055.151.024
        72   Investiţii ale instituţiilor publice2.215.422.887-160.271.8632.055.151.024
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE664.169.220-100.000.000564.169.220
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite664.169.220-100.000.000564.169.220
        8501Rambursări de credite externe285.495.860-9.983.860275.512.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane378.673.360-90.016.140288.657.220
      01     Administraţie centrală132.540.647   132.540.647
      02     Învăţământ preşcolar14.849.878-1.004.29613.845.582
      03     Învăţământ primar şi gimnazial144.867.73834.000.000178.867.738
      04     Învăţământ liceal356.570.38916.390.000372.960.389
      09     Învăţământ superior8.879.500.339456.607.0909.336.107.429
      10     Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice160.162.580   160.162.580
      14     Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi550.054.60028.800.000578.854.600
      20     Centre de calificare şi recalificare10.764.788-3.995.0186.769.770
      25     Servicii publice descentralizate933.132.737   933.132.737
      50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ4.140.061.782-84.363.7974.055.697.985
    5801       SĂNĂTATE12.486.063.001-163.555.80812.322.507.193
        01   CHELTUIELI CURENTE4.919.308.481-286.017.4644.633.291.017
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.257.556.371-53.526.0001.204.030.371
        10   Cheltuieli cu salariile918.691.724-40.378.413878.313.311
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat229.382.908-9.707.103219.675.805
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj32.231.100-1.613.49430.617.606
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate64.309.943-2.826.99061.482.953
        14   Deplasări, detaşări, transferări12.940.6961.000.00013.940.696
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară10.744.696500.00011.244.696
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate2.196.000500.0002.696.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.698.558.045-67.491.4641.631.066.581
        21   Drepturi cu caracter social444.000   444.000
        22   Hrană421.532.983-48.084.104373.448.879
        23   Medicamente şi materiale sanitare533.527.32520.000.000553.527.325
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie225.376.355   225.376.355
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional365.185.356-42.407.360322.777.996
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament24.604.883   24.604.883
        27   Reparaţii curente65.298.7813.000.00068.298.781
        28   Reparaţii capitale4.284.700   4.284.700
        29   Cărţi şi publicaţii4.413.457   4.413.457
        30   Alte cheltuieli53.890.205   53.890.205
        34   SUBVENŢII111.360.0009.000.000120.360.000
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice111.360.0009.000.000120.360.000
        38   TRANSFERURI1.851.834.065-174.000.0001.677.834.065
        39   Transferuri consolidabile12.600   12.600
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen12.600   12.600
        40   Transferuri neconsolidabile1.851.821.465-174.000.0001.677.821.465
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale10.375.465   10.375.465
        4044Programe pentru sănătate1.033.556.000-177.000.000856.556.000
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate807.890.0003.000.000810.890.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.504.215.660-101.854.5321.402.361.128
        72   Investiţii ale instituţiilor publice1.504.215.660-101.854.5321.402.361.128
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.062.538.860224.316.1886.286.855.048
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite6.062.538.860224.316.1886.286.855.048
        8501Rambursări de credite externe5.190.577.330   5.190.577.330
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane871.961.530224.316.1881.096.277.718
      01     Administraţie centrală562.683.045   562.683.045
      03     Spitale1.906.105.54513.855.1881.919.960.733
      05     Creşe2.212.312878.0003.090.312
      07     Centre de transfuzii sanguine571.768.300   571.768.300
      09     Centre de sănătate17.393.55022.452.15239.845.702
      25     Servicii publice descentralizate3.127.577.242-407.000.0002.720.577.242
      50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare6.298.323.007206.258.8526.504.581.859
    5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET5.118.191.047577.206.4765.695.397.523
        01   CHELTUIELI CURENTE4.985.710.987585.028.4765.570.739.463
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL218.973.791-20.525.076198.448.715
        10   Cheltuieli cu salariile139.639.474-14.671.271124.968.203
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat34.927.203-2.538.72532.388.478
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj4.962.577-338.6104.623.967
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate9.774.173-676.4709.097.703
        14   Deplasări, detaşări, transferări29.670.364-2.300.00027.370.364
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară9.605.000-904.0008.701.000
