ORDONANTA nr. 59 din 22 august 2003privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 29 august 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte cazurile în care, datorită unor circumstanţe speciale, se acordă scutirea de la plata drepturilor de import sau a drepturilor de export pentru unele bunuri introduse ori scoase din ţara.  +  Articolul 2În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, prin termenii de mai jos de înţelege: a) drepturi de import - taxele vamale şi taxele cu efect echivalent acestora, taxa pe valoarea adăugată, accizele şi orice alte sume care se cuvin statului la importul de bunuri; b) drepturi de export - impozite care se cuvin statului la exportul de bunuri; c) datorie vamală - obligaţia unei persoane de a plati drepturile de import sau de export; d) bunuri personale - bunuri destinate uzului personal sau pentru necesităţile gospodăreşti.Constituie bunuri personale, în înţelesul celor de mai sus, efectele gospodăreşti, precum şi bicicletele şi motocicletele, autovehiculele pentru folosinţă privată şi remorcile acestora, rulotele pentru camping, ambarcatiunile pentru agrement şi avioanele pentru agrement.De asemenea, sunt bunuri personale proviziile pentru gospodărie corespunzătoare unei aprovizionari familiale normale, animalele de casa şi cele de tracţiune, precum şi instrumentele portabile pentru exercitarea profesiunilor libere.Bunurile personale nu trebuie să permită, prin natura sau prin cantitatea lor, desfăşurarea unei activităţi cu caracter comercial.Prin profesiuni libere se înţelege acele profesii independente, cu organizare şi funcţionare autonomă, recunoscute ca atare de legislaţia naţionala; e) efecte gospodăreşti - sunt efecte personale, lenjerie de pat şi articole de mobilier sau de dotare, destinate utilizării personale ori necesităţilor gospodăreşti; f) produse alcoolice - produse care se regăsesc la poziţiile tarifare 2203-2208 din Tariful vamal de import al României.  +  Capitolul II Scutiri de la plata drepturilor de import  +  Secţiunea 1 Bunuri personale introduse de către persoanele fizice care îşi schimba domiciliul sau reşedinţa, după caz, dintr-o ţara terta în România  +  Articolul 3Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile personale introduse de către persoanele fizice care îşi muta domiciliul sau reşedinţa, după caz, dintr-o ţara terta pe teritoriul României.  +  Articolul 4Scutirea este limitată la bunurile personale care: a) au fost în posesia persoanei interesate şi, fiind vorba de bunuri neconsumptibile, au fost utilizate de aceasta la locul vechiului domiciliu sau vechii resedinte, după caz, cel puţin 6 luni înainte de data la care a încetat să aibă domiciliul ori reşedinţa, după caz, în ţara terta de provenienţă. Excepţie de la aceasta regula fac cazurile particulare justificate de circumstanţe, aprobate de autoritatea vamală sau de Ministerul Afacerilor Externe, după caz; b) la noul domiciliu sau reşedinţa, după caz, sunt afectate aceleiaşi destinaţii.  +  Articolul 5 (1) Pot beneficia de scutire de la plata drepturilor de import doar persoanele fizice care au avut domiciliul sau reşedinţa, după caz, în afară României cel puţin 12 luni consecutive. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor sau Ministerul Afacerilor Externe, după caz, poate acorda derogări de la prevederile alin. (1) în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte ca intenţia de a avea domiciliul sau reşedinţa, după caz, în afară României pentru o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive a fost reală.  +  Articolul 6Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru: a) produse alcoolice; b) tutun şi produse din tutun; c) mijloace de transport cu destinaţie comercială; d) bunuri folosite pentru exercitarea meseriei sau profesiei, altele decât instrumentele portabile pentru exercitarea unor profesiuni libere.  +  Articolul 7 (1) Cu excepţia unor cazuri particulare reglementate prin prezenta ordonanţă, precum cel prevăzut la art. 9 alin. (1), scutirea nu este acordată decât pentru bunurile personale introduse pe o perioadă de 12 luni începând cu data stabilirii domiciliului sau reşedinţei, după caz, pe teritoriul României. (2) Introducerea bunurilor poate fi facuta de mai multe ori în termenul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 8 (1) Până la expirarea termenului de 12 luni de la data introducerii lor, bunurile personale admise în scutire nu pot face obiectul unui împrumut, gajari/garanţii reale mobiliare, locatiuni sau al unei cesiuni cu titlu oneros ori cu titlu gratuit fără ca autorităţile vamale să fie în prealabil informate. (2) Împrumutul, gajarea/garanţia reală mobiliară, locaţiunea sau cesiunea realizată înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata drepturilor de import aferente bunurilor respective, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul introducerii bunurilor în cauza.  +  Articolul 9 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 7 alin. (1), scutirea poate fi acordată pentru bunurile personale introduse înainte de stabilirea domiciliului sau reşedinţei, după caz, pe teritoriul României, pe baza angajamentului scris privind intenţia persoanei interesate de a se stabili efectiv într-un termen de 6 luni pe teritoriul României şi a acordului autorităţii vamale sau al Ministerului Afacerilor Externe, după caz. Acest angajament este însoţit de o garanţie ale carei forma şi cuantum sunt stabilite de autorităţile vamale. (2) În situaţia menţionată la alin. (1) termenul de 6 luni prevăzut la art. 4 lit. a) se calculează de la data introducerii bunurilor personale pe teritoriul României.  +  Articolul 10 (1) În situaţia în care, motivat de obligaţiile profesionale, persoana interesată părăseşte ţara terta unde aceasta avea vechiul domiciliu sau vechea reşedinţa, după caz, fără să-şi stabilească simultan domiciliul sau reşedinţa, după caz, pe teritoriul României, dar cu intenţia de a se stabili ulterior, în baza unui angajament scris al acesteia, autorităţile vamale sau Ministerul Afacerilor Externe, după caz, permit introducerea cu scutire de la plata drepturilor de import a bunurilor personale care sunt transferate cu acest scop în teritoriul României. (2) Introducerea cu scutire a bunurilor personale prevăzute la alin. (1) se supune condiţiilor prevăzute la art. 3-8, în sensul că: a) termenele prevăzute la art. 4 lit. a) şi la art. 7 alin. (1) sunt calculate începând de la data introducerii bunurilor personale pe teritoriul României; b) termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) este calculat începând de la data efectivă a stabilirii domiciliului sau reşedinţei, după caz, a persoanei interesate pe teritoriul României. (3) Admiterea în scutire este acordată în baza angajamentului scris al persoanei interesate să-şi stabilească domiciliul sau reşedinţa, după caz, pe teritoriul României într-un termen stabilit de autorităţile vamale sau de Ministerul Afacerilor Externe, după caz. Autorităţile vamale pot cere ca angajamentul să fie însoţit de o garanţie ale carei forma şi suma o vor stabili.  +  Articolul 11Autorităţile vamale sau Ministerul Afacerilor Externe, după caz, pot sa acorde derogări de la prevederile art. 4 lit. a) şi b), de la art. 6 lit. c) şi d) şi de la art. 8 în cazul în care, ca urmare a circumstanţelor politice excepţionale, o persoană fizica este determinata să-şi schimbe vechiul domiciliu sau vechea reşedinţa, după caz, dintr-o ţara terta pe teritoriul României.  +  Secţiunea a 2-a Bunuri introduse cu ocazia căsătoriei  +  Articolul 12 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în condiţiile art. 13-16, trusourile şi efectele gospodăreşti, fie ca sunt noi sau nu, aparţinând unei persoane care îşi schimba domiciliul sau reşedinţa, după caz, dintr-o ţara terta pe teritoriul României, cu ocazia căsătoriei sale. (2) De asemenea, sunt scutite de la plata drepturilor de import, în condiţiile art. 13-16, cadourile care se oferă în mod obişnuit cu ocazia căsătoriei, destinate unei persoane care se încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (1), de către persoanele care au domiciliul sau reşedinţa, după caz, într-o ţara terta. Valoarea fiecărui cadou admis în scutire nu poate depăşi 1.000 euro.  +  Articolul 13Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 12 se acordă doar persoanelor care: a) au domiciliul sau reşedinţa, după caz, în afară teritoriului român de cel puţin 12 luni consecutive. Derogări de la aceasta regula pot fi acordate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor pe baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanei fizice în cauza, din care să rezulte ca intenţia de a avea domiciliul sau reşedinţa, după caz, în afară României pentru o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive a fost reală; b) fac dovada căsătoriei lor.  +  Articolul 14Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru produse alcoolice, tutun şi produse din tutun.  +  Articolul 15 (1) Cu excepţia circumstanţelor excepţionale stabilite de autorităţile vamale, scutirea se acordă doar pentru bunurile care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au fost introduse pe teritoriul României cu cel mult două luni înainte de data stabilită pentru căsătorie. În acest caz, scutirea este acordată numai în baza unei garanţii corespunzătoare, ale carei forma şi cuantum se stabilesc de către autorităţile vamale; b) au fost introduse pe teritoriul României nu mai târziu de 4 luni de la data căsătoriei. (2) Introducerea bunurilor prevăzute la art. 12 poate fi facuta de mai multe ori în termenul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 16 (1) Până la expirarea termenului de 12 luni calculat de la data introducerii, bunurile admise în scutire în condiţiile prevăzute la art. 12 nu pot face obiectul unui împrumut, gajari/garanţii reale mobiliare, locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fără ca autorităţile vamale să fie în prealabil informate. (2) Împrumutul, gajarea/garanţia reală mobiliară, locaţiunea sau cesiunea realizată înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata drepturilor de import aferente bunurilor respective, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul introducerii.  +  Secţiunea a 3-a Bunuri obţinute prin moştenire  +  Articolul 17 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în condiţiile art. 18-20, bunurile obţinute prin moştenire legală sau testamentară de o persoană fizica având domiciliul sau reşedinţa, după caz, pe teritoriul României. (2) În sensul alin. (1) se înţeleg toate bunurile prevăzute la art. 2 lit. d) care intră în masa succesorală.  +  Articolul 18Scutirea de la plata drepturilor de import nu se aplică pentru: a) produse alcoolice; b) tutun şi produse din tutun; c) mijloace de transport cu destinaţie comercială; d) bunuri folosite pentru exercitarea meseriei sau profesiei, altele decât instrumentele portabile necesare pentru exercitarea meseriei sau profesiei defunctului; e) stocurile de materii prime şi de produse finite sau semifabricate; f) septelul viu şi stocurile de produse agricole ce depăşesc cantităţile corespunzătoare unei aprovizionari familiale normale.  +  Articolul 19 (1) Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decât bunurilor introduse cel mai târziu la expirarea termenului de 2 ani începând cu data punerii în posesie a bunurilor. Prelungirea termenului menţionat poate fi acordată de autorităţile vamale în anumite cazuri particulare justificate de anumite circumstanţe. (2) Introducerea bunurilor poate fi efectuată de mai multe ori în termenul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 20Dispoziţiile art. 17-19 sunt aplicabile în mod corespunzător bunurilor dobândite prin moştenire de persoane juridice angajate în activităţi nonprofit, cu sediul pe teritoriul României.  +  Secţiunea a 4-a Efecte gospodăreşti destinate mobilarii unei resedinte secundare  +  Articolul 21Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în condiţiile art. 22-25, efectele gospodăreşti introduse de o persoană fizica având domiciliul sau reşedinţa, după caz, în afară României, în vederea mobilarii unei resedinte secundare situate pe teritoriul României.  +  Articolul 22Scutirea este limitată la efectele gospodăreşti care: a) au fost deţinute şi utilizate de către persoana interesată timp de cel puţin 6 luni înainte de data scoaterii efectelor gospodăreşti în cauza din ţara de domiciliu. Excepţie fac cazurile particulare justificate de circumstanţe aprobate de autorităţile vamale; b) corespund ca natura şi cantitate mobilarii normale a reşedinţei secundare în cauza.  +  Articolul 23 (1) Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă doar persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au avut domiciliul sau reşedinţa, după caz, în afară României pentru o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive; b) sunt proprietari ai reşedinţei secundare în cauza sau au dobândit dreptul de folosinţă, prin închiriere, pentru o perioadă de minimum 2 ani; şi c) se angajează, în baza unei declaraţii pe propria răspundere, sa nu închirieze aceasta reşedinţa secundară unei terţe persoane în timpul absentei lor sau a familiei lor. (2) Scutirea se acordă o singură dată pentru aceeaşi reşedinţa secundară. (3) Scutirea se acordă doar pentru o reşedinţa secundară.  +  Articolul 24Acordarea scutirii poate fi condiţionată de constituirea unei garanţii care să asigure plata eventualei datorii vamale, în aplicarea art. 25.  +  Articolul 25 (1) Închirierea către o persoană terta a reşedinţei secundare sau cesiunea înainte de expirarea unui termen de 2 ani începând cu data introducerii efectelor gospodăreşti atrage plata drepturilor de import aferente acestora, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data închirierii sau cesiunii, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul introducerii. Scutirea rămâne acordată dacă efectele gospodăreşti în cauza sunt folosite pentru mobilarea unei noi resedinte secundare, în condiţiile respectării dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. b) şi c). (2) Împrumutul, gajarea/garanţia mobiliară reală, locaţiunea sau cesiunea cu titlu oneros sau cu titlu gratuit a efectelor gospodăreşti înainte de expirarea unui termen de 2 ani începând cu data introducerii lor atrage plata drepturilor de import aferente, în aceleaşi condiţii cu cele de la alin. (1). Acest termen poate fi prelungit până la 10 ani prin ordin al ministrului finanţelor publice pentru efectele gospodăreşti de valoare mare.  +  Secţiunea a 5-a Echipamente, materiale şcolare şi efecte gospodăreşti introduse de elevi sau studenţi  +  Articolul 26 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import echipamentele, materialele şcolare şi efectele gospodăreşti şcolare aparţinând elevilor sau studenţilor care vin sa locuiască pe teritoriul României în vederea efectuării studiilor şi destinate folosirii personale pe timpul duratei studiilor lor. (2) În sensul alin. (1), prin termenii de mai jos se înţelege: a) elev sau student - orice persoană înscrisă într-o instituţie de învăţământ pentru a urma cursuri de zi; b) echipament - lenjeria de corp sau de casa, precum şi îmbrăcămintea, chiar dacă sunt noi sau nu; c) materiale şcolare - obiectele şi instrumentele, inclusiv calculatoarele şi maşinile de scris, folosite în mod obişnuit de elevi şi studenţi pentru efectuarea studiilor lor; d) efecte gospodăreşti şcolare - bunuri necesare pentru dotarea normală a unei camere de elev sau student.  +  Articolul 27Numărul de introduceri de bunuri care beneficiază de scutire nu este limitat.  +  Secţiunea a 6-a Scrisori şi colete de valoare neglijabila  +  Articolul 28Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispoziţiilor art. 29, scrisorile şi coletele expediate, prin serviciile poştale, direct dintr-o ţara terta unui destinatar aflat pe teritoriul României, care conţin bunuri a căror valoare nu depăşeşte 22 euro.  +  Articolul 29Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru: a) produse alcoolice; b) parfumuri şi ape de toaleta; c) tutun şi produse din tutun.  +  Secţiunea a 7-a Colete expediate de la o persoană fizica la alta, fără scop comercial  +  Articolul 30 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispoziţiilor art. 31, bunurile expediate prin colete de o persoană fizica dintr-o ţara terta la o altă persoană fizica care se afla pe teritoriul României, cu condiţia ca acestea sa nu fie de natura comercială. (2) În aplicarea alin. (1) nu sunt de natura comercială coletele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) prezintă un caracter ocazional; b) conţin bunuri destinate exclusiv uzului personal al destinatarului sau familiei sale; c) conţin bunuri care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate comercializării; d) sunt trimise de către expeditor către destinatar fără nici o obligaţie de plată; e) sunt constituite din bunuri a căror valoare totală nu depăşeşte 45 euro/colet, inclusiv bunurile menţionate la art. 31. (3) Dacă valoarea globală a bunurilor din colet depăşeşte suma prevăzută la alin. (2) lit. e), scutirea va fi acordată doar până la concurenta acestei sume pentru acele bunuri care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutire, ţinându-se seama de faptul ca valoarea unui bun nu poate fi fractionata.  +  Articolul 31Pentru bunurile enumerate mai jos scutirea prevăzută la art. 30 alin. (1) este limitată, pe colet, la următoarele cantităţi:1. produse din tutun: 50 de tigari sau 25 de tigarete (tigari de foi cu o greutate maxima de 3 gr/bucata) ori 10 tigari de foi sau 50 gr tutun pentru fumat ori o combinaţie proporţională a acestor produse;2. alcool şi băuturi alcoolice: a) băuturi distilate şi spirtoase cu un conţinut de alcool ce depăşeşte 22% din volum; alcool etilic netratat de 80% din volum şi peste: 1 litru; sau b) băuturi distilate şi spirtoase şi aperitive pe bază de vin sau alcool, tafia, sake sau băuturi similare cu un conţinut alcoolic ce nu depăşeşte 22% din volum; vinuri spumoase, lichioruri: 1 litru sau o combinaţie proporţională a acestor produse; şi c) vinuri uşoare: 2 litri;3. parfumuri: 50 ml sau apa de toaleta: 250 ml.  +  Secţiunea a 8-a Bunuri de capital şi alte echipamente importate la transferul activităţii dintr-o ţara terta în România  +  Articolul 32 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, în condiţiile art. 33-37, bunurile de capital şi alte echipamente aparţinând întreprinderilor care şi-au încetat activitatea într-o ţara terta, pentru a desfăşura o activitate similară pe teritoriul României. În înţelesul prezentei ordonanţe, prin bunuri de capital se înţelege bunurile care constituie aport la capitalul întreprinderilor. În cazul în care întreprinderea transferata este o exploatare agricolă, septelul viu este, de asemenea, scutit de la plata drepturilor de import. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin întreprindere se înţelege o unitate economică privată de producţie sau de servicii.  +  Articolul 33Scutirea prevăzută la art. 32 este limitată la bunurile de capital şi alte echipamente care: a) au fost efectiv folosite în cadrul întreprinderii cel puţin 12 luni înainte de încetarea activităţii acesteia în ţara terta de unde şi-a transferat activitatea. Excepţie fac cazurile particulare justificate în anumite circumstanţe aprobate de autorităţile vamale; b) după transfer, sunt afectate aceleiaşi destinaţii; c) prin natura şi mărimea lor sunt potrivite pentru întreprinderea în cauza.  +  Articolul 34Nu beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import întreprinderile al căror transfer pe teritoriul României se face în scopul fuziunii prin absorbire de către o întreprindere cu sediul pe teritoriul României, fără crearea unei întreprinderi noi.  +  Articolul 35Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru: a) mijloacele de transport care nu sunt folosite pentru producţie sau servicii; b) proviziile de bunuri de tot felul, destinate consumului uman sau pentru hrana animalelor; c) combustibilii şi stocurile de materii prime sau de produse finite ori semifabricate; d) septel în proprietatea comercianţilor de animale.  +  Articolul 36Scutirea prevăzută la art. 32 este acordată numai pentru bunurile de capital şi alte echipamente importate înainte de expirarea unui termen de 12 luni începând de la data încetării activităţii întreprinderii în ţara terta de provenienţă, cu excepţia cazurilor particulare justificate de anumite circumstanţe, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 37 (1) Pe o perioadă de 12 luni de la data efectuării importului, bunurile de capital şi alte echipamente ce beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import nu pot face obiectul unui împrumut, gajari/garanţii reale mobiliare, locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fără ca autorităţile vamale să fie în prealabil informate. Acest termen poate fi prelungit, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, până la 36 de luni în ceea ce priveşte locaţiunea sau cesiunea în caz de risc de abuz. (2) Împrumutul, gajarea/garanţia reală mobiliară, locaţiunea sau cesiunea realizată înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata drepturilor de import aferente bunurilor în cauza, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 38Dispoziţiile art. 32-37 sunt aplicabile în mod corespunzător bunurilor de capital şi altor echipamente aparţinând persoanelor care exercită o profesiune libera, precum şi persoanelor juridice care exercită o activitate nonprofit şi care transfera aceasta activitate dintr-o ţara terta pe teritoriul României.  +  Secţiunea a 9-a Produse obţinute de producătorii agricoli români pe proprietăţile dintr-o ţara terta  +  Articolul 39 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispoziţiilor art. 40 şi 41, produsele agricole, cele obţinute din creşterea animalelor, din apicultura, horticultura şi silvicultura, provenind de pe proprietăţile situate în ţările terţe aflate în imediata vecinătate a teritoriului României şi exploatate de producătorii agricoli al căror sediu se afla în teritoriul român, în imediata vecinătate a ţărilor terţe în cauza. (2) Pentru a beneficia de dispoziţiile alin. (1) produsele crescatorilor de animale trebuie să provină de la animale originare din România sau de la animale importate în teritoriul României.  +  Articolul 40Scutirea de la plata drepturilor de import se aplică doar pentru produsele care nu au fost supuse altor tratamente decât cele normale după recoltare sau producţie.  +  Articolul 41Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decât pentru produsele introduse pe teritoriul României de către producătorul agricol sau în numele lui.  +  Articolul 42Dispoziţiile art. 39-41 se aplică în mod corespunzător produselor de pescuit sau de piscicultura obţinute în lacurile şi cursurile de apa limitrofe României şi unui stat terţ de pescari români şi produselor rezultate din vânătoarea practicată de vânătorii români pe aceleaşi lacuri sau cursuri de apa.  +  Secţiunea a 10-a Seminţe, îngrăşăminte şi produse pentru tratamentul solului şi al recoltelor, importate de producătorii agricoli din tari terţe pentru a fi utilizate pe proprietăţile din teritoriul României invecinate acelor tari  +  Articolul 43Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispoziţiilor art. 44, seminţele, ingrasamintele şi produsele pentru tratamentul solului şi recoltelor destinate folosirii pe teritoriul României, în vecinătatea imediata a unei tari terţe, şi exploatate de producătorii agricoli care îşi au principala activitate pe teritoriul tarii terţe în imediata vecinătate a teritoriului român.  +  Articolul 44 (1) Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă seminţelor, ingrasamintelor sau altor produse importate în cantităţi necesare desfăşurării activităţii de exploatare a proprietăţii în cauza. (2) Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă seminţelor, ingrasamintelor sau altor produse introduse direct pe teritoriul României de către producătorul agricol sau în numele lui. (3) Scutirea poate fi condiţionată de reciprocitate.  +  Secţiunea a 11-a Bunurile conţinute în bagajele personale ale călătorilor  +  Articolul 45 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 46-49, bunurile conţinute în bagajele personale ale călătorilor provenind dintr-o ţara terta, cu condiţia ca acestea sa nu fie introduse în scopuri comerciale. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), se înţelege prin: a) bagaj personal - ansamblul de bagaje pe care călătorul este în măsura să le prezinte la vama la sosirea în ţara, la fel ca şi orice bagaj prezentat aceleiaşi autorităţi la o dată ulterioară, cu condiţia ca acesta sa dovedească ca bagajul a fost înregistrat, la momentul plecării sale, ca bagaj însoţit la compania care l-a transportat în România dintr-o ţara terta.Fără a se încalcă dispoziţiile art. 115 alin. (1) lit. b), rezervoarele portabile ce conţin combustibil nu vor constitui bagaj personal; b) bunuri care nu sunt introduse în scopuri comerciale - bunurile introduse în bagaje care sunt de natura ocazionala şi sunt bunuri destinate exclusiv uzului personal al călătorului sau familiei sale ori bunuri destinate a fi oferite drept cadou şi care, prin natura ori cantitatea lor, nu au caracter comercial.  +  Articolul 46Scutirea prevăzută la art. 45 alin. (1), pentru bunurile enumerate mai jos, va fi aplicată în următoarele limite cantitative pe călător:1. produse din tutun: 200 de tigari sau 100 de tigarete (tigari de foi cu o greutate maxima de 3 gr/bucata) ori 50 de tigari de foi sau 250 gr tutun pentru fumat ori o combinaţie proporţională a acestor produse;2. alcool şi băuturi alcoolice: a) băuturi distilate şi spirtoase cu un conţinut de alcool ce depăşeşte 22% din volum; alcool etilic netratat de 80% din volum şi peste: 1 litru; sau b) băuturi distilate şi spirtoase şi aperitive pe bază de vin sau alcool, tafia, sake sau băuturi similare cu un conţinut alcoolic ce nu depăşeşte 22% din volum; vinuri spumoase, lichioruri: 2 litri sau o combinaţie proporţională a acestor produse; şi c) vinuri uşoare: 2 litri;3. parfumuri: 50 ml şi apa de toaleta 250 ml;4. medicamente: cantitatea necesară pentru a satisface nevoile personale ale călătorilor.Călătorii care au sub 18 ani nu beneficiază de nici o scutire pentru bunurile prevăzute la pct. 1-2.  +  Articolul 47Scutirea menţionată la art. 45 alin. (1) va fi acordată până la o valoare totală de 175 euro/călător pentru alte bunuri decât cele enumerate la art. 46. Pentru călătorii sub 15 ani scutirea va fi acordată până la o valoare de 90 euro/călător.  +  Articolul 48Atunci când valoarea totală pe călător a mai multor bunuri depăşeşte suma prevăzută la art. 47, scutirea va fi acordată doar până la concurenta acestei sume pentru acele bunuri care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutire, ţinându-se seama de faptul ca valoarea unui bun nu poate fi fractionata.  +  Articolul 49 (1) Ministerul Finanţelor Publice este competent sa reducă valoarea şi/sau cantitatea bunurilor admise în scutire atunci când ele sunt importate: a) de persoanele având reşedinţa în zonele de frontieră; b) de lucrătorii din zonele de frontieră; c) de personalul mijloacelor de transport utilizate în traficul dintre ţările terţe şi România.Aceste reduceri nu sunt aplicabile atunci când persoanele care au reşedinţa în zonele de frontieră dovedesc ca bunurile nu revin în zona de frontieră a unei tari terţe limitrofe. Aceste reduceri sunt totuşi aplicabile lucrătorilor din zonele de frontieră şi personalului mijloacelor de transport utilizate în traficul dintre ţările terţe şi România atunci când ei importa bunuri cu ocazia unei deplasări efectuate în cadrul activităţii lor profesionale. (2) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (1), prin zona de frontieră se înţelege o zona care nu poate depăşi lungimea de 15 km, în interiorul teritoriului, calculată de la frontiera stabilită în baza acordurilor şi convenţiilor de frontieră încheiate de România cu statele vecine. Prin lucrator în zona de frontieră se înţelege orice persoană obligată, în virtutea activităţii profesionale normale pe care o desfăşoară, să se afle în zilele de lucru de cealaltă parte a frontierei.  +  Secţiunea a 12-a Materiale educaţionale, ştiinţifice sau culturale; instrumente şi aparate ştiinţifice  +  Articolul 50Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele educaţionale, ştiinţifice sau culturale menţionate în anexa nr. 1, indiferent de destinatar sau de modul de utilizare.  +  Articolul 51Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele educaţionale, ştiinţifice sau culturale menţionate în anexa nr. 2, care sunt destinate: a) instituţiilor publice sau serviciilor publice ori de utilitate publică cu caracter educativ, ştiinţific sau cultural; b) instituţiilor sau organizaţiilor care sunt desemnate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sa primească astfel de materiale în regim de scutire de la plata drepturilor de import.  +  Articolul 52 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispoziţiilor art. 53-57, instrumentele şi aparatele ştiinţifice care nu se regăsesc la art. 51 şi care sunt importate exclusiv în scopuri necomerciale. (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru instrumentele şi aparatele ştiinţifice care sunt destinate: a) instituţiilor publice sau de utilitate publică care au ca activitate principala învăţământul sau cercetarea ştiinţifică, precum şi serviciilor publice descentralizate ale acestora; b) instituţiilor private care au ca activitate principala învăţământul sau cercetarea ştiinţifică, desemnate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sa primească aceste bunuri în scutire de la plata drepturilor de import.  +  Articolul 53Scutirea de la plata drepturilor de import se aplică, de asemenea: a) pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor pentru instrumentele sau aparatele ştiinţifice, importate în acelaşi timp cu instrumentele sau aparatele ştiinţifice în cauza; b) pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor pentru instrumentele sau aparatele ştiinţifice, importate ulterior, cu condiţia ca acestea să fie recunoscute ca destinate instrumentelor sau aparatelor care: au fost admise anterior în scutire de la plata drepturilor de import şi prezintă, la momentul solicitării scutirii de la plata drepturilor de import pentru piesele de schimb, componente sau accesorii, un caracter ştiinţific sau ar fi susceptibile sa beneficieze de scutire la momentul la care aceasta a fost solicitată pentru piesele de schimb, componente sau accesorii; c) uneltelor destinate întreţinerii, controlului, calibrarii sau repararii instrumentelor sau aparatelor ştiinţifice, care sunt importate în acelaşi timp cu aceste instrumente sau aparate; d) uneltelor destinate întreţinerii, controlului, calibrarii sau repararii instrumentelor sau aparatelor ştiinţifice, importate ulterior, cu condiţia ca acestea să fie recunoscute ca destinate instrumentelor sau aparatelor care: au fost admise anterior în scutire de la plata drepturilor de import pentru unelte sau ar fi susceptibile sa beneficieze de scutire, la momentul la care aceasta a fost solicitată pentru unelte.  +  Articolul 54În aplicarea prevederilor art. 52 şi 53 prin termenii de mai jos se înţelege: a) instrument sau aparat ştiinţific - orice instrument sau aparat care, datorită caracteristicilor tehnice obiective şi rezultatelor pe care le poate obţine, este în mod exclusiv sau în principal destinat activităţilor ştiinţifice; b) importate exclusiv în scopuri necomerciale - instrumentele sau aparatele ştiinţifice definite la lit. a), destinate a fi utilizate în activităţi fără scop lucrativ de învăţământ sau de cercetare ştiinţifică.  +  Articolul 55În situaţia în care importul unor astfel de bunuri în scutire de la plata drepturilor de import aduce atingere intereselor industriei româneşti în sectorul de producţie în cauza, Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Economiei şi Comerţului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, poate decide sa nu acorde scutire instrumentelor sau aparatelor ştiinţifice, precum şi uneltelor menţionate mai sus.  +  Articolul 56 (1) Materialele menţionate la art. 51, precum şi instrumentele sau aparatele ştiinţifice care au fost importate în regim de scutire de la plata drepturilor de import în condiţiile prevăzute la art. 53 nu pot face obiectul unui împrumut, locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fără ca autorităţile vamale să fie în prealabil informate. (2) În caz de împrumut, locaţiune sau cesiune către o instituţie sau organism îndreptăţit sa beneficieze de scutirea prevăzută la art. 51 sau 52, scutirea rămâne dobandita cu condiţia ca instituţia sau organizaţia sa utilizeze materialele, instrumentele sau aparatele în scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situaţii decât cele menţionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 57 (1) Instituţiile sau organizaţiile menţionate la art. 51 şi art. 52 alin. (2) care nu mai îndeplinesc condiţiile cerute pentru a beneficia de scutire sau care intenţionează sa utilizeze un bun admis în scutire în alte condiţii decât cele prevăzute mai sus sunt obligate sa informeze autorităţile vamale. (2) Bunurile rămase în posesia instituţiilor sau organizaţiilor, care încetează sa îndeplinească condiţiile cerute pentru a beneficia de scutire, sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care condiţiile încetează a fi îndeplinite şi la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului. Instituţiile sau organizaţiile care au beneficiat de scutire în baza art. 51 şi 52, dar care au utilizat bunurile în cauza în alte scopuri, sunt obligate la plata drepturilor de import, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 58Prevederile art. 55-57 sunt aplicabile în mod corespunzător bunurilor la care se referă art. 53.  +  Articolul 59 (1) Echipamentele introduse în scopuri necomerciale de către o instituţie sau organizaţie de cercetare ştiinţifică care îşi are sediul în afară teritoriului român sunt scutite de la plata drepturilor de import. (2) Scutirea va fi acordată cu condiţia ca: a) echipamentele să fie destinate a fi utilizate de membrii sau reprezentanţii instituţiilor ori organizaţiilor menţionate la alin. (1) sau cu acordul acestora, în cadrul şi în limitele acordurilor de cooperare ştiinţifică al căror obiect îl constituie realizarea programelor internaţionale de cercetare ştiinţifică, în cadrul instituţiilor cu sediul pe teritoriul României, şi care sunt desemnate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; b) echipamentele sa rămână în proprietatea persoanei fizice sau juridice stabilite în afară teritoriului român, pe toată perioada folosirii acestora pe teritoriul României. (3) În înţelesul acestui articol: a) prin echipamente se înţelege instrumentele, aparatele, maşinile, accesoriile lor, piesele de schimb, instrumentele special concepute pentru întreţinerea, inspecţia, calibrarea sau repararea acestora, folosite în scopul cercetării ştiinţifice; b) introduse în scopuri necomerciale - echipamentele destinate a fi utilizate pentru cercetarea ştiinţifică realizată fără scop lucrativ.  +  Articolul 60 (1) Echipamentele care au beneficiat de scutire în baza art. 59 pot face obiectul împrumutului, locatiunii sau cesiunii fără plata drepturilor de import, în condiţiile notificării prealabile la autorităţile vamale. (2) La efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii către o instituţie sau organizaţie indreptatita sa beneficieze de scutirea prevăzută la art. 59, scutirea va continua să se aplice cu condiţia ca instituţia sau organizaţia respectiva sa folosească echipamentul în scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Fără a se încalcă dispoziţiile art. 52 şi 53, efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte condiţii decât cele menţionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul introducerii bunurilor. (3) Instituţiile sau organizaţiile menţionate la art. 59 alin. (1) care nu mai îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul la scutire sau care intenţionează sa folosească echipamentele scutite în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 59 au obligaţia de a informa autorităţile vamale. (4) Echipamentele folosite de către instituţiile sau organizaţiile care au încetat sa îndeplinească condiţiile care le dau dreptul la scutire sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care condiţiile încetează a fi îndeplinite şi la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului. Fără a se încalcă dispoziţiile art. 52 şi 53, utilizarea echipamentului de către instituţia sau organizaţia ce beneficiază de scutire în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 59 atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Secţiunea a 13-a Animale de laborator şi substanţe biologice sau chimice destinate cercetării  +  Articolul 61 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import: a) animalele special pregătite pentru folosirea în laboratoare; b) substantele biologice sau chimice stabilite de autorităţile competente care sunt importate exclusiv pentru scopuri necomerciale. (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) este limitată la animalele şi substantele biologice sau chimice care sunt destinate pentru: a) instituţiile publice, serviciile publice ori de utilitate publică care au ca activitate principala învăţământul sau cercetarea ştiinţifică ori serviciile publice descentralizate ale acestora care au ca activitate principala învăţământul sau cercetarea ştiinţifică; b) instituţiile private care au ca activitate principala activitatea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică şi care sunt desemnate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sa primească asemenea bunuri în regim de scutire. (3) Scutirea prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi acordată doar substanţelor biologice sau chimice în cazul cărora în ţara nu se obţin produse echivalente şi care, datorită specificitatii sau gradului de puritate, sunt exclusiv sau în principal destinate cercetării ştiinţifice.Produsele echivalente sunt acelea care se încadrează la aceeaşi subpozitie din nomenclatura Tarifului vamal de import al României, prezintă aceeaşi calitate comercială şi au aceleaşi caracteristici tehnice.  +  Secţiunea a 14-a Substanţe terapeutice de origine umană şi reactivi pentru determinarea grupelor sanguine şi a tipurilor de tesuturi  +  Articolul 62 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispoziţiilor art. 63, următoarele: a) substanţe terapeutice de origine umană; b) reactivi pentru determinarea grupelor sanguine; c) reactivi pentru determinarea tipurilor de tesuturi. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin termenii de mai jos se înţelege: a) substanţe terapeutice de origine umană - sânge uman şi derivatele sale (sânge uman total, plasma umană uscata, albumina umană şi soluţii de fixare a proteinelor plasmatice umane, imunoglobulina umană şi fibrinogena umană); b) reactivi pentru determinarea grupelor sanguine - toţi reactivii de origine umană, animala, vegetala sau de alta natura/origine, folosiţi pentru determinarea grupelor sanguine şi pentru depistarea incompatibilitatii de sânge; c) reactivi pentru determinarea tipurilor de tesuturi - toţi reactivii de origine umană, animala, vegetala sau de alta natura/origine, folosiţi pentru determinarea tipurilor de tesut uman.  +  Articolul 63Scutirea de la plata drepturilor de import se aplică exclusiv produselor care: a) sunt destinate instituţiilor sau laboratoarelor aprobate de Ministerul Sănătăţii, în vederea folosirii lor numai în scopuri medicale sau ştiinţifice, necomerciale; b) sunt însoţite de un certificat de conformitate emis de un organism abilitat stabilit de Ministerul Sănătăţii în acest scop în ţara terta de provenienţă; c) sunt conţinute în containere ce poarta o eticheta specială de identificare a lor.  +  Articolul 64Scutirea se va aplica şi pentru ambalajele speciale indispensabile transportului substanţelor terapeutice de origine umană sau reactivilor pentru determinarea grupelor sanguine şi a tipurilor de tesuturi, precum şi solventilor şi accesoriilor necesare pentru utilizare, care sunt incluse în ambalaje.  +  Secţiunea a 15-a Instrumente şi aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice medicale sau pentru realizarea tratamentului medical  +  Articolul 65 (1) Instrumentele şi aparatele destinate pentru cercetare medicală, stabilirea de diagnostice medicale sau pentru realizarea tratamentului medical, care sunt donate de către o organizaţie caritabila sau filantropica ori de către o persoană privată unei autorităţi, unui spital sau unei instituţii de cercetare medicală desemnate de Ministerul Sănătăţii sa primească astfel de bunuri în scutire ori care sunt achiziţionate de asemenea autorităţi din domeniul sănătăţii, de spitale sau de instituţii de cercetare medicală, în întregime din fonduri primite de la o organizaţie caritabila sau din contribuţii voluntare, sunt scutite de la plata drepturilor de import în următoarele condiţii: a) donatia instrumentelor sau aparatelor în cauza sa nu fie însoţită de nici un fel de obligaţie de plată; b) donatorul sa nu fie în nici un fel legat de producătorul instrumentului sau aparatului pentru care este solicitată scutirea. (2) Scutirea se va aplica de asemenea, în aceleaşi condiţii, pentru: a) piese de schimb, componente sau accesorii specifice destinate instrumentelor şi aparatelor menţionate la alin. (1), importate în acelaşi timp cu aceste instrumente sau aparate; b) piese de schimb, componente sau accesorii specifice destinate instrumentelor şi aparatelor menţionate la alin. (1), importate ulterior, cu condiţia ca acestea să poată fi identificate ca fiind destinate instrumentelor şi aparatelor anterior admise în scutire de la plata drepturilor de import; c) dispozitive care se folosesc pentru întreţinerea, verificarea, calibrarea sau repararea instrumentelor ori aparatelor menţionate la alin. (1), cu condiţia ca aceste dispozitive să fie importate în acelaşi timp cu aceste instrumente sau aparate; d) dispozitive care se folosesc pentru întreţinerea, verificarea, calibrarea sau repararea instrumentelor ori aparatelor menţionate la alin. (1), importate ulterior, cu condiţia ca acestea să poată fi identificate ca fiind necesare pentru instrumentele şi aparatele admise anterior în scutire de la plata drepturilor de import.  +  Articolul 66Pentru realizarea scopurilor art. 65, prevederile art. 55-57 se vor aplica în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 16-a Substanţe de referinţa pentru controlul calităţii medicamentelor  +  Articolul 67Coletele/containerele care conţin mostre de substanţe de referinţa aprobate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru controlul calităţii materialelor utilizate în fabricarea de medicamente şi care sunt trimise unor destinatari agreati de către Ministerul Sănătăţii din România sa primească asemenea colete/containere fără taxe sunt scutite de la plata drepturilor de import.  +  Secţiunea a 17-a Produse farmaceutice utilizate cu ocazia manifestărilor sportive internaţionale  +  Articolul 68Sunt scutite de la plata drepturilor de import produsele farmaceutice pentru uz medical uman sau veterinar destinate a fi folosite de persoanele sau de animalele provenite din tari terţe, pentru participare la manifestările sportive internaţionale organizate pe teritoriul României, în limitele necesare pentru acoperirea necesităţilor pe durata sejurului pe teritoriul României, acceptate de autoritatea vamală.  +  Secţiunea a 18-a Bunuri destinate organizaţiilor caritabile şi filantropice; bunuri destinate persoanelor nevazatoare şi altor persoane cu handicap1. Dispoziţii generale  +  Articolul 69 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, atât timp cat nu dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concurentei, sub rezerva dispoziţiilor art. 71 şi 72: a) bunurile de prima necesitate importate de organizaţiile de stat sau de alte organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul Finanţelor Publice, cu scopul de a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiase; b) bunurile de orice natura trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizaţie stabilită în afară României şi fără scop comercial din partea expeditorului, către organizaţii de stat sau alte organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul Finanţelor Publice, în vederea creşterii fondurilor colectate în cursul manifestărilor caritabile ocazionale, organizate în beneficiul persoanelor nevoiase; c) echipamentele şi materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizaţie stabilită în afară României şi fără scop comercial din partea expeditorului, către organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul Finanţelor Publice, în vederea utilizării exclusiv pentru nevoile lor de funcţionare şi realizare a obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) se înţelege prin bunuri de prima necesitate bunuri indispensabile satisfacerii nevoilor imediate ale persoanelor, cum ar fi produsele alimentare, medicamentele, îmbrăcămintea şi lenjeria de pat.  +  Articolul 70Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru: a) produse alcoolice; b) tutun sau produse din tutun; c) cafea şi ceai; d) autovehicule, altele decât ambulante.  +  Articolul 71Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decât organizaţiilor a căror evidenţa contabilă permite autorităţilor competente sa controleze acţiunile lor şi care oferă toate garanţiile considerate necesare.  +  Articolul 72 (1) Organizaţiile care beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import nu pot sa imprumute, sa dea în locatie sau sa cesioneze bunurile, echipamentele şi materialele menţionate la art. 69 în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. a) şi b), fără ca autorităţile vamale să fie informate în prealabil. (2) În caz de împrumut, locatie sau cesiune către o organizaţie indreptatita sa beneficieze de scutire în baza art. 69-71, scutirea va continua să se aplice cu condiţia ca organizaţia sa utilizeze bunurile, echipamentele şi materialele pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situaţii decât cele menţionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 73 (1) Organizaţiile menţionate la art. 69, care nu mai îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul la scutire sau care intenţionează sa folosească bunurile, echipamentele şi materialele scutite în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 69, sunt obligate sa informeze autorităţile vamale. (2) Bunurile, echipamentele şi materialele utilizate de organizaţiile care au încetat sa îndeplinească condiţiile care le dau dreptul la scutire sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care condiţiile încetează a fi îndeplinite şi la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului. (3) Utilizarea bunurilor, echipamentelor şi materialelor de către organizaţiile care beneficiază de scutire, în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 69, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului.2. Pentru persoanele cu handicap2.1. Bunuri destinate persoanelor nevazatoare  +  Articolul 74Bunurile special destinate pentru pregătirea educaţională, ştiinţifică sau culturală a persoanelor nevazatoare, prevăzute în anexa nr. 3, sunt scutite de la plata drepturilor de import.  +  Articolul 75 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile prevăzute în anexa nr. 4, special destinate pentru pregătirea educaţională, ştiinţifică sau culturală a persoanelor nevazatoare, care sunt importate: a) de persoane nevazatoare pentru uz personal; b) de instituţii sau organizaţii care se ocupa cu educaţia persoanelor nevazatoare sau cu asistenţa acestora, desemnate de Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap pentru primirea acestor bunuri în regim de scutire. (2) Scutirea menţionată la alin. (1) se aplică şi pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor specifice bunurilor menţionate la alin. (1), precum şi instrumentelor folosite pentru întreţinerea, controlul, calibrarea sau repararea acestor bunuri, cu condiţia ca aceste piese de schimb, componente, accesorii sau instrumente să fie importate în acelaşi timp cu bunurile menţionate ori, în cazul în care acestea sunt importate ulterior, să se poată dovedi ca sunt destinate bunurilor anterior admise în scutire sau ca sunt îndreptăţite sa beneficieze de scutire la momentul importului.2.2. Bunuri destinate altor persoane cu handicap  +  Articolul 76 (1) Sunt admise în scutire de la plata drepturilor de import bunurile special destinate pentru pregătirea educaţională, angajarea sau adaptarea socială a persoanelor cu handicap fizic sau mental, altele decât persoanele nevazatoare, dacă acestea sunt importate: a) de persoane cu handicap în nume propriu, pentru uzul personal; b) de instituţii sau organizaţii care au ca activitate principala educaţia persoanelor cu handicap sau asistenţa acestor persoane, desemnate de Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap pentru primirea acestor bunuri în scutire. (2) Scutirea menţionată la alin. (1) se aplică şi pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor specifice bunurilor prevăzute la alin. (1), precum şi instrumentelor folosite pentru întreţinerea, controlul, calibrarea sau repararea acestor bunuri menţionate, cu condiţia ca aceste piese de schimb, componente, accesorii sau instrumente să fie importate în acelaşi timp cu bunurile menţionate ori, în cazul în care acestea sunt importate ulterior, să se poată dovedi ca sunt destinate bunurilor anterior admise în scutire sau ca sunt îndreptăţite sa beneficieze de scutire la momentul importului.  +  Articolul 77În situaţia în care scutirea de la plata drepturilor de import a unor astfel de bunuri este în detrimentul intereselor industriei în sectorul de producţie în cauza, Ministerul Economiei şi Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, poate decide, prin derogare de la art. 76, sa excludă anumite bunuri de la scutire.2.3. Dispoziţii comune  +  Articolul 78Acordarea directa a scutirii pentru bunurile destinate uzului personal al persoanelor nevazatoare sau al altor categorii de persoane cu handicap, care este prevăzută la art. 75 alin. (1) lit. a) şi art. 76 alin. (1) lit. a), este condiţionată de posibilitatea pe care o au aceste persoane, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în România, de a face dovada statutului lor de persoana cu handicap indreptatita sa beneficieze de scutire.  +  Articolul 79 (1) Bunurile importate în scutire de la plata drepturilor de import de către persoanele menţionate la art. 75 şi art. 76 alin. (1) nu pot face obiectul unui împrumut, unei locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros ori cu titlu gratuit fără ca autorităţile vamale să fie în prealabil informate. (2) În caz de împrumut, locaţiune sau cesiune către o persoană, instituţie sau organizaţie indreptatita sa beneficieze de scutire în baza art. 75 şi 76, scutirea va continua să se aplice pentru cel ce utilizează bunul, dacă îl foloseşte pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situaţii decât cele menţionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 80 (1) Bunurile importate de instituţiile sau organizaţiile îndreptăţite sa beneficieze de scutire în condiţiile art. 75 şi 76 pot fi împrumutate, date în locatie sau cesionate de către aceste instituţii ori organizaţii persoanelor nevazatoare sau altor persoane cu handicap de care se ocupa, fără plata drepturilor de import corespunzătoare, în condiţiile în care acestea nu sunt utilizate pentru o activitate comercială. (2) Împrumutul, locaţiunea sau cesiunea în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (1) nu pot fi efectuate fără ca autorităţile vamale să fie în prealabil informate. În caz de împrumut, locaţiune sau cesiune către o instituţie sau organizaţie indreptatita sa beneficieze de scutire în baza art. 75 şi art. 76 alin. (1), scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situaţii decât cele menţionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 81 (1) Instituţiile sau organizaţiile menţionate la art. 75 şi 76, care nu mai îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul la scutire sau care folosesc bunurile scutite în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 80, sunt obligate sa informeze autorităţile vamale. (2) Bunurile utilizate de instituţiile sau organizaţiile care nu mai îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul la scutire sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data la care condiţiile încetează a fi îndeplinite şi la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului. (3) Utilizarea bunurilor de către instituţiile sau organizaţiile care beneficiază de scutire, în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 75 şi 76, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului.3. Pentru victimele unor dezastre  +  Articolul 82 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 83-88, bunurile importate de către instituţii publice, alte organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul Finanţelor Publice, în vederea: a) distribuirii gratuite către victimele dezastrelor care afectează teritoriul României; sau b) punerii, cu titlu gratuit, la dispoziţia victimelor catastrofelor, rămânând în proprietatea organizaţiilor în cauza. (2) De asemenea, sunt scutite de la plata drepturilor de import, în aceleaşi condiţii, bunurile importate destinate pentru folosinţă unităţilor de intervenţie, în vederea acoperirii necesităţilor lor pe perioada de intervenţie.  +  Articolul 83Nu sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele şi echipamentul destinate pentru reconstructia zonelor sinistrate.  +  Articolul 84Acordarea scutirii se face prin hotărâre a Guvernului, adoptată în procedura de urgenta, hotărâre care va stabili modalităţile şi condiţiile aplicării scutirii.  +  Articolul 85Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă decât instituţiilor publice şi organizaţiilor a căror evidenţa contabilă permite autorităţilor competente sa controleze acţiunile lor şi care oferă toate garanţiile considerate necesare.  +  Articolul 86 (1) Instituţiile publice şi organizaţiile care beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import nu pot sa imprumute, sa dea în locatie sau sa cesioneze bunurile menţionate la art. 82 alin. (1) în alte scopuri decât cele prevăzute în respectivul alineat, fără ca autorităţile vamale să fie informate în prealabil. (2) În caz de împrumut, locaţiune sau cesiune către o instituţie publică sau organizaţie indreptatita sa beneficieze de scutire în baza art. 82, scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situaţii decât cele menţionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 87 (1) Bunurile menţionate la art. 82 alin. (1) lit. b), după ce au încetat să fie folosite de către victimele dezastrelor, nu pot fi împrumutate, date în locatie sau cesionate fără înştiinţarea prealabilă a autorităţilor vamale. (2) În caz de împrumut, locaţiune sau cesiune către o organizaţie indreptatita sa beneficieze de scutire în baza art. 82 sau a art. 69 alin. (1) lit. a), scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situaţii decât cele menţionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 88 (1) Instituţiile publice sau organizaţiile menţionate la art. 82, care nu mai îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul la scutire sau care intenţionează sa folosească bunurile scutite în alte scopuri decât cele prevăzute de acel articol, sunt obligate sa informeze autorităţile vamale. (2) În caz de împrumut, locaţiune sau cesiune către o instituţie publică sau o organizaţie indreptatita sa beneficieze de scutire în baza art. 82 sau a art. 69 alin. (1) lit. a), scutirea va continua să se aplice dacă bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordată scutirea. Efectuarea împrumutului, locatiunii sau cesiunii în alte situaţii decât cele menţionate mai sus trage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului. (3) Utilizarea bunurilor de către instituţiile publice sau organizaţiile care beneficiază de scutire, în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 82, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimbării destinaţiei, la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Secţiunea a 19-a Premii şi decoraţii onorifice  +  Articolul 89 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele bunuri, care nu au o destinaţie cu caracter comercial: a) decoratiile acordate de către guvernele unor tari terţe unor persoane a căror reşedinţa normală este pe teritoriul României; b) cupele, medaliile şi alte articole similare, cu caracter preponderent simbolic, care au fost acordate într-o ţara terta unor persoane care îşi au reşedinţa normală pe teritoriul României, drept recompensa adusă activităţii lor în domenii cum ar fi arta, ştiinţa, sport sau servicii publice ori ca recunoaştere a unui merit la un eveniment anume, şi care sunt importate în România de către aceste persoane în nume propriu; c) cupele, medaliile şi alte articole similare, cu caracter preponderent simbolic, care sunt oferite fără obligaţii de plată de autorităţi sau persoane stabilite într-o ţara terta, care să fie acordate pe teritoriul României pentru aceleaşi scopuri ca cele menţionate la lit. b); d) premiile, trofeele şi suvenirurile cu caracter preponderent simbolic şi cu o valoare neglijabila, destinate a fi distribuite gratuit, cu ocazia conferinţelor de afaceri sau evenimentelor internaţionale similare, unor persoane care au reşedinţa normală în alte tari. Natura lor, valoarea unitară sau alte caracteristici trebuie să indice că nu au fost importate în scopuri comerciale. (2) Scutirea menţionată la alin. (1) se acordă cu condiţia ca la import să se prezinte o dovadă privind dobândirea unor astfel de premii şi decoraţii onorifice.  +  Secţiunea a 20-a Cadouri primite în contextul unor relaţii internaţionale  +  Articolul 90Prin derogare de la prevederile art. 45-49 şi ale art. 91 şi 92, sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile: a) importate pe teritoriul României de către persoane care au efectuat o vizita oficială într-o ţara terta şi primite cu aceasta ocazie ca daruri de la autorităţile gazda; b) importate pe teritoriul României de către persoane care vin să efectueze o vizita oficială în România şi care intenţionează să le ofere cu aceasta ocazie ca daruri autorităţilor gazda; c) trimise ca daruri în semn de prietenie sau bunavointa de către o autoritate oficială, colectivitate publică sau un grup care exercită activităţi de interes public, care sunt stabilite într-o ţara terta, către o autoritate oficială, colectivitate publică sau un grup care exercită activităţi de interes public, care sunt stabilite pe teritoriul României şi desemnate de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor Publice sa primească asemenea bunuri în regim de scutire.  +  Articolul 91Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acordă pentru produse alcoolice, tutun şi produse din tutun.  +  Articolul 92Scutirea de la plata drepturilor de import se acordă doar atunci când: a) bunurile sunt destinate ca daruri ce sunt oferite în mod ocazional; b) bunurile, prin natura, valoarea şi cantitatea lor, nu au un caracter comercial; c) bunurile nu sunt folosite în scopuri comerciale.  +  Secţiunea a 21-a Bunuri destinate monarhilor sau sefilor de stat  +  Articolul 93 (1) În cadrul limitelor şi condiţiilor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor Publice, sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele bunuri: a) donaţii oferite monarhilor şi sefilor de stat; b) bunuri pentru folosinţă sau consumul monarhilor şi sefilor de stat din tari terţe sau persoanelor oficiale care îi reprezintă în timpul şederii lor oficiale pe teritoriul României.Acordarea scutirii pentru bunurile prevăzute la lit. a) şi b) poate fi condiţionată de către statul român de principiul reciprocităţii. (2) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, persoanelor care se bucura de prerogative similare la nivel internaţional cu acelea de care se bucura monarhii şi şefii de stat.  +  Secţiunea a 22-a Bunuri importate în scopuri de promovare comercială1. Mostre de bunuri fără valoare comercială  +  Articolul 94 (1) Fără a se încalcă prevederile art. 98 alin. (1) lit. a), mostrele de bunuri fără valoare comercială şi care pot fi folosite doar pentru a solicita comenzi pentru bunurile de tipul pe care îl reprezintă, cu scopul ca acestea să fie importate pe teritoriul României, sunt scutite de la plata drepturilor de import. (2) Autorităţile vamale pot solicita ca anumite mostre de bunuri, pentru a beneficia de scutire, să fie făcute neutilizabile prin rupere, perforare sau marcare clara care nu poate fi stearsa, cu condiţia ca astfel de operaţii sa nu distruga caracterul de mostra. (3) În sensul alin. (1), prin mostre de bunuri se înţelege orice articol reprezentând un tip de bun al cărui mod de prezentare şi cantitate, pentru bunuri de acelaşi fel sau calitate, îl face de nefolosit pentru orice alt scop decât acela de a da comenzi.2. Materiale publicitare  +  Articolul 95Cu respectarea prevederilor art. 96, materialele publicitare, cum ar fi cataloage, liste de preţuri, indicaţii de utilizare sau broşuri, sunt scutite de la plata drepturilor de import cu condiţia ca acestea să se refere la bunuri pentru vânzare sau de închiriat, la servicii de transport, asigurări comerciale, servicii bancare, precum şi cele din domeniul tehnologiei informatiei, de tipul hardware şi software oferite de către o persoană stabilită în afară teritoriului român.  +  Articolul 96Scutirea de la plata drepturilor de import menţionată la art. 95 se acordă doar materialelor publicitare care îndeplinesc următoarele condiţii: a) afişează în mod clar denumirea societăţii care produce, vinde sau închiriază bunurile ori care prestează serviciile la care se referă materialele publicitare; b) fiecare expediere trebuie să conţină nu mai mult de un document sau un exemplar al fiecărui document dacă acesta este alcătuit din mai multe documente.Expedierile ce conţin mai multe copii ale aceluiaşi document beneficiază de scutire cu condiţia ca greutatea totală bruta a copiilor sa nu depăşească 1 kg; c) nu pot face obiectul unor expedieri grupate ale aceluiaşi expeditor către acelaşi destinatar.  +  Articolul 97Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele cu caracter publicitar care sunt destinate exclusiv reclamei şi care nu au valoare comercială, trimise fără nici o obligaţie de plată de către furnizor clienţilor săi.3. Produse utilizate sau consumate la târguri comerciale sau la evenimente similare  +  Articolul 98 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, cu respectarea prevederilor art. 99-102, următoarele bunuri: a) mici mostre reprezentative de bunuri fabricate în afară teritoriului român, destinate pentru târguri comerciale sau evenimente similare; b) bunuri importate doar cu scopul de a face obiectul unor demonstratii sau de a fi utilizate în cadrul unor demonstratii pentru maşinile şi aparatele fabricate în afară României şi prezentate la târguri comerciale sau evenimente similare; c) materiale variate de o valoare mica, cum ar fi vopseluri, lacuri, tapete etc., folosite în construirea, mobilarea şi decorarea standurilor, temporar ocupate de către reprezentantele ţărilor terţe la un târg comercial sau la un eveniment similar, care sunt distruse prin folosire; d) materiale editate, cataloage, prospecte, liste de preţuri, afişe pentru reclama, calendare, ilustrate sau neilustrate, fotografii neinramate şi alte articole furnizate, fără nici o obligaţie de plată, cu scopul de a face reclama bunurilor fabricate în afară teritoriului român şi prezentate la târguri comerciale sau evenimente similare. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin târg comercial sau eveniment similar se înţelege: a) expoziţii, târguri, saloane şi evenimente similare legate de comerţ, industrie, agricultura sau mestesugarit; b) expoziţii şi evenimente ţinute în principal pentru motive caritabile; c) expoziţii sau evenimente ţinute în principal în scopuri ştiinţifice, tehnice, meşteşugăreşti, artistice, educaţionale, culturale, sportive, religioase, de cult, sindicale, turistice sau în scop de promovare a cooperării internaţionale; d) intalniri ale reprezentanţilor organizaţiilor sau organismelor internaţionale; e) ceremonii şi manifestări cu caracter oficial sau comemorativ. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru expoziţiile organizate în scopuri private în magazine sau clădiri comerciale cu scopul de a vinde bunuri din tari terţe.  +  Articolul 99Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) se va limita la mostrele care: a) sunt importate fără nici o obligaţie de plată sau sunt obţinute din bunuri importate vrac cu prilejul demonstratiilor organizate în cadrul targurilor comerciale; b) sunt destinate exclusiv distribuirii gratuite, cu ocazia expoziţiei, în scopul utilizării sau consumarii de către persoanele cărora le-au fost distribuite; c) sunt identificate ca mostre publicitare de o valoare unitară redusă; d) nu sunt susceptibile a fi comercializate şi sunt ambalate, acolo unde este cazul, în asa fel încât cantitatea oferită să fie mai mica decât cea mai mica cantitate care este vândută pe piaţa; e) în cazul alimentelor şi băuturilor neambalate, în condiţiile prevăzute la lit. d), sunt consumate pe loc, cu ocazia manifestării respective; f) în valoarea şi cantitatea lor totală, sunt potrivite pentru natura expoziţiei, numărul vizitatorilor şi importanţa participării expozantilor.  +  Articolul 100Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. b) se va limita la bunurile care: a) sunt consumate sau distruse la locul expoziţiei; şi b) în valoarea şi cantitatea lor totală, sunt potrivite pentru natura expoziţiei, numărul vizitatorilor şi importanţa participării expozantilor.  +  Articolul 101Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. d) se va limita la materialele editate şi articolele pentru reclama care: a) sunt destinate în mod exclusiv să fie distribuite gratuit publicului în locul în care expozitia este ţinuta; b) în valoarea şi cantitatea lor totală, sunt potrivite pentru natura expoziţiei, numărul vizitatorilor şi importanţa participării expozantilor.  +  Articolul 102Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 98 alin. (1) lit. a) şi b) nu va fi acordată pentru: a) produse alcoolice; b) tutun şi produse din tutun; c) combustibili, indiferent dacă sunt solizi, lichizi sau gazosi.  +  Secţiunea a 23-a Bunuri importate în scopul de a fi analizate, examinate sau testate  +  Articolul 103Cu respectarea prevederilor art. 104-109, bunurile destinate a fi supuse examinării, analizei şi testarii pentru determinarea compoziţiei, calităţii lor sau a altor caracteristici tehnice în scopuri de informare sau cercetare industriala ori comercială sunt scutite de la plata drepturilor de import.  +  Articolul 104Fără a încalcă prevederile art. 107, scutirea prevăzută la art. 103 se acordă doar cu condiţia ca bunurile ce trebuie analizate, examinate sau testate să fie complet utilizate orti distruse în cursul analizarii, examinării sau testarii.  +  Articolul 105Bunurile care servesc analizei, examinării sau testarii, care ele în sine constituie operaţiuni de promovare comercială, nu beneficiază de scutire de la plata drepturilor de import.  +  Articolul 106Scutirea se va acorda doar pentru cantităţile de bunuri strict necesare pentru scopurile pentru care au fost importate. Aceste cantităţi vor fi, în fiecare caz, determinate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ţinând cont de scopul menţionat.  +  Articolul 107 (1) Scutirea de la plata drepturilor de import prevăzută la art. 103 cuprinde bunurile care nu sunt în întregime utilizate sau distruse în timpul analizei, examinării sau testarii, cu condiţia ca produsele care rămân, sub supravegherea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi cu acordul acestuia: a) să fie complet distruse sau făcute fără valoare comercială, la încheierea analizarii, examinării ori testarii; sau b) să fie predate statului, fără sa cauzeze acestuia nici un fel de cheltuiala, acolo unde este posibil, în baza legislaţiei naţionale; sau c) în situaţii pe deplin justificate, să fie exportate în afară teritoriului român. (2) Prin produse care rămân se înţelege produse care rezultă din analiza, examinare sau testare ori bunuri care nu au fost folosite efectiv.  +  Articolul 108Produsele care rămân la sfârşitul analizelor, examinarilor sau testarilor la care se face referire la art. 103 şi care nu respecta prevederile art. 107 alin. (1) sunt supuse drepturilor de import, taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data încheierii analizelor, examinarilor sau testarilor, în funcţie de tipul bunurilor şi valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului.Cu acordul şi sub supravegherea autorităţilor vamale, partea interesată poate să transforme produsele rămase în deşeuri sau rebuturi. În acest caz, taxele datorate vor fi cele aplicabile unor astfel de deşeuri sau rebuturi, la momentul transformarii.  +  Articolul 109Perioada în cadrul căreia analizele, examinarile sau testarile trebuie efectuate şi formalităţile ce trebuie încheiate pentru a se asigura utilizarea bunurilor în scopurile prevăzute vor fi stabilite de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu avizul autorităţilor vamale.  +  Secţiunea a 24-a Bunuri trimise organizaţiilor de protecţie a drepturilor de autor ori a drepturilor de proprietate industriala sau comercială  +  Articolul 110Mărcile, desenele, modelele ori dosarele depuse în legătură cu acestea, dosarele depuse pentru eliberarea brevetelor de invenţie sau altele asemenea, destinate organizaţiilor pentru protecţia dreptului de autor ori a dreptului de proprietate industriala ori comercială, sunt scutite de la plata drepturilor de import.  +  Secţiunea a 25-a Materiale de informare turistica  +  Articolul 111Fără a încalcă prevederile art. 50-58, sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele bunuri: a) documentaţia (pliante, broşuri, cărţi, reviste, ghiduri, afişe inramate sau neinramate, fotografii normale sau mărite, neinramate, cărţi ilustrate sau neilustrate, panouri rotative de reclama şi calendare ilustrate) destinată a fi distribuita gratuit cu scopul principal de a incuraja publicul sa viziteze tari străine şi sa participe la intalniri sau evenimente culturale, turistice, sportive, religioase ori profesionale, cu condiţia ca asemenea materiale sa nu conţină mai mult de 25% reclama comercială privată, cu excepţia reclamelor comerciale private pentru firme româneşti şi cu scop evident de promovare turistica; b) listele şi anuarele hotelurilor străine, publicate de către agenţiile oficiale de turism sau sub auspiciile lor, şi orarele pentru serviciile de transport străine, care se distribuie gratuit şi care nu conţin mai mult de 25% reclama comercială privată, cu excepţia reclamelor comerciale private pentru firme româneşti; c) materialul de referinţa furnizat reprezentanţilor acreditaţi sau corespondentilor numiţi de către agenţiile oficiale de turism naţionale, care nu este destinat pentru distribuţie, precum: anuare, liste de telefon sau numere de fax, liste hoteliere, cataloagele targurilor, esantioanele bunurilor de artizanat având o valoare neglijabila şi materiale privind muzee, universităţi sau alte instituţii similare.  +  Secţiunea a 26-a Diverse bunuri  +  Articolul 112Sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele bunuri: a) documentele trimise fără taxe serviciilor publice ale României; b) publicaţiile guvernelor străine şi publicaţiile organismelor oficiale internaţionale destinate pentru distribuire gratuita; c) buletine de vot pentru alegeri organizate de organisme stabilite în tari terţe; d) obiecte destinate sa servească ca dovezi sau în scopuri similare instanţelor judecătoreşti sau altor agenţii oficiale ale României; e) specimene de semnături şi circulare privind semnăturile trimise ca parte a schimburilor de informaţii între serviciile publice sau instituţiile de credit; f) materiale oficiale editate, trimise Băncii Naţionale a României; g) rapoarte, declaraţii, note, prospecte, formulare de cerere şi alte documente întocmite de către societăţi având sediul într-o ţara terta şi destinate titularilor sau deţinătorilor titlurilor emise de aceste societăţi; h) mijloace de înregistrare (cartele perforate, înregistrări sonore, microfilme etc.) folosite pentru transmiterea informaţiilor trimise fără plata destinatarilor atât timp cat admiterea lor în scutire nu da naştere unor abuzuri sau unor distorsiuni majore ale concurentei; i) dosare, arhive, formulare sau alte documente de folosit la intalniri, şedinţe, conferinţe sau congrese internaţionale şi rapoartele asupra unor astfel de adunări; j) planuri, schite tehnice, desene, descrieri sau alte documente similare importate în vederea obţinerii ori întocmirii comenzilor în tari terţe sau a participării la o competiţie ţinuta pe teritoriul României; k) documente ce vor fi folosite la examinarile ţinute pe teritoriul României de către instituţii stabilite în tari terţe; l) formulare folosite ca documente oficiale în traficul internaţional de vehicule sau bunuri, în cadrul convenţiilor internaţionale; m) formulare, etichete, bilete şi documente similare trimise de transportatori sau de către întreprinzători din industria hoteliera dintr-o ţara terta către agenţiile de turism stabilite pe teritoriul României; n) formulare, facturi de transport, conosamente, scrisori de trasura şi alte documente comerciale sau documente de birou care au fost folosite; o) formulare oficiale emise de autorităţile unor tari terţe sau de către autorităţi internaţionale şi materiale editate în conformitate cu standardele internaţionale, trimise pentru distribuţie de către asociaţii din tari terţe către asociaţiile corespunzătoare stabilite pe teritoriul României; p) fotografii, diapozitive şi clisee pentru fotografii cu sau fără titlu, trimise agentiilor de presa sau editurilor de ziare ori reviste; q) timbre fiscale sau altele similare ce dovedesc plata taxelor în tari terţe.  +  Secţiunea a 27-a Materiale auxiliare folosite pentru stivuirea şi protecţia bunurilor în timpul transportului  +  Articolul 113Materialele diverse, cum ar fi franghii, paie, textile, hârtie şi carton, lemn sau plastic, ce sunt folosite pentru stivuirea şi protecţia, inclusiv protecţia termica, a bunurilor în timpul transportului lor dintr-o ţara terta pe teritoriul României, ce nu sunt în mod normal reutilizabile, sunt scutite de la plata drepturilor de import.  +  Secţiunea a 28-a Îngrăşăminte, nutreturi şi alimente pentru hrana animalelor în timpul transportului lor  +  Articolul 114Ingrasamintele, nutreturile şi alimentele de orice fel încărcate în mijloacele de transport folosite pentru expedierea animalelor dintr-o ţara terta pe teritoriul României, în scopul hranirii animalelor în cauza în timpul călătoriei, sunt scutite de la plata drepturilor de import.  +  Secţiunea a 29-a Combustibili şi lubrifianţi existenţi în rezervorul autovehiculelor şi în containere speciale  +  Articolul 115 (1) Cu respectarea prevederilor art. 116-118, sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele: a) combustibilul conţinut în rezervoarele standard ale autovehiculelor pentru turism, autovehiculelor utilitare şi motocicletelor ce intra pe teritoriul României; b) combustibilul conţinut în rezervoarele standard ale containerelor ce intra pe teritoriul României; c) combustibilul conţinut în rezervoarele portabile transportate de către autovehicule private şi motociclete, de maximum 10 litri/autovehicul, şi fără a aduce un prejudiciu prevederilor naţionale privind deţinerea şi transportul de combustibil. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin termenii de mai jos se înţelege:A. autovehicule utilitare - orice autovehicul rutier, inclusiv tractoare cu sau fără remorci, care prin modalitatea lor de construcţie şi dotare sunt create pentru şi sunt capabile sa transporte, cu plata sau fără plata: a) mai mult de 9 persoane, inclusiv soferul; b) mărfuri; şi c) orice autovehicule rutiere cu destinaţie specială, alta decât transportul propriu-zis;B. autovehicule pentru turism - orice autovehicul care nu este cuprins în definitia de la lit. a);C. rezervoare standard: a) rezervoare fixate permanent de către producător tuturor autovehiculelor de acelaşi fel cu autovehiculul ce intra pe teritoriul României şi a căror adaptare permanenta permite combustibilului să fie folosit direct, atât în scopul propulsiei, cat şi pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor de inghetare sau a altor sisteme, acolo unde este cazul.Rezervoarele de benzina adaptate autovehiculelor create pentru utilizarea directa a benzinei drept combustibil şi rezervoarele adaptate altor sisteme cu care autovehiculele pot fi echipate vor fi, de asemenea, considerate a fi rezervoare standard; b) rezervoare fixate permanent de către producător tuturor containerelor de acelaşi fel cu containerul care este introdus pe teritoriul României şi a căror adaptare permanenta permite combustibilului să fie folosit direct pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor de inghetare şi a altor sisteme cu care containerele speciale sunt echipate;D. containere speciale - orice container adaptat cu aparate special produse pentru sistemele de inghetare, sistemele de aerisire, sistemele de izolare termica sau alte sisteme.  +  Articolul 116În ceea ce priveşte combustibilul conţinut în rezervoarele standard ale autovehiculelor utilitare şi containerelor speciale, Ministerul Finanţelor Publice poate limita aplicarea scutirii la 200 litri/autovehicul, pe container special, pe călătorie.  +  Articolul 117Ministerul Finanţelor Publice poate limita cantitatea combustibilului admis în scutire de la plata drepturilor de import, în cazul: a) autovehiculelor utilitare angajate în transport internaţional în zona lor de frontieră până la maximum 25 km, cu condiţia ca călătoriile să fie făcute de persoane rezidente în zona de frontieră; b) autovehiculelor pentru turism aparţinând persoanelor rezidente în zona de frontieră menţionate la art. 49 alin. (2).  +  Articolul 118Combustibilul scutit de la plata drepturilor de import în baza art. 115-117 nu poate fi folosit într-un alt autovehicul decât acela în care a fost importat şi nici să fie mutat din acel autovehicul şi depozitat, cu excepţia perioadei de reparaţii necesare acelui autovehicul, şi nici să fie transferat, indiferent de motiv, cu sau fără plata, de către persoana care beneficiază de scutire. Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage plata drepturilor de import aferente produselor în cauza, taxele aplicabile fiind cele de la data la care s-a produs fapta, în funcţie de tipul de bun şi la valoarea în vama admisă de autorităţile vamale la momentul importului.  +  Articolul 119Scutirea prevăzută la art. 115 se aplică de asemenea şi lubrifiantilor existenţi în autovehicule şi necesari pentru operarea lor normală în timpul călătoriei în cauza.  +  Secţiunea a 30-a Materiale pentru construcţia, întreţinerea şi decorarea monumentelor sau cimitirelor pentru victime de război  +  Articolul 120Bunurile de orice fel, importate de către organizaţii desemnate în acest scop de către Guvernul României, folosite pentru construcţia, întreţinerea sau decorarea cimitirelor sau cavourilor victimelor războiului şi a monumentelor victimelor războiului din tari terţe, care sunt inmormantate pe teritoriul României, sunt scutite de la plata drepturilor de import.  +  Secţiunea a 31-a Sicrie, urne funerare şi articole funerare ornamentale  +  Articolul 121Sunt scutite de la plata drepturilor de import următoarele bunuri: a) sicrie conţinând corpuri şi urne conţinând cenusa persoanelor decedate, ca şi florile, ghirlandele funerare şi alte obiecte ornamentale obişnuite care le însoţesc; b) flori, ghirlande şi alte obiecte ornamentale aduse de persoane domiciliate în tari terţe ce participa la funerarii sau care vin sa decoreze mormintele aflate pe teritoriul României, cu condiţia ca aceste importuri, prin natura şi cantitatea lor, sa nu aibă scop comercial.  +  Capitolul III Scutiri de la plata drepturilor de export  +  Secţiunea 1 Scrisori şi colete de valoare neglijabila  +  Articolul 122Sunt scutite de la plata drepturilor de export scrisorile şi coletele expediate la destinatar prin servicii poştale, care conţin bunuri a căror valoare totală nu depăşeşte 10 euro.  +  Secţiunea a 2-a Animale domestice exportate la transferul activităţilor agricole din România către o ţara terta  +  Articolul 123 (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de export animalele domestice ce formează septelul unui intreprinzator agricol care şi-a încetat activitatea pe teritoriul României şi îşi transfera activităţile într-o ţara terta. (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) este limitată la un număr de animale potrivit cu natura şi mărimea activităţii agricole în cauza.  +  Secţiunea a 3-a Produse obţinute de către producătorii agricoli pe proprietăţi situate în România  +  Articolul 124 (1) Produsele agricole sau cele rezultate din creşterea animalelor domestice, obţinute pe teritoriul României pe proprietăţi invecinate unei tari terţe de către producătorii agricoli, în calitate de proprietari sau locatari, ce au activitatea principala într-o ţara terta invecinata cu teritoriul României, pot fi exportate în limita capacităţii de producţie a proprietarilor sau locatarilor, fără plata drepturilor de export. (2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) produsele obţinute de la animalele domestice trebuie să provină de la animale originare din ţara terta în cauza sau sa satisfacă cerinţele pentru introducerea în acea ţara.  +  Articolul 125Scutirea prevăzută la art. 124 alin. (1) va fi limitată la produsele care nu au suferit nici un tratament, altul decât acela care în mod obişnuit priveşte recolta sau producţia lor.Scutirea se acordă doar pentru produsele exportate în ţara terta în cauza de către producătorul agricol sau în numele acestuia.  +  Secţiunea a 4-a Seminţe exportate de către producătorii agricoli pentru a fi folosite pe proprietăţi situate în tari terţe  +  Articolul 126Seminţele destinate folosirii pe terenurile situate într-o ţara terta, în imediata vecinătate a teritoriului român, şi exploatate, în calitate de proprietari sau locatari, de către producătorii agricoli ce au activitatea principala în teritoriul român în imediata vecinătate a tarii terţe în cauza pot fi exportate în limita capacităţii de producţie a proprietarului sau locatarului, fără plata drepturilor de export.  +  Articolul 127Scutirea prevăzută la art. 126 va fi limitată la cantităţile de seminţe necesare pentru folosirea pe proprietate. Scutirea va fi acordată pentru seminţele exportate direct din teritoriul României de către producătorul agricol sau în numele acestuia.  +  Secţiunea a 5-a Nutreturi şi alimente pentru hrana animalelor în timpul transportului lor  +  Articolul 128Nutreţul şi alimentele de orice fel ce sunt aduse la bordul mijloacelor de transport folosite pentru a transporta animalele din teritoriul României către o ţara terta, în scopul hranirii animalelor menţionate în timpul călătoriei, sunt scutite de la plata drepturilor de export.  +  Secţiunea a 6-a  +  Articolul 129Categoriile de bunuri prevăzute la cap. II sunt scutite de la plata drepturilor de export în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute pentru import.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 130 (1) Prevederile cap. II se aplică atât bunurilor importate direct din tari terţe, cat şi bunurilor importate care au fost supuse altei proceduri vamale. (2) Cazurile în care scutirea de la plata drepturilor de import nu poate fi acordată pentru bunurile introduse pe teritoriul României, după ce ele au fost supuse altei proceduri vamale, vor fi determinate în conformitate cu procedura prevăzută în Codul vamal al României.  +  Articolul 131Autorităţile competente vor lua măsuri potrivite pentru a se asigura ca bunurile introduse pe teritoriul României vor fi scutite de la plata drepturilor de import, cu condiţia ca bunurile să fie folosite în scopurile pentru care au fost importate de către destinatar şi sa nu poată fi folosite în alte scopuri, fără ca drepturile de import să fie plătite, doar dacă asemenea utilizare alternativa este în conformitate cu condiţiile prevăzute în aceasta ordonanţa.  +  Articolul 132În situaţia în care aceeaşi persoana îndeplineşte simultan condiţiile cerute pentru acordarea scutirii de la plata drepturilor de import sau de export în baza unor prevederi diferite ale prezentei ordonanţe, prevederile se vor aplica simultan.  +  Articolul 133Dacă prezenta ordonanţă prevede că acordarea scutirii va face obiectul îndeplinirii anumitor condiţii, persoana în cauza va furniza dovada ca aceste condiţii au fost îndeplinite.  +  Articolul 134Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 135Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 28-31 şi a art. 45-49, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.  +  Articolul 136 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: a) art. 5 lit. a) şi b), art. 7 lit. e), f) şi g) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, aprobată cu modificări prin Legea nr. 102/1994, cu modificările şi completările ulterioare; b) pct. 1 lit. d), pct. 8, scutirea de la plata taxelor vamale acordată persoanelor care îşi stabilesc domiciliul definitiv în România, prevăzută la pct. 9, pct. 16 paragraful 2 din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare; c) art. 19 alin. (1) lit. d) şi art. 38 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se abroga: a) art. 173 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 70 alin. (7) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002; c) art. 88-90 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare; d) anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statBucureşti, 22 august 2003.Nr. 59.  +  Anexa 1    A. Cărţi, publicaţii şi documente
    Codul tarifarDescrierea
    ex.3705 20 00-- Microfilme (microfilme care conţin: cărţi, cărţi ilustrate pentru copii şi cărţi de desenat sau de colorat, cărţi şi caiete de exerciţii pentru şcoală, ziare şi periodice, documente editate sau rapoarte cu caracter necomercial, şi de ilustrate, pagini tipărite şi probe reproduse pentru producţia de cărţi)
    ex.3705 90 00-- Altele (filme care conţin cărţi pentru producţia de cărţi)
      4903 00 00Albume sau cărţi cu ilustraţii şi cărţi de desenat sau colorat pentru copii
    ex.4905 99 00--- Altele (hărţi, hărţi maritime, diagrame de interes în domeniul ştiinţific cum ar fi geologie, zoologie, botanică, mineralogie, paleontologie, arheologie, etnologie, meteorologie, climatologie şi geofizică)
    ex.4906 00 00- Planuri şi desene de arhitectură, de inginerie şi alte planuri şi desene industriale, comerciale, topografice sau similare originale, executate manual; texte manuscrise; reproduceri fotografice pe hârtie sensibilizată şi copii carbon obţinute după planurile, desenele sau textele enumerate mai sus (planuri şi desene de arhitectură sau industriale şi reproduceri ale acestora)
    ex.4911 10 90--- Altele (cataloage de cărţi şi publicaţii, reprezentând cărţi şi publicaţii oferite spre vânzare de către editori şi vânzători de cărţi stabiliţi în afara teritoriului României; cataloage de film, înregistrări sau alte materiale vizuale şi audio cu caracter educaţional, ştiinţific sau cultural; afişe pentru promovarea turismului şi publicaţii turistice, broşuri, ghiduri, orare, pamflete şi publicaţii similare, ilustrate sau nu, inclusiv acelea publicate în domeniul privat, destinate să încurajeze publicul să călătorească în afara României, incluzând microcopii ale unor asemenea articole; materiale de informare bibliografică destinate a fi distribuite gratuit.)
