DECRET nr. 971 din 23 octombrie 1968pentru modificarea unor articole din Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 132 din 23 octombrie 1968  EXPUNERE DE MOTIVELa baza elaborării Decretului nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară au fost avute în vedere principiile Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară.În scopul punerii de acord a legislaţiei de pensii militare cu unele modificări aduse legislaţiei de pensii din cadrul asigurărilor sociale de stat, precum şi cu alte prevederi ale acesteia, s-a adoptat alăturatul decret pentru modificarea Decretului nr. 141/1967.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul IArticolele 5, 6, 8, 10, 16, 17, 21, 30, 31, 40, 42, 44, 45, 49, 56, 64 şi 65 din Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 19 din 7 martie 1967, se modifica după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Pentru stabilirea cuantumului pensiei se iau în considerare, după felul pensiei, următoarele elemente: a) vechimea în serviciu; b) solda lunară; c) gradul de invaliditate şi cauza care a provocat invaliditatea; d) condiţiile în care s-a desfăşurat activitatea".2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) După condiţiile în care şi-au desfăşurat activitatea, militarii beneficiază de următoarele sporuri de vechime în serviciu: a) un spor egal cu timpul servit ca militar în unităţi ce fac parte din compunerea armatei operative în timp de război. Acelaşi spor se va putea acorda şi pentru unele activităţi care impun militarilor eforturi deosebite; b) un spor egal cu jumătate sau un sfert din timpul servit ca militar în unele activităţi sau locuri cu condiţii deosebite de muncă. (2) Perioadele de război pentru care se acordă spor de vechime în serviciu se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri. De asemenea, prin hotărîre a Consiliului de Miniştri se vor fixa criteriile pe baza cărora Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliul Securităţii Statului, împreună cu Ministerul Muncii, vor stabili activităţile sau locurile de muncă ce dau dreptul la sporuri de vechime în serviciu. (3) Vechimea în munca ca angajat se va lua în considerare cu sporurile corespunzătoare, potrivit legii privind pensiile de asigurări sociale de stat".3. Alineatul 1 al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Pensia de serviciu pentru 25 ani vechime în serviciu se stabileşte în procente din solda lunară, după cum urmează:"
    Solda lunară (lei)Pensia în procente din solda lunarăCuantumul minim al pensiei (lei)
    pînă la     80085-
    de la801-90080680
    de la901-120075720
    de la1201-160070900
    de la1601-2000651120
    de la2001-2500601300
    de la2501-3000551500
    peste     3000501650
  4. Alineatul 3 al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(3) Pentru fiecare an de vechime în serviciu peste vechimea de 25 ani se acordă un procent suplimentar de 0,5 la suta aplicat la solda lunară".5. După alineatul 1 al articolului 10 se introduce un nou alineat, numerotat alineatul 2, cu următorul cuprins:"(2) Militarii care la data iesirii din cadrele permanente au cel puţin 10 ani efectivi în serviciu ca militar au drept la pensie de serviciu după împlinirea virstei de 62 ani".6. Alineatul 2 al articolului 10 devine alineatul 3.7. Articolul 16 litera "a" va avea următorul cuprins:"a) pentru gradul I de invaliditate:"
    Solda lunară (lei)Pensia în procente din solda lunarăCuantumul minim al pensiei (lei)
    pînă la     100095-
    de la1001-110090950
    de la1101-120085990
    de la1201-1600801020
    de la1601-2000751280
    de la2001-250A701500
    de la2501-3000651750
    peste     3000601950
  8. Articolul 17 litera "a" va avea următorul cuprins:"a) pentru gradul I de invaliditate:"
    Solda lunară (lei)Pensia în procente de bază din solda lunarăCuantumul minim al pensiei la procentul de bază (lei)
    pînă la     80060-
    de la801-90055480
    de la901-120050495
    de la1201-160045600
    de la1601-200040720
    de la2001-250035800
    de la2501-300030875
    peste     300025900