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate20.065.364-1.396.00018.669.364
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.272.774.291163.422.3521.436.196.643
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie36.440.042-465.00035.975.042
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional974.977.100181.627.3521.156.604.452
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament5.300.025-250.0005.050.025
        27   Reparaţii curente2.389.891   2.389.891
        28   Reparaţii capitale1.430.400   1.430.400
        29   Cărţi şi publicaţii9.433.600-180.0009.253.600
        30   Alte cheltuieli242.803.233-17.310.000225.493.233
        34   SUBVENŢII1.833.006.935356.256.2002.189.263.135
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice1.833.006.935356.256.2002.189.263.135
        38   TRANSFERURI1.660.955.97085.875.0001.746.830.970
        39   Transferuri consolidabile75.600   75.600
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen75.600   75.600
        40   Transferuri neconsolidabile1.660.880.37085.875.0001.746.755.370
        4002Burse   405.000405.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale17.807.000   17.807.000
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii196.052.808   196.052.808
        4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare51.699.6625.000.00056.699.662
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora15.000.000   15.000.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural4.700.000   4.700.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei3.170.000   3.170.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.200.000   2.200.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii29.040.000   29.040.000
        4045Programe pentru tineret35.694.0002.500.00038.194.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român75.000.000-9.043.10065.956.900
        4055Programe cu finanţare rambursabilă9.803.00016.720.00026.523.000
        4061Susţinerea cultelor168.050.000-38.000.000130.050.000
        4064Fondul la dispoziţia primului ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000   1.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult634.460.00065.000.000699.460.000
        4071Indemnizaţii de merit   5.000.0005.000.000
        4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor31.060.000   31.060.000
        4080Alte transferuri1.500.000   1.500.000
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.750.000   2.750.000
        4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat260.000.00036.093.100296.093.100
        4093Programe comunitare61.348.0002.200.00063.548.000
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă60.545.900   60.545.900
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL122.040.060-1.491.000120.549.060
        72   Investiţii ale instituţiilor publice122.040.060-1.491.000120.549.060
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE10.440.000-6.331.0004.109.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite10.440.000-6.331.0004.109.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane10.440.000-6.331.0004.109.000
      01     Administraţie centrală314.234.401-22.464.724291.769.677
      02     Biblioteci publice naţionale43.404.000   43.404.000
      04     Muzee369.098.817160.937.000530.035.817
      05     Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte424.645.000120.400.000545.045.000
      13     Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice300.000.000   300.000.000
      15     Culte religioase833.570.00027.000.000860.570.000
      20     Activitatea sportivă1.038.532.99485.407.0001.123.939.994
      21     Activitatea de tineret91.163.0009.700.000100.863.000
      25     Servicii publice descentralizate134.443.000   134.443.000
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret1.569.099.835196.227.2001.765.327.035
    6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII32.527.296.6702.727.453.65835.254.750.328
        01   CHELTUIELI CURENTE32.343.875.6502.766.821.65835.110.697.308
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL317.407.948-24.000.000293.407.948
        10   Cheltuieli cu salariile221.671.154-13.600.000208.071.154
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat55.418.594-5.082.50050.336.094
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj7.758.588-472.5007.286.088
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate15.516.952-945.00014.571.952
        14   Deplasări, detaşări, transferări17.042.660-3.900.00013.142.660
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară9.217.660-2.500.0006.717.660
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate7.825.000-1.400.0006.425.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.899.720.219-2.329.8121.897.390.407
        21   Drepturi cu caracter social1.204.457.598344.7001.204.802.298
        22   Hrană626.000   626.000
        23   Medicamente şi materiale sanitare2.318.000-2.053.000265.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie70.682.313-326.93970.355.374
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional30.356.548-8.364.00021.992.548
