PROCEDURA din 21 iulie 2003de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 august 2003     +  Capitolul I Dispoziţii generaleScopul  +  Articolul 1Scopul prezentei proceduri este de a stabili modalitatea de emitere a avizului operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, avându-se în vedere: a) asigurarea securităţii şi continuităţii alimentarii cu ţiţei, gazolina, etan, condensat, produse petroliere şi gaze naturale a consumatorilor; b) asigurarea protecţiei mediului şi a siguranţei construcţiilor persoanelor fizice şi juridice; c) asigurarea operarii şi întreţinerii în condiţii de siguranţă şi eficienta a infrastructurii de transport ţiţei, gazolina, etan, condensat şi produse petroliere, precum şi de producţie, inmagazinare, transport şi distribuţie a gazelor naturale.Domeniul de aplicare  +  Articolul 2Prevederile prezentei proceduri se aplică în cazul autorizării executării lucrărilor de construcţii, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor de la lit. b).  +  Capitolul II Obligaţiile operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale persoanelor fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii  +  Secţiunea 1 Obligaţiile operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale  +  Articolul 3Operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale cu atribuţii în dezvoltarea, exploatarea, întreţinerea, verificarea şi repararea obiectivelor/sistemelor care alcătuiesc infrastructura necesară alimentarii cu ţiţei, gazolina, condensat, etan şi produse petroliere, precum şi cu gaze naturale a consumatorilor finali/beneficiarilor sunt: a) producătorii de ţiţei şi gaze naturale; b) operatorii sistemelor de inmagazinare subterana a gazelor naturale; c) Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiesti, care este operatorul Sistemului naţional de transport ţiţei; d) Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploiesti, care este operatorul Sistemului de transport produse petroliere; e) Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, care este operatorul Sistemului naţional de transport gaze naturale; f) Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, care operează propria reţea de transport şi distribuţie a gazelor naturale; g) operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale; h) Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanta, care este operatorul rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi al produselor petroliere, statiilor de pompare, precum şi al celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora.  +  Articolul 4Obiectivele/sistemele din sectorul petrol şi gaze naturale care alcătuiesc infrastructura aferentă producţiei şi transportului de petrol şi gaze naturale, inmagazinarii şi distribuţiei de gaze naturale sunt constituite, în principal, din: a) instalaţii tehnologice de suprafaţa, staţii de comprimare şi conducte de colectare aferente activităţilor de producţie a ţiţeiului şi gazelor naturale şi de inmagazinare a gazelor naturale; b) conducte de transport şi staţii de pompare aferente Sistemului naţional de transport ţiţei şi Sistemului de transport produse petroliere; c) conducte de transport, staţii de comanda vane, noduri tehnologice şi staţii de comprimare aferente Sistemului naţional de transport gaze naturale şi reţelei proprii de transport al gazelor naturale a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti; d) racorduri şi staţii de reglare-măsurare a gazelor naturale aferente Sistemului naţional de transport gaze naturale şi reţelei proprii de transport al gazelor naturale a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti; e) sisteme de distribuţie a gazelor naturale; f) alte instalaţii tehnologice: staţii de protecţie catodica, instalaţii de odorizare gaz.  +  Articolul 5Operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale au obligaţia de a dezvolta, exploata, întreţine, verifica şi repara infrastructura aferentă în condiţii de siguranţă, eficienta economică şi de protecţie a mediului.  +  Articolul 6 (1) Pentru protecţia şi funcţionarea normală a obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale sunt instituite prin norme tehnice, elaborate de către autorităţile competente, zone de protecţie şi zone de siguranţă a acestora. (2) Obiectivele/sistemele din sectorul petrol şi gaze naturale se marcheaza şi se protejeaza în conformitate cu normativele tehnice în vigoare.  +  Articolul 7În vederea evidenţierii obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale existente pe teritoriul judeţelor, operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale vor transmite anual consiliilor judeţene planuri administrative la scara 1:100.000 cuprinzând traseele şi amplasamentele obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, cu respectarea prevederilor aplicabile în domeniul clasificarii informaţiilor.  +  Articolul 8 (1) Operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale au obligaţia de a notifica în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării, orice situaţie vizând executarea de lucrări neautorizate în zona de protecţie şi/sau de siguranţă a obiectivelor/sistemelor aferente. (2) Notificarea se va transmite, după caz, în vederea dispunerii măsurilor legale, către următoarele autorităţi: a) primăriilor locale; b) consiliilor judeţene; c) Inspectoratului de Stat în Construcţii; d) Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale; e) Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale; f) organelor de poliţie sau jandarmerie.  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 9Autorizarea executării lucrărilor de construcţii prevăzute la art. 2 în zonele în care exista obiective/sisteme din sectorul petrol şi gaze naturale este posibila numai cu condiţia obţinerii avizelor operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale.  +  Articolul 10 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a prevedea în planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului regimul de protecţie aferent obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, în baza datelor transmise de operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale conform art. 7. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a transmite operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, prevăzuţi la art. 3, planurile cadastrale, planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului în vederea evidenţierii traseelor şi obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale existente pe teritoriul administrativ al judeţelor.  +  Articolul 11 (1) În cazul lucrărilor prevăzute la art. 2, în situaţia existenţei în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale a unor obiective/sisteme din sectorul petrol şi gaze naturale, la faza redactarii certificatului de urbanism, autorităţile administraţiei publice locale vor menţiona explicit avizele necesar a fi obţinute de solicitant de la operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale. (2) În acest sens, formularul "Certificat de urbanism" va fi completat la pct. 4 lit. d)2, după caz, astfel:Alte avize/acorduri:1. Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias;2. Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias;3. Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti;4. Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiesti;5. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploiesti;6. Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanta. (3) Dacă în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale exista obiective/sisteme operate de alţi operatori de transport ţiţei, gazolina, etan, condensat şi produse petroliere, precum şi de producţie, inmagazinare sau transport gaze naturale decât cei prevăzuţi la alin. (2), formularul "Certificat de urbanism" va fi completat la pct. 4 lit. d)2 cu indicarea exactă a denumirii operatorilor respectivi. (4) Dacă la faza redactarii certificatului de urbanism exista neclaritati cu privire la amplasamentul obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale sau la denumirea exactă a unora dintre operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale prezenţi în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale, în scopul indicarii precise a avizelor necesare, autorităţile administraţiei publice locale vor consulta în scris operatorii cunoscuţi, respectiv Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi/sau Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale. (5) Avizul operatorilor sistemelor de distribuţie a gazelor naturale se regaseste în formularul "Certificat de urbanism" la pct. 4 lit. c)1. (6) În situaţia în care în perimetrul unităţilor administrativteritoriale nu exista obiective/sisteme din sectorul petrol şi gaze naturale, nu este necesară obţinerea avizului de la operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii  +  Articolul 12Persoanele fizice şi juridice care realizează una sau mai multe dintre lucrările de construcţie prevăzute la art. 2 au următoarele obligaţii: a) să solicite avizul operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, conform cerinţelor din certificatul de urbanism; b) să respecte întocmai condiţiile impuse prin avizul operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale; c) sa nu intervină în nici un fel asupra obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale.  +  Articolul 13În timpul şi după realizarea construcţiei, persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a permite accesul necondiţionat al operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale în scopul efectuării activităţilor de verificare, întreţinere şi reparare a infrastructurii de transport ţiţei, gazolina, etan, condensat şi produse petroliere, precum şi de producţie, inmagazinare, transport sau distribuţie a gazelor naturale existente în perimetrul construcţiei, precum şi pentru alte activităţi de intervenţie în caz de necesitate.  +  Capitolul III Procedura de avizare  +  Articolul 14Solicitant al avizului operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale poate fi orice persoană fizica sau juridică interesată să execute una sau mai multe dintre lucrările prevăzute la art. 2.  +  Articolul 15Avizul operatorilor din sectorul de distribuţie a gazelor naturale se va obţine în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind emiterea acordului unic.  +  Articolul 16 (1) Pentru obţinerea avizelor operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, precizate la pct. 4 lit. d)2 din certificatul de urbanism, solicitantul va depune la aceştia o documentaţie compusa din: a) cerere scrisă care va cuprinde datele de identificare ale solicitantului şi obiectul solicitării; b) memoriu tehnic privind lucrarea de construcţie avută în vedere; c) copie de pe certificatul de urbanism; d) plan de încadrare în zona, la scara 1:25.000 sau 1:10.000; e) plan de situaţie, la scara 1:500, care să cuprindă amplasarea construcţiilor în perimetrul propus, precum şi drumurile de acces aferente; planul de situaţie va fi vizat de subunitatile de exploatare teritorială ale operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, nominalizate în anexele nr. 1.1-1.8. (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) poate fi depusa şi de către un consultant, proiectant sau orice altă persoană fizica ori juridică imputernicita de titularul certificatului de urbanism.  +  Articolul 17 (1) Documentaţia pentru obţinerea avizului se depune la sediile structurilor teritoriale ale operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale nominalizate în anexele nr. 1.1-1.8. (2) La depunerea documentaţiei emitentul avizului comunică solicitantului tariful de avizare, solicitantul având obligaţia de a-l achită de îndată şi de a prezenta copia documentului de plată.  +  Articolul 18 (1) În situaţia în care amplasamentul lucrărilor propuse nu se afla în zona de siguranţă ori în zona de protecţie a obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, avizul va fi emis de către structurile teritoriale prevăzute la art. 17 alin. (1), în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei. (2) În situaţia în care amplasamentul lucrărilor propuse se afla în zona de siguranţă ori în zona de protecţie a obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, documentaţia va fi transmisă de structura teritorială sau de solicitant la sediul central al operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, avizul urmând a fi emis în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la sediul central. (3) În situaţii deosebite, în funcţie de condiţiile specifice de amplasament şi/sau de importanţa şi complexitatea obiectivului de investiţii ori a obiectivului/sistemului din sectorul petrol şi gaze naturale, în vederea emiterii avizului, documentaţia va fi analizata de consiliul tehnico-economic al operatorului. În acest caz, avizul va fi emis în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei la sediul central al emitentului.  +  Articolul 19 (1) În cazul în care se constată că documentaţia este incompleta, aceasta se returnează solicitantului în vederea refacerii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare, cu menţionarea în scris a datelor şi elementelor necesare pentru completare. (2) În aceasta situaţie, termenele prevăzute la art. 18 pentru eliberarea avizului curg de la data înregistrării documentaţiei complete. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), tariful încasat nu se restituie, urmând a fi utilizat pentru eliberarea avizului după depunerea documentaţiei complete.  +  Articolul 20Cuantumul tarifului de avizare se stabileşte de emitentul avizului, potrivit reglementărilor legale specifice.  +  Articolul 21 (1) Pentru avizare operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale vor analiza documentaţia depusa şi vor emite avizul lor favorabil cu/fără condiţii sau nefavorabil. (2) Avizul operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale se transmite solicitantului direct sau prin posta, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termenele prevăzute la art. 18. (3) Avizul operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale se va transmite spre ştiinţa şi emitentului certificatului de urbanism.  +  Articolul 22 (1) Valabilitatea avizului operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale reprezintă intervalul de timp acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia. (2) Termenul de valabilitate al avizului operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale este de 12 luni de la data eliberării acestuia. (3) În situaţia în care în acest interval de timp solicitantul nu a obţinut autorizaţia de construire, avizul îşi pierde valabilitatea, solicitantul având obligaţia de a obţine un nou aviz, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.  +  Articolul 23În situaţia în care solicitantul a obţinut autorizaţia de construire în termenul prevăzut la art. 22 alin. (2), valabilitatea avizului operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale se prelungeşte automat pe durata valabilităţii autorizaţiei de construire, inclusiv în cazul prelungirii valabilităţii acesteia, cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu documentaţia prevăzută la art. 16.  +  Articolul 24 (1) În cazul nerespectării condiţiilor impuse prin avizul operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale, acesta îşi pierde valabilitatea, operatorii având obligaţia sa notifice pierderea valabilităţii avizului emitentului autorizaţiei de construire, care va dispune măsurile prevăzute de lege pentru astfel de situaţii. (2) Notificarea operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale privind pierderea valabilităţii avizului se va transmite, spre ştiinţa, şi la Inspectoratul de Stat în Construcţii.  +  Articolul 25Formularele model ale cererii şi ale avizelor emise de operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale sunt prezentate în anexele nr. 2, 3 şi 4.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 26 (1) Operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale, pe lângă activitatea de urmărire curenta a unor obiective/tronsoane de conducta, vor institui şi urmărirea specială a acestora, conform legislaţiei în vigoare, pentru următoarele situaţii privind existenta unor construcţii executate anterior prezentei proceduri în zona de siguranţă ori în zona de protecţie a respectivelor obiective/tronsoane de conducta: a) construcţii realizate legal care, datorită modificării normativelor tehnice, se afla actualmente în zona de siguranţă a obiectivelor/tronsoanelor de conducta din sectorul petrol şi gaze naturale; b) construcţii realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contravenţia s-a prescris, aflate în zona de siguranţă a obiectivelor/tronsoanelor de conducta din sectorul petrol şi gaze naturale; c) construcţii realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contravenţia s-a prescris, aflate în zona de protecţie a obiectivelor/tronsoanelor de conducta din sectorul petrol şi gaze naturale; d) construcţii autorizate sau realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contravenţia nu s-a prescris, aflate în zona de siguranţă ori în zona de protecţie a obiectivelor/tronsoanelor de conducta din sectorul petrol şi gaze naturale. (2) Urmărirea specială executată de către operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale consta, în principal, din:- monitorizarea stării tehnice a conductelor şi echipamentelor şi luarea oricăror măsuri ce se impun pentru prevenirea accidentelor tehnice;- sesizarea autorităţilor locale când se constata executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale sau extindere a construcţiilor.  +  Articolul 27 (1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. c) operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale au obligaţia ca, pe lângă instituirea urmăririi speciale, sa ia măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile normativelor tehnice în vigoare. (2) În aceste situaţii, proprietarii construcţiilor au obligaţia să asigure operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale accesul necondiţionat pentru: a) desfăşurarea normală a activităţilor de urmărire curenta; b) aplicarea procedurilor de urmărire specială; c) executarea lucrărilor necesare încadrării în prevederile normativelor tehnice în vigoare, şi anume: lucrări de deviere, mutare de amplasamente, înlocuiri de conducte cu schimbarea clasei de locatie etc.; d) desfăşurarea activităţilor de întreţinere, reparare şi intervenţie necesare.  +  Articolul 28 (1) Pentru cazurile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. d) operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale au obligaţia de a notifica în scris situaţiile de acest fel autorităţilor prevăzute la art. 8 alin. (2), după caz. (2) Autorităţile prevăzute la art. 8 alin. (2) au obligaţia de a dispune de urgenta măsurile necesare pentru reglementarea situaţiilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare, măsuri care vor fi comunicate în termen de maximum 30 de zile operatorului care a transmis notificarea. (3) În situaţia în care autorităţile către care s-a transmis notificarea nu dispun măsurile legale în interiorul intervalului de prescriere a contravenţiei prevăzut de legislaţia în vigoare, operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale au dreptul de a face demersurile necesare pentru a recupera cheltuielile ocazionate de aplicarea procedurilor de urmărire specială, precum şi a costului lucrărilor de deviere, mutare de amplasamente, înlocuire de conducte cu schimbarea clasei de locatie etc., necesare încadrării în prevederile normativelor tehnice în vigoare. (4) Pentru cazurile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. d) se aplică, de asemenea, prevederile art. 27 alin. (2).  +  Articolul 29Comisiile de acorduri unice, constituite conform legislaţiei în vigoare, pot solicita prezenta specialiştilor operatorilor din sectorul petrol şi gaze naturale în vederea clarificarii unor aspecte legate de avizele emise de aceştia.  +  Articolul 30Încălcarea dispoziţiilor prezentei proceduri atrage răspunderea juridică a persoanelor vinovate în condiţiile legii.  +  Articolul 31Anexele nr. 1.1-1.8, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta procedura.  +  Anexa 1.1 ─────────la procedura────────────LISTAcuprinzând sucursalele Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. BucureştiI. Sucursale de producţie cu subunitatile de exploatare teritoriale1. "Petrom" BrăilaMunicipiul Brăila, Bd. Independentei bl. D1, judeţul Brăila2. "Petrom" CraiovaMunicipiul Craiova, Str. Brestei nr. 3, judeţul Dolj:- Schela Craiova, Str. Brestei nr. 3, municipiul Craiova;- Schela Stoina, comuna Stoina, judeţul Gorj;- Combinatul "Doljchim" Craiova, DE 70 km 6, comuna Isalnita, judeţul Dolj3. "Petromar" ConstantaMunicipiul Constanta, incinta port, dana 34, judeţul Constanta4. "Petrom" MoinestiMunicipiul Moinesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 92, judeţul Bacau:- Schela Moinesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 92, municipiul Moinesti;- Schela Modarzau, localitatea Modarzau, judeţul Bacau;- Schela Zemes, comuna Zemes, judeţul Bacau.5. "Petrom" PitestiMunicipiul Pitesti, Bd. Republicii nr. 160, judeţul Arges:- Schela Pitesti, Bd. Republicii nr. 160, judeţul Arges;- Schela Ciuresti, localitatea Potcoava, judeţul Olt;- Schela Dragasani, municipiul Dragasani, Str. Nucilor nr. 18, judeţul Valcea6. "Petrom" PloiestiMunicipiul Ploiesti, Bd. Independentei nr. 21, judeţul Prahova:- Schela Boldesti, oraşul Boldesti-Scaeni, Calea Unirii nr. 68, judeţul Prahova;- Schela Baicoi, oraşul Baicoi, Str. Republicii nr. 8, judeţul Prahova;- Schela Berca, comuna Berca, judeţul Buzau7. "Petrom" SuplacComuna Suplacu de Barcau, Str. Crinului nr. 72, judeţul Bihor:- Schela Suplac, comuna Suplacu de Barcau, Str. Crinului nr. 72, judeţul Bihor;- Schela Marghita, oraşul Marghita, Calea Republicii nr. 33, judeţul Bihor8. "Petrom" TimişoaraMunicipiul Timişoara, str. Popa Sapca nr. 2, judeţul Timiş:- Schela Timişoara, str. Popa Sapca nr. 2, municipiul Timişoara, judeţul Timiş;- Schela Arad, Str. Episcopiei nr. 44, municipiul Arad, judeţul Arad9. "Petrom" TargovisteMunicipiul Targoviste, aleea Sinaia nr. 6, judeţul Dambovita:- Schela Targoviste, aleea Sinaia nr. 6, municipiul Targoviste, judeţul Dambovita;- Schela Moreni, str. Al. Ioan Cuza nr. 9, municipiul Moreni, judeţul Dambovita;- Schela Gaesti, comuna Valea Mare, judeţul Dambovita10. "Petrom" Targu JiuMunicipiul Targu Jiu, Str. Siretului nr. 24, judeţul Gorj:- Schela Ticleni, Str. Petrolistilor nr. 2, oraşul Ticleni, judeţul Gorj;- Schela Turburea, comuna Turburea, judeţul Gorj11. "Petrom" VideleOraşul Videle, Str. Republicii nr. 1-3, judeţul Teleorman:- Schela Videle, Str. Republicii nr. 13, oraşul Videle, judeţul Teleorman;- Schela Poeni, comuna Poeni, judeţul Teleorman;- Schela Roata, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu;- Schela Bolintin, Str. Republicii nr. 15, oraşul BolintinVale, judeţul GiurgiuII. Sucursale de prestări de servicii1. "Petrorep" MoinestiMunicipiul Moinesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 92A, judeţul BacauIII. Sucursala de aprovizionare1. Baza de aprovizionare FlorestiComuna Floresti, Str. Garii nr. 1, judeţul PrahovaIV. Sucursale de rafinare1. "Arpechim" PitestiMunicipiul Pitesti, Bd. Petrochimistilor nr. 127, judeţul Arges2. "Petrobrazi"Comuna Brazi, judeţul PrahovaV. Sucursale de distribuţie1. "Peco" AlbaMunicipiul Alba Iulia, piaţa Iuliu Maniu bl. 31 DE, judeţul Alba2. "Peco" AradMunicipiul Arad, Str. Cometei nr. 1, judeţul Arad3. "Peco" ArgesMunicipiul Pitesti, str. I.C. Bratianu nr. 52-54, judeţul Arges4. "Peco" BacauMunicipiul Bacau, str. Pictor Aman nr. 94D, judeţul Bacau5. "Peco" BihorMunicipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203, judeţul Bihor6. "Peco" BistritaMunicipiul Bistrita, Str. Zimbrului nr. 3A, judeţul BistritaNasaud7. "Peco" BotosaniMunicipiul Botosani, str. Manolesti Deal, judeţul Botosani8. "Peco" BraşovMunicipiul Braşov, Str. Harmanului nr. 15B, judeţul Braşov9. "Peco" BrăilaMunicipiul Brăila, Sos. Buzaului nr. 13, judeţul Brăila10. "Peco" BuzauMunicipiul Buzau, Str. Bistritei nr. 3, judeţul Buzau11. "Peco" Caraş-SeverinMunicipiul Resita, Str. Timisoarei nr. 19, judeţul Caraş-Severin12. "Peco" CalarasiMunicipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei nr. 1, judeţul Calarasi13. "Peco" ClujMunicipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 3, judeţul Cluj14. "Peco" ConstantaMunicipiul Constanta, str. Mihai Eminescu nr. 9, judeţul Constanta15. "Peco" CovasnaMunicipiul Sfîntu Gheorghe, str. Armata Română nr. 56, judeţul Covasna16. "Peco" DambovitaMunicipiul Targoviste, str. Matei Basarab nr. 1, judeţul Dambovita17. "Peco" DoljMunicipiul Craiova, str. Savinesti nr. 3, judeţul Dolj18. "Peco" GalaţiMunicipiul Galaţi, Str. Basarabiei nr. 62, judeţul Galaţi19. "Peco" GiurgiuMunicipiul Giurgiu, str. Bucureşti nr. 86A, judeţul Giurgiu20. "Peco" GorjMunicipiul Targu Jiu, Str. Victoriei bl. 5-7, judeţul Gorj21. "Peco" HarghitaMunicipiul