HOTĂRÂRE nr. 977 din 22 august 2003privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 27 august 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Persoanele fizice cu domiciliul în România, cu excepţia celor care declara pe propria răspundere că nu deţin receptoare radio, au obligaţia sa plătească o taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune.  +  Articolul 2 (1) Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteşte pe familie. Prin familie, în înţelesul prezentei hotărâri, se înţelege: soţul, sotia, copiii, precum şi orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun şi gospodăresc împreună. (2) Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteşte şi de către persoanele fizice care locuiesc singure.  +  Articolul 3 (1) Persoanele juridice cu sediul în România, care se încadrează în categoria microintreprinderilor potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările ulterioare, au obligaţia sa plătească pentru sediul social o taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune. (2) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele şi celelalte subunitati ale lor fără personalitate juridică şi sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine, au obligaţia sa plătească o taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune.  +  Articolul 4Cuantumurile lunare ale taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, pe categorii de plătitori, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Capitolul II Încasarea taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune  +  Articolul 5 (1) Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se va incasa de la plătitorii acesteia, prevăzuţi la art. 1 şi 3, de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. prin filialele sale, în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate. (2) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (1), precum şi persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (2), care îşi asigura pe cont propriu energia electrica şi nu au contract de furnizare a energiei electrice, vor plati taxa direct Societăţii Române de Radiodifuziune. (3) Condiţiile de prestare a serviciilor prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin contractul de mandat.  +  Articolul 6 (1) Pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune plătitorii plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere. (2) Penalităţile se determina în conformitate cu metodologia de calcul a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. pentru întârzierea la plata a facturii de energie electrica.  +  Articolul 7Sunt scutite de plată taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune: familiile şi persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, persoanele fizice abonate la reţele de radioamplificare, azilurile de bătrâni, unităţile sanitare de stat, unităţile militare, unităţile de învăţământ de stat (unităţi de învăţământ superior, şcoli, grădiniţe), căminele de copii şi creşele de stat, pensionării proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariaţii şi pensionării Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale.  +  Articolul 8 (1) Fapta persoanei fizice care declara în mod eronat că nu deţine receptoare radio constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 1 din anexa, pe o perioadă de 1 an. (2) Fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) sau fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2), inclusiv a filialelor, a sucursalelor sau a altor subunitati ale acesteia, de a nu plati taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 2, 3 sau 4 din anexa, pe o perioadă de 1 an.  +  Capitolul III Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 9Categoriile de plătitori prevăzuţi de prezenta hotărâre achită taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune în cuantumurile stabilite în anexa, începând cu luna august 2003.  +  Articolul 10Din sumele încasate de la persoanele fizice şi de la cele juridice Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor va fi virat integral în contul Societăţii Române de Radiodifuziune, la termenele şi în condiţiile stabilite prin contractul de mandat, care va cuprinde, pe lângă nivelul comisionului, şi modalităţile de încasare şi urmărire a creanţelor restante.  +  Articolul 11Societatea Română de Radiodifuziune poate emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 186/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 28 februarie 2003, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Directorul general al Societăţii Românede Radiodifuziune,Dragos SeuleanuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 22 august 2003.Nr. 977.  +  AnexăCUANTUMUL LUNARal taxei pentru serviciul public de radiodifuziuneşi categoriile de plătitori
    Nr. crt.Denumirea categoriilor de plătitoriCuantumul lunar al taxei pentru serviciul public de radiodifuziune
    1.Persoane fizice25.000 lei
    2.Persoane juridice care nu au salariaţi25.000 lei
    3.Persoane juridice care intră sub incidenţa dispoziţiilor Ordonanţei Guvernuluinr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările ulterioare100.000 lei
    4.Persoane juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele şi celelalte subunităţi ale lor fără personalitate juridică, altele decât cele prevăzute la pct. 2 şi 3, sucursalele sau reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine300.000 lei
  -------