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament5.050.0003.020.0008.070.000
        27   Reparaţii curente20.148.000-614.43119.533.569
        28   Reparaţii capitale11.966.935-650.00011.316.935
        29   Cărţi şi publicaţii2.538.0003.200.0005.738.000
        30   Alte cheltuieli551.576.8253.113.858554.690.683
        34   SUBVENŢII21.753.9001.289.48223.043.382
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice21.753.9001.289.48223.043.382
        38   TRANSFERURI30.104.993.5832.791.861.98832.896.855.571
        39   Transferuri consolidabile1.367.401.0601.255.786.9382.623.187.998
        3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat   100.000.000100.000.000
        3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap1.367.401.0601.155.786.9382.523.187.998
        40   Transferuri neconsolidabile28.737.592.5231.536.075.05030.273.667.573
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii11.508.404.487143.336.97611.651.741.463
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane15.205.818.4291.513.968.57016.719.786.999
        4008Ajutoare sociale44.000.000   44.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii346.733.870   346.733.870
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale4.960.000   4.960.000
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii827.256.000-65.505.706761.750.294
        4041Asociaţii şi fundaţii36.630.000   36.630.000
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial329.676.0004.452.373334.128.373
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război70.595.0001.600.00072.195.000
        4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap30.250.000   30.250.000
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului157.007.260-16.000.000141.007.260
        4080Alte transferuri62.031.388   62.031.388
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor3.641.000495.7834.136.783
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice2.954.000   2.954.000
        4091Renta viageră46.199.784   46.199.784
        4093Programe comunitare7.593.000   7.593.000
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă53.842.305-46.272.9467.569.359
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL120.060.000-19.668.000100.392.000
        72   Investiţii ale instituţiilor publice120.060.000-19.668.000100.392.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE63.361.020-19.700.00043.661.020
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite63.361.020-19.700.00043.661.020
        8501Rambursări de credite externe16.026.810   16.026.810
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane47.334.210-19.700.00027.634.210
      01     Administraţie centrală261.450.390-37.292.819224.157.571
      08     Centre de primire a minorilor3.040.888   3.040.888
      09     Ajutor social44.000.000   44.000.000
      14     Alocaţia de încredinţare şi plasament familial336.303.0004.452.373340.755.373
      15     Alocaţia de stat pentru copii11.978.435.745133.771.56712.112.207.312
      17     Ajutoare pentru soţii de militari în termen8.597.534   8.597.534
      18     Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat15.192.667-3.600.00011.592.667
      19     Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii892.526.000-65.505.706827.020.294
      20     Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari7.069.913.2441.518.721.3748.588.634.618
      21     Pensii militari7.842.486.9137.155.0007.849.641.913
      25     Servicii publice descentralizate252.676.867-7.959.359244.717.508
      29     Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani2.144.384   2.144.384
      37     Ajutoare speciale1.472.678.152906.360.8152.379.038.967
      38     Indemnizaţii nevăzători salariaţi3.229.200-252.8602.976.340
      43     Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului199.047.905-58.040.645141.007.260
      48     Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap30.250.000   30.250.000
      50     Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii2.115.323.781329.643.9182.444.967.699
    6300       Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE8.275.056.659-4.874.0378.270.182.622
        01   CHELTUIELI CURENTE2.465.970.650-34.160.0002.431.810.650
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL226.595.880-6.000.000220.595.880
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII132.399.212-4.000.000128.399.212
        34   SUBVENŢII8.606.000240.0008.846.000
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice8.606.000240.0008.846.000
        38   TRANSFERURI2.098.369.558-24.400.0002.073.969.558
        39   Transferuri consolidabile972.000.000   972.000.000
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor400.000.000   400.000.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pt. construcţii de locuinţe385.000.000   385.000.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizări planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism37.000.000   37.000.000
        3928Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pt. finanţarea proiectării studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD150.000.000   150.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile1.126.369.558-24.400.0001.101.969.558