Miercurea-Ciuc, str. George Cosbuc nr. 51, judeţul Harghita22. "Peco" HunedoaraMunicipiul Deva, Str. 22 Decembrie nr. 11, judeţul Hunedoara23. "Peco" IalomitaMunicipiul Slobozia, Sos. Brailei nr. 7, judeţul Ialomita24. "Peco" IaşiMunicipiul Iaşi, str. Zugravi nr. 24, judeţul Iaşi25. "Peco" MaramuresMunicipiul Baia Mare, bd. Bucureşti nr. 53, judeţul Maramures26. "Peco" MehedintiMunicipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Dr. Saidac nr. 45, judeţul Mehedinti27. "Peco" MuresMunicipiul Targu Mures, Piaţa Trandafirilor nr. 13, judeţul Mures28. "Peco" NeamtMunicipiul Piatra-Neamt, bd. Decebal nr. 28, judeţul Neamt29. "Peco" OltMunicipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr. 46, judeţul Olt30. "Peco" PrahovaMunicipiul Ploiesti, str. Valeni nr. 44, judeţul Prahova31. "Peco" Satu MareMunicipiul Satu Mare, str. Al. Ioan Cuza nr. 16, judeţul Satu Mare32. "Peco" SalajMunicipiul Zalau, Str. Depozitelor nr. 4, judeţul Salaj33. "Peco" SibiuMunicipiul Sibiu, Str. Otelarilor nr. 67, judeţul Sibiu34. "Peco" SuceavaMunicipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1, judeţul Suceava35. "Peco" TeleormanComuna Poroschia, judeţul Teleorman36. "Peco" TimişMunicipiul Timişoara, Str. Eroilor nr. 32A, judeţul Timiş37. "Peco" TulceaMunicipiul Tulcea, Str. Combustibilului nr. 2, judeţul Tulcea38. "Peco" VasluiMunicipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5, judeţul Vaslui39. "Peco" ValceaMunicipiul Ramnicu Valcea, Calea lui Traian nr. 147, judeţul Valcea40. "Peco" VranceaMunicipiul Focsani, Str. Barsei nr. 10, judeţul Vrancea41. "Competrol" BucureştiMunicipiul Bucureşti, str. Gheorghe Titeica nr. 121, sectorul 242. "Transpeco" BucureştiMunicipiul Bucureşti, Calea Dorobantilor nr. 2, sectorul 1  +  Anexa 1.2 ──────────la procedura──────────────LISTAcuprinzând structurile centrale, structurile teritoriale şi subunitatile de exploatare teritoriale ale Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. MediasI. Structuri centrale1. Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias - Sediul central: municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judeţul Sibiu2. Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias - Sucursala de transport gaze naturale: municipiul Medias, str. George Enescu nr. 11, judeţul Sibiu3. Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias - Sucursala de cercetare şi proiectare pentru transport gaze naturale: municipiul Medias, Str. Unirii nr. 6, judeţul SibiuII. Structuri teritoriale1. Regionala AradMunicipiul Arad, Str. Poetului nr. 56, judeţul Arad2. Regionala BacauMunicipiul Bacau, str. George Bacovia nr. 63, judeţul Bacau3. Regionala BrăilaMunicipiul Brăila, str. Ion Ghica nr. 5, judeţul Brăila4. Regionala BraşovMunicipiul Braşov, str. Grigore Ureche nr. 12A, judeţul Braşov5. Regionala BucureştiMunicipiul Bucureşti, str. Lacul Ursului nr. 24, sectorul 66. Regionala ClujMunicipiul Cluj-Napoca, Str. Crisului nr. 12, judeţul Cluj7. Regionala CraiovaMunicipiul Craiova, str. arh. Ioan Mincu nr. 33, judeţul Dolj8. Regionala ConstantaMunicipiul Constanta, str. Caraiman nr. 2 bis, judeţul Constanta9. Regionala MediasMunicipiul Medias, str. George Cosbuc nr. 29, judeţul SibiuIII. Subunitati de exploatare teritoriale1. Aferente Regionalei Arad:1.1. Sector Arad - municipiul Arad, Str. Poetului nr. 56, judeţul Arad1.2. Sector Alba Iulia - municipiul Alba Iulia, str. Vasile Goldis nr. 2, judeţul Alba1.3. Sector Deva - municipiul Deva, str. George Enescu nr. 27, judeţul Hunedoara1.4. Sector Lugoj - municipiul Lugoj, Str. Dorobantilor nr. 2, judeţul Timiş1.5. Sector Timişoara - municipiul Timişoara, calea Urseni nr. 16/C, judeţul Timiş1.6. Statia de turbocompresoare Vînt - comuna Vintu de Jos, Str. Principala nr. 59, judeţul Alba2. Aferente Regionalei Bacau:2.1. Sector Bacau - municipiul Bacau, str. George Bacovia nr. 63, judeţul Bacau2.2. Sector Comăneşti - oraşul Comăneşti, str. Vasile Alecsandri nr. 8, judeţul Bacau2.3. Sector Onesti - municipiul Onesti, Str. Zorilor nr. 17, judeţul Bacau2.4. Sector Falticeni - municipiul Falticeni, str. Obor nr. 7, judeţul Suceava2.5. Sector Iaşi - municipiul Iaşi, Str. Cazarmii nr. 11, judeţul Iaşi2.6. Sector Piatra-Neamt - municipiul Piatra-Neamt, str. Baraj Batca Doamnei nr. 2, judeţul Neamt2.7. Statia de turbocompresoare Onesti - municipiul Onesti, str. Tarina Filipesti f.n., judeţul Bacau3. Aferente Regionalei Brăila3.1. Sector Brăila - municipiul Brăila, str. Ion Ghica nr. 5, judeţul Brăila3.2. Sector Buzau - municipiul Buzau, str. Pogonele nr. 2, judeţul Buzau3.3. Sector Tecuci - municipiul Tecuci, str. Costache Racovita nr. 5B, judeţul Galaţi3.4. Sector Slobozia - municipiul Slobozia, sos. Ciulnita, km 4, judeţul Ialomita3.5. Statia de turbocompresoare Silistea - comuna Silistea f.n., judeţul Brăila4. Aferente Regionalei Braşov4.1. Sector Braşov - municipiul Braşov, str. Grigore Ureche nr. 12A, judeţul Braşov4.2. Sector Azuga - oraşul Azuga, Str. Independentei nr. 32, judeţul Prahova4.3. Sector Fagaras - municipiul Fagaras, aleea Upruc nr. 11, judeţul Braşov4.4. Sector Targu Secuiesc - municipiul Targu Secuiesc, Str. Turiei nr. 13, judeţul Covasna4.5. Sector Batani - comuna Batani, Str. Principala nr. 255, judeţul Covasna5. Aferente Regionalei Bucureşti5.1. Sector Bucureşti I - municipiul Bucureşti, str. Lacul Ursului nr. 24, sectorul 65.2. Sector Bucureşti II - municipiul Bucureşti, str. Lacul Ursului nr. 24, sectorul 65.3. Sector Ploiesti - municipiul Ploiesti, Str. Strandului nr. 1, judeţul Prahova5.4. Sector Campina - municipiul Campina, Str. Orizontului, judeţul Prahova5.5. Sector Manesti - comuna Manesti f.n., judeţul Prahova6. Aferente Regionalei Cluj6.1. Sector Cluj - municipiul Cluj-Napoca, Str. Crisului nr. 12, judeţul Cluj6.2. Sector Baia Mare - municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 68, judeţul Maramures6.3. Sector Dej - municipiul Dej, str. Miron Costin nr. 8, judeţul Cluj6.4. Sector Campia Turzii - oraşul Campia Turzii, str. Gheorghe Baritiu nr. 89, judeţul Cluj6.5. Sector Marghita - oraşul Marghita, str. I.L. Caragiale nr. 21, judeţul Bihor6.6. Sector Targu Mures - municipiul Targu Mures, Str. Toamnei nr. 21, judeţul Mures6.7. Sector Ludus - oraşul Ludus, Str. 1 Mai nr. 24, judeţul Mures6.8. Sector Mediesu Aurit - O.P. Seini, C.P. 