LEGE Nr. 143 din 31 decembrie 1994pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 374 din 31 decembrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă următoarele ordonanţe ale Guvernului emise în temeiul art. 1 lit. g) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe: 1. Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 22 iulie 1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 29 iulie 1994, cu următoarele modificări: a) La articolul 1 se introduce, la finalul textului, sintagma: "în condiţiile prezentei ordonanţe ". b) Articolul 2 va avea următorul cuprins: "ART. 2. - (1) Hranirea personalului instituţiilor publice menţionate la art. 1 se face, de regula, în natura, în limita unor plafoane calorice diferenţiate pe categorii, care constituie norme de hrana zilnice. (2) Normele de hrana zilnice sunt cele cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (3) Categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice în care se aplică se aproba prin hotărâre a Guvernului. (4) Hranirea personalului se poate face şi pe bază de alocaţie valorică, cu aprobarea ministrilor sau a conducătorilor instituţiilor publice prevăzute la art. 1. (5) Rezervistii primesc, pe timpul concentrarii sau mobilizării, aceleaşi drepturi de hrana ca şi militarii activi." c) La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat cu următorul cuprins: "(3) Regulile de aplicare a normelor de hrana se stabilesc de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1." d) Articolul 4 alineatul (4) va avea următorul cuprins: "(4) Cadrele militare, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili au dreptul la hrana potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de alimente, primesc, în locul acestora, valoarea financiară neimpozabila a normei de hrana la care au dreptul." e) Articolul 6 alineatul (4) va avea următorul cuprins: "(4) Produsele agroalimentare necesare popotelor pentru cadre şi bucătăriilor de unitate se asigura, în principal, prin depozitele unităţilor militare, la preţurile la care acestea au fost aprovizionate." f) La articolul 6 alineatul (5), în primul rind, după cuvintul "cadre" se introduce sintagma "şi bucătăriile de unitate". g) Articolul 7 va avea următorul cuprins: "ART. 7. - Cadrele militare permanente, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili care domiciliază în localităţile rurale sau în puncte izolate pot primi, pentru ei şi membrii lor de familie, unele produse agroalimentare din depozitele unităţilor, în limita cantităţilor prevăzute de norme, contra cost, la preţul cu care au fost aprovizionate." h) La articolul 8 alineatul (1), rindul al treilea, după cuvintul "constitui" se introduse sintagma "din credite bugetare". i) Articolul 9 alineatul (1) va avea următorul cuprins: "ART. 9. - (1) Normele de hrana pentru animalele şi păsările prevăzute în statele de organizare, precum şi normele de inzestrare cu bunuri materiale necesare aprovizionarii, depozitarii şi păstrării produselor agroalimentare, preparării, transportului şi servirii hranei preparate, sacrificarii animalelor, precum şi cele necesare dotării cu materiale specifice hranirii efectivelor, sunt cele cuprinse în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă." j) La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins: "Structura acestor norme se aproba de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice menţionate la art. 1." k) Articolul 10 alineatul (3), teza a III-a, va avea următorul cuprins: "(...) În situaţia în care producţia depăşeşte nevoile de consum, produsele realizate pot fi valorificate contra cost." l) Articolul 11 va avea următorul cuprins: "ART. 11. - (1) Pentru asigurarea aprovizionarii militarilor în termen, elevilor şi studenţilor militari cu unele produse alimentare şi mărfuri de stricta necesitate, contra cost, unităţile militare din subordinea instituţiilor publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa, în incinta acestora, puncte de desfacere. (2) Sumele necesare punctelor de desfacere pentru procurarea mărfurilor prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziţia acestora sub forma de avansuri din creditele bugetare. Valoarea mărfurilor existente în stoc la 31 decembrie, achiziţionate din aceste credite, se reportează în anul următor. (3) În cadrul creditelor bugetare aprobate, suma necesară funcţionarii punctelor de desfacere şi criteriile de acordare a acesteia se stabilesc de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1. (4) Produsele şi mărfurile aprovizionate se vor desface la preţurile la care au fost achiziţionate." m) Articolul 12 va avea următorul cuprins: "ART. 12. - Sumele încasate potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (4), art. 7 şi art. 10 alin. (3) se vor utiliza de către instituţiile publice prevăzute la art. 1 pentru procurarea alimentelor şi furajelor necesare în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă." n) La articolul 13 alineatul (2) se introduce, la finalul textului, sintagma: "cu aceeaşi dată". o) Se introduce anexa nr. 1 cu următorul cuprins:  +  Anexa 1 Norme de hrana ale personalului din sectorul de apărare naţionala,ordine publică şi siguranţa naţionala, în timp de paceI. Norme de hrana comune Norma de hrana nr. 1 4.300 calorii om/ziNorma de hrana nr. 2 5.085 calorii om/ziNorma de hrana nr. 2 "A" 270 calorii om/ziNorma de hrana nr. 3 4.900 calorii om/ziNorma de hrana nr. 4 6.195 calorii om/ziNorma de hrana nr. 4 "A" 1.504 calorii om/ziNorma de hrana nr. 4 "B" 3.506 calorii om/ziNorma de hrana nr. 5 5.720 calorii om/ziNorma de hrana nr. 5 "A" 5.720 calorii om/ziNorma de hrana nr. 6 5.010 calorii om/ziNorma de hrana nr. 6 "A" 5.101 calorii om/ziNorma de hrana nr. 7 4.390 calorii om/ziNorma de hrana nr. 8 4.315 calorii om/ziNorma de hrana nr. 9 4.415 calorii om/ziNorma de hrana nr. 10 3.835 calorii om/ziNorma de hrana nr. 10 "A" 4.915 calorii om/ziNorma de hrana nr. 11 4.360 calorii om/ziNorma de hrana nr. 12 "A" 1.600 calorii om/ziNorma de hrana nr. 12 "B" 660 calorii om/ziNorma de hrana nr. 12 "C" 554 calorii om/ziNorma de hrana nr. 12 "D" 330-660 calorii om/ziNorma de hrana nr. 13 Norma pentru tigariNorma de hrana nr. 14 Norma pentru substituiri.II Norme de hrana specifice Ministerului de Interne şi Ministerului Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor Norma de hrana nr. 12 "C-1" 925 calorii om/ziNorma de hrana nr. 15 3.820 calorii om/ziNorma de hrana nr. 16 3.645 calorii om/ziNorma de hrana nr. 17 2.855 calorii om/ziNorma de hrana nr. 17 "A" 790 calorii om/ziNorma de hrana nr. 17 "B" 1.065 calorii om/ziNorma de hrana nr. 17 "C" 410 calorii om/ziNorma de hrana nr. 18 3.175 calorii om/ziNorma de hrana nr. 18 "A" 860 calorii om/ziNorma de hrana nr. 18 "B" 1.255 calorii om/ziNorma de hrana nr. 18 "C" 1.195 calorii om/ziNorma de hrana nr. 18 "D" 1.400 calorii om/ziNorma de hrana nr. 18 "E" 825 calorii om/ziNorma de hrana nr. 19 3.160 calorii om/ziNorma de hrana nr. 20 2.725 calorii om/ziNorma de hrana nr. 21 2.295 calorii om/ziNorma de hrana nr. 22 1.190 calorii om/ziNorma de hrana nr. 23 1.650 calorii om/zi. p) Se introduce anexa nr. 2 cu următorul cuprins:  +  Anexa 2 Norme de hrana pentru animalele şi păsările prevăzute în statele de organizare Norma de hrana nr. 1 - pentru hranirea căilorNorma de hrana nr. 2 - pentru hranirea câinilorNorma de hrana nr. 3 - pentru hranirea animalelorşi pasarilor de experientaNorma de hrana nr. 4 - pentru substituirea produ-selor folosite în hranireaanimalelor şi pasarilor. r) Se introduce anexa nr. 3 cu următorul cuprins:  +  Anexa 3 Norme de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionarii, depozitarii şi păstrării produselor agroalimentare, preparării, transportului şi servirii hranei preparate şi sacrificarii animalelor I. Norme de dotare comune Norma nr. 1 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru bucatariiNorma nr. 2 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru servirea şitransportul hranei preparateNorma nr. 3 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru manipularea,transportul, depozitarea şi păstrarea produselor agroalimentareNorma nr. 4 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru brutariiNorma nr. 5 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar în tabere,aplicaţii, poligoane de tragere şi instrucţie sau situaţiispecialeNorma nr. 6 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru laboratoarede cofetarie şi patiserieNorma nr. 7 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar de resortul hra-nirii, pentru dormitoare, sali de cursuri, cabinete şi căminemilitareNorma nr. 8 - de dotare cu materiale de întreţinere, piese de schimb pentrutehnica de resort şi materiale diverseNorma nr. 9 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru întreţinereaşi sacrificarea animalelor, pasarilor şi pentru prelucrareaproduselor rezultateNorma nr. 10 - cu drepturile de combustibil lichid şi solid necesar preparăriihranei în condiţii speciale (aplicaţii, trageri, poligoane) cândse folosesc bucatarii rulante auto, cuptoare şi brutarii decampanie.II. Norme de dotare specifice Ministerului de Interne şi Ministerului Justiţie - Direcţia generală a penitenciarelor Norma nr. 11 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru servirea şitransportul hranei de către personalul privat de libertateNorma nr. 12 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar a bucătăriilor încare se prepara hrana pentru persoanele private de libertate.2. Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 12 august 1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, cu următoarele modificări: a) Articolul 2 va avea următorul cuprins: "ART. 2. - (1) Asigurarea cu echipament şi materiale de resortul echipamentului pentru personalul instituţiilor publice prevăzute la art. 1 se face pe bază de norme. (2) Normele privind echipamentul sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (3) Normele privind materialele de resortul echipamentului sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (4) Normele de echipare pe categorii de personal, structura acestora şi instituţiile publice în care se aplică se aproba prin hotărâre a Guvernului. (5) Normele de echipare pentru diferite activităţi ce se executa în situaţii speciale neprevăzute, normele pentru asigurarea cu materiale de resortul echipamentului, inclusiv echipamentul de protecţie şi de lucru pentru salariaţii civili, regulile de aplicare a acestor norme, precum şi regulamentele pentru descrierea, compunerea şi portul uniformelor militare se aproba de către conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1, în condiţiile legii." b) Articolul 3 alineatul (2), teza I, va avea următorul cuprins: "(2) Restantele de echipament se pot acorda sub forma bănească, dacă nu a fost posibila acordarea în natura la termenul legal de acordare (...)." c) Articolul 3 alineatul (3), teza I, va avea următorul cuprins: "(3) Cadrele militare, la trecerea în rezerva sau în retragere, şi urmaşii cadrelor decedate în timpul activităţii primesc valoarea echipamentului, restanta pe ultimii 3 ani, precum şi valoarea cotei-părţi anuale din drepturile ce li se cuvin, aferentă timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când sunt trecute în rezerva, în retragere sau când a intervenit decesul (...)." d) La articolul 5, primul rind, după cuvintul "Materialele" se introduce sintagma "de resortul echipamentului". e) Articolul 7, teza a II-a, va avea următorul cuprins: "(...) La materialele de resortul echipamentului care privesc întreţinerea, reparaţiile, rechizitele şi imprimatele, stocul de siguranţă va fi egal cu consumul de 90 de zile." f) Se introduce anexa nr. 1 cu următorul cuprins:  +  Anexa 1 Norme privind drepturile de echipament, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala A. Pentru Ministerul Apărării Naţionale: Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor, ofiţerilor, maiştrilor militari şisubofiţerilor din armata de uscat şi aviatieNorma nr. 2 - pentru echiparea amiralilor, ofiţerilor, maiştrilor militari şisubofiţerilor din marina militarăNorma nr. 3 - pentru echiparea studenţilor şi elevilor din instituţiilemilitare de învăţământ ale armatei de uscat şi aviatieNorma nr. 4 - pentru echiparea studenţilor din Academia Navala şi a elevilorŞcolii Militare de Maiştri de MarinaNorma nr. 5 - pentru echiparea elevilor liceelor militare ale armatei de uscatşi Şcolii Militare de MuzicaNorma nr. 6 - pentru echiparea elevilor liceelor militare de marinaNorma nr. 7 - pentru echiparea militarilor în termen, militarilor angajaţi pebaza de contract, elevilor din şcolile de ofiţeri de rezerva şifiilor regimentului din armata de uscat, infanterie marina şiaviatieNorma nr. 8 - pentru echiparea militarilor în termen, militarilor angajaţi pebaza de contract, elevilor din şcolile de ofiţeri de rezerva şifiilor regimentului din marina militarăNorma nr. 9 - pentru echiparea militarilor condamnaţi în închisoarea militarăNorma nr. 10 - pentru inzestrarea cu echipament de scena a Ansamblului Artistical Armatei, a echipelor artistice ale Cercului Militar Naţional,statelor majore ale categoriilor de forte armate, armatelor şiComandamentelor de armataNorma nr. 11 - pentru inzestrarea cu cazarmament a căminelor militare degarnizoanaNorma nr. 12 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protecţie şi delucru pentru personalul militar din Ministerul ApărăriiNaţionale.B. Pentru Ministerul de Interne: Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor şi amiralilorNorma nr. 2 - pentru echiparea ofiţerilor din armata de uscat şi marinagranicereascaNorma nr. 3 - pentru echiparea generalilor şi ofiţerilor din rezerva şiretragereNorma nr. 4 - pentru echiparea maiştrilor militari şi subofiţerilor din armatade uscat şi din marina granicereascaNorma nr. 5 - pentru echiparea studenţilor din Academia de PoliţieNorma nr. 6 - pentru echiparea elevilor din şcolile militare de maiştrimilitari şi subofiteriNorma nr. 7 - pentru echiparea elevilor din liceele militareNorma nr. 8 - pentru