HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 28 august 2003privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 8 septembrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 109 şi 117 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 357/2003, precum şi al art. 12 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Forma şi conţinutul permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, denumite în continuare documente, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Până la punerea în circulaţie a noilor documente, străinilor li se eliberează documentele aflate în stoc la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Documentele eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi retrase treptat din circulaţie. (3) Valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (1) nu se mai prelungeşte după punerea în circulaţie a noilor tipuri de documente.  +  Articolul 3Documentele se eliberează titularilor după achitarea costului acestora, a costurilor operaţiunilor de emitere, precum şi a taxelor consulare şi tarifelor stabilite potrivit reglementărilor legale.  +  Articolul 4Se abiliteaza Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" sa realizeze noile documente, prin extinderea contractului privind punerea în circulaţie a documentelor de călătorie pentru cetăţenii români.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 1.016.  +  Anexa 1 PERMIS DE ŞEDERE TEMPORARĂ(Se eliberează străinilor cu reşedinţa temporară în România)Forma şi mărimea documentului: în conformitate cu SR EN ISO/CEI 7810 (Institutul Roman de Standardizare) pentru cartela tip ID-1Rubrici faţa I:Titlul documentului: PERMIS DE ŞEDERENumărul documentului: în elemente speciale de siguranţă şi precedat de sigla ROUNume: aceasta rubrica va conţine numele şi prenumele titularului, în aceasta ordineCod numeric personalData expirării: se va indica data până la care documentul este valabilLocul/data eliberării: se vor indica formatiunea emitenta (judeţul) şi data eliberării permisului de şedere temporarăTipul documentului: PERMIS DE ŞEDERE TEMPORARĂSemnatura titularuluiScopul şederii: se va indica activitatea desfăşurată de străinRubrici faţa a II-a:Data şi locul naşterii (ţara)Cetăţenia (ţara)Sexul: simbolizat prin literea F sau MAlte informaţii: se va indica reşedinţa strainului în România (adresa completa)Zona citibila opticNOTĂ:Fotografia va fi pozitionata pe faţa I, în partea din stanga jos.Aplicarea stemei tarii se va face pe faţa I, în partea din dreapta.Documentul va fi protejat printr-un film special multistrat laminabil.Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limba română şi în limba engleza.Caracteristicile, rubricatia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să corespundă standardelor Uniunii Europene în materie de permise de rezidenţă, stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1.030/2002 din 13 iunie 2002 cu privire la stabilirea unui format uniform al permiselor de rezidenţă pentru cetăţenii statelor terţe. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica standardelor interne şi ale Uniunii Europene în domeniu.  +  Anexa 2 PERMIS DE ŞEDERE PERMANENTA(Se eliberează străinilor cărora li s-a aprobat stabilireadomiciliului în România)Forma şi mărimea documentului: în conformitate cu SR EN ISO/CEI 7810 (Institutul Roman de Standardizare) pentru cartela tip ID-1Rubrici faţa I:Titlul documentului: PERMIS DE ŞEDERENumărul documentului: în elemente speciale de siguranţă şi precedat de sigla ROUNume: aceasta rubrica va conţine numele şi prenumele titularului, în aceasta ordineCod numeric personalData expirării: se va indica data până la care documentul este valabilLocul/data eliberării: se vor indica formatiunea emitenta (judeţul) şi data eliberării permisului de şedere permanentaTipul documentului: PERMIS DE ŞEDERE PERMANENTASemnatura titularuluiRubrici faţa a II-a:Data şi locul naşterii (ţara)Cetăţenia (ţara)Sexul: simbolizat prin litera F sau MAlte informaţii: se va indica domiciliul strainului în România (adresa completa)Zona citibila opticNOTĂ:Fotografia va fi pozitionata pe faţa I, în partea din stanga jos.Aplicarea stemei tarii se va face pe faţa I, în partea din dreapta.Documentul va fi protejat printr-un film special multistrat laminabil.Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limba română şi în limba engleza.Caracteristicile, rubricatia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să corespundă standardelor Uniunii Europene în materie de permise de rezidenţă, stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1.030/2002 din 13 iunie 2002 cu privire la stabilirea unui format uniform al permiselor de rezidenţă pentru cetăţenii statelor terţe. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica standardelor interne şi ale Uniunii Europene în domeniu.  +  Anexa 3  +  Titlul DE CĂLĂTORIE [Se eliberează categoriilor de persoane prevăzute laart. 110 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernuluinr. 194/2002 privind regimul străinilor în România]Culoare: verde deschisMărime: format A4Număr de pagini: unaRubrici:RomâniaNumăr de înregistrareNumărul documentuluiValabil pentru o singura călătorie - de la- până laNumele şi prenumeleData naşteriiCetăţeniaÎnălţimeaSemne particulareAdresa din ţara de origine (dacă se cunoaşte)Fotografia titularuluiAutoritatea emitentaData eliberăriiSemnatura titularuluiŞtampilaObservaţiiNOTĂ:Rubricile vor fi tipărite în limbile română, engleza şi franceza.Hârtia A4 va conţine pe fundal stema tarii, iar de-a lungul întregii pagini, pe o linie ondulata, cu microtext, cuvântul ROMÂNIA.Pe fotografie se aplică timbru sec.Caracteristicile, rubricatia şi elementele de siguranţă ale documentului trebuie să fie în conformitate cu exigenţele Uniunii Europene stabilite prin Recomandarea din 30 noiembrie 1994 privind adoptarea unui model de document de călătorie pentru expulzarea/returnarea cetăţenilor din ţările terţe (JO nr. C 274 din 19 octombrie 1996, pag. 18). Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica standardelor interne şi ale Uniunii Europene în domeniu.  +  Anexa 4 PASAPORT PENTRU PERSOANE FĂRĂ CETĂŢENIE[Se eliberează categoriilor de persoane prevăzute laart. 110 lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernuluinr. 194/2002 privind regimul străinilor în România]Culoarea copertei: maro închisMărimea: 125 x 88 mmNumăr de pagini: 32Serie de pasaport: perforata pe toate filele, exclusiv fila informatizataNumerotare pagini: tiparita în partea de jos a fiecărei paginiFila informatizata: prinsă prin coasere în carnet în momentulconfectionarii- datele de identitate ale titularului (numele,prenumele, data naşterii, locul naşterii), dataemiterii şi organul emitent, data valabilităţii- cod numeric personal- ţara de origine a titularului- seria pasaportului- semnatura titularului- datele informatizate citibile optic- fotografia titularului digitalizata directpe fila informatizatafilm special multistrat laminabilProtecţie fila prelungire valabilitateinformatizata: insotitoriPagini rezervatepentru menţiuniale autorităţilorromâne:Pagini vizePagina instrucţiuni,obligaţiiHârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţă--------------