10 Transgaz, judeţul Satu Mare7. Aferente Regionalei Craiova7.1. Sector Craiova - municipiul Craiova, str. arh. Ioan Mincu nr. 33, judeţul Dolj7.2. Sector Targu Jiu - municipiul Targu Jiu, Str. Narciselor nr. 5, judeţul Gorj7.3. Sector Govora - oraşul Govora, Str. Garii nr. 64, judeţul Valcea7.4. Sector Turnu Magurele - municipiul Turnu Magurele, port, f.n., judeţul Teleorman7.5. Sector Dragasani - municipiul Dragasani, str. Ferdinand nr. 177, judeţul Valcea7.6. Sector Pitesti - municipiul Pitesti, O.P. 5, C.P. 20, judeţul Arges7.7. Sector Corbu - comuna Corbu f.n., judeţul Olt7.8. Sector Hurezani - comuna Hurezani f.n., judeţul Gorj8. Aferente Regionalei Constanta8.1. Sector Constanta - municipiul Constanta, str. Caraiman nr. 2 bis, judeţul Constanta8.2. Sector Isaccea - oraşul Isaccea f.n., judeţul Tulcea8.3. Sector Negru Voda - oraşul Negru Voda f.n., judeţul Constanta9. Aferente Regionalei Medias9.1. Sector Medias - municipiul Medias, str. George Cosbuc nr. 29, judeţul Sibiu9.2. Sector Agnita - oraşul Agnita, Str. Garii nr. 142, judeţul Sibiu9.3. Sector Tarnaveni - municipiul Tarnaveni, Str. Armatei nr. 28, judeţul Mures9.4. Sector Sibiu - municipiul Sibiu, Str. Rusciorului nr. 38, judeţul Sibiu9.5. Sector Sighisoara - municipiul Sighisoara, Str. Baratilor nr. 10, judeţul Mures9.6. Statia de comprimare gaze Dealu Frumos - satul Dealu Frumos f.n., judeţul Sibiu  +  Anexa 1.3 ─────────la procedura────────────LISTAcuprinzând structura centrala, structurile teritoriale şi subunitatile teritoriale ale Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. MediasI. Structura centralaSocietatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias - municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judeţul SibiuII. Structuri teritoriale1. Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" S.A. - Sucursala Medias, municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judeţul Sibiu2. Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" S.A. - Sucursala Targu Mures, municipiul Targu Mures, Str. Salcamilor nr. 23, judeţul Mures3. Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" S.A. - Sucursala Ploiesti, municipiul Ploiesti, str. Grigore Cantacuzino nr. 184, judeţul PrahovaIII. Subunitati de exploatare teritoriale1. Aferente Sucursalei Medias:1.1. Secţia de producţie Delenii - satul Delenii, comuna Bagaciu, judeţul Mures1.2. Statia de comprimare Delenii - satul Delenii, comuna Bagaciu, judeţul Mures1.3. Statia de comprimare Botorca - localitatea Botorca f.n., judeţul Mures1.4. Secţia de producţie Medias - satul Lunca, comuna Valea Lungă, judeţul Alba1.5. Statia de comprimare Lunca - satul Lunca, comuna Valea Lungă, judeţul Alba1.6. Secţia de producţie Danes - comuna Danes, Str. Gazului nr. 1, judeţul Mures1.7. Statia de comprimare Danes - comuna Danes, Str. Gazului, judeţul Mures1.8. Secţia de producţie Agnita - municipiul Agnita, judeţul Sibiu1.9. Secţia de producţie Cristur - oraşul Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita1.10. Statia de comprimare Cristur, judeţul Harghita1.11. Secţia de producţie Filitelnic - satul Filitelnic, judeţul Mures1.12. Statia de comprimare Filitelnic - satul Filitelnic, judeţul Mures1.13. Statia de comprimare Tigmandru - O.P. Nades, judeţul Mures1.14. Secţia de producţie Roman - municipiul Roman, judeţul Neamt2. Aferente Sucursalei Targu Mures:2.1. Secţia de producţie Sangeorgiu de Mures - comuna Sangeorgiu de Mures, Str. Garii nr. 1.153, judeţul Mures2.2. Secţia de producţie Sarmasel - comuna Sarmasel, Str. 30 Decembrie nr. 57, judeţul Mures2.3. Secţia de producţie Grebenis - comuna Grebenis, Str. Principala nr. 3, judeţul Mures2.4. Secţia de producţie Sangeorgiu de Padure - comuna Sangeorgiu de Padure, Str. Morii nr. 3A, judeţul Mures2.5. Secţia de producţie Taga - comuna Taga nr. 182A, judeţul Cluj2.6. Statia de comprimare gaze Targu Mures -satul Corunca, comuna Livezeni, judeţul Mures2.7. Statia de comprimare gaze Corunca - satul Corunca, comuna Livezeni, judeţul Mures2.8. Statia de comprimare gaze Grebenis - comuna Grebenis, judeţul Mures2.9. Statia de comprimare gaze Sanmartin - satul Caciulata nr. 413, comuna Raciu, judeţul Mures2.10. Statia de comprimare gaze Sarmasel - satul Sarmasel, comuna Sarmasu, judeţul Mures2.11. Statia de comprimare gaze Balda - satul Balda, comuna Sarmasu, judeţul Mures2.12. Statia de comprimare gaze Band - comuna Band, Str. Capusului nr. 37, judeţul Mures2.13. Statia de comprimare gaze Taga - comuna Taga nr. 182C, judeţul Cluj2.14. Statia de comprimare gaze Fantanele - satul Fantanele nr. 1, comuna Matei, judeţul Bistrita-Nasaud3. Aferente Sucursalei Ploiesti3.1. Secţia de producţie Craiova - municipiul Craiova, str. Traian Lalescu nr. 29, judeţul Dolj3.2. Secţia de producţie Finta - comuna Finta f.n., judeţul Dambovita3.3. Secţia de producţie Piscu Stejari - comuna Stejari f.n., judeţul Gorj3.4. Secţia de producţie Urziceni - municipiul Urziceni, Str. SMA nr. 8, judeţul Ialomita3.5. Statia de comprimare Balaceanca - comuna Glina f.n., judeţul Ilfov3.6. Statia de comprimare Butimanu - comuna Butimanu f.n., judeţul Dambovita3.7. Statia de comprimare Urziceni - municipiul Urziceni, Str. SMA nr. 8, judeţul Ialomita  +  Anexa 1.4 ──────────la procedura────────────LISTAcuprinzând structurile centrale, structurile teritoriale şi subunitatile de exploatare teritoriale ale Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu MuresI. Structuri centrale1. Sediul Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures: Targu Mures, Piaţa Trandafirilor nr. 21II. Structuri teritoriale1. Sucursala Alba, Alba Iulia, Str. Olteniei nr. 212. Sucursala Arad, Arad, str. Iuliu Maniu nr. 82-843. Sucursala Bacau, Bacau, str. Mihai Eminescu nr. 274. Sucursala Baia Mare, Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr. 585. Sucursala Bistrita, Bistrita, str. Drumul Cetatii nr. 36. Sucursala Cluj, Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 93-957. Sucursala Deva, Deva, str. Emanuel Gojdu nr. 858. Sucursala Iaşi, Iaşi, Str. Uzinei nr. 79. Sucursala Mures, Targu Mures, Str. Barajului nr. 410. Sucursala Sibiu, Sibiu, Str. Rusciorului nr. 4011. Sucursala Suceava, Suceava, str. Traian Vuia nr. 15/B12. Sucursala Timişoara, Timişoara, Str. Independentei nr. 26-28III. Subunitati de exploatare