ORDIN nr. 121 din 2 septembrie 2003pentru completarea şi modificarea Prescripţiei tehnice PT R 1-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnica a macaralelor", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 144/2003
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 5 septembrie 2003    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se completează şi se modifica Prescripţia tehnica PT R 1-2003, editia 1 "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnica a macaralelor", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 144/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 şi 323 bis din 13 mai 2003, după cum urmează:I. La punctul 1.3.1 (Legi şi hotărâri) se introduce o noua liniuţa care va avea următorul cuprins:"- Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002".II. În anexa O, punctul O. 4.1 va avea următorul cuprins:"O. 4.1. Cursurile pot fi organizate de către unităţi de specialitate (agenţi economici, instituţii, asociaţii profesionale etc.) autorizate conform procedurii descrise în Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată.Unităţile de specialitate (furnizorii de formare profesională) trebuie să îndeplinească condiţiile legale şi să facă dovada ca dispun de instructori de specialitate şi de mijloace tehnico-didactice adecvate scopului."  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 2 septembrie 2003.Nr. 121.-------------