        4001Locuinţe397.302.000-3.400.000393.902.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.050.954   12.050.954
        4047Cadastru imobiliar35.000.000   35.000.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă522.002.770   522.002.770
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare   3.000.0003.000.000
        4093Programe comunitare14.106.75045.000.00059.106.750
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă145.907.084-69.000.00076.907.084
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.587.488.039-53.6623.587.434.377
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.221.597.97029.339.6252.250.937.595
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite2.221.597.97029.339.6252.250.937.595
        8501Rambursări de credite externe1.475.558.890   1.475.558.890
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane746.039.08029.339.625775.378.705
    6301       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE5.968.906.66041.882.7636.010.789.423
        01   CHELTUIELI CURENTE1.934.910.770-3.160.0001.931.750.770
        34   SUBVENŢII8.606.000240.0008.846.000
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice8.606.000240.0008.846.000
        38   TRANSFERURI1.926.304.770-3.400.0001.922.904.770
        39   Transferuri consolidabile972.000.000   972.000.000
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor400.000.000   400.000.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pt. construcţii de locuinţe385.000.000   385.000.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizări planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism37.000.000   37.000.000
        3928Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pt. finanţarea proiectării studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD150.000.000   150.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile954.304.770-3.400.000950.904.770
        4001Locuinţe397.302.000-3.400.000393.902.000
        4047Cadastru imobiliar35.000.000   35.000.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă522.002.770   522.002.770
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.986.099.10015.703.1382.001.802.238
        72   Investiţii ale instituţiilor publice1.482.024.60015.703.1381.497.727.738
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat504.074.500   504.074.500
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.047.896.79029.339.6252.077.236.415
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite2.047.896.79029.339.6252.077.236.415
        8501Rambursări de credite externe1.475.558.890   1.475.558.890
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane572.337.90029.339.625601.677.525
      08     Locuinţe2.919.130.14039.945.1812.959.075.321
      50     Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe3.049.776.5201.937.5823.051.714.102
    6401       MEDIU ŞI APE2.306.149.999-46.756.8002.259.393.199
        01   CHELTUIELI CURENTE531.059.880-31.000.000500.059.880
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL226.595.880-6.000.000220.595.880
        10   Cheltuieli cu salariile160.097.990-7.011.070153.086.920
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat40.024.498-1.752.76838.271.730
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj5.603.430-245.3875.358.043
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate11.206.859-490.77510.716.084
        14   Deplasări, detaşări, transferări9.663.1033.500.00013.163.103
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară5.223.1031.000.0006.223.103
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate4.440.0002.500.0006.940.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII132.399.212-4.000.000128.399.212
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie48.331.212-2.000.00046.331.212
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional68.559.050-2.000.00066.559.050
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.486.300   1.486.300
        27   Reparaţii curente2.723.200   2.723.200
        29   Cărţi şi publicaţii1.692.250   1.692.250
        30   Alte cheltuieli9.607.200   9.607.200
        38   TRANSFERURI172.064.788-21.000.000151.064.788
        40   Transferuri neconsolidabile172.064.788-21.000.000151.064.788
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.050.954   12.050.954
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare   3.000.0003.000.000
        4093Programe comunitare14.106.75045.000.00059.106.750
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă145.907.084-69.000.00076.907.084
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.601.388.939-15.756.8001.585.632.139
        72   Investiţii ale instituţiilor publice64.500.000   64.500.000
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat1.536.888.939-15.756.8001.521.132.139
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE173.701.180   173.701.180
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite173.701.180   173.701.180
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane173.701.180   173.701.180