  "Pentru fiecare an, pînă la vechimea în serviciu de 25 ani, se acordă un procent suplimentar de 1 la suta din solda lunară; pentru fiecare an care depăşeşte aceasta vechime, se acordă un procent suplimentar de 0,5 la suta din solda lunară."9. Alineatul 1 al articolului 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Invalizii de gradul I, care la data iesirii din cadrele permanente au vechimea în serviciu de cel puţin 20 ani, au dreptul la cuantumul pensiei de serviciu".10. Articolul 30 se abroga.11. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Solda care se ia ca baza de calcul la stabilirea pensiei este media soldelor lunare din 5 ani de serviciu consecutivi în cadrele permanente, la alegerea militarului, din ultimii 15 ani premergatori iesirii din cadrele permanente. (2) La media soldelor lunare prevăzute de alineatul 1 se va lua în calcul solda gradului pe care îl are militarul la data iesirii din cadrele permanente, potrivit salarizarii în vigoare la acea data. (3) Pilotii de pe avioanele supersonice care au servit 15 ani efectivi ca personal navigant de aviatie îşi pot alege, pentru calculul mediei soldelor lunare, 5 ani de serviciu consecutivi din ultimii 20 ani premergatori iesirii din cadrele permanente. (4) Dacă în ultimii 15 ani, respectiv 20 ani, prevăzuţi la alineatele precedente, militarul a servit mai puţin de 5 ani în cadrele permanente, baza de calcul a pensiei este media soldelor lunare din perioada efectiv servita. (5) În solda lunară care se ia ca baza de calcul la stabilirea pensiei se cuprind orice sume care se includ, potrivit dispoziţiilor legale, în aceasta solda".12. Alineatul 3 al articolului 40 va avea următorul cuprins:"(3) Recalcularea pensiei militare în situaţia prevăzută la alineatul 1 se poate face numai o singură dată şi numai după împlinirea virstei de 60 ani bărbaţii, respectiv 55 ani femeile. Urmaşii acestora, cu drept la pensie de urmaş, pot cere recalcularea pensiei chiar dacă titularul la data decesului nu a împlinit aceste virste".13. Alineatul 4 al articolului 40 va avea următorul cuprins:"(4) Celor care au ieşit din cadrele permanente pînă la 1 ianuarie 1967 li se acordă un procent suplimentar de 1 la suta din solda care a stat la baza calculului pensiei pentru fiecare an de muncă efectuat după data iesirii din cadrele permanente, iar celor care au ieşit din cadrele permanente după 1 ianuarie 1967 li se acordă un procent suplimentar de 0,5 la suta din solda care a stat la baza calculului pensiei pentru fiecare an de muncă efectuat după data iesirii din cadrele permanente".14. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Pensionării militari cu pensie de serviciu, precum şi cei cu pensii acordate prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri şi ale altor organe competente, iesiti din cadrele permanente pînă la 1 ianuarie 1967, vor primi, pe timpul cît sînt încadraţi în munca - pînă la împlinirea virstei de 62 ani - pe lîngă salariu, şi 50 la suta din pensie, dar nu mai puţin decît pensia primită în luna decembrie 1966. (2) Pensionării militari cu pensie de serviciu, precum şi cei cu pensii acordate prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri şi ale altor organe competente, iesiti din cadrele permanente după 1 ianuarie 1967, vor primi, pe timpul cît sînt încadraţi în munca - pînă la împlinirea virstei de 62 ani - pe lîngă salariu, şi 50 la suta din pensie, dar nu mai puţin de 500 lei. (3) Pensionarilor militari cu pensie de serviciu, precum şi celor cu pensii acordate prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri şi ale altor organe competente, li se aplică, după împlinirea virstei de 62 ani, dispoziţiile Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, referitoare la menţinerea şi încadrarea în munca, cumulul pensiei cu salariul şi desfacerea contractului de muncă".15. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Pensionării de invaliditate de gradul III vor primi, pe timpul cît sînt angajaţi, pe lîngă salariu, şi pensia în întregime, fără ca acestea împreună să poată depăşi nivelul soldei actualizate care a stat la baza calculului pensiei. (2) În cazul în care salariul tarifar împreună cu pensia, ori numai salariul tarifar, depăşesc nivelul soldei actualizate care a stat la baza calculului pensiei, pensia se reduce sau plata pensiei se suspenda, după caz. (3) Pensionării de invaliditate de gradul I şi II, care au recomandarea comisiilor de expertiza medico-militară pentru prestarea unei activităţi cu caracter reconfortant, vor primi pe timpul cît sînt încadraţi în munca salariul şi pensia în întregime".16. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Plata pensiei şi a celorlalte drepturi aferente se suspenda pe timpul cît pensionarul: a) îşi stabileşte domiciliul pe teritoriul altei tari; b) executa o pedeapsă privativă de libertate; c) lucrează în baza unui contract de muncă, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 42, 43 şi 44; d) exercita o profesie sau o meserie pe cont propriu. (2) De asemenea, dacă soţul supravieţuitor, pensionar urmaş, s-a recăsătorit, plata pensiei se suspenda pe tot timpul cît durează noua căsătorie, cu excepţia situaţiilor în care persoana cu care s-a recăsătorit este, la rindul ei, pensionar urmaş sau pensionar de invaliditate, nu este încadrată în munca sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu. (3) Membrii de familie ai pensionarilor aflaţi în situaţia prevăzută la alineatul 1 litera b), care îndeplinesc condiţiile pentru a