teritoriale1. Aferente Sucursalei Alba:1.1. Sector Alba 1, Str. Olteniei nr. 21A1.2. Sector Alba 2, Str. Olteniei nr. 21A1.3. Sector Cugir, Str. Victoriei nr. 101.4. Sector Blaj, str. Mitropolit Vancea nr. 61.5. Sector Ocna Mures, str. Zaharia Barsan nr. 42. Aferente Sucursalei Arad:2.1. Sector Arad 1, str. Iuliu Maniu nr. 82-842.2. Sector Arad 2, str. Iuliu Maniu nr. 82-843. Aferente Sucursalei Bacau:3.1. Sector Bacau 1, str. Mihai Eminescu nr. 273.2. Sector Bacau 2, str. Mihai Eminescu nr. 273.3. Sector Moinesti, Str. Plopilor nr. 23.4. Sector Piatra-Neamt, str. Cuejdi nr. 483.5. Sector Onesti, str. Bucium nr. 33.6. Sector Roman, str. Vasile Lupu nr. 64. Aferente Sucursalei Baia Mare:4.1. Sector Baia Mare 1, str. Iuliu Maniu nr. 584.2. Sector Baia Mare 2, str. Iuliu Maniu nr. 584.3. Sector Satu Mare, Piaţa Eroilor Sovietici nr. 234.4. Sector Zalau, Str. Republicii nr. 1064.5. Sector Rural, Baia Sprie, str. Ignis nr. 4A5. Aferente Sucursalei Bistrita:5.1. Sector Bistrita, Drumul Cetatii nr. 35.2. Sector Ludus, Str. Republicii nr. 535.3. Sector Tarnaveni, str. Avram Iancu nr. 1016. Aferente Sucursalei Cluj:6.1. Sector Cluj 1, str. Decebal nr. 93-956.2. Sector Cluj 2, str. Decebal nr. 93-956.3. Sector Turda, Piaţa Republicii nr. 266.4. Sector Campia Turzii, Str. Laminoristilor nr. 1196.5. Sector Dej, str. Nicolae Titulescu nr. 49A7. Aferente Sucursalei Deva:7.1. Sector Hunedoara, str. Costache Negruzzi nr. 28. Aferente Sucursalei Iaşi:8.1. Sector Iaşi 1, Str. Uzinei nr. 78.2. Sector Iaşi 2, Str. Caramizilor nr. 39. Aferente Sucursalei Mures:9.1. Sector Mures, Str. Barajului nr. 49.2. Sector Ungheni, Str. Garii nr. 189.3. Sector Sighisoara, Str. Viilor nr. 103 A9.4. Sector Reghin, Str. Garii nr. 189.5. Sector Miercurea-Ciuc, str. Lunca Mare nr. 2 A10. Aferente Sucursalei Sibiu:10.1. Sector Sibiu, Str. Rusciorului nr. 4010.2. Sector Avrig, Str. Sasilor nr. 2110.3. Sector Medias, Str. Stadionului nr. 83-8510.4. Sector Agnita, str. Avram Iancu nr. 14611. Aferente Sucursalei Suceava:11.1. Sector Suceava, str. Traian Vuia nr. 15 B11.2. Sector Botosani, str. Mihai Eminescu nr. 1512. Aferente Sucursalei Timişoara:12.1. Sector Timişoara, Str. Independentei nr. 26-2812.2. Sector Resita, Str. Fantanilor nr. 2  +  Anexa 1.5 ──────────la procedura────────────LISTAcuprinzând sediul central, structurile teritoriale şi subunitatile de exploatare teritoriale ale Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. BucureştiI. Sediul centralSocietatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti, bd. Mărăşeşti nr. 4-6, sectorul 4, BucureştiII. Structuri teritoriale1. Sucursala BucureştiSediu sucursala: bd. Mărăşeşti nr. 4-6, sectorul 4, BucureştiSediu formatie operativă de lucru (FOL) Buftea: str. Horia nr. 32. Sucursala BraşovSediu sucursala: str. Avram Iancu nr. 52-54, BraşovSediu sector Braşov: Str. Bazaltului nr. 3Sediu FOL Poiana Braşov: Str. Valea SticlarieiSediu FOL Targu Secuiesc: str. Kanta nr. 14Sediu FOL Sacele: Str. Brasovului nr. 230Sediu FOL Baraolt: str. Kossuth Lajos nr. 231Sediu FOL Zarnesti: Str. Mare nr. 71Sediu FOL Sfîntu Gheorghe: Str. Fabricii nr. 3Sediu FOL Codlea: Str. Lungă nr. 101Sediu FOL Covasna: str. Elisabeta nr. 4Sediu FOL Rasnov: Str. Libertăţii nr. 1Sediu FOL Sanpetru: Str. Republicii nr. 650Sediu FOL Predeal: str. Armata Română nr. 33. Sucursala BuzauSediu sucursala: Str. Mioritei nr. 18, BuzauSediu sector Buzau: str. PogoneleSediu FOL Berca: Str. Principala nr. 100 bisSediu sector Ramnicu Sarat: str. Constantin Brancoveanu nr. 13ASediu FOL Calarasi: Str. Belsugului bl. M18, sc. 1, ap. 1Sediu FOL Slobozia: Str. Variantei nr. 1Sediu FOL Urziceni: Aleea Câmpului nr. 184. Sucursala CraiovaSediu sucursala: str. Gheorghe Bibescu nr. 59ASediu FOL 1 Craiova: Str. Pietatii nr. 4, CraiovaSediu FOL 2 Craiova: str. Gheorghe Chitu, CraiovaSediu FOL 3 Craiova, cartier Nicolae Titulescu, CraiovaSediu FOL 5 Craiova: Str. Artarului, CraiovaSediu FOL Craiova: calea BucureştiSediu FOL Slatina: Aleea TextilistuluiSediu FOL ScornicestiSediu FOL comuna Draganesti-Olt: str. Nicolae TitulescuSediu FOL 7 comuna Iancu Jianu: Str. Principala nr. 94Sediu FOL comuna PlesoiuSediu FOL satul DobaSediu FOL Bals: str. Nicolae Balcescu nr. 194ASediu FOL comuna PotcoavaSediu FOL satul Cocorasti5. Sucursala FagarasSediu sucursala: Aleea Gazului nr. 1, FagarasSediu FOL Victoria: str. Podragu nr. 1Sediu FOL Rupea: Str. Republicii nr. 171Sediu FOL Mandra: comuna Mandra nr. 312Sediu FOL Cincu: comuna Cincu nr. 308Punct de lucru Hoghiz: comuna Hoghiz nr. 93Punct de lucru Harseni: comuna Harseni nr. 100Punct de lucru Vistea: comuna Vistea nr. 308Punct de lucru Sambata de Sus: comuna Sambata de Sus nr. 4766. Sucursala GalaţiSediu sucursala: str. Mihai Bravu nr. 10, GalaţiSediu sector Brăila: Str. Polona nr. 16Sediu sector Focsani: str. Anghel Saligny nr. 55Sediu FOL Tecuci: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 144-146Sediu FOL Adjud: str. Nicolae Balcescu nr. 12Sediu FOL comuna Schela: comuna Schela nr. 831Sediu FOL Mărăşeşti: Str. Republicii nr. 27Sediu FOL Ianca: str. N. Oncescu PT9Sediu FOL Faurei: Str. Republicii nr. 2ASediu FOL Isaccea: Str. 1 Decembrie nr. 4Sediu FOL Jijila: Tronson 227. Sucursala PitestiSediu sucursala, sector şi FOL interioare şi utilizare: Str. Lanariei nr. 7-9, PitestiSediu FOL intervenţii, revizii SRM şi operatori SRM: Bd. Petrochimistilor nr. 1Sediu sector CEAIR: Str. Florilor, PitestiSediu FOL reţele I: Bd. Eroilor, PitestiSediu FOL reţele II: str. Oituz nr. 1, PitestiSediu sector Curtea de Arges: str. Eliade Rădulescu nr. 7-9Sector Mioveni-Bascov-Campulung: Str. 1 Mai, MioveniSediu FOL Mioveni: Str. 1 MaiSediu FOL Campulung: str. Constantin Brancoveanu nr. 68Sediu FOL Bascov: bl. C1, sc. BSediu FOL Leordeni-Topoloveni: calea Bucureşti bl. CU2, sc. A, parter, TopoloveniPunct de lucru LeordeniSediu FOL Poiana Lacului-Vedea-Vata: Poiana LaculuiPunct de lucru VedeaSediu FOL Sfefanesti-Calinesti: StefanestiSediu FOL Bradu-Costesti: Bradu, satul Bradu de JosPunct de lucru Valea Iasului-Cerbureni: Valea Iasului, satul Cerbureni8. Sucursala PloiestiSediu sucursala: Bd. Independentei nr. 10, PloiestiSediu sector 1: str. Basarabi nr. 18, PloiestiSediu sector 2: Str. Republicii nr. 285, PloiestiSediu sector Campina: Str. Eruptiei nr. 9Sediu FOL Sinaia: fundatura