DECRET nr. 535 din 23 iunie 1966privind dreptul la pensie al membrilor cooperativelor agricole de producţie*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 38 din 24 iunie 1966    ___________ Notă *) Acest decret a devenit Legea nr. 22/1966.EXPUNERE DE MOTIVEPe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Roman, Plenara Comitetului Central al Partidului din 11-12 noiembrie 1965 a stabilit un ansamblu de măsuri privind îmbunătăţirea conducerii şi planificarii agriculturii. Printre măsurile preconizate se numara şi acelea cu privire la organizarea unui sistem unitar de pensionare a taranilor cooperatori.Pe aceasta linie s-a elaborat statutul Casei de pensii a membrilor cooperativelor agricole de producţie, care a fost adoptat de Congresul cooperativelor agricole de producţie. Acesta sintetizeaza principiile potrivit cărora se rezolva, pentru prima data în ţara noastră, aceasta problema cu profunde semnificatii sociale - pensionarea taranilor.Statutul Casei de pensii a membrilor cooperativelor agricole de producţie s-a întocmit în urma unei profunde analize social-economice a satului cooperatist, ajungindu-se la concluzia ca modul cel mai indicat pentru asigurarea existenţei batrinilor, invalizilor şi orfanilor din cooperativele agricole, este sistemul mixt de pensionare: în bani şi în natură.Fondul de pensionare se formează prin contribuţia cooperativelor agricole de producţie şi a membrilor acestora, în proportiile stabilite de statut.Pentru realizarea sistemului unitar de pensionare, statutul prevede înfiinţarea Casei de pensii a membrilor cooperativelor agricole de producţie, ce va funcţiona în cadrul Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie.La regiuni, raioane şi unele oraşe, vor funcţiona filiale ale Casei de pensii, în cadrul uniunilor cooperativelor agricole de producţie respective.În afară principiilor cu caracter propriu pe care le cuprinde statutul Casei de pensii, mai sînt necesare, pentru a se putea introduce sistemul de pensionare al membrilor cooperativelor agricole de producţie, şi unele reglementări pe linie de stat.Acestea se referă la recunoaşterea ca persoana juridică a Casei de pensii şi a filialelor ei, la unele probleme cu caracter financiar privind păstrarea fondurilor de pensii şi fructificarea sumelor depuse la Banca Naţionala a Republicii Socialiste România, precum şi la criteriile şi condiţiile de încadrare în gradele de invaliditate, cu acordul Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale.De asemenea, s-a apreciat ca este necesar ca unele norme prevăzute în legislaţia în vigoare pentru pensiile din sectorul de stat, să fie aplicate în mod corespunzător şi pentru pensiile membrilor cooperativelor agricole de producţie.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Membrii cooperativelor agricole de producţie au dreptul la pensie de batrinete şi la pensie de invaliditate. Au de asemenea dreptul la pensie copiii membrilor cooperativelor agricole de producţie, orfani de ambii părinţi.Dreptul la pensie prevăzut de alineatul precedent se realizează prin Casa de pensii a membrilor cooperativelor agricole de producţie şi prin filialele acesteia, în conformitate cu statutul Casei de pensii.Casa de pensii a membrilor cooperativelor agricole de producţie, precum şi filialele ei, sînt persoane juridice.  +  Articolul 2Pensiile se stabilesc şi se plătesc în condiţiile prevăzute de statutul Casei de pensii şi în regulamentul sau de aplicare, aprobate de către Consiliul Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie.Prin acelaşi regulament se stabileşte şi procedura privind contestarea şi revizuirea deciziilor de pensionare.  +  Articolul 3Sumele necesare acoperirii plăţii pensiilor, realizate prin contribuţia cooperativelor agricole de producţie şi prin contribuţia personală a membrilor Casei de pensii, se string într-un fond centralizat care este administrat de către Casa de pensii.Sumele ce alcătuiesc fondul centralizat se păstrează la Banca Naţionala a Republicii Socialiste România, care va plati Casei de pensii, la disponibilităţile băneşti, o dobinda anuală al carei cuantum se fixează prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 4Criteriile şi condiţiile de încadrare în gradele de invaliditate, în vederea acordării pensiei de invaliditate, se stabilesc, cu acordul Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, prin regulamentul de aplicare a statutului Casei de pensii.Încadrarea în gradele de invaliditate se face de organele şi cu procedura prevăzute în normele legale referitoare la pensiile ce se acordă în cadrul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 5Pensiile membrilor cooperativelor agricole de producţie nu sînt impozabile şi nu pot fi cedate cu nici un titlu. Ele pot fi urmărite în aceleaşi condiţii ca şi veniturile realizate de membrii cooperatori de la cooperativele agricole de producţie.  +  Articolul 6Dispoziţiile privitoare la prescripţia dreptului de a pretinde plata pensiilor ce se acordă în cadrul asigurărilor sociale de stat se aplică şi în cazul pensiilor ce se acordă potrivit statutului Casei de pensii a membrilor cooperativelor agricole de producţie.  +  Articolul 7Prevederile referitoare la acordarea pensiilor de către Casa de pensii a membrilor cooperativelor agricole de producţie se aplică, potrivit hotărîrilor Congresului Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, de la 1 ianuarie 1967.Preşedintele Consiliului de Stat,CHIVU STOICABucureşti, 23 iunie 1966.Nr. 535.─────────────