echiparea militarilor în termen, militarilor angajaţi pebaza de contract şi elevilor din şcolile de ofiţeri de rezervaNorma nr. 8 a- pentru echiparea militarilor în termen, militarilor angajaţi pebaza de contract şi elevilor din şcolile de ofiţeri şi maiştrimilitari de rezerva din marina granicereascaNorma nr. 9 - pentru echiparea formatiilor, echipelor artistice şi a muziciireprezentative din unităţile Ministerului de InterneNorma nr. 10 - pentru inzestrarea cu cazarmament a căminelor militare, căminelorde oaspeti şi a dormitoarelor organizate în unităţiNorma nr. 11 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protecţie şi delucru.C. Pentru Ministerul Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor : Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor, ofiţerilor, maiştrilor militari şisubofiţerilorNorma nr. 2 - pentru echiparea elevilor din şcolile militare de maiştri şisubofiteriNorma nr. 3 - pentru inzestrarea cu cazarmament a căminelor de oaspeti şi adormitoarelor organizate în unităţiNorma nr. 4 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protecţie şi delucruNorma nr. 5 - pentru echiparea generalilor şi ofiţerilor din rezerva şiretragere cu drept de a li se confecţiona uniforme militare înmod gratuit.D. Pentru Serviciul Roman de Informaţii:Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilorNorma nr. 2 - pentru echiparea ofiţerilorNorma nr. 3 - pentru echiparea generalilor şi ofiţerilor din rezerva şiretragere cu drept de a li se confecţiona uniforme militare înmod gratuitNorma nr. 4 - pentru echiparea maiştrilor militari şi subofiţerilorNorma nr. 5 - pentru echiparea studenţilor din instituţiile militare deînvăţământ superiorNorma nr. 6 - pentru echiparea elevilor din şcolile militare de maiştrimilitari şi subofiteriNorma nr. 7 - pentru echiparea militarilor în termen şi elevilor din şcolilede ofiţeri de rezervaNorma nr. 8 - pentru inzestrarea cu cazarmament a căminelor, a camerelor deoaspeti şi a dormitoarelor organizate în unităţiNorma nr. 9 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protecţie şi delucruNorma nr. 9a- pentru inzestrarea cu echipament special şi de protecţie pentrupersonalul militar tehnic-operativ.E. Pentru Serviciul de Protecţie şi Paza: Norma nr. 1 - pentru echiparea cadrelor care îndeplinesc funcţii de director,adjunct al directorului Serviciului de Protecţie şi Paza şigeneraliNorma nr. 2 - pentru echiparea ofiţerilor bărbaţiNorma nr. 3 - pentru echiparea ofiţerilor femeiNorma nr. 4 - pentru echiparea maiştrilor militari şi subofiţerilor bărbaţiNorma nr. 5 - pentru echiparea maiştrilor militari şi subofiţerilor femeiNorma nr. 6 - pentru echiparea cadrelor care încadrează CompartimentulAghiotantiNorma nr. 7 - pentru acordarea unor articole de echipament gratuit cadrelormilitare, ca ţinuta de instrucţie, antrenament şi misiuniNorma nr. 8 - pentru acordarea unor articole de echipament gratuit cadrelormilitare din Forţele de Intervenţie Antiteroriste, ca ţinuta deinstrucţie, antrenament şi misiuniNorma nr. 9 - pentru asigurarea unor articole de echipament cadrelor militarecare executa cursuri, aplicaţii şi misiuni speciale (inventar deunitate)Norma nr. 10 - pentru asigurarea unor articole de echipament cadrelor militaredin escorta oficială auto-moto (inventar de unitate)F. Pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilorNorma nr. 2 - pentru echiparea ofiţerilorNorma nr. 3 - pentru echiparea maiştrilor militari şi subofiţerilorNorma nr. 4 - echipament şi materiale pentru pregătire fizica şi sportNorma nr. 5 - pentru inzestrarea cu cazarmament a căminelor militare, cămine-lor de oaspeti şi a dormitoarelor organizate în unităţiNorma nr. 6 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protecţie şi delucru. g) Se introduce anexa nr. 2 cu următorul cuprins:  +  Anexa 2 Norme privind drepturile de materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, pentru sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala A. Pentru Ministerul Apărării Naţionale: Norma nr. 13 - pentru inzestrarea cu vehicule hipo şi harnasament, materiale deîntreţinere şi repararea acestora, precum şi pentru potcovitulcăilorNorma nr. 14 - pentru aprovizionarea şi consumul cu materiale de spălat şiigiena, de reparat şi întreţinere echipament şi de gospodărieNorma nr. 15 - pentru inzestrarea atelierelor de croitorie, cizmarie, lemnărie,rotarie şi fierărie-potcovarieNorma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale necesare contentiei şiîngrijirii câinilor de serviciuNorma nr. 17 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birou şi şcolareNorma nr. 18 - pentru dotarea unităţilor sanitare militare cu echipament,cazarmament şi alte