ORDIN nr. 129 din 2 septembrie 2003pentru completarea și modificarea Prescripției tehnice PT R 15-2003, editia 1, ”Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnica a ascensoarelor pentru santiere de construcții”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 105/2003
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 8 septembrie 2003    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,și având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministrul economiei și comerțului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se completează și se modifica Prescripția tehnica PT R 15-2003, editia 1, "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnica a ascensoarelor pentru santiere de construcții", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 105/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 și 255 bis din 12 aprilie 2003, după cum urmează:I. La punctul 1.4.1 (Legi și hotărâri) se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002II. În anexa R, punctul R.4.1 va avea următorul cuprins:R.4.1. În vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT a personalului de deservire și/sau manevrare ascensoare de persoane și materiale pentru santiere de construcții trebuie să se organizeze și să se deruleze cursuri de către o unitate de specialitate (agent economic, institut, asociație profesională etc.) autorizata conform procedurii descrise în Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată.Unitatea de specialitate (furnizorul de formare profesională) trebuie să îndeplinească condițiile legale și să facă dovada ca dispune de instructori de specialitate și de mijloace tehnico-didactice adecvate scopului.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul economiei și comerțului,
    Dan Ioan Popescu
    București, 2 septembrie 2003.Nr. 129.-------