      01     Administraţie centrală124.000.000-23.500.000100.500.000
      02     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice1.669.090.119-15.756.8001.653.333.319
      03     Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării496.295.608-7.500.000488.795.608
      04     Prospecţiuni geologice privind sursele de apă2.000.000   2.000.000
      05     Controlul activităţilor nucleare14.764.272   14.764.272
    6600       Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE73.521.563.234-2.479.239.82571.042.323.409
        01   CHELTUIELI CURENTE48.647.783.660362.996.54849.010.780.208
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.839.106.18951.418.8651.890.525.054
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.927.070.692-620.224.3465.306.846.346
        34   SUBVENŢII8.048.496.1512.508.119.45010.556.615.601
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice1.714.147.582220.454.4311.934.602.013
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi3.620.416.5691.843.665.0195.464.081.588
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif2.713.932.000444.000.0003.157.932.000
        36   PRIME971.100.000400.000.0001.371.100.000
        38   TRANSFERURI31.862.010.628-1.976.317.42129.885.693.207
        39   Transferuri consolidabile3.146.851.579-400.816.5782.746.035.001
        3901Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic414.780.000-41.400.000373.380.000
        3902Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane2.647.716.579-359.416.5782.288.300.001
        3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local29.355.000   29.355.000
        3925Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare55.000.000   55.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile28.715.159.049-1.575.500.84327.139.658.206
        4002Burse28.320.000   28.320.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale49.486.632-5.784.11443.702.518
        4018Transferuri aferente restructurării industriei de apărare886.600.000230.000.0001.116.600.000
        4020Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene300.080.983   300.080.983
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare859.453.167-280.000.000579.453.167
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor550.000.00092.880.000642.880.000
        4023Protecţie socială ce se acorda pentru unele activităţi din sectorul minier785.771.80020.000.000805.771.800
        4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători4.741.000.0001.500.000.0006.241.000.000
        4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare7.292.244.462-5.820.222.0821.472.022.380
        4048Meteorologie şi hidrologie335.500.000   335.500.000
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor15.000.000   15.000.000
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită55.000.00040.000.00095.000.000
        4053Sprijinirea producătorilor agricoli4.343.781.0792.586.370.0006.930.151.079
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional50.106.496   50.106.496
        4055Programe cu finanţare rambursabilă2.679.844.754-397.733.2812.282.111.473
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.085.780.00054.000.0001.139.780.000
        4062Stimularea exporturilor2.045.000.00020.000.0002.065.000.000
        4063Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură685.058.000   685.058.000
        4069Completarea primelor de asigurare56.710.000   56.710.000
        4080Alte transferuri168.263.187-163.011.7005.251.487
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii192.214.8604.643.000196.857.860
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare102.217.50045.000.000147.217.500
        4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul709.500.000500.000.0001.209.500.000
        4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină44.000.000   44.000.000
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri34.520.461   34.520.461
        4093Programe comunitare16.786.67514.300.00031.086.675
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă519.879.970-153.452.580366.427.390
        4095Programe ISPA33.039.023   33.039.023
        4098Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii   137.509.914137.509.914
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL12.241.886.699-1.529.916.76710.711.969.932
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE12.631.892.875-1.312.319.60611.319.573.269
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite12.631.892.875-1.312.319.60611.319.573.269
        8501Rambursări de credite externe6.984.678.21315.190.5926.999.868.805
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane5.647.214.662-1.327.510.1984.319.704.464
    6601       INDUSTRIE15.438.775.5291.469.055.30016.907.830.829
        01   CHELTUIELI CURENTE7.177.962.2372.127.452.7509.305.414.987
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL217.257.73031.255.300248.513.030
        10   Cheltuieli cu salariile140.704.9524.243.500144.948.452
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat25.915.140110.85026.025.990
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj3.807.54315.5203.823.063
