ORDONANTA nr. 81 din 28 august 2003privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) active fixe - active deţinute de către instituţiile publice în scopul utilizării lor pe termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale şi necorporale; b) active fixe necorporale - active fixe fără substanţa fizica, care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an; c) active fixe corporale - active fixe care îndeplinesc cumulativ doua condiţii: au valoarea de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului şi durata normală de utilizare mai mare de un an; d) active fixe necorporale în curs - active fixe necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de achiziţie, respectiv la costul de producţie; e) active fixe corporale în curs - active fixe corporale neterminate până la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de achiziţie, respectiv la costul de producţie; f) amenajări la terenuri - lucrări cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrica, lucrările de acces, imprejmuirile şi altele asemenea; g) diferenţe din reevaluare - plusul de valoare rezultat din reevaluarea activelor fixe corporale şi activelor fixe corporale în curs, care depăşeşte valoarea contabila; h) durata de viaţa utila - perioada pe parcursul căreia se estimeaza ca se va utiliza activul supus amortizarii; i) conservare - scoaterea temporară din funcţiune a activelor fixe corporale în situaţia în care nu pot fi utilizate în scopul pentru care au fost achiziţionate sau în alte scopuri şi care nu justifica efectuarea de cheltuieli de funcţionare; j) reevaluare - operaţiunea de actualizare a valorii contabile a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; k) valoare amortizabila - valoarea contabila a activului fix ce trebuie înregistrată în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţa utile; l) valoare contabila - valoarea de înregistrare în contabilitate a activului fix la data intrării în instituţia publică.  +  Articolul 2 (1) Instituţiile publice, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor şi de subordonare, vor inventaria şi vor reevalua activele fixe corporale şi activele fixe corporale în curs, aflate în patrimoniul lor la data de 30 septembrie 2003, astfel încât rezultatele reevaluarii să fie cuprinse în bilanţul contabil întocmit la 31 decembrie 2003. (2) Reevaluarea se efectuează pe baza coeficienţilor de actualizare valabili la data de 31 decembrie 2002, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistica. (3) Bunurile din patrimoniul cultural naţional vor fi reevaluate de către evaluatori autorizaţi în condiţiile legii, până la data de 31 decembrie 2004, rezultatele reevaluarii urmând a fi cuprinse în bilanţul contabil întocmit la 31 decembrie 2004.  +  Articolul 3Toate activele fixe corporale aflate în proprietatea publică şi care în prezent sunt înregistrate în evidenta tehnic-operativă în unităţi naturale sau natural-convenţionale vor fi evaluate după metodologia stabilită de fiecare minister, autoritate a administraţiei publice centrale sau locale, după caz, şi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2005.  +  Articolul 4Nu sunt supuse reevaluarii: a) activele fixe corporale care au intrat în patrimoniul instituţiilor publice în cursul anului 2003; b) activele fixe corporale care la data de 30 septembrie 2003 au durata normală de utilizare expirată; c) activele fixe corporale aflate în conservare, precum şi rezervele de mobilizare care sunt evidentiate în contabilitate ca active fixe corporale; d) activele fixe corporale pentru care au fost întocmite documentele, dar nu s-au obţinut aprobările legale de scoatere din funcţiune şi care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate; e) activele fixe corporale care au fost reevaluate la data de 31 decembrie 1999 de către unităţile din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala; f) activele fixe corporale care au fost reevaluate în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999.  +  Articolul 5În vederea reflectării valorii reale, precum şi a prezentării prin situaţiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului, activele fixe corporale şi necorporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice urmează să fie supuse amortizarii în condiţiile prezentei ordonanţe începând cu data de 1 ianuarie 2004.  +  Articolul 6Activele fixe corporale şi necorporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, supuse amortizarii, sunt destinate sa deserveasca activitatea acestora pe o perioadă mai mare de un an şi se consuma treptat.  +  Articolul 7 (1) Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului; b) au o durată normală de utilizare mai mare de un an. (2) Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, lot ori set, la determinarea amortizarii se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set. (3) Pentru componentele care intră în structura unui activ corporal, a căror durata normală de utilizare diferă de cea a activului rezultat, amortizarea va fi determinata pentru fiecare componenta. (4) Duratele normale de utilizare aprobate prin hotărâre a Guvernului se pot corecta, în sensul majorării sau reducerii acestora cu până la 20%, cu aprobarea ordonatorului de credite.  +  Articolul 8Sunt, de asemenea, considerate active fixe corporale supuse amortizarii: a) investiţiile efectuate la activele fixe corporale luate cu chirie; b) capacitatile puse în funcţiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca active fixe corporale. Acestea se cuprind în grupele în care urmează a se inregistra, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor; c) investiţiile efectuate la activele fixe corporale în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la majorarea valorii acestora; d) amenajările la terenuri.  +  Articolul 9Activele fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, care nu se supun amortizarii, sunt următoarele: a) bunurile care aparţin domeniului public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale potrivit legii, inclusiv investiţiile efectuate la acestea; b) activele fixe corporale din patrimoniul serviciilor publice de interes local care desfăşoară activităţi de natura economică, a căror uzura fizica şi morala se recuperează prin tarif sau preţ, potrivit legii; c) activele fixe corporale aflate în conservare, precum şi rezervele de mobilizare care sunt evidentiate în contabilitate ca active fixe corporale; d) lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiţii; e) terenurile; f) bunurile din patrimoniul cultural naţional; g) bunurile utilizate în baza unui contract de închiriere; h) bunurile de natura armamentului şi tehnicii de lupta.  +  Articolul 10Nu sunt considerate active fixe corporale: a) motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale activelor fixe corporale, procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor de orice fel, care nu modifica parametrii tehnici iniţiali ai activului fix corporal; b) sculele, instrumentele şi dispozitivele speciale, indiferent de valoarea şi de durata lor normală de utilizare; c) construcţiile şi instalaţiile provizorii; d) animalele care nu au îndeplinit condiţiile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele de ingrasat, coloniile de albine, păsările, cu excepţia celor pentru reproducere; e) pădurile; f) prototipurile, atâta timp cat servesc ca model la executarea producţiei de serie, inclusiv seria zero, sau care sunt supuse încercărilor în vederea omologării la producător; g) echipamentul de protecţie şi de lucru, îmbrăcămintea specială, precum şi accesoriile de pat, indiferent de valoarea şi de durata lor de utilizare.  +  Articolul 11Activele fixe necorporale cuprind: a) cheltuielile de dezvoltare care au ca scop aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe în scopul realizării de produse sau servicii noi sau care sunt îmbunătăţite substanţial, înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizării; b) brevetele, certificatele de înregistrare, mărcile, alte titluri de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală, licentele şi alte valori similare; c) alte active fixe necorporale, inclusiv programe informatice create de instituţii sau achiziţionate de la terţi; d) înregistrări ale reprezentaţiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi.  +  Articolul 12Prin valoarea de intrare a activelor fixe corporale şi necorporale se înţelege: a) valoarea reevaluata în conformitate cu prevederile legale; b) costul de achiziţie pentru activele fixe corporale şi necorporale procurate cu titlu oneros; c) costul de producţie pentru activele fixe corporale şi necorporale construite sau produse de instituţiile publice; d) valoarea justa pentru activele fixe corporale şi necorporale dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite.  +  Articolul 13Prin valoarea de intrare a terenurilor se înţelege: a) valoarea reevaluata în conformitate cu prevederile legale; b) costul de achiziţie pentru terenurile procurate cu titlu oneros; c) valoarea justa pentru terenurile dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite.  +  Articolul 14Instituţiile publice au obligaţia să evidenţieze în contabilitate diferenţele din reevaluare, amortizarea activelor fixe corporale şi necorporale, precum şi sumele rezultate din valorificarea activelor fixe corporale scoase din funcţiune.  +  Capitolul II Regimul de amortizare şi calcularea amortizarii  +  Articolul 15 (1) Instituţiile publice amortizeaza activele fixe corporale şi necorporale utilizând metoda amortizarii liniare. (2) Amortizarea liniara consta în includerea uniforma în cheltuielile instituţiilor publice a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare a activului fix. (3) Amortizarea liniara se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe. (4) Cota de amortizare se determina ca raport procentual între 100 şi durata normală de utilizare din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 16 (1) Amortizarea activelor fixe corporale şi necorporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de utilizare. (2) Amortizarea activelor fixe corporale date în concesiune sau cu chirie se calculează de către instituţiile publice care le au în patrimoniu. (3) Amortizarea investiţiilor la activele fixe corporale închiriate se recuperează de către instituţiile publice care au efectuat investiţiile, pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare rămasă, după caz.  +  Articolul 17Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza într-o perioadă de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.  +  Articolul 18Brevetele, certificatele de înregistrare, mărcile, alte titluri de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală, licentele şi alte valori similare achiziţionate sau dobândite pe alte cai se amortizeaza pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către instituţiile publice care le deţin.  +  Articolul 19Programele informatice create de instituţiile publice, achiziţionate sau dobândite pe alte cai se amortizeaza în funcţie de durata probabila de utilizare, care nu poate depăşi o perioadă de 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.  +  Articolul 20Înregistrările de reprezentaţii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizeaza.  +  Articolul 21În cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii contabile a activelor fixe corporale şi necorporale scoase din funcţiune, valoarea rămasă neamortizata se include în cheltuielile instituţiilor publice, integral, la momentul scoaterii din funcţiune.  +  Capitolul III Scoaterea din funcţiune a activelor fixe  +  Articolul 22 (1) Scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale, necorporale şi în curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz. (2) La instituţiile publice la care conducătorii îndeplinesc atribuţiile ordonatorilor terţiari de credite, scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale, necorporale şi în curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz, în funcţie de subordonare.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 23 (1) Prevederile art. 2 se aplică în mod corespunzător şi de către persoanele juridice fără scop patrimonial pentru activele corporale aferente activităţilor fără scop patrimonial, inclusiv activităţilor cu destinaţie specială, potrivit legii şi activităţilor economice. (2) Celelalte prevederi se aplică în mod corespunzător şi de către persoanele juridice fără scop patrimonial pentru activele corporale şi necorporale aferente activităţilor fără scop patrimonial, inclusiv activităţilor cu destinaţie specială, potrivit legii. (3) Amortizarea activelor corporale şi necorporale privind activităţile economice desfăşurate de persoanele juridice fără scop patrimonial, potrivit legii, se face în continuare în conformitate cu reglementările valabile pentru agenţii economici.  +  Articolul 24 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2, 3 şi 5 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 milioane lei la 30 milioane lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către reprezentanţii Curţii de Conturi, Ministerului Finanţelor Publice şi de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.  +  Articolul 25În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, care se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 26Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: a) art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999; b) art. 20 alin. 2 şi art. 21 alin. 2 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, cu modificările şi completările ulterioare; c) orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 81.-------