TRATAT DE COOPERARE din 19 iunie 1970în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 22 din 8 martie 1979    Notă *) Traducere.Statele contractante,în dorinţa de a contribui la dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei,în dorinţa de a perfectiona protecţia juridică a inventiilor,în dorinţa de a simplifica şi de a face mai economică obţinerea protecţiei inventiilor, în cazul cînd este dorita în mai multe tari,în dorinţa de a usura şi de a grăbi accesul tuturor la informaţiile tehnice cuprinse în documentele care descriu inventiile noi,în dorinţa de a stimula şi de a accelera progresul economic al ţărilor în curs de dezvoltare, adoptînd măsuri de natura sa crească eficienta sistemelor lor legale pentru protecţia inventiilor, fie ele naţionale sau regionale, permitindu-le accesul uşor la informaţiile referitoare la obţinerea de soluţii tehnice adaptate la nevoile lor specifice şi facilitîndu-le accesul la tehnologia moderna în continua creştere,convinse ca o cooperare internationala va usura mult realizarea acestor teluri,au încheiat prezentul tratat:DISPOZIŢII INTRODUCTIVE  +  Articolul 1Constituirea unei uniuni1) Statele părţi la prezentul tratat ( în continuare denumite state contractante) s-au constituit sub forma de uniune pentru cooperare în domeniul depozitului, documentării şi examinării cererilor de protecţie a inventiilor, precum şi pentru prestarea de servicii tehnice speciale. Aceasta uniune este denumita Uniunea internationala de cooperare în domeniul brevetelor.2) Nici o dispoziţie a prezentului tratat nu poate fi interpretată ca restringind drepturile prevăzute de Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în favoarea cetăţenilor ţărilor părţi la aceasta convenţie sau a persoanelor domiciliate în aceste tari.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentului tratat şi al regulamentului*) de aplicare şi sub rezerva ca un sens diferit este expres indicat: i) se înţelege, prin cerere, o cerere de protecţie a unei invenţii; orice referire la o cerere se înţelege ca o referire la cereri de brevete de invenţii, de certificate de autor de invenţii, de certificate de utilitate, de modele de utilitate, de brevete sau certificate adiţionale, de certificate de autor de invenţii adiţionale şi de certificate de utilitate adiţionale;îi) orice referire la un brevet se înţelege ca o referire la brevete de invenţii, la certificate de autor de invenţii, la certificate de utilitate, la modele de utilitate, la brevete sau certificate adiţionale, la certificate de autor de invenţii adiţionale şi la certificate de utilitate adiţionale;iii) se înţelege, prin brevet naţional, un brevet eliberat de o administraţie naţionala; iv) se înţelege, prin brevet regional, un brevet eliberat de o administraţie naţionala sau interguvernamentală imputernicita legal sa elibereze brevete cu efecte în cel puţin două state; v) se înţelege, prin cerere regionala, o cerere de brevet regional; vi) orice referire la o cerere naţionala se înţelege ca o referire la cereri de brevete naţionale şi de brevete regionale, altele decît cererile depuse conform prezentului tratat;vii) se înţelege, prin cerere internationala, o cerere depusa conform prezentului tratat;viii) orice referire la o cerere se înţelege ca o referire la cereri internaţionale şi naţionale; ix) orice referire la un brevet se înţelege ca o referire la brevete naţionale şi regionale; x) orice referire la legislaţia naţionala se înţelege ca o referire la legislaţia naţionala a unui stat contractant sau, dacă este vorba de o cerere regionala sau de un brevet regional, la tratatul care prevede depunerea de cereri regionale sau eliberarea de brevete regionale; xi) se înţelege, prin data de prioritate, în legătură cu calcularea termenelor: a) cînd cererea internationala comporta o revendicare de prioritate conform art. 8, data depozitului cererii a carei prioritate este astfel revendicata; b) cînd cererea internationala comporta mai multe revendicari de prioritate conform art. 8, data depozitului cererii celei mai vechi a carei prioritate este astfel revendicata; c) cînd cererea internationala nu comporta nici o revendicare de prioritate conform art. 8, data depozitului internaţional al acestei cereri;xii) se înţelege, prin oficiu naţional, administraţia guvernamentală a unui stat contractant însărcinată cu eliberarea brevetelor; orice referire la un oficiu naţional se înţelege deopotrivă ca o referire la o administraţie interguvernamentală însărcinată de mai multe state cu eliberarea de brevete regionale, cu condiţia ca cel puţin unul dintre aceste state să fie un stat contractant şi ca aceste state sa fi autorizat respectiva administraţie să-şi asume obligaţiile şi sa exercite împuternicirile pe care prezentul tratat şi regulamentul de aplicare le atribuie oficiilor naţionale;xiii) se înţelege, prin oficiu desemnat, oficiul naţional al statului desemnat de solicitant conform cap. 1 al prezentului tratat, precum şi orice oficiu împuternicit sa lucreze pentru acest stat;xiv) se înţelege, prin oficiu ales, oficiul naţional al statului ales de solicitant conform cap. 2 al prezentului tratat, precum şi orice oficiu împuternicit sa lucreze pentru acest stat; xv) se înţelege, prin oficiu receptor, oficiul naţional sau organizaţia interguvernamentală unde a fost depusa cererea internationala;xvi) se înţelege, prin uniune, Uniunea internationala de cooperare în domeniul brevetelor;xvii) se înţelege, prin adunare, adunarea uniunii;xviii) se înţelege, prin organizaţie, Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale;xix) se înţelege, prin birou internaţional, biroul internaţional al organizaţiei şi, atît timp cît vor exista, birourile internaţionale reunite pentru protecţia proprietăţii intelectuale (B.I.R.P.I.); xx) se înţelege, prin director general, directorul general al organizaţiei şi, atît timp cît B.I.R.P.I. vor exista, directorul B.I.R.P.I.