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate7.294.56930.4307.324.999
        14   Deplasări, detaşări, transferări39.535.52626.855.00066.390.526
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară2.699.20055.0002.754.200
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate36.836.32626.800.00063.636.326
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII286.586.898-30.000.000256.586.898
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie44.121.905   44.121.905
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional11.550.000   11.550.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.300.000   1.300.000
        27   Reparaţii curente2.450.000   2.450.000
        29   Cărţi şi publicaţii750.000   750.000
        30   Alte cheltuieli226.414.993-30.000.000196.414.993
        34   SUBVENŢII3.626.187.0701.829.917.4505.456.104.520
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice29.087.7601.084.43130.172.191
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi3.595.867.3101.828.833.0195.424.700.329
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.232.000   1.232.000
        38   TRANSFERURI3.047.930.539296.280.0003.344.210.539
        39   Transferuri consolidabile414.780.000-41.400.000373.380.000
        3901Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic414.780.000-41.400.000373.380.000
        40   Transferuri neconsolidabile2.633.150.539337.680.0002.970.830.539
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale7.420.7722.700.00010.120.772
        4018Transferuri aferente restructurării industriei de apărare886.600.000230.000.0001.116.600.000
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor550.000.00092.880.000642.880.000
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier785.771.80020.000.000805.771.800
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită55.000.00040.000.00095.000.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă237.788.980-94.500.000143.288.980
        4080Alte transferuri3.651.4871.600.0005.251.487
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare102.217.50045.000.000147.217.500
        4093Programe comunitare4.700.000   4.700.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL6.841.248.840-684.000.0006.157.248.840
        72   Investiţii ale instituţiilor publice150.200.000   150.200.000
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat6.691.048.840-684.000.0006.007.048.840
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.419.564.45225.602.5501.445.167.002
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite1.419.564.45225.602.5501.445.167.002
        8501Rambursări de credite externe713.720.650   713.720.650
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane705.843.80225.602.550731.446.352
      01     Administraţie centrală542.753.16015.039.731557.792.891
      02     Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale150.000.000-10.000.000140.000.000
      03     Combustibili minerali solizi1.817.203.917589.821.0002.407.024.917
      06     Resurse minerale, altele decât combustibili3.079.698.7921.260.612.0194.340.310.811
      07     Industrie prelucrătoare421.625.66185.000.000506.625.661
      08     Dezvoltarea sistemului energetic finanţată din venituri cu destinaţie specială5.920.000.000-725.400.0005.194.600.000
      50     Alte cheltuieli în domeniul industriei3.507.493.999253.982.5503.761.476.549
    6701       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ14.026.584.8763.540.756.80017.567.341.676
        01   CHELTUIELI CURENTE12.904.822.4263.627.489.46016.532.311.886
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.259.474.411   1.259.474.411
        10   Cheltuieli cu salariile962.948.276   962.948.276
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat172.629.816   172.629.816
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj24.168.175   24.168.175
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate48.336.349   48.336.349
        14   Deplasări, detaşări, transferări51.391.795   51.391.795
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară43.191.795   43.191.795
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate8.200.000   8.200.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.241.158.599   1.241.158.599
        22   Hrană1.440.000   1.440.000
        23   Medicamente şi materiale sanitare78.994.800   78.994.800
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie168.695.009   168.695.009
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional888.328.808   888.328.808
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament15.961.088   15.961.088
        27   Reparaţii curente9.286.012   9.286.012
        28   Reparaţii capitale69.026.393   69.026.393
        29   Cărţi şi publicaţii2.270.978   2.270.978
        30   Alte cheltuieli7.155.511   7.155.511
        34   SUBVENŢII4.119.080.000644.000.0004.763.080.000
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice1.406.380.000200.000.0001.606.380.000
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif2.712.700.000444.000.0003.156.700.000
        36   PRIME971.100.000400.000.0001.371.100.000
