ORDIN nr. 59 din 14 februarie 1969pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării*)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 18 martie 1969    ___________ Notă *) Potrivit art. 91 din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, precum şi art. 5 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1061/1968 pentru stabilirea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă în grupele I şi II prevăzute de Legea nr. 27/1966 şi a organelor care fac aceste incadrari, încadrarea în grupele de muncă în care au lucrat angajaţii pînă la data publicării ordinului nr. 59 din 14 februarie 1969 în Buletinul Oficial se stabileşte pe baza tabelelor 1 şi 2 anexe la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, cu completările ulterioare, anexe republicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 21 din 10 martie 1967.În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară şi art. 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1061/1968 pentru stabilirea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă în grupele I şi II prevăzute de Legea nr. 27/1966 şi a organelor care fac aceste incadrari, Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii stabilesc locurile de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă, prevăzute în anexele la prezentul ordin.MINISTRUL MUNCII, Petre Blajovici MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, Aurel MogaBucureşti, 14 februarie 1969.Nr. 59.  +  Anexa 1 GRUPA I DE MUNCĂcuprinzînd locurile de muncă cu condiţii foarte vătămătoare,foarte grele sau foarte periculoase1. Activitatea desfăşurată în subteran:- în minele de minereuri feroase, neferoase, precum şi radioactive;- în minele carbonifere, de minereuri nemetalifere, precum şi de alte substanţe minerale (cu excepţia exploatării sarii);- la extractia ţiţeiului prin galerii, precum şi la exploatarea nisipurilor bituminoase;- la exploatarea argilelor refractare, precum şi a nisipurilor;- la explorari, deschideri, precum şi la cercetări miniere;- la construcţii de tunele, de galerii, precum şi de centrale electrice subterane;- în depozite de explozivi din sectorul minier.2. Prelucrarea în faza uscata a rocilor silicioase cu conţinut de bioxid de siliciu liber, precum şi a minereurilor cu steril silicios cu conţinut de bioxid de siliciu liber (operaţiile de concasare, sfarimare, granulare, macinare, clasare, ciuruire), în instalaţii, mori de rambleu, cariere.3. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare, granulare, macinare, sortare, concentrare.4. Fabricarea caramizilor din silica:- manipularea materiei prime;- maruntirea cuartitei, prepararea materialului;- activitatea la prese, fasonarea caramizilor, activitatea la uscătorii, precum şi la cuptoarele de ardere;- polizarea, sortarea, controlul tehnic, precum şi expedierea caramizilor;- activitatea de curăţire a filtrelor şi de întreţinere permanenta a instalaţiei de ventilaţie;- activitatea din laboratoarele secţiilor de baza.5. Zidirea şi repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum şi a altor asemenea utilaje, cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara. Executarea la cald la temperaturi de peste 40°C, la utilajele de mai sus, a operaţiilor de zidire şi de reparare a zidariei, indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate continua).6. Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operaţiile aferente procesului de fabricaţie).Slefuirea şi polizarea cu abrazive naturale din cuart.7. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea, macinarea şi sortarea cuartitei, prepararea amestecului de materiale, încărcarea şi descărcarea cuptoarelor electrice, zidirea cuptoarelor.8. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu excepţia instalaţiilor ermetizate). Activitatea continua de metalizare interioară a recipienţilor metalici şi a cisternelor de cale ferată. Dezbaterea, precum şi operaţiile efectuate în curatatoriile de piese turnate, în hale industriale.9. Prepararea azbestului în unităţile de exploatare miniera, defibrarea, macinarea, precum şi granularea azbestului, filatura de azbest, prepararea tesaturii şi tesatoria de azbest, confecţionarea sforii din azbest, a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest, a placilor din azbest; activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara şi snur de azbest. Malaxarea şi macinarea deşeurilor de azbest şi clincherit.10. Prelucrarea industriala a topiturii de sticlă la teava, prin suflare cu gura (operaţii executate complet nemecanizat şi preluind priza din cuptorul de topire).11. Fabricarea carbidului: alimentarea cuptoarelor, scurgere, concasare, sortare.12. Cocserie: masina de sarjare, aşezarea şi etansarea uşilor, încălzirea bateriilor şi colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs şi semicocs), scoaterea uşilor, transportul cocsului la stins, stingerea şi sertarea cocsului.13. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea şi încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate şi fabricate).Arderea pe vatra în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere.Operatia de gudronare a lingotierelor.14. Fabricarea de alfa şi betanaftilamina (toate operaţiile, inclusiv ambalarea) şi utilizarea industriala a alfa şi betanaftilaminei.Fabricarea benzidinei (toate operaţiile, inclusiv ambalarea).Fabricarea hidrozobenzenului (toate operaţiile aferente procesului tehnologic).15. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operaţiile de la masina de aglomerare, reintroducerea în flux a sarjei neaglomerate (retur), expediţia aglomeratului.Încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi (operaţie ce se executa sub silozuri).Încărcarea manuală la gîtul furnalelor.Activitatea prestată la creuzetul furnalelor.16. Încărcarea cuptoarelor, precum şi elaborarea otelului în cuptoare Siemens-Martin în convertizoare, în cuptoare electrice, care au capacitatea de cel puţin 5 tone pe sarje.Turnarea otelului în lingouri la uzinele siderurgice. Pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea otelului la uzinele Otelul roşu din oraşul Otelu Roşu şi Industria sirmei din oraşul Cîmpia Turzii.17. Turnatoriile de fonta sau oţel cu producţie industriala continua, în care se executa şi operaţiile de dezbatere sau de curăţire a pieselor în hala de turnare.Turnatoria Uzinei Independenta Sibiu, unde se executa şi turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare.18. Încărcarea şi descărcarea cuptoarelor adinci (macarale Tiegler), precum şi macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie. Încălzirea taglelor în cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli al Uzinelor Republica din Bucureşti, precum şi încălzirea bandajelor şi a discurilor pentru rotile de material rulant, la Combinatul siderurgic Resita. Încălzirea otelului pentru laminare în cuptoarele adinci, vechi, de la laminorul de 800 mm de la Combinatul siderurgic Hunedoara.Încălzirea, scoaterea şi transportul platinelor şi a pachetelor de tabla, manual, de la cuptoare la caja, la laminoarele: 4.LT. Galaţi, al Uzinei Otelul roşu şi al Uzinei Ciocanul-Nadrag. Extragerea manuală a otelului cald pentru laminare din cuptoarele camera şi din cuptoarele cu vatra pasitoare. Extragerea manuală a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare.19. Cajele de laminare la cald a otelului (operaţiile care se executa manual cu scule sau cu dispozitive). Linia de laminare pentru tabla subtire la laminoarele: 4.LT. Galaţi, al Uzinei Otelul roşu şi al Uzinei Ciocanul-Nadrag. Dublarea tablelor subtiri. Laminarea bandajelor şi presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita. Schimbarea manuală a dopurilor la laminoarele de ţevi, perforator şi duo la Uzinele Republica din Bucureşti şi la Uzina de ţevi Roman. Schimbarea manuală a dopurilor netezitoare la Uzina de ţevi Roman.20. Taierea platinelor calde la laminorul de platine de la Uzina Otelul roşu. Scoaterea manuală de sub virtelnita a colacilor, precum şi a balotilor de laminate în stare calda.Transportul pe sol, legarea colacilor precum şi a balotilor de laminate în stare calda la uzinele: Laminorul Brăila şi Otelul roşu din oraşul Otelu Roşu.21. Macinarea, prajirea, aglomerarea, sararea, precum şi topirea minereului sau a concentratelor de plumb. Rafinarea termica a plumbului, inclusiv cupelarea. Elaborarea aliajului plumb-calciu. Aglomerarea şi topirea concentratelor de plumb şi zinc la instalatia LS.P. de la Uzinele chimico-metalurgice Copsa Mica (exclusiv fabricarea acidului sulfuric la aceasta instalatie).Activitatea de producţie în staţiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa.Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb şi turnarea de piese din aceste aliaje în proces de fabricaţie industriala.Topirea, elaborarea şi rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului.Sudura în plumb.Obţinerea pe cale industriala a miniului de plumb, a ceruzei şi a litargei, toate operaţiile din cadrul procesului tehnologic, precum şi ambalarea acestora. Vopsirea cu vopsele pe bază de pigmenti de plumb la dublu fund al navelor.22. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la întreprinderea Acumulatorul din Bucureşti, precum şi atelierele speciale de reparaţii capitale a acumulatoarelor electrice din plumb din unităţile aparţinînd Ministerului Căilor Ferate: moara, malaxoare, pastare, uscare plăci, pregătire plăci, formare plăci, finisare plăci, îndreptat plăci, circular, montaj, asamblare, dezasamblare, plumbuire, magazii cu semifabricate din plumb, magazia de piese din plumb pentru acumulatoare, recuperarea plumbului din deşeuri tehnologice, rafinarea, topirea, alierea, turnarea şi sudura plumbului.23. Uscarea, prajirea şi distilarea minereurilor cinabrifere. Distilarea şi purificarea mercurului în proces continuu. Instalaţiile de prelucrare cu mercur a minereurilor aurifere. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. Fabricarea, condiţionarea şi ambalarea criptodinului. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa, descompunerea amalgamului şi distilarea mercurului: Incuvarea, decuvarea şi repararea redresorilor cu mercur, precum şi a regulatoarelor Dick. Fabricarea oxizilor de mercur.24. Prajirea şi aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum şi granularea cuprului.25. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz, activitatea la peletizoare, distilarea zincului în retorte, fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu şi a bioxidului de staniu.26. Fabricarea şi ambalarea în industrie a acidului cianhidric. Instalatia de fabricare a monomerului nitrilului acrilic. Fabricarea şi ambalarea fosgenului. Polimerizarea nitrilului acrilic, precum şi recuperarea sa. Fabricarea monomerului metacrilatului de metil (Stiplex).27. Cromati, bicromati, precum şi anhidrida cromica (fabricare, concentrare, purificare, rafinare şi ambalare). Fabricarea şi ambalarea pigmentilor din crom şi plumb.28. Fabricarea şi condiţionarea produselor ortanofosforice pe cale industriala.29. Gazarea în spaţii închise (mori, magazii, nave, silozuri) cu acid cianhidric, sulfura de carbon, bromur de metil, bromura de etil, cloropicrina şi hidrogen fosforat.30. Filatura de cord, celofibra şi celofan la Combinatul de fibre artificiale Brăila.31. Fabricarea xantatului de sodiu.32. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu, precum şi ambalarea, clorurii de aluminiu.33. Activitatea din leprozerii.34. Lucrări permanente sub apa la suprapresiune (scafandri şi chesonierii).35. Fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice, în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor.36. Fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii (locurile de muncă unde se executa operaţii cu explozivi de iniţiere, explozivi cu caracteristica de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă unde se executa operaţii cu explozivi aromatici la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia). Asamblarea şi dezasamblarea focoaselor, suruburilor portamorsa şi detonatoarelor (în cazul în care elementele componente sînt încărcate). Asanarea terenurilor şi a apelor de muniţii, produse pirotehnice, materiale explozive şi mine. Operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a materialelor pirotehnice. Delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.  +  Anexa 2 GRUPA II DE MUNCĂcuprinzînd locurile de muncă cu condiţii vătămătoare,grele sau periculoase1. Taierea din roci cu conţinut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor, precum şi forarea sau săparea acestor roci. Ferastruirea mecanică a rocilor, la gatere cu nisip.2. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric, ringuirea în cariere (exploatări la zi). Activitatea desfăşurată de către artificierii de suprafaţa.Cioplirea, sculptarea, precum şi slefuirea rocilor în cazul cînd aceasta activitate se desfăşoară continuu (neocazional).3. Concasarea, macinarea şi sortarea bauxitei, a minereurilor de fier şi a carburii de siliciu. Preconcasarea, concasarea, macinarea, uscarea, cernerea şi dozarea (numai operaţiile efectuate în faza uscata) la fabricarea cimentului, a produselor din portelan şi faianta, precum şi a produselor refractare. Lesierea aluminei.4. Confecţionarea de produse din materiale refractare: amestecarea şi umezirea materiilor prime, uscarea produselor refractare în vederea calcinarii, încărcarea, arderea şi descărcarea la cuptoarele camera şi circulare. Produse din ceramica bruta şi fina: încărcarea, arderea şi descărcarea cuptoarelor camera şi circulare, aşezarea, arderea şi scoaterea caramizilor, tiglelor şi cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu, desprafuirea articolelor din ceramica bruta şi fina după ardere în cuptoare. Produse din samot, din alte materiale refractare şi ceramica, uscate sau după ardere (prelucrarea prin polizare, strunjire, cioplire, gaurire). Strunjirea dopurilor şi orificiilor de la caldarile de turnare. Deşeuri refractare sau din ceramica (concasare, macinare şi sfarimare). Macinarea, arderea şi sortarea samotei refractare la Fabrica de samot Azuga.Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor, utilajelor şi podurilor de turnare, precum şi a altor instalaţii industriale asemănătoare.Confecţionarea manuală a blocurilor şi oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticlă; confecţionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului la Uzinele chimico-metalurgice Copsa Mica.5. Fabricarea caramizilor din silica la Fabrica 9 Mai Turda; atelierul de reparaţii şi confectionat modele, depozitul de materiale, laboratorul central, atelierul de metrologie.6. Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operaţiile aferente procesului tehnologic).7. Granulatoare, calcinatoare, concentratoare, racitoare, gratar şi federine la cuptoarele de clincher.Ciment şi filer: manipulare în spaţii închise.Rampa de insacuire a cimentului în fabricile de ciment.Torcretare.Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului.Tragerea manuală a varului şi a dolomitei din cuptoare verticale.Descărcarea cuptoarelor inelare de var şi dolomita.Ambalarea carbidului la fabricile de carbid.8. Fabricarea electrocorindonului (alimentarea cuptoarelor electrice, precum şi operatia de topire).9. Prepararea materiilor prime, a materialelor, a amestecului pentru sticlă şi geamuri în turnuri de amestec şi complexe de amestec, în situaţia cînd aceasta operaţie se executa fie manual, fie semimecanizat.10. Prepararea fritei, a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu conţinut de bioxid de siliciu liber; prafuirea (pudrarea cu pulberi de email a obiectelor din fonta aflate în stare incandescenta, precum şi arderea acestor obiecte, în continuare, în cuptoare.11. Talc: concasare, uscare, macinare, insamintare.12. Sortarea, spaltarea, macinarea şi cernerea micei, taierea şi lipirea placilor de mica, precum, şi slefuirea produselor electroizolante pe bază de mica, turnarea micanitelor la instalaţii turn.13. Confecţionarea garniturilor de etansare din plăci de azbest, a rondelelor pentru valturile maşinilor de tras şi laminat geam, precum şi strunjirea acestor valturi.Fabricarea ferodourilor: impregnare şi prelucrare; prelucrarea industriala a ferodourilor.Azbociment: malaxare, holendru, cernere, dozare la site, gaurirea placilor şi strunjirea mufelor