ORDONANTA nr. 65 din 28 august 2003pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 30 august 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICAlineatele (1), (2) şi (6) ale articolului 23 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi vor avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, care îşi exercită competentele şi atribuţiile faţă de toţi operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, cu excepţia operatorilor de servicii de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru. Autoritatea este finanţată din venituri proprii obţinute din acordarea licenţelor şi autorizaţiilor, din contribuţia operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, precum şi din alte surse, în condiţiile legii. Cuantumul contribuţiei se va stabili prin hotărâre a Guvernului............................................................... (6) Modul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală se va stabili prin hotărâre a Guvernului."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentruadministraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 65.-------------