        37   Prime acordate producătorilor agricoli971.100.000400.000.0001.371.100.000
        38   TRANSFERURI5.314.009.4162.583.489.4607.897.498.876
        40   Transferuri neconsolidabile5.314.009.4162.583.489.4607.897.498.876
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale14.632.505   14.632.505
        4031Transferuri pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor50.000.000   50.000.000
        4053Sprijinirea producătorilor agricoli4.343.781.0792.586.370.0006.930.151.079
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional50.106.496   50.106.496
        4055Programe cu finanţare rambursabilă39.320.905-1.427.96037.892.945
        4063Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură685.058.000   685.058.000
        4069Completarea primelor de asigurare56.710.000   56.710.000
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri34.520.461   34.520.461
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă39.879.970-1.452.58038.427.390
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL900.000.000-113.572.660786.427.340
        72   Investiţii ale instituţiilor publice291.000.000-14.000.000277.000.000
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat609.000.000-99.572.660509.427.340
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE221.762.45026.840.000248.602.450
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite221.762.45026.840.000248.602.450
        8501Rambursări de credite externe121.876.170   121.876.170
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane99.886.28026.840.000126.726.280
      01     Administraţie centrală151.031.875   151.031.875
      02     Amendare soluri acide şi alcaline50.000.000   50.000.000
      03     Acoperire sume fixe la seminţe1.092.700.000   1.092.700.000
      04     Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal365.714.016-2.000.000363.714.016
      05     Reproducţie şi selecţie animale302.668.105-8.000.000294.668.105
      06     Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole80.132.6505.809.86085.942.510
      07     Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli120.000.000-50.000.00070.000.000
      10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli5.314.881.0792.986.370.0008.301.251.079
      14     Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului1.902.523.680448.800.9002.351.324.580
      15     Silvicultură388.888.618-36.548.860352.339.758
      17     Prevenirea şi combaterea bolilor la animale şi combaterea epizootiilor615.500.000   615.500.000
      18     Despăgubiri în caz de calamităţi naturale741.768.000   741.768.000
      25     Servicii publice descentralizate2.563.293.017196.000.0002.759.293.017
      50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii337.483.836324.900337.808.736
    6801       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII30.301.579.692-1.251.873.32529.049.706.367
        01   CHELTUIELI CURENTE16.259.029.947750.602.04517.009.631.992
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL205.064.21940.627.064245.691.283
        10   Cheltuieli cu salariile136.006.55521.112.063157.118.618
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat34.453.8552.739.21337.193.068
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj6.607.778907.4857.515.263
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate9.518.9891.368.30310.887.292
        14   Deplasări, detaşări, transferări18.477.04214.500.00032.977.042
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară5.418.1983.800.0009.218.198
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate13.058.84410.700.00023.758.844
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.969.590.032-548.992.2203.420.597.812
        21   Drepturi cu caracter social950.000   950.000
        22   Hrană1.247.827   1.247.827
        23   Medicamente şi materiale sanitare26.785   26.785
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie50.426.60031.134.78081.561.380
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional35.542.693   35.542.693
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament4.599.7062.700.0007.299.706
        27   Reparaţii curente3.147.020.003-500.270.0002.646.750.003
        28   Reparaţii capitale718.873.159-88.200.000630.673.159
        29   Cărţi şi publicaţii1.631.385900.0002.531.385
        30   Alte cheltuieli9.271.8744.743.00014.014.874
        34   SUBVENŢII24.549.25914.832.00039.381.259
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi24.549.25914.832.00039.381.259
        38   TRANSFERURI12.059.826.4371.244.135.20113.303.961.638
        39   Transferuri consolidabile2.677.071.579-359.416.5782.317.655.001
        3902Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane2.647.716.579-359.416.5782.288.300.001
        3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local29.355.000   29.355.000
        40   Transferuri neconsolidabile9.382.754.8581.603.551.77910.986.306.637
        4002Burse28.320.000   28.320.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale15.152.1413.727.10018.879.241