primi pensie de urmaş, au drept la pensia care li s-ar fi cuvenit în aceasta calitate pe tot timpul suspendării plăţii drepturilor susţinătorilor. (4) Pensionarilor militari, rechemati în cadrele permanente, li se anulează dreptul la pensia acordată".17. Alineatul 2 al articolului 49 va avea următorul cuprins:"(2) Nimeni nu poate primi decît o singura pensie, indiferent de fondul din care aceasta este plătită ori de legea în care este prevăzut dreptul la pensie, cu excepţia copiilor orfani ai căror părinţi decedati au lucrat în sectoare cu case de pensii diferite şi care vor primi pensie de urmaş în condiţiile legii de la ambele sectoare. De asemenea, în cazul în care o persoană ce are dreptul la pensie militară, a lucrat o perioadă ca membru în cooperativele agricole de producţie va putea primi, pe lîngă pensia militară, şi pensia de la sectorul cooperaţiei agricole de producţie pentru perioada cît a lucrat în acel sector".18. Alineatul 4 al articolului 56 va avea următorul cuprins:"(4) Prevederile art. 9 se aplică femeilor care au la data iesirii din cadrele permanente 20 ani efectivi în serviciu, din care 10 ani efectivi ca militar, iar vîrsta prevăzută la art. 10 alin. 2, 41 şi 42 este de 57 ani. La acordarea procentelor suplimentare prevăzute de art. 17 lit. a), fraza de sub tabel, pentru femei se are în vedere o vechime în serviciu de 20 ani".19. Articolul 64 va avea următorul cuprins:"Art. 64. - Pensia stabilită pe baza unei decizii rămasă definitivă nu poate fi anulată decît în situaţiile prevăzute la art. 45 alin. 4 şi art. 48, şi nici revocată".20. Alineatul 2 al articolului 65 se abroga.
   +  Articolul IISumele plătite în plus, cu titlu de pensie sau alte drepturi aferente, pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret, cu excepţia celor care au fost urmarea unor infracţiuni, nu se mai urmăresc.  +  Articolul III (1) Pensionării militari cu pensie de serviciu care au beneficiat pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret de recalcularea pensiei prin adăugarea vechimii în munca efectuată după ieşirea din cadrele permanente, mai pot cere o singură dată recalcularea pensiei în condiţiile art. 40 alin. 3. (2) Pensionării de invaliditate, înscrişi la pensie pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret, care primesc cuantumul pensiei de serviciu, vor beneficia în continuare de acest cuantum şi în cazul schimbării gradului de invaliditate, cu excepţia celor ce sînt trecuţi în gradul III şi care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea pensiei de serviciu sau care, deşi îndeplinesc aceste condiţii, sînt revizuibili.  +  Articolul IV (1) Ofiţerii şi subofiterii din fosta Direcţie generală a serviciului muncii, care pînă la data de 1 ianuarie 1967 indeplineau condiţiile de pensionare prevăzute de Decretul nr. 293/1959, precum şi cei care la data desfiinţării acelei direcţii generale aveau cel puţin 20 ani vechime în serviciu, au drept la pensie militară. (2) Cei care pînă la data de 1 ianuarie 1967 nu au îndeplinit condiţiile de pensionare prevăzute de Decretul nr. 293/1959 vor beneficia de pensie militară numai dacă îndeplinesc condiţiile de pensionare prevăzute de Decretul nr. 141/1967. (3) Urmaşii celor prevăzuţi la alineatele 1 şi 2 beneficiază de pensie în condiţiile menţionate de Capitolul IV din Decretul nr. 141/1967. (4) Dispoziţiile referitoare la stabilirea cuantumului pensiei, transformarea şi recalcularea pensiei, cumulul pensiei cu salariul, suspendarea şi pierderea dreptului la pensie, prevăzute de Decretul nr. 141/1967, se aplică în mod corespunzător şi celor care se vor pensiona în condiţiile alin. 1, 2 şi 3. (5) Decretul nr. 650/1967 privind drepturile de pensie ale unor ofiţeri şi subofiteri din fosta Direcţie generală a serviciului muncii se abroga.  +  Articolul VDenumirile "ministrul afacerilor interne" şi "Ministerul Afacerilor Interne" folosite în cuprinsul Decretului nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară, cu modificările aduse prin prezentul decret, se completează, după caz, cu acelea de "preşedintele Consiliului Securităţii Statului" şi "Consiliul Securităţii Statului".  +  Articolul VI (1) Prevederile art. I pct. 14, 15 şi 16 se aplică cu începere de la 1 februarie 1969. (2) Cererile de pensie, cu toate actele necesare, precum şi contestaţiile introduse pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret şi nerezolvate pînă la această dată, vor fi soluţionate după normele legale existente la data introducerii acestora.  +  Articolul VIIDecretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară, cu modificările aduse prin prezentul decret, se va republica, dîndu-se o noua numerotare articolelor.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCUBucureşti, 23 octombrie 1968.Nr. 971.────────────