ORDONANȚA nr. 55 din 14 august 2003privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 26 august 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II poz. 6 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul IÎn derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, vânzarea de către Ministerul Economiei și Comerțului a pachetului de acțiuni pentru care salariații societății au dreptul de cumpărare, potrivit legii, se va efectua în mod direct către aceștia, prin derogare de la prevederile art. 1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIBanca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare are dreptul de opțiune pentru a participa ca investitor financiar la capitalul social al Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București prin majorare de capital într-o cota de până la 5% din capitalul social al societății, prin derogare de la prevederile art. 1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare. Majorarea de capital se va face prin emisiunea de acțiuni noi care vor fi liberate prin compensarea creanței reprezentând o parte din împrumutul acordat Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București în baza Acordului de împrumut din 1 august 2002 și Acordului de sarcini încheiat de aceasta cu Ministerul Industriei și Resurselor.  +  Articolul IIIMajorarea capitalului social al Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București cu valoarea terenurilor pentru care se eliberează certificatul de atestare a dreptului de proprietate se va realiza la termenele stabilite de Ministerul Economiei și Comerțului prin Oficiul Participatiilor Statului și Privatizării în Industrie, prin derogare de la termenele prevăzute la art. 12 din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVSe autorizeaza Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participatiilor Statului și Privatizării în Industrie, sa stabilească procedurile, termenele și condițiile pentru vânzarea directa a pachetului de acțiuni, prevăzut de lege, către salariații Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, pentru exercitarea opțiunii Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 49/1997 privind înființarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 70/1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Statutul Societății Naționale a Petrolului «Petrom» - S.A. București, care este societate comercială și din domeniul utilităților, este cel înregistrat la Oficiul registrului comerțului, iar modificarea acestuia se face de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.2. Articolul 9 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9AcțiunileAcțiunile societății comerciale vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Societatea comercială va tine evidenta acțiunilor și acționarilor în Registrul acționarilor, deschis și operat conform prevederilor legale în vigoare. Salariații Societății Naționale a Petrolului «Petrom» - S.A. București au dreptul sa achizitioneze acțiuni ale societății până la limita de 8% din capitalul social, la același preț cu care se vor vinde acțiunile în cadrul procesului de privatizare. Cota procentuală ce urmează a fi achizitionata de salariați și momentele la care se va realiza achiziționarea acțiunilor de către aceștia vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul VILegea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. După litera b) a articolului 4 se introduce o noua litera, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) majorarea capitalului social prin aport de capital, în cazul societăților comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului;2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1În cazul societăților comerciale din domeniul utilităților, aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, anunțul de vânzare sau oferta de vânzare va fi valabilă cel puțin 180 de zile, dar nu mai mult de 360 de zile de la data publicării. Instituția publică implicata poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate pentru perioade succesive ce nu pot depăși 180 de zile fiecare și care nu pot insuma mai mult de 360 de zile.3. Titlul secțiunii a 2-a din capitolul II va avea următorul cuprins:Majorarea capitalului social prin aport de capital4. După alineatul (5) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În cazul societăților comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, oricare dintre investitorii interesați, persoane fizice sau persoane juridice române la care statul român ori o autoritate a administrației publice locale nu deține mai mult de 33% inclusiv din totalul acțiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acționarilor, precum și persoane fizice sau persoane juridice străine, vor putea subscrie atât acțiunile aferente cotei deținute de instituția publică implicata, cat și acțiunile aferente cotei acționarilor care nu își exercită dreptul de preferinta.5. După articolul 15 se introduce o noua secțiune, secțiunea a 4-a, intitulata "Dispoziții speciale cu privire la definitivarea și încheierea contractelor de privatizare pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului", conținând articolul 15^1, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 4-aDispoziții speciale cu privire la definitivarea și încheierea contractelor de privatizare pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului  +  Articolul 15^1(1) În cazul în care ofertantul selectat pe baza grilei de punctaj, stabilită în prealabil de instituția publică implicata, revoca oferta sau dacă, în urma negocierilor purtate cu instituția publică implicata, ofertantul selectat refuza semnarea contractului de vânzare-cumpărare în condițiile stabilite în oferta, instituția publică implicata va putea începe negocieri cu ofertantul care a întrunit numărul de puncte imediat următor punctajului ofertantului declarat inițial câștigător, în măsura în care atât oferta/anunțul de vânzare, cat și oferta de cumpărare sunt în termenul de valabilitate.(2) Procedura prevăzută la alin. (1) va putea fi aplicată de instituția publică implicata în următoarele situații:a) în cazul desființării contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni cu plata în rate, ca urmare a neplatii integrale a avansului la termenul convenit;b) în cazul desființării contractelor de vânzare-cumpărare cu plata integrală, ca urmare a neplatii integrale a prețului la termenul convenit.6. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:Atragerea de investiții în domeniul utilităților
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și comerțului,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 14 august 2003.Nr. 55.---------