şi a tuburilor din azbociment, macinarea şi malaxarea deşeurilor din azbociment, confecţionarea şi prelucrarea tuburilor din azbociment.14. Activitatea de manipulare în vrac a cerealelor în silozuri şi în interiorul navelor, precum şi manipularea în port a mărfurilor de către docheri.15. Sortarea, prepararea şi aglomerarea minereurilor: concasare, macinare, ciuruire, dozarea sarjei de aglomerat, primirea materialelor şi materiei prime la silozuri. Prajirea minereurilor de fier şi de mangan. Activitatea tehnologică la Uzina de preparatie Teliuc.Furnale: instalatia de dozare şi de încărcare a materialelor, de sarje, epurarea gazelor de furnal, preincalzitoare de aer, curăţirea canalelor, granularea şi expandarea zgurii, dezbaterea manuală a oalelor de zgura. Turnarea fontei pe banda şi în tipare, la furnale.16. Activitatea în atelierele de turnatorie pentru fonta sau oţel, cu producţie industriala continua în care nu se executa şi operaţiile de dezbatere sau de curăţire; activitatea din turnatoriile de metale neferoase, precum şi la melanjoarele de fonta din otelarii. Topirea, fabricarea şi concentrarea metalelor neferoase, fabricarea litoponului şi a oxidului de zinc.Evacuarea zgurii şi a molozului din halele de turnare a otelului, dezbaterea şi striparea lingourilor din oţel.17. Prepararea nisipurilor şi a amestecurilor de formare şi miezuire.Confecţionarea cojilor de bachelita şi a modelelor uşor fuzibile.Curăţirea cu polizorul a pieselor turnate, în ateliere separate, amplasate în afară halei curatatoriei.Sablaj umed.Polizarea, slefuirea şi lustruirea pieselor turnate din fonta la Uzina Ciocanul-Nadrag.18. Pregătirea şi încărcarea neautomata a otelului în cuptoare, pentru a fi încălzit în vederea laminarii.Încălzirea otelului în vederea laminarii în cuptoare adinci, cu propulsie, cu vatra pasitoare, rotative sau tunel; manevrarea capacelor la cuptoarele adinci. Evacuarea zgurii din cuptoarele de încălzire a otelului.Sortarea taglelor la cald, la combinatele siderurgice Resita şi Hunedoara; taierea şi refularea laminatelor la cald; îndreptarea laminatelor la cald la Uzina Otelul roşu. Laminarea metalelor neferoase la cald, la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice, la laminoarele vechi de la uzinele Laromet şi Metrom.Operaţiile de laminare de la laminoarele Bluming 1000 mm, laminoarele 650, 750, 800, laminorul de tabla groasa şi linia reversibila de la Combinatul siderurgic Resita, laminoarele de tabla subtire 1, 2 şi 3 de la Uzina Laminorul de tabla Galaţi şi laminoarele de ţevi de la Uzinele Republica, Fabrica de ţevi Roman şi laminorul de platine de la Uzina Otelul roşu. Trefilarea manuală nemecanizata la Uzina Laminorul Brăila, Uzina metalurgica Grivita, Întreprinderea Industria sirmei Cîmpia Turzii şi Întreprinderea pentru sirma, cuie, lanturi Galaţi.19. Activitatea industriala continua de forjare şi matritare la cald în atelierele de forja, dotate cu prese şi cu ciocane mecanice de cel puţin 200 kgf. Forjarea furcilor şi sapelor la Uzina Laminorul Brăila şi Uzina Vlahita; ambutizarea manuală la cald; trasul bandajelor pe rotile de material rulant; activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald.Apretarea la cald a materialului marunt de cale ferată.Activitatea industriala continua de confectionare a cazanelor şi a instalaţiilor de cupru.20. Executarea sudurilor în interior la: nave, cazane, conducte, cilindri de locomotive, stîlpi metalici inchisi, rezervoare, bazine şi alte produse asemănătoare.Craituirea electro-pneumatica (arc aer).Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operaţie executată pe piese incalzite în prealabil în vederea sudarii).21. Operaţiuni de tratament termic efectuate în plumb topit. Recoacerea în cuptoare în care se utilizează pentru protecţia suprafeţei pieselor mediu reducator de oxid de carbon. Tratarea termo-chimica a otelului.22. Decaparea cu acizi în băi cu suprafaţa totală de peste 20 mp sau în cazul în care suprafaţa produselor decapate insumeaza peste 40 mp/ora. Ameliorarea suprafeţei metalelor pe cale chimica (brunare, fosfatare, patentare, oxidare, patinare cu sulfura), în cazul în care activitatea se desfăşoară în ateliere special amenajate în acest scop şi dacă se prelucreaza piese cu o suprafaţa totală de cel puţin 5 mp/ora. Acoperiri metalice în metal topit în cazul în care suprafaţa totală a pieselor care suferă aceasta operaţie depăşeşte 20 mp/ora.Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie şi galvanoplastie) executate în instalaţii care utilizează o sursa de curent de cel puţin 300 A.23. Nituirea, craituirea, stemuirea cu ciocan pneumatic (operaţii cu caracter continuu). Curăţirea cu flacara a lingourilor, bramelor şi taglelor, precum şi curăţirea cu ciocane pneumatice a lingourilor şi a laminatelor, craituirea cu ciocane pneumatice a pieselor forjate sau laminate (operaţii cu caracter continuu).Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizează permanent aparatul manual de vibrare).24. Fasonarea, îndreptarea sau bombarea manuală cu ciocane, la rece, a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). Curăţirea prin ciocanirea în interior a cazanelor de abur şi a cazanelor de locomotiva cu aburi.Confecţionarea prin bataie la rece, la maşini automate, a următoarelor produse: cuie, agrafe, caiele, stifturi, sirma ghimpata, splinturi, tinte, suruburi, nituri, piulite, lanturi, nipluri, blindaje pentru aparataj electronic, precum şi operaţiile de refulat capul, la spite pentru roti şi danturarea pilelor; nituirea lantului Gall. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare şi pilire).Activitatea în halele industriale în care sînt instalate: suflante, turbosuflante, turbocompresoare, turbine cu abur, turbine cu gaze, precum şi exhaustoarele de la fabricile de aglomerare.25. Probe de rodaj şi control de recepţie în tancodrom, precum şi bancurile de proba şi rodaj a motoarelor de aviatie şi a motoarelor cu ardere interna de peste 2000 C.P. sau în cazul cînd se probează sau se rodeaza concomitent, motoare a căror putere totală însumată depăşeşte 2000 C.P. (activitate continua).26. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la întreprinderea Acumulatorul: încărcarea bateriilor şi a elementelor, atelierele de S.D.V., prototipuri şi mecanică de producţie, atelierele de întreţinere electrice şi mecanice, atelierele de galvanizare, de separatori, de mase plastice, metrologie, protecţie dielectrica şi lesiere; laboratoare şi spălătoria de echipament de protecţie, statia de preparare a electrolitului, statia de redresoare, centrala termica, magazia de materii prime şi de materiale.Repararea acumulatoarelor electrice din plumb.27. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare şi de turnare). Acoperiri metalice cu plumb şi aliaje de plumb prin pulverizare la cald. Turnarea plumbului în orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). Turnarea alicelor de plumb (activitate continua). Jonctionarea şi repararea cablurilor electrice şi telefonice imbracate în manta de plumb (operaţie executată în spaţiu închis).Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala).Imbracarea (decojirea) cablurilor, furtunurilor, precum şi a tuburilor în manta de plumb.Acoperiri cu plumb pe cale galvanica, precum şi prepararea şi corectarea electrolitului. Electroliza plumbului.Prepararea industriala a sapunurilor de plumb şi a stabilizatorilor pe bază de plumb, care se utilizează în industria de prelucrare a maselor plastice şi operaţiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb.Danturarea pilelor pe pat de plumb.Încercarea şi capsularea în baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice.28. Ateliere de întreţinere şi reparaţii, laboratoare, spălătorii de echipament de protecţie, activitatea de manipulari din uzinele de producere a plumbului.29. Fabricarea industriala a grundurilor (chiturilor), a vopselelor pe bază de miniu de plumb, litarga sau ceruza (pregătirea materiilor prime, malaxarea), fabricarea emailurilor transparente pe bază de plumb. Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) şi a vopselelor pe bază de miniu de plumb, litarga sau ceruza şi a emailurilor transparente pe bază de plumb (operaţii cu caracter continuu).Curăţirea cu lampa de benzina, raschetarea, curăţirea cu peria de sirma, cu dispozitive centrifugale, ciocane pneumatice şi manuale a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe construcţii navale, construcţii metalice, rezervoare, cazane, material rulant, stîlpi şi piloni pentru susţinerea reţelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio şi televiziune, poduri metalice (operaţii continue).Etilarea benzinei şi verificarea cifrei octanice la benzina etilata, în rafinarii şi baze petroliere şi controlul de calitate.Platforma de pregătire a materialelor şi încărcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticlă cu plumb.30. Extractia cadmiului ca metal însoţitor în metalurgia extractiva a zincului, cuprului şi plumbului. Valorificarea bismutului, stibiului, cadmiului şi seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. Seleniu: extragere, preparare, purificare.31. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica şi petroliera; fabricarea pigmentilor anorganici; fabricarea ultramarinului.Reducerea bicromatului în tabacarii.Cromaj dur şi cromaj decorativ executat în instalaţii amplasate în întreprinderi industriale.Fabricarea elementelor galvanice: prepararea şi presarea depolarizantului. Legarea în papusi a depolarizantului şi asamblarea, la Întreprinderea Electrobanat Timişoara.Fabricarea filierelor din carburi metalice utilizate în tragatorii de sirma şi fabricarea feritelor (operaţiile de preparare a amestecului, presarea, sinterizarea, prelucrarea finala).32. Activitatea de manipulare deschisă mercurului la fabricarea industriala a intrerupatoarelor cu mercur.Manipularea deschisă şi utilizarea mercurului la repararea, întreţinerea, etalonarea şi verificarea aparatelor de măsura şi control cu mercur. Fabricarea termometrelor cu mercur (umplerea bazinelor, întreruperea coloanei cu mercur, măsurarea şi gradarea capilarului cu coloana de mercur prin fierbere în baie de ulei, închiderea termometrelor la flacara).Întreţinerea, montarea şi exploatarea redresorilor cu mercur.Pregătirea saramurei pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. Confecţionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descărcări în gaze, a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea, pomparea, formarea), precum şi a arzatoarelor de cuart - prin lampi electrice cu descărcări în gaze înţelegindu-se lampi fluorescente tubulare, lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon), lampi cu neon şi lampi pentru heliograf.33. Distilarea şi dezasfaltarea gudroanelor petroliere. Rafinatii cu acid sulfuric în industria de prelucrare a ţiţeiului. Extractia cu bioxid de sulf în industria de prelucrare a ţiţeiului.Calcinarea cocsului de petrol, sortarea şi manipularea acestuia. Fabricarea, recuperarea şi distilarea acizilor naftenici şi crezilici, precum şi fabricarea naftenatilor metalici. Activitatea permanenta de revizuire a instalaţiilor din rafinariile de produse petroliere, precum şi curăţirea în interior a cisternelor, rezervoarelor, tancurilor şi instalaţiilor utilizate la depozitarea, transportul şi prelucrarea produselor petroliere.34. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare, manipularea mangalului, fabricarea şi ambalarea acidului pirolignos, a acidului acetic, a acetonei, fabricarea creolinei, crezoiului şi fozocrezolului, manipularea şi evacuarea smoalei din bazine la secţia de la Vasiova. Formarea şi arderea bocselor la fabricarea mangalului. Creuzotarea stilpilor din lemn, a diblurilor din lemn pentru traverse din beton şi a traverselor din lemn.35. Curăţirea tevilor de fum, a canalelor de fum şi a cenusarelor de la locomotivele cu aburi (activitate continua). Curăţirea coşurilor industriale şi a canalelor de fum (activitate continua). Gudronarea tuburilor din fonta şi a accesoriilor acestora, gudronarea fringhiilor, odgoanelor, garniturilor din cinepa. Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice, prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta şi lianti bituminosi. Cocserie: pregătirea materialelor de sarja, brichetarea cocsului, curăţirea canalelor şi a decantoarelor.Fabricarea electrozilor siderurgici, a electrozilor pentru arc voltaic, a anozilor precopti pentru electroliza aluminiului, a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic şi a electrozilor pentru elemente galvanice, următoarele operaţiuni: degazeificarea cocsului şi a antracitului; prepararea materiei prime (concasare, sortare, topirea smoalei şi a gudronului, malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei pentru electrozi, presarea şi valtuirea produselor carbunoase), descărcarea cuptoarelor de coacere, de grafitare şi de coacere- grafitare unificata. Finisarea electrozilor siderurgici prin strunjire şi acoperirea lor cu un strat de gudron.Taierea, rectificarea, slefuirea şi ascutirea electrozilor.Fabricarea periilor colectoare pentru maşini electrice: prepararea materiei prime, presarea, coacerea, finisarea şi prelucrarea.Fabricarea negrului de fum: granularea, ambalarea, dezambalarea industriala şi manipularea.Fluidizarea lignitului.36. Instalaţii de prelucrare a nisipului bituminos, precum şi de fabricare a bitumului.Prepararea mixturii asfaltice, staţiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime, dozarea materiei prime, topirea bitumului şi evacuarea asfaltuluiTopirea şi turbinarea bitumului, a smoalei şi a soluţiei de izolare de bitum (operaţii efectuate în spaţii închise, precum şi executarea de izolaţii cu bitum şi soluţii de bitum, în spaţii închise şi bazine descoperite).Bituminarea prin pulverizare, bituminarea prin imersie, pensulare şi turnare. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. Fabricarea cartonului asfaltat şi a pînzei asfaltate.Fabricarea brichetelor din cărbune, inclusiv manipularea şi insilozarea, precum şi deshidratarea carbunilor.37. Instalaţii de fabricare pentru: benzen, toluen, xilen, divinilbenzen, izopropilbenzen, butadiena, monoclorbenzen, diclorbenzen, triclorbenzen, toluen clorurat, hexaclorciclohexan, detoxan, tetraclorura de carbon, tricloretilena şi tetracloretan, polimerizarea butadienei cu alfametilstiren, obţinerea fenolului şi a acetonei din izopropilbenzen. Degresarea chimica cu solventi organici clorurati. Extractii cu benzen, toluen, xilen.38. Fabricarea şi ambalarea clorului lichid, precum şi a următoarelor produse: bioxid de clor, clorura de var, hipoclorit, acid clorhidric, acid clorsulfonic, acid monocloracetic, acid diclorfenoxiacetic, aldotox, dibutox: fabricare, condiţionare, ambalare. Fabricarea, condiţionarea şi ambalarea insecticidelor şi a ierbicidelor clorurate.Paragel şi aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operaţiile aferente procesului tehnologic). Cloroform şi cloropicrina: fabricare (toate operaţiile aferente procesului tehnologic), infiolare şi imbuteliere.39. Prepararea, ambalarea şi utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc şi solventi aromatici sau clorurati. Confectionare articolelor din cauciuc prin inmuiere în soluţie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. Impregnarea şi gumarea cu soluţie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati.Fabricarea cernelurilor poligrafice, a pastei de carbon, a pastei indigo, inclusiv impregnarea.40. Instalatia de fabricare a acidului azotic. Prepararea acizilor sulfonitrici, denitrarea şi concentrarea acidului sulfuric. Instalatia de fabricare a nitro şi amino derivatilor, inclusiv a hidrazinei, precum şi separarea de izomeri şi manipularea şi prelucrarea nitro şi amino derivatilor. Antioxidanti PBN: fabricare (toate operaţiile aferente procesului tehnologic). Instalaţiile de fabricare a sulfamidei şi a sulfatiazolului.Operaţiile de sinteza fina la Fabrica Terapia Cluj. Instalaţiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici, a colorantilor organici şi a pigmentilor organici. Uscarea, condiţionarea, finisarea şi ambalarea colorantilor şi a pigmentilor organici. Activitatea la halda de slam de la Întreprinderea Colorom Codlea, activitatea permanenta la prepararea pastelor, soluţiilor chimice şi a amestecurilor de coloranti pentru