------ Notă *) Regulamentul a fost comunicat instituţiilor interesate.  +  Capitolul 1 Cererea internationala şi documentarea internationala  +  Articolul 3Cererea internationala1) Cererile de protecţie a inventiilor în fiecare stat contractant pot fi depuse ca cereri internaţionale în sensul prezentului tratat.2) O cerere internationala trebuie să cuprindă, conform prezentului tratat şi regulamentului de aplicare, o cerere, o descriere, una sau mai multe revendicari, unul sau mai multe desene (atunci cînd sînt cerute) şi un rezumat.3) Rezumatul serveşte exclusiv scopului informării tehnice; acesta nu va fi luat în considerare pentru nici un alt scop, mai ales pentru aprecierea întinderii protecţiei cerute.4) Cererea internationala: i) trebuie să fie redactată într-una din limbile stabilite;îi) trebuie să cuprindă condiţiile materiale stabilite;iii) trebuie să satisfacă condiţia de invenţie unitară; iv) este supusă la plata taxelor stabilite.  +  Articolul 4Cererea1) Cererea trebuie să cuprindă: i) solicitarea potrivit căreia cererea internationala trebuie să fie examinata conform prezentului tratat;îi) indicarea statului sau a statelor contractante în care protecţia inventiei este cerută pe baza cererii internaţionale (statele desemnate); dacă solicitantul poate şi doreşte ca pentru fiecare stat desemnat să obţină un brevet regional, în loc de un brevet naţional, cererea trebuie să precizeze acest lucru; dacă solicitantul nu poate, în temeiul unui tratat referitor la un brevet regional, sa limiteze cererea la unele dintre statele părţi la acest tratat, desemnarea unuia dintre aceste state şi indicarea dorintei de a obţine un brevet regional trebuie să fie asimilată cu o desemnare a tuturor acestor state; dacă, conform legislaţiei naţionale a statului desemnat, desemnarea acestui stat are efectele unei cereri regionale, aceasta desemnare trebuie asimilată cu indicaţia dorintei de a obţine un brevet regional;iii) numele şi alte date stabilite referitoare la solicitant şi la mandatar (dacă este cazul); iv) titlul inventiei; v) numele inventatorului şi alte date stabilite, în cazul cînd legislaţia cel puţin a unuia dintre statele desemnate cere ca aceste date să fie indicate din momentul depunerii unei cereri naţionale; în celelalte cazuri, datele pot figura fie în cerere, fie în notele separate adresate fiecărui oficiu desemnat a cărui legislaţie naţionala cere aceste date, dar permite ca ele să fie indicate după depunerea cererii naţionale.2) Orice desemnare este supusă plăţii taxelor în termenul stabilit.3) Dacă solicitantul nu cere alte titluri de protecţie indicate la art. 43, înseamnă ca protecţia cerută consta în eliberarea unui brevet prin sau pentru statul desemnat. În legătură cu acest alineat, art. 2) îi) nu se aplică.4) Lipsa, în cerere, a numelui inventatorului şi a altor precizări privitoare la inventator nu antreneaza nici o consecinţa în statele desemnate, a căror legislaţie naţionala cere aceste date, dar permite ca ele sa nu fie indicate decît după depunerea cererii naţionale. Lipsa acestor date într-o nota separată nu antreneaza nici o consecinţa în statele desemnate unde aceste date nu sînt cerute de legislaţia naţionala.  +  Articolul 5DescriereaDescrierea trebuie să prezinte inventia de o maniera suficient de clara şi completa, astfel încît un om de specialitate sa o poată executa.  +  Articolul 6RevendicariRevendicarile trebuie să definească obiectul protecţiei solicitate. Revendicarile trebuie să fie clare şi concise. Ele trebuie să fie întemeiate în întregime pe descriere.  +  Articolul 7Desene1) Sub rezerva alin. 2) îi), desenele trebuie prezentate atunci cînd sînt necesare pentru înţelegerea inventiei.2) Dacă inventia este de o astfel de natura încît poate fi ilustrata prin desene, chiar dacă nu sînt necesare pentru înţelegerea ei: i) solicitantul poate include asemenea desene în cererea internationala în momentul depunerii sale;îi) orice oficiu desemnat poate să ceara ca solicitantul să-i prezinte asemenea desene în termenul stabilit.  +  Articolul 8Revendicarea priorităţii1) Cererea internationala poate cuprinde o declaraţie conform prevederilor regulamentului de aplicare, revendicînd prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare depuse în sau pentru oricare stat parte la Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale.2) a) Sub rezerva subalineatului b), condiţiile şi efectele unei revendicari de prioritate prezente conform alin. 1) sînt cele pe care le prevede art. 4 al Actului de la Stockholm al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale. b) Cererea internationala care revendica prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare depuse în sau pentru un stat contractant poate desemna acest stat. Dacă cererea internationala revendica prioritatea uneia sau mai multor cereri naţionale depuse în sau pentru un stat desemnat sau prioritatea unei cereri internaţionale care desemnează un singur stat, condiţiile şi efectele produse de revendicarea priorităţii în acest stat sînt cele prevăzute în legislaţia naţionala a acestui din urma stat.  +  Articolul 9Solicitantul1) Orice persoană domiciliata într-un stat contractant şi orice cetăţean al unui asemenea stat pot depune o cerere internationala.2) Adunarea poate să permită persoanelor domiciliate în orice stat parte la Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, care nu este parte la acest tratat, precum şi cetăţenilor acestui stat, să depună cereri internaţionale.3) Notiunile de domiciliu şi de naţionalitate, precum şi aplicarea acestor notiuni, atunci cînd sînt mai mulţi solicitanţi sau atunci cînd solicitanţii nu sînt aceiaşi pentru statele desemnate, sînt definite în regulamentul de aplicare.  +  Articolul 10Oficiul receptorCererea internationala trebuie depusa la oficiul receptor stabilit, care o controlează şi o examinează conform prezentului tratat şi regulamentului de aplicare.  +  Articolul 11Data depozitului şi efectele cererii internaţionale1) Oficiul receptor acorda, ca data de depozit internaţional, data primirii cererii internaţionale, în cazul cînd constata, în momentul primirii, ca: i) solicitantul nu este lipsit, din cauza de domiciliu sau de naţionalitate, de dreptul de a depune o cerere internationala la oficiul receptor;îi) cererea internationala este redactată în limba stabilită;iii) cererea internationala cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) o indicaţie ca a fost depusa cu titlu de cerere internationala; b) desemnarea a cel puţin unui stat contractant; c) numele solicitantului, indicat în modul stabilit; d) o parte care, de la prima vedere, pare sa constituie o descriere; e) o parte care, de la prima vedere, pare sa constituie revendicari.2) a) Dacă oficiul receptor constata ca cererea internationala nu îndeplineşte, în momentul primirii, condiţiile enumerate în alin. 1), el invita pe solicitant, conform regulamentului de aplicare, să facă corectura necesară. b) Dacă solicitantul da urmare acestei invitaţii, în conformitate cu regulamentul de aplicare, oficiul receptor acorda, ca data a depozitului internaţional, data primirii corecturii cerute.3) Sub rezerva art. 64.4), orice cerere care îndeplineşte condiţiile enumerate la pct. i) la iii) ale alin. 1) şi căreia i-a fost acordată data depozitului, are, de la data depunerii internaţionale, efectele unui depozit naţional în fiecare stat desemnat; această dată este considerată ca data a depozitului efectiv în fiecare stat desemnat.4) Orice cerere internationala care îndeplineşte condiţiile enumerate la pct. i) la iii) ale alin. 1) este considerată ca avînd valoarea unui depozit naţional reglementar în sensul Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale.  +  Articolul 12Transmiterea cererii internaţionale biroului internaţional şi administraţiei însărcinate cu documentarea internationala1) Un exemplar al cererii internaţionale este păstrat de către oficiul receptor (copie pentru oficiul receptor), un exemplar (exemplarul original) este transmis biroului internaţional şi un alt exemplar (copie pentru documentare) este transmis administraţiei competente însărcinate cu documentarea internationala, arătată în art. 16, în conformitate cu regulamentul de aplicare.2) Exemplarul original este considerat ca exemplar autentic al cererii internaţionale.3) Cererea internationala este considerată ca retrasă dacă biroul internaţional nu primeşte exemplarul original în termenul stabilit.  +  Articolul 13Posibilitatea pentru oficiile desemnate de a primi o copie a cererii internaţionale1) Orice oficiu desemnat poate să ceara biroului internaţional o copie a cererii internaţionale, înaintea comunicării prevăzute la art. 20; biroul internaţional îi remite aceasta copie cît mai curînd după expirarea termenului de un an, cu începere de la data priorităţii.2) a) Solicitantul poate oricînd sa remită oricărui oficiu desemnat o copie de pe cererea sa internationala. b) Solicitantul poate oricînd sa ceara biroului internaţional sa remită oricărui oficiu desemnat o copie a cererii sale internaţionale; biroul internaţional trimite, cît mai curînd posibil, aceasta copie oficiului respectiv. c) Orice oficiu naţional poate să notifice biroului internaţional că nu doreşte sa primească copiile arătate în subalineatul b); în acest caz, subalineatul respectiv nu se aplică acestui oficiu.  +  Articolul 14Neregularităţi în cererea internationala1) a) Oficiul receptor verifica dacă cererea internationala: i) este semnată în conformitate cu regulamentul de aplicare;îi) cuprinde indicaţiile stabilite referitoare la solicitant;iii) cuprinde un titlu; iv) cuprinde un rezumat; v) îndeplineşte, în măsura prevăzută de regulamentul de aplicare, condiţiile materiale stabilite. b) Dacă oficiul receptor constata ca una dintre aceste prevederi nu a fost îndeplinită, el invita pe solicitant sa corecteze cererea internationala în termenul stabilit; altfel, aceasta cerere este considerată ca retrasă şi oficiul receptor declara aceasta.2) Dacă cererea internationala se referă la desene, cu toate ca acestea nu sînt incluse în cerere, oficiul receptor notifica aceasta solicitantului, care poate să trimită aceste desene în termenul stabilit; data depozitului internaţional este, în acest caz, data primirii desenelor respective de către oficiul receptor. În caz contrar, orice referire la aceste desene este considerată ca inexistenta.3) a) Dacă oficiul receptor constata ca taxele stabilite la art. 3.4) iv) nu au fost plătite în termenul stabilit sau ca taxa prevăzută la art. 4.2) nu a fost plătită pentru nici unul dintre statele desemnate, cererea internationala este considerată ca retrasă şi oficiul receptor declara aceasta. b) Dacă oficiul receptor constata ca taxa stabilită la art. 4.2) a fost plătită în termenul stabilit pentru unul sau mai multe state desemnate (dar nu pentru toate aceste state), desemnarea acelor state, pentru care taxa nu a fost plătită în termenul stabilit, este considerată ca retrasă şi oficiul receptor declara aceasta.4) Dacă, după acordarea datei de depozit internaţional cererii internaţionale, oficiul receptor constata, în termenul stabilit, ca una dintre condiţiile enumerate la pct. i) la iii) ale art. 11.1) nu a fost îndeplinită la această dată, aceasta cerere este considerată ca retrasă şi oficiul receptor declara aceasta.  +  Articolul 15Documentarea internationala1) Fiecare cerere internationala face obiectul unei documentari internaţionale.2) Documentarea internationala are ca obiect sa descopere stadiul tehnicii pertinente.3) Documentarea internationala se efectuează pe baza revendicarilor, ţinînd seama de descriere şi de desene (dacă este cazul).4) Administraţia însărcinată cu documentarea internationala prevăzută în art. 16 se straduieste sa descopere stadiul tehnicii pertinente în măsura în care mijloacele îi permit, cu obligaţia de a consulta documentaţia prevăzută în regulamentul de aplicare.5) a) Titularul unei cereri naţionale depuse la oficiul naţional al unui stat contractant sau la oficiul care lucrează pentru un asemenea stat poate, dacă legislaţia naţionala a acestui stat permite şi în condiţiile prevăzute de aceasta legislaţie, sa ceara ca cererea să fie supusă unei documentari internaţionale (documentarea de tip internaţional). b) Oficiul naţional al unui stat contractant sau al oficiului care lucrează pentru un asemenea stat poate, dacă legislaţia naţionala a acestui stat permite, sa supună orice cerere naţionala depusa la aceasta unei documentari de tip internaţional. c) Documentarea de tip internaţional se efectuează de către administraţia însărcinată cu documentarea internationala arătată în art. 16, care va fi competenţa sa procedeze la documentarea internationala, dacă cererea naţionala este o cerere internationala depusa de oficiul arătat în subalineatele a) şi b). Dacă cererea naţionala este redactată într-o limbă în care administraţia însărcinată cu documentarea internationala apreciază că nu are posibilitatea de a examina cererea, documentarea de tip internaţional se efectuează pe baza unei traduceri pregătite de către solicitant într-una din limbile stabilite pentru cererile internaţionale, pe care respectiva administraţie s-a angajat s-o accepte pentru cererile internaţionale. Cererea naţionala şi traducerea, atunci cînd este cerută, trebuie să fie prezentate în forma stabilită pentru cererile internaţionale.  +  Articolul 16Administraţia însărcinată cu documentarea internationala1) Documentarea internationala se efectuează de către o administraţie însărcinată cu documentarea internationala; aceasta poate fi sau un oficiu naţional sau o organizaţie interguvernamentală, ca de exemplu Institutul internaţional de brevete, ale cărui atribuţii sînt stabilirea unui raport de documentare asupra stadiului tehnicii referitoare la invenţii, ca obiect al cererilor de brevete.2) Dacă, în asteptarea instituirii unei singure administraţii însărcinate cu documentarea internationala, exista mai multe administraţii însărcinate cu documentarea internationala, fiecare oficiu receptor specifică, în conformitate cu dispoziţiile acordului menţionat la alin. 3) b), aceea sau acele dintre administraţii care vor fi competente sa procedeze la documentarea cererilor internaţionale depuse la acest oficiu.3) a) Administraţiile însărcinate cu documentarea internationala sînt numite de către adunare. Orice oficiu naţional şi orice organizaţie interguvernamentală care satisfac cerinţele arătate în subalineatul c) pot fi numite în calitate de administraţie însărcinată cu documentarea internationala. b) Numirea depinde de consimţămîntul oficiului naţional sau de organizaţia interguvernamentală în cauza şi de încheierea unui acord între acest oficiu sau aceasta organizaţie şi biroul internaţional, care trebuie să fie aprobat de către adunare. Acest acord specifică drepturile şi obligaţiile părţilor şi conţine, în special, angajamentul oficiului sau organizaţiei respective să aplice şi să respecte toate regulile privind documentarea internationala. c) Regulamentul de aplicare stabileşte condiţiile minimale, în special cele care privesc personalul şi documentaţia pe care oficiul sau organizaţia trebuie să le îndeplinească mai înainte de a fi numita şi pe care trebuie să continue să le îndeplinească atît timp cît are aceasta calitate. d) Numirea se face pe o perioadă determinata, care este susceptibilă de prelungire. e) Înainte de a lua decizia, adunarea asculta oficiul sau organizaţia în cauza în privinta numirii unui oficiu naţional sau a unei organizaţii interguvernamentale sau în privinta prelungirii unei asemenea numiri, mai înainte ca o atare numire sa ia sfîrşit, luînd avizul Comitetului de cooperare tehnica prevăzut la art. 56, odată cu acest comitet a fost stabilit.  +  Articolul 17Procedura în cadrul administraţiei însărcinată cu documentarea internationala1) Procedura în cadrul administraţiei însărcinate cu documentarea internationala este determinata de prezentul tratat, de regulamentul de aplicare şi de acordul pe care biroul internaţional îl încheie cu aceasta administraţie în conformitate cu prezentul tratat şi cu regulamentul de aplicare.2) a) Dacă administraţia însărcinată cu documentarea internationala apreciază: i) ca cererea internationala priveşte un obiect faţă de care ea nu este ţinuta sa procedeze la documentare, conform regulamentului de aplicare, decide sa nu procedeze la documentarea acestei cereri;îi) ca descrierea, revendicarile sau desenele nu îndeplinesc condiţiile stabilite, într-o astfel de măsura ca o documentare sa poate fi efectuată, ea declara acest lucru şi notifica solicitantului şi biroului internaţional că nu va fi întocmit un raport de documentare internationala. b) Dacă una dintre situaţiile menţionate în subalineatul a) nu exista decît în raport cu anumite revendicari, raportul de documentare internationala o indica pentru aceste revendicari şi este întocmit pentru celelalte revendicari, în conformitate cu art. 18.3) a) Dacă administraţia însărcinată cu documentarea internationala apreciază ca cererea internationala nu satisface condiţia de unitate a inventiei, astfel cum este definită în regulamentul de aplicare, administraţia invita pe solicitant sa plătească taxe adiţionale. Administraţia însărcinată cu documentarea internationala stabileşte raportul de documentare internationala asupra părţilor cererii internaţionale care se referă la inventia menţionată în prima revendicare (invenţie principala) şi, dacă taxele adiţionale cerute au fost achitate în termenul stabilit, şi asupra celorlalte părţi ale cererii internaţionale pentru care aceste taxe au fost plătite. b) Legislaţia naţionala a oricărui stat desemnat poate prevedea ca, atunci cînd oficiul naţional al acestui stat apreciază ca justificată invitaţia, menţionată în subalineatul a), a administraţiei însărcinate cu documentarea internationala şi cînd solicitantul n-a plătit toate taxele adiţionale, părţile cererii internaţionale care n-au făcut obiectul unei documentari să fie considerate ca retrase în ceea ce priveşte efectele în acest stat, în afară de cazul ca o taxa specială a fost plătită de oficiul naţional al statului respectiv.  +  Articolul 18Raportul de documentare internationala1) Raportul de documentare internationala este stabilit în termenul prevăzut şi în forma stabilită.2) Raportul de documentare internationala, de îndată ce a fost stabilit, este transmis de administraţia însărcinată cu documentarea internationala solicitantului şi biroului internaţional.3) Raportul de documentare internationala sau declaraţia prevăzută la art. 17.2) a) este tradus în conformitate cu regulamentul de aplicare. Traducerile sînt pregătite de către biroul internaţional sau sub responsabilitatea sa.  +  Articolul 19Modificarea revendicarilor la biroul internaţional1) După primirea raportului de documentare internationala, solicitantul are dreptul sa modifice o dată revendicarile din cererea internationala, depunind modificările, în termenul stabilit, la biroul internaţional. Solicitantul poate adauga o scurta declaraţie în conformitate cu regulamentul de aplicare, explicind modificările şi precizînd efectele pe care acestea le pot avea asupra descrierii şi asupra desenelor.2) Modificările nu vor depăşi descrierea inventiei cuprinse în cererea internationala, astfel cum ea a fost depusa.3) Nerespectarea dispoziţiilor din alin. 2) nu are consecinţe în statele desemnate a căror lagislatie naţionala permite ca modificările să depăşească descrierea inventiei depuse.  +  Articolul 20Comunicarea către oficiile desemnate1) a) Cererea internationala, împreună cu raportul de documentare internationala (inclusiv orice indicaţie arătată la art. 17.2) b) sau declaraţia menţionată la art. 17.2) a), este comunicată tuturor oficiilor desemnate care n-au renunţat total sau parţial la aceasta comunicare, în conformitate cu regulamentul de aplicare. b) Aceasta comunicare cuprinde traducerea (astfel cum este stabilită) a raportului sau declaraţiei.2) Dacă revendicarile au fost modificate conform art. 19.1), comunicarea trebuie fie sa cuprindă textul integral al revendicarilor astfel cum au fost depuse şi astfel cum au fost modificate, fie sa cuprindă textul integral al revendicarilor asa cum au fost depuse şi sa precizeze modificările aduse; în afară de aceasta, cînd este cazul, trebuie să cuprindă declaraţia prevăzută la art. 19.1).3) La cererea oficiului desemnat sau a solicitantului, administraţia însărcinată cu documentarea internationala le transmite, în conformitate cu regulamentul de aplicare, copia documentelor citate în raportul de documentare internationala.  +  Articolul 21Publicarea internationala1) Biroul internaţional procedează la publicarea cererilor internaţionale.2) a) Sub rezerva excepţiilor prevăzute la subalineatul b) şi la art. 64.3), publicarea internationala a cererii internaţionale are loc în scurt timp după expirarea termenului de 18 luni, socotit de la data priorităţii acestei cereri. b) Solicitantul poate cere biroului internaţional sa publice cererea sa internationala oricînd înainte de expirarea termenului menţionat la subalineatul a). Biroul internaţional procedează în consecinţa, în conformitate cu regulamentul de aplicare.3) Raportul de documentare internationala sau declaraţia prevăzută la art. 17.2) a) este publicat în conformitate cu regulamentul de aplicare.4) Limba şi forma publicaţiei internaţionale, ca şi alte detalii, sînt stabilite de către regulamentul de aplicare.5) Dacă cererea internationala este retrasă sau considerată ca retrasă înainte de a se termina pregătirea publicării, nu se procedează la nici o publicare internationala.6) Dacă biroul internaţional apreciază ca cererea internationala conţine expresii sau desene contrare bunelor moravuri sau ordinii publice, sau declaraţii care discrediteaza, aceasta în sensul regulamentului de aplicare, el poate să le omita din publicaţiile sale, indicind locul şi numărul de cuvinte sau de desene omise. La cerere, biroul internaţional furnizează copii speciale ale pasajelor omise.  +  Articolul 22Copii, traduceri şi taxe pentru oficiile desemnate1) Solicitantul remite fiecărui oficiu desemnat o copie a cererii internaţionale (în afară de cazul cînd comunicarea arătată în art. 20 a avut deja loc) şi o traducere (astfel cum este stabilită) a acestei cereri şi îi plăteşte (cînd este cazul) taxa naţionala cel mai tirziu la expirarea unui termen de 20 de luni, socotit de la data priorităţii. În cazul cînd numele inventatorului sau alte date prevăzute de legislaţia statului desemnat, referitoare la inventator, nu sînt cerute în momentul depozitului cererii naţionale, dacă ele nu figurează pe cerere, solicitantul trebuie să le comunice oficiului naţional al acestui stat sau oficiului care lucrează pentru acesta, cel mai tirziu la expirarea unui termen de 20 de luni socotit de la data priorităţii.2) În afară dispoziţiilor alin. 1), cînd administraţia însărcinată cu documentarea internationala declara, în conformitate cu art. 17.2) a), ca un raport de documentare internationala nu va fi întocmit, termenul pentru îndeplinirea actelor menţionate în alin. 1) al prezentului articol este de 2 luni socotit de la data notificării respectivei declaraţii către solicitant.3) Legislaţia oricărui stat contractant, pentru îndeplinirea actelor prevăzute la alin. 1) şi 2), poate fixa termene care să expire după termenele care figurează mai sus.  +  Articolul 23Suspendarea procedurii naţionale1) Nici un oficiu desemnat nu tratează, nici nu examinează cererea internationala înaintea expirării termenului aplicabil în conformitate cu art. 22.2) Cu toate dispoziţiile alin. 1), orice oficiu desemnat poate trata sau examina oricînd cererea internationala, la cererea expresă a solicitantului.  +  Articolul 24Pierderea posibila a efectelor în statele desemnate1) Sub rezerva art. 25, în cazul arătat la pct. îi) de mai jos, efectele unei cereri internaţionale, prevăzute la art. 11.3), încetează în orice stat desemnat şi aceasta încetare are aceleaşi consecinţe ca şi retragerea unei cereri naţionale în acest stat: i) dacă solicitantul retrage cererea sa internationala sau desemnarea acestui stat;îi) dacă cererea internationala este considerată retrasă potrivit art. 12.3), 14.1) b), 14.3) a) sau 14.4), sau dacă desemnarea acestui stat este considerată retrasă potrivit art. 14.3) b);iii) dacă, în termenul stabilit solicitantul nu îndeplineşte actele menţionate la art. 22.2) Cu toate dispoziţiile alin. 1), orice oficiu desemnat poate menţine efectele prevăzute la art. 11.3), chiar dacă nu este cerut ca efectele să fie menţionate în baza art. 25.2).  +  Articolul 25Revizuirea de către oficiile desemnate1) a) În cazul în care oficiul receptor refuza sa acorde data de depozit internaţional sau declara ca cererea internationala este considerată ca retrasă, sau cînd biroul internaţional face o constatare conform art. 12.3), acest birou trimite la cererea solicitantului, tuturor oficiilor desemnate şi indicate de către solicitant, în cel mai scurt termen, copii ale oricărui document cuprins în dosar. b) În cazul în care oficiul receptor declara ca desemnarea unui stat este considerată ca retrasă, biroul internaţional, la cerere, adresează, în scurt termen, oficiului naţional al acestui stat copii ale oricărui document cuprins în dosar. c) Cererile bazate pe subalineatele a) sau b) trebuie prezentate în termenul stabilit.2) a) Sub rezerva dispoziţiilor subalineatului b), orice oficiu desemnat, dacă taxa naţionala (cînd este cazul) a fost plătită şi dacă traducerea corespunzătoare (astfel cum este stabilită) a fost remisă în termenul stabilit, decide dacă refuzul, declaraţia sau constatarea menţionate în alin. 1) erau justificate în sensul prezentului tratat şi al regulamentului de aplicare; dacă constata ca refuzul sau declaraţia sînt rezultatul unei erori sau al unei omisiuni ale oficiului receptor, sau ca constatarea este rezultatul unei erori sau omisiuni a biroului internaţional, el tratează cererea internationala, în ceea ce priveşte efectele sale în statul oficiului desemnat, ca şi cum o astfel de eroare sau omisiune nu s-ar fi produs. b) În cazul în care exemplarul original este primit de către biroul internaţional după expirarea termenului stabilit la art. 12.3) în virtutea unei erori sau a unei omisiuni a solicitantului, subalineatul a) nu se aplică decît în circumstanţele menţionate la art. 48.2).  +  Articolul 26Posibilitatea de corectare la oficiile desemnateNici un oficiu desemnat nu poate să respingă o cerere internationala pentru motivul ca acesta nu îndeplineşte condiţiile prezentului tratat şi ale regulamentului de aplicare, mai înainte sa i se dea solicitantului ocazia sa corecteze cererea în măsura şi conform procedurii prevăzute de către legislaţia naţionala pentru situaţii identice sau comparabile ce se prezintă cu ocazia cererilor naţionale.  +  Articolul 27Cerinţele naţionale1) Nici o legislaţie naţionala nu poate să pretindă ca o cerere internationala sa satisfacă, atît în privinta formei, cît şi a conţinutului, cerinţe diferite de cele prevăzute în prezentul tratat şi în regulamentul de aplicare sau cerinţe suplimentare.2) Dispoziţiile alin. 1) nu vor afecta aplicarea art. 7.2), nici nu vor împiedica vreo legislaţie naţionala sa pretindă odată ce tratarea cererii internaţionale a început în cadrul oficiului desemnat: i) indicarea numelui unui reprezentant autorizat sa o reprezinte, în cazul în care solicitantul este o persoană juridică;îi) remiterea documentelor care nu aparţin cererii internaţionale, dar constituie proba alegatiunilor sau declaraţiilor care figurează în aceasta cerere, inclusiv conformarea cererii internaţionale prin semnatura solicitantului atunci cînd aceasta cerere, astfel cum ea a fost depusa, era semnată de reprezentantul sau sau de mandatarul