ORDONANTA nr. 82 din 28 august 2003privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTApentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se valorifica în condiţiile prezentei ordonanţe, sunt: a) bunurile mobile şi titlurile de valoare confiscate, devenite proprietate privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor judecătoreşti sau al deciziilor organelor împuternicite să efectueze confiscarea; b) bunurile care provin din succesiuni vacante sau donaţii; c) bunurile mobile şi imobile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; d) bunurile imobile fără stăpâni sau părăsite, declarate ca atare potrivit legii, ai căror proprietari sunt neidentificati; e) bunurile mobile părăsite ai căror proprietari sunt neidentificati, predate pe bază de proces-verbal organelor de poliţie, sau bunurile mobile descoperite de organele poliţiei de frontieră în zonele de competenţa, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predării şi a căror valorificare nu este reglementată prin alte acte normative specifice. În aceeaşi categorie intra şi bunurile prevăzute la lit. d), precum şi cele prevăzute în cadrul tezei întâi din prezenta litera, ai căror proprietari sunt cunoscuţi, însă exista indicii temeinice, determinate de natura bunurilor sau a împrejurărilor în care au fost găsite, din care rezultă intenţia neechivoca a proprietarului de a renunţa la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora; f) sumele consemnate în orice scop de către persoane fizice sau juridice, la dispoziţia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea şi nu s-a cerut ridicarea lor de către cei care le-au depus ori de către cei care erau îndreptăţiţi să le ridice în termenul de prescripţie prevăzut de legislaţia în vigoare. (2) Organele care au dispus consemnarea sumelor prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt obligate să le declare la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului legal de prescripţie. (3) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt reclamate înainte de expirarea termenului de un an de la data predării, ele se restituie proprietarilor sau moştenitorilor acestora de către organul de poliţie competent. În celelalte situaţii, bunurile sau contravaloarea acestora se restituie în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. (4) Bunurile menţionate la alin. (1) lit. e), ai căror proprietari au fost identificati şi care au renunţat printr-o declaraţie autentică la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se vor valorifica înainte de expirarea termenului de un an, conform prevederilor prezentei ordonanţe. (5) Pot fi valorificate înainte de expirarea termenului de un an şi bunurile prevăzute la alin. (1) lit. e) care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (3). (6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare. (7) Bunurile prevăzute la alin. (6) vor fi distruse pe cheltuiala deţinătorului sau, după caz, a persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea bunurilor în cauza se va efectua în prezenta şi cu confirmarea prin semnatura a unei comisii de preluare şi distrugere formate din reprezentanţi ai deţinătorului, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ai Ministerului Finanţelor Publice, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului."3. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri: a) medicamente, materiale consumabile de utilitate medicală, materiale de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicală, substanţe toxice, materiale radioactive, bunuri culturale din patrimoniu, obiecte, vesminte şi cărţi de cult, timbre filatelice, hârtii de valoare, materiale lemnoase, documente istorice, materiale de arhiva, care se pun de îndată la dispoziţie organelor de specialitate ale statului care au competenţa de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale; b) mijloacele de plată în valută neconvertibila care se depun la Banca Naţionala a României, mijloacele de plată în valută liber convertibilă care se depun la băncile comerciale selectate de organele de valorificare, în condiţiile legii, şi mijloacele de plată în lei care se depun la unităţile trezoreriei, în contul bugetului de stat; c) armele de foc, munitiile, materiile explozive şi diferite bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor judeţene de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, Ministerului Apărării Naţionale................................................................. (4) Sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) vor fi virate la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare şi a cotei de 1%, care se virează Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, aferentă bunurilor confiscate ca urmare a acţiunilor desfăşurate de politisti. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intra sub incidenţa Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care rămân la dispoziţia cultelor religioase."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi preluate de organele de valorificare, care în perioada valorificării au devenit necomercializabile, precum şi cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere. (2) Comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv în baza deciziei şefului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, şi este formată din reprezentanţi ai următoarelor instituţii: a) direcţia generală a finanţelor publice judeteana sau a municipiului Bucureşti, respectiv administraţia finanţelor publice de sector, 2 membri; b) inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, 2 membri; c) agenţia pentru protecţia mediului, un membru. (3) Comisia de distrugere stabileşte locul unde urmează a fi distruse bunurile, putându-se apela şi la serviciile unor unităţi specializate în acest gen de activitate."5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se va face evaluarea de către o comisie de evaluare, stabilită prin decizia directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv prin decizia şefului administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, care va avea următoarea componenta: a) directorul executiv adjunct al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv şeful adjunct al administraţiei - şeful comisiei; b) un reprezentant din cadrul serviciului, biroului sau al compartimentului pentru valorificare bunuri; c) un reprezentant desemnat de inspectoratul de concurenta judeţean sau al municipiului Bucureşti; d) un reprezentant din partea oficiului judeţean pentru protecţia consumatorilor sau al Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti; e) reprezentantul instituţiei publice care deţine bunurile respective. (2) Membrii comisiei de evaluare, precum şi membrii comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (7) şi la art. 7 alin. (2) vor primi o indemnizaţie fixa lunară, stabilită prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului."6. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În cazul bunurilor care nu s-au putut valorifica în decurs de 30 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea bunurilor. În intervalul de 150 de zile de la data primei reevaluari se pot face mai multe reevaluari succesive, în sensul majorării sau micsorarii preţului bunurilor, în funcţie de decizia comisiei de evaluare. Dacă bunurile respective nu sunt vândute în termen de 150 de zile de la data primei reevaluari, se poate proceda la atribuirea gratuita, valorificarea prin unităţile de colectare şi valorificare a deşeurilor, dezmembrarea bunurilor şi valorificarea sau distrugerea componentelor rezultate sau la distrugerea bunurilor, după caz. În acelaşi interval de timp directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv şeful administraţiei finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, va putea decide schimbarea metodei de valorificare, în condiţiile competentelor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice."7. Partea introductivă de la alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Ministerul Finanţelor Publice poate transmite sau, după caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:"8. Litera b) a alineatului (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"b) creselor, gradinitelor, centrelor de plasament şi centrelor de primire a copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, şcolilor, bibliotecilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, la propunerea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, a administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti;"9. După litera f) a alineatului (1) al articolului 13 se introduce litera g) cu următorul cuprins:"g) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice."10. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de către o comisie interministeriala care va funcţiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."11. După alineatul (3) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Ministerul Finanţelor Publice poate propune atribuirea cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului, şi altor beneficiari a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului."12. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 se vărsa la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării acestora, precum şi a cotei de 1%, care se virează Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, aferentă bunurilor confiscate ca urmare a acţiunilor desfăşurate de politisti."  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor supune spre aprobare Guvernului modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 128/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusBucureşti, 28 august 2003.Nr. 82.-------