        4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători4.741.000.0001.500.000.0006.241.000.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă2.277.877.019-302.175.3211.975.701.698
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.085.780.00054.000.0001.139.780.000
        4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul709.500.000500.000.0001.209.500.000
        4093Programe comunitare12.086.675   12.086.675
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă480.000.000-152.000.000328.000.000
        4095Programe ISPA33.039.023   33.039.023
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.510.398.752-614.802.0022.895.596.750
        72   Investiţii ale instituţiilor publice144.716.782-29.539.069115.177.713
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat3.365.681.970-585.262.9332.780.419.037
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE10.532.150.993-1.387.673.3689.144.477.625
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite10.532.150.993-1.387.673.3689.144.477.625
        8501Rambursări de credite externe5.786.434.563   5.786.434.563
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane4.745.716.430-1.387.673.3683.358.043.062
      01     Administraţie centrală716.612.565-50.128.987666.483.578
      02     Aviaţie civilă3.313.836.576-240.019.7473.073.816.829
      03     Navigaţie civilă1.121.756.403-223.142.873898.613.530
      05     Drumuri şi poduri6.208.244.465-793.981.6075.414.262.858
      06     Transport feroviar9.294.843.896716.859.27110.011.703.167
      07     Transport în comun1.895.974.310376.130.6182.272.104.928
      08     Aeroporturi de interes local29.355.000   29.355.000
      09     Aviaţie civilă finanţată din venituri cu destinaţie specială149.940.153-10.085.489139.854.664
      10     Comunicaţii6.111.813-600.0005.511.813
      11     Drumuri finanţate din venituri cu destinaţie specială7.564.904.511-1.026.904.5116.538.000.000
    6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE13.754.623.137-6.237.178.6007.517.444.537
        01   CHELTUIELI CURENTE12.305.969.050-6.142.547.7076.163.421.343
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL157.309.829-20.463.499136.846.330
        10   Cheltuieli cu salariile109.662.453-13.978.59295.683.861
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat26.079.533-2.454.07723.625.456
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj4.994.725-1.647.0793.347.646
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate7.679.400-989.1826.690.218
        14   Deplasări, detaşări, transferări8.893.718-1.394.5697.499.149
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară4.330.287-127.3804.202.907
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate4.563.431-1.267.1893.296.242
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII429.735.163-41.232.126388.503.037
        22   Hrana31.625   31.625
        23   Medicamente şi materiale sanitare1.265   1.265
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie121.032.964-10.000.000111.032.964
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional42.326.518-3.476.78038.849.738
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament7.177.000-3.492.0003.685.000
        27   Reparaţii curente23.616.000-2.900.00020.716.000
        28   Reparaţii capitale36.180.000   36.180.000
        29   Cărţi şi publicaţii1.071.776-180.176891.600
        30   Alte cheltuieli198.298.015-21.183.170177.114.845
        34   SUBVENŢII278.679.82219.370.000298.049.822
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice278.679.82219.370.000298.049.822
        38   TRANSFERURI11.440.244.236-6.100.222.0825.340.022.154
        39   Transferuri consolidabile55.000.000   55.000.000
        3925Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare55.000.000   55.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile11.385.244.236-6.100.222.0825.285.022.154
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.281.214-12.211.21470.000
        4020Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene300.080.983   300.080.983
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare859.453.167-280.000.000579.453.167
        4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare7.292.244.462-5.820.222.0821.472.022.380
        4048Meteorologie şi hidrologie335.500.000   335.500.000
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor15.000.000   15.000.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă124.857.850370.000125.227.850
        4062Stimularea exporturilor2.045.000.00020.000.0002.065.000.000
        4080Alte transferuri164.611.700-164.611.700  
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii192.214.8604.643.000196.857.860
        4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină44.000.000   44.000.000
        4093Programe comunitare   14.300.00014.300.000
        4098Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii   137.509.914137.509.914
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL990.239.107-117.542.105872.697.002
        71   Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare949.965.077-111.354.400838.610.677
        72   Investiţii ale instituţiilor publice40.159.455-6.187.70533.971.750