ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 28 august 2003pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 9 septembrie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (8) al articolului 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 27 iunie 2001, se modifica şi va avea următorul conţinut:"(8) Recursul se judeca în termen de 30 de zile de la înregistrarea sa de către tribunalul în a cărui circumscripţie se afla judecătoria a carei hotărâre este atacată. Hotărârea pronunţată în recurs este definitivă şi irevocabilă."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiup. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 76.---------