ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.11 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe bază de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectarea HIV ori apartenenţa la o categorie defavorizată care are ca scop sau efect restrangerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. (2) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaza anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte persoane, în afară cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare. (3) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intra sub incidenţa legii penale. (4) Orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta bazată pe doua sau mai multe criterii prevăzute la alin. (1) constituie circumstanţă agravantă la stabilirea răspunderii contravenţionale dacă una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intra sub incidenţa legii penale. (5) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice tratament advers venit ca reactie la o plângere cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminarii. (6) Prevederile prezentei ordonanţe nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la libera exprimare, a dreptului la opinie şi a dreptului la informaţie. (7) Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de sanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonanţe. (8) În înţelesul prezentei ordonanţe eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizează prin: a) prevenirea oricăror fapte de discriminare, prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a unor acţiuni afirmative, în vederea protecţiei persoanelor defavorizate care nu se bucura de egalitatea sanselor; b) mediere prin soluţionarea pe cale amiabila a conflictelor apărute în urma săvârşirii unor acte/fapte de discriminare; c) sancţionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în dispoziţiile alin. (1)-(5)."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În înţelesul prezentei ordonanţe, categorie defavorizată este acea categorie de persoane care fie se afla pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită diferenţelor identitare faţă de majoritate, fie se confrunta cu un comportament de respingere şi marginalizare."3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerinţelor ocupationale în domeniul respectiv, atât timp cat refuzul nu constituie un act de discriminare în sensul prezentei ordonanţe, iar aceste măsuri sunt justificate obiectiv de un scop legitim şi metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare."4. Literele c), d), e), f) şi g) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:"c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinaţie de locuinta, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee şi expoziţii, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată ori publică, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace -, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare;"5. La capitolul II, după articolul 19 se introduce secţiunea a VI-a "Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii" cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii este autoritatea naţionala care investigheaza şi sancţionează contraventional faptele sau actele de discriminare prevăzute în prezenta ordonanţă.Art. 19^2. - În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii îşi desfăşoară activitatea în mod independent, fără ca aceasta să fie îngrădită sau influentata de către alte instituţii ori autorităţi publice.Art. 19^3. - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii este responsabil cu aplicarea şi controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe în domeniul sau de activitate, precum şi în ceea ce priveşte armonizarea dispoziţiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminarii.Art. 19^4. - În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii îşi exercită atribuţiile în următoarele domenii: a) prevenirea faptelor de discriminare; b) medierea faptelor de discriminare; c) investigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare; d) monitorizarea cazurilor de discriminare; e) acordarea de asistenţa de specialitate victimelor discriminarii."6. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 5-8, 10, art. 15 alin. (1), (3) şi (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 şi 19 se sancţionează cu amendă între 2.000.000 lei şi 20.000.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizica, respectiv cu amendă între 4.000.000 lei şi 40.000.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate."7. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002."8. Alineatul (4) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(4) Actualizarea cuantumului amenzilor prevăzute în prezenta ordonanţă se va face prin hotărâri ale Guvernului."9. La articolul 20, după alineatul (4) se introduc alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:"(5) La cererea agenţilor constatatori, reprezentanţii legali ai autorităţilor şi instituţiilor publice şi ai agenţilor economici supuşi controlului, precum şi persoanele fizice au obligaţia, în condiţiile legii: a) sa pună la dispoziţie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului; b) sa dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului; c) sa elibereze copiile documentelor solicitate; d) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatărilor. (6) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 2.000.000 lei şi 10.000.000 lei."10. La capitolul IV, după articolul 24 se introduce articolul 25 cu următorul cuprins:"Art. 25. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice alte dispoziţii contrare."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 137/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2002 şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prezentei ordonanţe în Parlament, dându-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Consiliului Naţionalpentru Combaterea Discriminarii,Cristian JuraMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakBucureşti, 28 august 2003.Nr. 77.-----------------