Diham nr. 8Sediu FOL Baicoi: Str. Republicii nr. 107Sediu FOL Valeni: str. Nicolae Iorga nr. 147Sediu FOL Urlati: str. Tudor Vladimirescu nr. 17Sediu FOL Breaza: Str. Victoriei nr. 9Sediu FOL Boldesti: Str. Dealului nr. 73Sediu FOL Azuga: Str. Muncii nr. 1Sediu FOL Comarnic: Str. Republicii nr. 64Punct de lucru Brazi: satul Brazii de JosPunct de lucru Tatarani: Str. Bisericii nr. 25Punct de lucru Plopeni: Str. RepubliciiPunct de lucru comuna Magurele: Magurele-IazuPunct de lucru Comarnic: Str. Republicii nr. 64Punct de lucru Azuga: Str. Muncii nr. 1Punct de lucru Barcanesti: satul Barcanesti, DN1Punct de lucru Popesti: Str. CiresilorPunct de lucru Negoiesti: Str. Raraului9. Sucursala TargovisteSediu sucursala: str. Tudor Vladimirescu nr. 32, TargovisteSediu FOL Moreni: Bd. Petrolului nr. 10ASediu FOL Fieni: Str. Vilelor nr. 8Sediu FOL Pucioasa: str. Dacia nr. 13Sediu FOL Gaesti: str. Şerban Cioculescu nr. 15Sediu FOL Titu: Str. Garii nr. 93Punct de lucru comuna Pietrosita: Str. PrincipalaPunct de lucru comuna Runcu: Str. PrincipalaPunct de lucru comuna Bucsani: Str. PoliţieiPunct de lucru comuna Finta: Str. PrincipalaPunct de lucru comuna Cornesti: Str. Principala10. Sucursala Targu JiuSediu sucursala, FOL intervenţii, FOL interioare sud şi nord: str. Al. I. Cuza nr. 5, Targu JiuSediu FOL reţele nord Targu Jiu: Str. Narciselor nr. 1Sediu FOL reţele sud Targu Jiu: Str. RepubliciiSediu FOL Rovinari: Str. Energeticianului nr. 4Sediu FOL Targu Carbunesti: Str. Eroilor nr. 10Sediu FOL comuna AninoasaSediu FOL comuna BalteniSediu FOL comuna Bailesti: Aleea Cimitirului nr. 715Sediu FOL comuna BarbatestiSediu FOL oraş Bumbesti-JiuSediu FOL comuna BustuchinSediu FOL comuna StoinaSediu FOL Ticleni: Str. Bratuiei nr. 13Sediu FOL Turceni: Str. TermocentraleiSediu FOL comuna TurcineştiSediu FOL comuna TurbureaSediu FOL comuna Vladimir11. Sucursala Ramnicu ValceaSediu sucursala şi sector: str. Banu Maracine nr. 44A, Ramnicu ValceaSediu FOL Dragasani: str. Tudor Vladimirescu nr. 394Sediu FOL Baile Govora: str. Tudor Vladimirescu nr. 2ASediu FOL comuna Babeni: str. Dragos VranceanuPunct de lucru comuna Balcesti: Str. Policlinicii nr. 9Punct de lucru Colonie Govora: aleea Nuci  +  Anexa 1.6 ──────────la procedura────────────LISTAcuprinzând sediul central, structurile teritoriale şi subunitatile de exploatare teritoriale ale Societăţii Comerciale "Conpet" - S.A. PloiestiI. Sediul centralSocietatea Comercială "Conpet" - S.A., Ploiesti, Bd. Independentei nr. 7, PloiestiII. Structuri teritoriale1. Regionala ArdealCalea 6 Vânători nr. 2-4, Arad2. Regionala ArgesComuna Poiana Lacului, judeţul Arges3. Regionala BaraganComuna Borcea, judeţul Calarasi4. Regionala ConstantaC.P. 608, O.P. nr. 6, judeţul Constanta5. Regionala MoldovaStr. Atelierelor nr. 5, Moinesti, judeţul Bacau6. Regionala MunteniaStr. Rezervoarelor nr. 8, Ploiesti, judeţul Prahova7. Regionala OlteniaPrelungirea Teilor nr. 106, Craiova, judeţul Dolj  +  Anexa 1.7 ──────────la procedura────────────LISTAcuprinzând structurile centrale ale Societăţii Comerciale "Petrotrans" - S.A. PloiestiStructuri centrale- Sediul central: Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 7, judeţul Prahova  +  Anexa 1.8 ──────────la procedura────────────LISTAcuprinzând structurile centrale ale Societăţii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. ConstantaStructuri centrale- Sediul central: str. Caraiman nr. 2, Constanta  +  Anexa 2 ────────la procedura────────────Solicitant ...................Nr. ......../.................CEREREpentru acordarea avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor aparţinând Societăţii Naţionale/Comerciale .................Solicitantul ........., cu sediul în ......., str. ............ nr. ..., judeţul/sectorul ........, înregistrat la oficiul registrului comerţului sub nr. ..., cod fiscal .........., telefon/fax ......, reprezentat prin ........, având funcţia de ........, solicita acordarea avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor:........................................ .Anexăm documentele obligatorii conform legislaţiei.Data .............................Conducătorul agentului economic,................................L.S. (numele, prenumele şi semnatura)  +  Anexa 3 ────────la procedura──────────────Societatea Naţionala/Comercială ........................Sucursala ..............................................Regionala ..............................................Nr. ............/.......................................Către ............................................(denumirea şi adresa solicitantului)Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr. ........../........, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea ..........., va comunicăm ca, în urma analizarii documentaţiei depuse, se emite:AVIZ FAVORABILîntrucât lucrarea precizată mai sus nu afectează Sistemul .............................................L.S. (numele, prenumele şi semnatura)  +  Anexa 4 ────────la procedura────────────Societatea Naţionala/Comercială .........................Nr. ................./...................................Către ....................................(denumirea şi adresa solicitantului)Spre ştiinţa: (după caz)Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr. ...../............, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea ............, va comunicăm ca, în urma analizarii documentaţiei depuse (în cadrul Consiliului tehnico-economic, după caz), se emite:AVIZ FAVORABIL/NEFAVORABILcu respectarea obligatorie a următoarelor condiţii:A. Condiţii tehnice1. ............................................2. ...............................................n. ............................................B. Condiţii generale- Cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctele ........... vor fi suportate de către beneficiar.- În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor Societăţii Naţionale/Comerciale ......., veţi suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de petrol şi gaze naturale şi de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.- Prezentul aviz este valabil până la data de ......(12 luni).- În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea. .....................................L.S. (numele, prenumele şi semnatura)────────────