    ex.4911 99 00--- Altele (ilustraţii izolate, pagini imprimate şi probe reproduse pentru producţia de cărţi şi microcopii ale unor asemenea articole1); microreproduceri de cărţi, albume de pictură, cărţi de desen sau de colorat pentru copii, cărţi şcolare de exerciţii, caiete de exerciţii, ziare şi periodice, documente editate sau rapoarte cu caracter necomercial1); diagrame meteorologice şi geofizice; publicaţii invitaţii pentru a face studii în afara teritoriului României şi microreproduceri ale lor)
    ex.9023 00 80-- Altele (hărţi şi diagrame în relief de interes în domeniul ştiinţific cum ar fi geologie, zoologie, botanică, mineralogie, paleontologie, arheologie, etnologie, meteorologie, climatologie şi geofizică)
  *1) Scutirea nu se va aplica articolelor în care reclama/publicitatea acoperă mai mult de 25% din suprafaţa. În cazul publicaţiilor şi afiselor de promovare a turismului acest procentaj se aplică doar materialelor publicitare comerciale private.B. Materiale vizuale şi audio cu caracter educaţional, ştiinţific sau culturalArticolele menţionate la lit. A din anexa nr. 2, produse de către Organizaţia Naţiunilor Unite sau oricare dintre instituţiile sale specializate
   +  Anexa 2A. Materiale vizuale şi audio cu caracter educaţional, ştiinţific şicultural
    Codul t arifarDescriereaInstituţiile sau organizaţiile beneficiare
    ex.3705- Plăci şi pelicule fotografice, impresionate şi developate, altele decât filmele (cu caracter educaţional, ştiinţific şi cultural)Toate organizaţiile (incluzând organizaţii de radio şi televiziune), instituţii sau asociaţii aprobate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în scopul admiterii în regim de scutire de la plata drepturilor de import a acestor bunuri
    ex.3706 10 99---- Alte pozitive (filme de actualităţi, cu sau fără sunet, ce descriu evenimente curente la momentul importului, şi importate până la o limită de două copii pentru fiecare subiect în scopul copierii; filme de arhivă, cu sau fără sunet, destinate pentru utilizarea în legătură cu filmele de actualitate; filme recreative în special potrivite pentru copii şi tineri; alte filme cu caracter educaţional, ştiinţific sau cultural)
    ex.3706 90 51----- Filme de actualităţi (filme de actualităţi, cu sau fără sunet, ce descriu evenimente curente la momentul importului, şi importate până la o limită de două copii pentru fiecare subiect în scopul copierii; filme de arhivă, cu sau fără sunet, destinate pentru utilizarea în legătură cu filmele de actualitate; filme recreative în special potrivite pentru copii şi tineri; alte filme cu caracter educaţional, ştiinţific sau cultural)
    ex.3706 90 91------ Sub 10 mm (filme de actualităţi, cu sau fără sunet, ce descriu evenimente curente la momentul importului, şi importate până la o limită de două copii pentru fiecare subiect în scopul copierii; filme de arhivă, cu sau fără sunet, destinate pentru utilizarea în legătură cu filmele de actualitate; filme recreative în special potrivite pentru copii şi tineri; alte filme cu caracter educaţional, ştiinţific sau cultural)
    ex.3706 90 99------ De minimum 10 mm (filme de actualităţi, cu sau fără sunet, ce descriu evenimente curente la momentul importului, şi importate până la o limită de două copii pentru fiecare subiect în scopul copierii; filme de arhivă, cu sau fără sunet, destinate pentru utilizarea în legătură cu filmele de actualitate; filme recreative în special potrivite pentru copii şi tineri; alte filme cu caracter educaţional, ştiinţific sau cultural)
    ex.4911 99 00--- Altele (microcartele sau alte suporturi utilizate de serviciile de informare şi de documentare cu caracter educaţional, ştiinţific sau cultural; tabele de perete destinate doar pentru demonstraţii şi educaţie)
    ex.8524- Discuri, benzi şi alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, înregistrate, inclusiv matriţe şi formele galvanice pentru fabricarea discurilor, cu excepţia produselor de la cap. 37 (cu caracter educativ, ştiinţific sau cultural)
    ex.9023 00- Instrumente, aparate şi modele destinate demonstraţiilor (de ex., în învăţământ sau la expoziţii) improprii altor utilizări (modele, machete şi tabele de perete cu caracter educaţional, ştiinţific şi cultural destinate doar pentru demonstraţii şi educaţie; machete sau module vizuale pentru vizualizarea conceptelor abstracte cum ar fi structurile moleculare sau formule matematice; holograme diverse pentru proiecţie laser; materiale pentru instrucţiuni programate, incluzând materialele sub formă de prezentare, însoţite de materiale imprimate corespondente)
  B. Piese de colectie şi opere de arta cu caracter educaţional, ştiinţificşi cultural
    Codul tarifarDescriereaInstituţiile sau organizaţiile beneficiare
    *)Piese de colecţie şi opere de artă, care nu sunt destinate vânzăriiGalerii, muzee şi alte instituţii aprobate de către autorităţile competente în scopul admiterii în regim de scutire de la plata drepturilor de import a acestor bunuri
      *) Încadrarea în funcţie de natura bunului, în conformitate cu       nomenclatura pentru Tariful vamal de import al României.
   +  Anexa 3
    Codul tarifarDescrierea
    ex.4911 10 90--- Altele (în relief pentru orbi sau pentru cei nevăzători parţial)
    ex.4911 91 80---- Altele (imagini şi desene în relief pentru orbi sau pentru cei nevăzători parţial)
    ex.4911 99 00--- Altele (în relief pentru orbi sau pentru cei nevăzători parţial)
   +  Anexa 4
    Codul tarifarDescrierea
    ex.4802 57 00--- Altele, cu o greutate de minimum 40 g/m2, dar nu mai mult de 150 g/m2(tip Braille)
    ex.4802 58 90---- Altele (tip Braille)
    ex.4802 61 50---- Altele, cu o greutate pe m2 de sub 72 g/m2 şi la care peste 50% din greutatea totală a compoziţiei fibroase este constituită din fibre obţinute printr-un procedeu mecanic: (tip Braille)
    ex.4802 61 90---- Altele (tip Braille)
    ex.4805 24 00--- Cu o greutate pe m2 de maximum 150 g (tip Braille)
    ex.4805 92 99----- Altele (tip Braille)
    ex.4805 93 99----- Altele (tip Braille)
    ex.4823 90 14----- Altele (tip Braille)
    ex.6602 00 00- Bastoane, bastoane-scaun, bice, cravaşe şi alte articole similare (bastoane albe pentru nevăzători sau nevăzători parţial)
    ex.8469- Maşini de scris, altele decât imprimantele de la poziţia 84.71; maşini pentru prelucrarea textelor (adaptate pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor parţial)
    ex.8471- Maşini automate de prelucrare a datelor şi unităţi ale acestora; cititori magnetici sau optici, maşini pentru transpunerea informaţiilor pe suport sub formă codificată şi maşini de prelucrare a acestor date, nedenumite şi necuprinse în altă parte (adaptate pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor parţial)
    ex.8519- Patefoane şi gramofoane, picupuri, cititoare de casete şi alte aparate de reproducere a sunetului, care nu încorporează un dispozitiv de înregistrare a sunetului (cititoare de casete sau discuri special concepute sau adaptate pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor parţial)
    ex.8524- Discuri, benzi şi alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, înregistrate, inclusiv matriţele şi formele galvanice pentru fabricarea discurilor, cu excepţia produselor de la cap. 37 (cărţile vorbitoare şi benzile magnetice şi casetele destinate fabricaţiei cărţilor tip Braille şi cărţilor vorbitoare)
    ex.9013 80 90--- Altele (dispozitiv de mărit pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor parţial)
    ex.9021 90 90--- Altele (dispozitiv de mărit şi maşini electronice de citit pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor parţial)
    ex.9023 00 80-- Altele (auxiliare pedagogice şi aparate specifice pentru uzul nevăzătorilor sau nevăzătorilor parţial)
    ex.9102- Ceasurile de mână, ceasurile de buzunar şi ceasurile asemănătoare (inclusiv contoarele de timp de acelaşi tip), altele decât cele de la poziţia 91.01 (ceasuri tip Braille realizate din materiale obişnuite)
    ex.9504 90 90--- Altele (table de joc şi accesorii adaptate uzului nevăzătorilor sau nevăzătorilor parţial)
  -----------