materiale specifice de resortulechipamentului.B. Pentru Ministerul de Interne: Norma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu materiale de spălat şi igienaNorma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie şi inventar deunitateNorma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu materiale pentru dotarea atelierelorde croitorie, cizmarie, curelarie, lemnărie, rotarie şifierărie-potcovarieNorma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu harnasament şi vehicule hipoNorma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi reparaţiiechipamentNorma nr. 17 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere cai şi depotcovitNorma nr. 18 - pentru aprovizionarea cu harnasament şi materiale pentrudresajul câinilor de serviciuNorma nr. 19 - pentru aprovizionarea cu echipament şi materiale pentru pregătirefizica şi sportNorma nr. 20 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birouNorma nr. 21 - pentru aprovizionarea cu rechizite pentru învăţământNorma nr. 22 - pentru aprovizionarea cu furnituri şi rechizite pentru pregătireade lupta şi tactic-operativăNorma nr. 23 - pentru aprovizionarea cu materiale de informare, culturale şi declub.C. Pentru Ministerul Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor: Norma nr. 6 - pentru inzestrarea cu harnasament şi vehicule hipoNorma nr. 7 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birou şi şcolareNorma nr. 8 - pentru aprovizionarea cu materiale de informare, culturale şi declubNorma nr. 9 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi reparaţiiNorma nr. 10 - pentru aprovizionarea cu materiale de spălat şi igienaNorma nr. 11 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie şi inventar deunitateNorma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere a căilor şipotcovitul acestoraNorma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu harnasament şi materiale pentru dresajulcâinilorNorma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu scule şi utilaje pentru ateliereNorma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu echipament şi materiale pentru pregătirefizica şi sport.D. Pentru Serviciul Roman de Informaţii : Norma nr. 10 - pentru aprovizionarea cu rechizite şi furnituri de birouNorma nr. 11 - pentru aprovizionarea cu furnituri şi rechizite pentruînvăţământNorma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu furnituri şi rechizite pentru pregătireade lupta şi tactic-operativăNorma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu materiale de club şi culturale, cărţi şipublicaţiiNorma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu materiale de reparaţii şi întreţinereechipament şi utilaje de resortNorma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu materiale de spălat şi igienaNorma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie şi inventar deunitateNorma nr. 17 - pentru aprovizionarea cu scule şi utilaje pentru ateliereNorma nr. 18 - pentru aprovizionarea cu echipament şi materiale pentrupregătire fizica şi sport.E. Pentru Serviciul de Protecţie şi Paza: Norma nr. 11 - pentru inzestrarea cu echipament de protecţie şi de lucru(inventar de unitate)Norma nr. 12 - pentru inzestrarea cu cazarmament a camerelor pentru odihnacadrelor în dispozitiv sau în unitate (în interes de serviciu)şi dotarea acestora cu materialele necesareNorma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu materiale specifice atelierelor decroitorie, cizmarie şi frizerieNorma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birouNorma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu materiale necesare contentiei şiîngrijirii câinilor de serviciu, protecţiei personalului,dresajului şi predresajului câinilor de serviciuNorma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere cai şimateriale de potcovit.F. Pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: Norma nr. 7 - pentru aprovizionarea cu materiale de spălat şi igienaNorma nr. 8 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie şi inventar deunitateNorma nr. 9 - pentru aprovizionarea cu materiale necesare dotării atelierelorde croitorie şi cizmarieNorma nr. 10 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi reparatechipamentNorma nr. 11 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birouNorma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu rechizite pentru învăţământNorma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu rechizite pentru pregătirea de luptaşi tactic-operativăNorma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu materiale de informare, culturale şi declub.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE-----------------------