vopsit şi imprimat textile şi tricotaje.41. Obţinerea gazului de gazogen. Fabricarea formaldehidei şi a paraformaldehidei.Instalaţiile de fabricare a acidului formic, a formiatului de sodiu şi a acidului oxalic. Instalatia de fabricare a produsului ampora.42. Fabricarea fenolului prin procedeul cu fuziune alcalina.43. Fabricarea medicamentelor de sinteza, organice şi anorganice: operaţiile de biosinteza, carboxilari, clorosulfonari, condensari de substanţe organice, diazotari, nitrari, nitrozari, amidari, acetilari, sulfonari, sulfoclorurari şi reduceri. Sinteza substanţelor odorante la Fabrica Macul roşu Bucureşti.44. Fabricarea şi condiţionarea rasinilor sintetice: epoxidice, fenolformaldehidice, ureo-formaldehidice, melaminoformaldehidice, nitrocelulozice, precum şi schimbatorii de ioni. Fabricarea lacurilor, vopselelor, emailurilor sau grundurilor pe bază de nitroceluloza şi rasini sintetice, precum şi utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire. Impregnarea bobinelor sau a maşinilor electrice, presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice.Impregnarea hirtiei, a pînzei, a tocaturii de cîrpe, a tesaturilor din sticlă şi din mătase, a cilindrilor, cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici. (lacuri epoxidice, fenolformaldehidice, gliftalice, melaminoformaldehidice, nitrocelulozice, ureo-formaldehidice şi polimerizarea rasinilor respective), emailarea conductorilor electrici cu lacuri şi rasini sintetice. Fabricarea tanantilor sintetici.45. Fabricarea sulfurii de carbon, precum şi fabricarea viscozei: xantogenare, dizolvare, maturatie, filatura de mătase artificiala, spălătoria şi uscătoria de bobine, baia de acid sulfuric, statia de epurare a apelor industriale reziduale.46. Anhidrida ftalica şi ftalati: fabricare.47. Fabricarea acidului sulfuric (activitatea la cuptoarele de ardere a piritei, la turnuri, la camerele de plumb); fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei în cuptoarele de la unităţile producătoare de celuloza. Lichefierea şi îmbutelierea bioxidului de sulf; bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. Decuprarea cenusii de pirita; decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric; granularea cementului de cupru.48. Fabricarea acidului fosforic, a superfosfatului, a tripolifosfatului, a acidului fluorhidric, precum şi a fluorurilor. Fabricarea fosfurii de zinc. Electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor; asamblare anozi şi catozi, turnare aluminiu.49. Curăţirea canalelor de la unităţile de celuloza. Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. Prepararea lesiilor sulfat de fierbere a celulozei. Concentrarea, recuperarea şi preincalzirea soluţiilor de fierbere a celulozei. Fierberea celulozei sulfat, sulfit şi sulfit neutru de sodiu. Spalarea celulozei în difuzoare la fabrica Reconstructia din Piatra-Neamt. Prepararea soluţiilor de clorura de var şi prealbirea şi albirea pastei de cirpa şi celuloza în unităţile de celuloza şi hirtie. Prepararea sulfatului de aluminiu şi a cleiului de colofoniu la unităţile de producţie de hirtie.50. Producerea şi utilizarea acetoncianhidrinei şi a cianurii de viniliden. Instalatia de cianurare a minereurilor, staţii de cercetare pentru prepararea soluţiilor cu reactivi pentru cianurare. Producerea şi ambalarea cianurilor. Staţii de epurare a apelor reziduale la fabricarea acidului cianhidric.51. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare, evaporare, topire şi încărcarea topiturii.52. Dozarea manuală a antioxidantilor, a acceleratorilor şi a agenţilor de vulcanizare, prepararea amestecurilor prime de cauciuc în malaxoare.53. Protecţia anticoroziva a utilajelor şi a instalaţiilor tehnologice, precum şi executarea izolatiilor şi a pardoselilor anticorozive.54. Metalizarea cu nichelcarbonil.55. Instalatia de fabricare a etilbenzenului.56. Policlorura de vinil: fabricarea monomerului, concentrare, purificare, polimerizare. Fabricarea perclorvinilului, precum şi a acetatului şi poliacetatului de vinil.Polietilena, oxid de etilenă, modificatori: fabricare, omogenizare, instalaţii de compundare. Fabricare de alfametilstiren. Fabricarea carbonatului de etilenă.57. Sulfura de sodiu: fabricare industriala.58. Produse narcotice, morfina şi derivatii săi a fabricare, manipulare şi ambalare industriala. Alcaloizi şi glucosizi puri şi semipuri: fabricare. Atropina şi derivatii săi: fabricare. Extracte şi tincturi de aconit, beladona, opiu, stricnina, veratrina: fabricare.Plante medicinale (aconit, beladona, chelidonium, colhicum, digitala, papaveris, sarothamnius, scapolia, stramonium veratrium, convalaria, hiosciamus, adonidis, secalae-cornutum), precum şi cantarida: condiţionare, tocare, macinare, pulverizare, tabletare, ambalare.59. Încărcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. Alimentarea, reglarea şi conducerea focului la cuptoarele de topit sticlă. Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini automate. Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini semiautomate sau la prese. Instalatia Fourcault şi instalatia de geam laminat continuu şi discontinuu, pînă la faza de recoacere a geamului laminat inclusiv. Instalatia de geam turnat şi plăcuţe turnate din sticlă. Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare, precum şi prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile şi a cuartului.60. Industria poligrafica: topitoria de aliaj tipografic; corodare, prin procedee chimice, retus şi montaj pentru tipar plan şi tipar adinc; turnat litere şi material de cules; turnat text după program; stereotipie; imprimare şi lacuire; culegere mecanică; culegere manuală a literelor.61. Activitatea prestată la locurile de muncă cu mediu radioactiv din unităţile nucleare de gradul III şi IV stabilite de Comitetul pentru Energia Nucleara.62. Activitatea continua de curăţire şi de reparare a utilajelor şi a instalaţiilor tehnologice, precum şi a recipienţilor, care se utilizează la fabricarea, prepararea, transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua).63. Munca în subteran la extractia sarii. Executarea de drenuri cu adîncimea de peste 8 m (activitate continua).64. Spitale şi secţii cu profil de boli contagioase (personalul medico-sanitar şi de îngrijire). Unităţi, secţii, servicii şi dispensare de tuberculoza pulmonara deschisă. Unităţi şi secţii cu bolnavi cronici irecuperabili (personal medico-sanitar şi de îngrijire).Unităţi de neuropsihiatrie şi de psihiatrie cu paturi (personalul medico-sanitar şi de îngrijire). Laboratoare de microbiologie, virusologie, parazitologie, anatomie patologica, morgi, prosecturi. Activitatea prestată efectiv în laboratoare de cercetare şi de producţie de seruri, vaccinuri şi antigene, în care se lucrează cu tulpini virulente sau cu toxicogeneza activa de: ciuma, holera, febra galbena, variola, rickettsioza, encefalita, meloidoza, botulism, bruceloza, toxoplasmoza, histoplasmoza, morva, tularemie şi leptospiroza. Personalul sanitar-veterinar şi de îngrijire cu activitate permanenta în centrele de izolare brucelica. Produse hormonale: fabricare pe bază de extracte; medicamente pe bază de extracte opoterapice: fabricare.65. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri şi laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni, din laboratoarele de diagnostic şi control, din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave; sacrificarea animalelor bolnave. Ecarisajele industriale (activitatea în sectoarele de jupuire, autopsie, tabacarie, sapunarie). Fabricarea fainei din singe, oase, carne, peste. Fabricarea cleiului din oase şi piele, a gelatinei şi a spodiumului. Manevrarea manuală şi prelucrarea pieilor în stare umeda pînă la uscarea lor în tabacarii şi argasitorii; manipularea razaturilor carne-var.66. Vidanjarea manuală. Curăţirea canalelor subterane (angajaţii care lucrează în interior). Desprafuirea, sortarea, manipularea, tocarea şi destramarea cirpelor şi zdrentelor nedezinfectate şi fierberea cirpelor în unităţile de celuloza.67. Dispecer energetic naţional (personalul operativ de tura).68. Operatorii de la conducerea circulaţiei trenurilor la regulatoarele de secţie şi la instalaţiile de bloc dispecer de linie. Activitatea personalului de tracţiune pe locomotive şi automotoare la drum, sau la manevra în staţii tehnice, din cadrul Ministerului Căilor Ferate.69. Sala maşinilor (cazanelor şi motoarelor) de pe nave oceanice, maritime şi fluviale.70. Exploatarea maşinilor grele de cale: Matissa, Plasser şi altele de acelaşi tip, care executa operaţii complexe de burare şi ciuruire a balastului în cadrul lucrărilor de reparatie a liniei de cale ferată.71. Exploatarea (fochiştii), întreţinerea şi repararea cazanelor şi a instalaţiilor auxiliare din centralele electrice din sistemul electroenergetic naţional. Sala cazanelor Loffler din centralele electrice şi de termoficare.72. Pescuitul maritim şi oceanic cu nave şi ambarcatiuni.73. Forajul sondelor de ţiţei, gaze şi alte substanţe minerale (sondorii şefi, ajutorii sondorilor şefi, podarii şi sondorii, cu excepţia celor de la forajul cu sondeze). Intervenţii la sondele de ţiţei şi gaze (sondorii şefi, ajutorii sondorilor şefi, podarii şi sondorii).74. Tratarea termica a lemnului în vederea curbarii, curbarea pieselor din lemn şi uscarea pieselor curbate.75. Lucrări de manipulare şi stivuire în sălile de congelare şi camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10eC.76. Fabricarea muniţiilor, a elementelor de muniţii şi a produselor pirotehnice (locurile de muncă unde se executa operaţii explozivi deflagranti şi cu explozivi a căror caracteristica de sensibilitate este mica). Asamblarea şi dezasamblarea muniţiilor în şi din elemente componente încărcate, precum şi a elementelor de muniţii (cu excepţia focoaselor, suruburilor portamorsa şi a detonatoarelor prevăzute la grupa I).Fabricarea muniţiilor de manevra, de festivitati şi de lovituri hidraulice. Operaţii de manipulare, depozitare, întreţinere şi reparare a muniţiilor şi elementelor de muniţii, explozivilor, pulberilor şi produselor pirotehnice în depozitele de muniţii şi atelierele organizate în acest scop.Recepţia prin trageri a armamentului după executarea reparaţiilor capitale, executarea experimentarilor şi recepţiei prin trageri a armamentului, precum şi executarea tragerilor de reglaj în poligoane specializate şi de experienta. Reparaţia şi întreţinerea instalaţiilor de catapultare. Ermetizari de cabine de avioane cu reactie.Explozivi minieri: analiza, încercare, manipulare, cercetări tehnice miniere. Analize fizico-chimice ale explozivilor, pulberilor şi produselor pirotehnice în laboratoare organizate în acest scop. Experimentarea, recepţia şi verificarea explozivilor, pulberilor, muniţiilor şi elementelor de muniţii încărcate, precum şi a produselor pirotehnice. Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militară.────────────────