sau.3) În cazul în care, în legătură cu oricare dintre statele desemnate, solicitantul nu are calitatea, în conformitate cu legislaţia naţionala a acestui stat, de a efectua depozitul unei cereri naţionale din cauza ca el nu este inventatorul, cererea internationala poate să fie respinsă de către oficiul desemnat.4) În cazul în care legislaţia naţionala prevede, în ceea ce priveşte forma sau conţinutul cererilor naţionale, cerinţe care din punct de vedere al solicitanţilor sînt mai favorabile decît cele prevăzute de prezentul tratat şi de regulamentul de aplicare pentru cererile internaţionale, oficiul naţional, tribunalele sau oricare alte organe competente ale statului desemnat sau care lucrează pentru acesta pot aplica cerinţele naţionale în locul celor prevăzute în tratat, cu excepţia cazului cînd solicitantul cere ca cerinţele prevăzute în prezentul tratat şi în regulamentul de aplicare să fie aplicabile cererii sale internaţionale.5) Nici o dispoziţie din prezentul tratat sau din regulamentul de aplicare nu vor fi înţelese ca putind limita libertatea unui stat contractant de a prescrie condiţiile materiale de brevetabilitate pe care le doreşte. Mai ales, orice dispoziţie a prezentului tratat şi a regulamentului de aplicare privind definirea stadiului tehnicii trebuie să se înţeleagă exclusiv în legătură cu procedura internationala; în consecinţa, orice stat contractant este liber să aplice, atunci cînd determina brevetabilitatea unei invenţii care face obiectul unei cereri internaţionale, criteriile legislaţiei sale naţionale referitoare la stadiul tehnicii şi al altor condiţii de brevetabilitate care nu constituie cerinţele referitoare la forma şi la conţinutul cererilor.6) Legislaţia naţionala poate să ceara solicitantului să-i prezinte dovezi privind orice condiţie de drept material de brevetabilitate pe care le-a stabilit.7) Orice oficiu receptor, ca şi orice oficiu desemnat care a început sa trateze cererea internationala, poate aplica orice dispoziţie din legislaţia sa naţionala referitoare la reprezentarea obligatorie a solicitantului printr-un mandatar împuternicit legal pentru acest oficiu şi la indicarea obligatorie a unei adrese de serviciu în statul desemnat, în scopul primirii notificărilor.8) Nici o dispoziţie din prezentul tratat sau din regulamentul de aplicare nu vor fi înţelese ca putind limita libertatea oricărui stat contractant să aplice măsurile pe care le considera necesare în domeniul apărării naţionale sau de a limita, pentru protejarea intereselor sale economice, dreptul cetăţenilor săi sau al persoanelor domiciliate pe teritoriul sau de a depune cereri internaţionale.  +  Articolul 28Modificarea revendicarilor, a descrierii şi a desenelor, la oficiile desemnate1) Solicitantul trebuie să aibă posibilitatea sa modifice revendicarile, descrierea şi desenele, în termenul stabilit, la oricare oficiu desemnat. Nici un oficiu desemnat nu poate elibera vreun brevet, nici sa refuze eliberarea lui înaintea expirării acestui termen, în afară acordului expres al solicitantului.2) Modificările nu trebuie să depăşească descrierea inventiei care figurează în cererea internationala, asa cum a fost depusa, în afară cazului dacă legislaţia naţionala a statului desemnat o permite în mod expres.3) Modificările trebuie să fie conforme legislaţiei naţionale a statului desemnat în ceea ce nu este stabilit în prezentul tratat sau în regulamentul de aplicare.4) În cazul în care oficiul desemnat cere o traducere a cererii internaţionale, modificările trebuie să fie stabilite în limba corespunzătoare traducerii.  +  Articolul 29Efectele publicării internaţionale1) În ceea ce priveşte protecţia oricărui drept al solicitantului dintr-un stat desemnat, publicarea internationala a unei cereri internaţionale are, sub rezerva dispoziţiilor alin. 2) la 4), aceleaşi efecte ca cele prevăzute de legislaţia naţionala a acestui stat privitoare la publicarea naţionala obligatorie a cererilor naţionale neexaminate ca atare.2) Dacă limba de publicare internationala diferă de aceea a publicaţiilor cerute de către legislaţia naţionala a statului desemnat, respectiva legislaţie naţionala poate să prevadă ca efectele prevăzute la alin. 1) nu se produc decît de la data la care: i) o traducere în aceasta din urma limba este publicată conform legislaţiei naţionale; sauîi) o traducere în aceasta din urma limba este pusă la dispoziţia publicului pentru verificare, conform legislaţiei naţionale; sauiii) o traducere în aceasta din urma limba este transmisă de către solicitant către cel ce utilizează neautorizat, efectiv sau eventual inventia care face obiectul cererii internaţionale; sau iv) cele doua acte arătate la pct. i) şi iii) sau cele doua acte arătate la pct. îi) şi iii) au fost îndeplinite.3) Legislaţia naţionala a oricărui stat desemnat poate să prevadă ca, atunci cînd publicarea internationala a fost efectuată pe baza cererii solicitantului, înaintea expirării termenului de 18 luni, socotit de la data priorităţii, efectele prevăzute la alin. 1) nu se produc decît de la expirarea unui termen de 18 luni care se socoteşte de la data priorităţii.4) Legislaţia naţionala a oricărui stat desemnat poate să prevadă ca efectele prevăzute la alin. 1) nu se produc decît de la data primirii, de către oficiul naţional sau de către oficiul care lucrează pentru acest stat, a unui exemplar al publicaţiei cererii internaţionale efectuate conform art. 21. Acest oficiu publică data primirii, de îndată ce-i este posibil, în publicaţia sa oficială.  +  Articolul 30Caracterul confidenţial al cererii internaţionale1) a) Sub rezerva subalineatului b), biroul internaţional şi administraţiile însărcinate cu documentarea internationala nu trebuie să permită nici unei persoane sau administraţii să aibă acces la cererea internationala, înainte de publicarea internationala, în afară cererii sau autorizaţiei solicitantului. b) Subalineatul a) nu se aplică transmiterilor către administraţia competenţa însărcinată cu documentarea internationala, transmiterilor prevăzute la art. 13 sau comunicărilor prevăzute la art. 20.2) a) Nici un oficiu naţional nu poate permite terţilor să aibă acces la cererea internationala, în afară de cererea sau autorizaţia solicitantului, cu excepţia cînd următoarele cazuri intervin mai întîi: i) data publicării internaţionale a cererii internaţionale;îi) data primirii comunicării cererii internaţionale în conformitate cu art. 20;iii) data primirii unei copii a cererii internaţionale conform art. 22. b) Subalineatul a) nu va putea împiedica un oficiu naţional sa informeze terţi ca el a fost desemnat sau sa publice acest fapt. O atare informaţie sau publicaţie nu poate, totuşi, sa conţină decît indicaţiile următoare: identificarea oficiului receptor, numele solicitantului, data depozitului internaţional, numărul cererii internaţionale şi titlul inventiei. c) Subalineatul a) nu va putea împiedica un oficiu desemnat să permită autorităţilor judiciare să aibă acces la cererea internationala.3) Alin. 2) a) se aplică oricărui oficiu receptor, în afară de transmiterile prevăzute la art. 12.1).4) În sensul prezentului articol, prin expresia a avea acces se înţeleg orice mijloace prin care terţii pot lua cunoştinţa şi cuprinde deci comunicarea individuală şi publicaţia generală; totuşi, nici un oficiu naţional nu poate publică o cerere internationala sau traducerea sa înainte de publicarea internationala sau înainte de expirarea termenului de 20 de luni, care se socoteşte de la data priorităţii, dacă publicarea internationala n-a avut loc la expirarea acestui termen.  +  Capitolul 2 Examinarea preliminară internationala  +  Articolul 31Cererea de examinare preliminară internationala1) La cererea solicitantului, cererea internationala face obiectul unei examinari preliminare internaţionale, în conformitate cu dispoziţiile ce urmează şi cu regulamentul de aplicare.2) a) Oricare solicitant care, în sensul regulamentului de aplicare, domiciliază într-un stat contractant legat de cap. 2, sau este cetăţeanul unui asemenea stat şi a cărui cerere internationala a fost depusa la oficiul receptor al acestui stat, sau care lucrează pentru acest stat, poate prezenta o cerere de examinare preliminară internationala. b) Adunarea uniunii poate să permită persoanelor autorizate să depună cereri internaţionale, să prezinte cereri de examinare preliminară internationala, chiar dacă ele sînt domiciliate într-un stat necontractant sau nelegat prin cap. 2 sau sînt cetăţeni ai unui asemenea stat.3) Cererea de examinare preliminară internationala trebuie să fie facuta independent de cererea internationala. Ea trebuie să conţină indicaţiile stabilite şi trebuie să fie redactată în limba şi în forma stabilite.4) a) Cererea de examinare preliminară internationala trebuie să indice statul sau statele contractante în care solicitantul are intenţia sa utilizeze rezultatele examinării preliminare internaţionale (state alese). State contractante adiţionale pot fi alese ulterior. Alegerea nu se poate referi decît la statele contractante deja desemnate conform art. 4. b) Solicitanţii arătaţi în alin. 2) a) pot alege orice stat contractant legat prin cap. 2. Solicitanţii arătaţi la alin. 2) b) nu pot alege decît statele contractante legate de cap. 2, care s-au declarat dispuse să fie alese de către asemenea solicitanţi.5) Cererea de examinare preliminară internationala necesita plata unor taxe în termenul stabilit.6) a) Cererea de examinare preliminară internationala trebuie să fie prezentată administraţiei competente însărcinate cu examinarea preliminară internationala menţionată la art. 32. b) Orice alegere ulterioară trebuie prezentată biroului internaţional.7) Fiecare oficiu ales primeşte notificarea alegerii sale.  +  Articolul 32Administraţia însărcinată cu examinarea preliminară internationala1) Examinarea preliminară internationala se efectuează de către administraţia însărcinată cu examinarea preliminară internationala.2) Pentru cererile de examinare preliminară internationala arătate la art. 31.2) a) şi la art. 31.2) b), oficiul receptor sau, după caz, adunarea, precizează, conform dispoziţiilor acordului încheiat între administraţia sau administraţiile interesate însărcinate cu examinarea preliminară internationala şi biroul internaţional, acea sau acele administraţii care vor fi competente pentru a proceda la examinarea preliminară internationala.3) Dispoziţiile art. 16.3) se aplică, mutatis mutandis, şi administraţiilor însărcinate cu examinarea preliminară internationala.  +  Articolul 33Examinarea preliminară internationala1) Examinarea preliminară internationala are ca obiect sa formuleze o opinie preliminară şi fără angajament asupra problemei, dacă inventia a carei protecţie este cerută pare să fie noua, dacă implica o activitate inventiva (nu este evidenta) şi dacă este susceptibilă de aplicare industriala.2) În legătură cu examinarea preliminară internationala, inventia a carei protecţie se cere este considerată ca noua, dacă nu se regaseste anterior în stadiul tehnicii, astfel cum este definit în regulamentul de aplicare.3) În legătură cu examinarea preliminară internationala, inventia a carei protecţie se cere este considerată ca implicind o activitate inventiva dacă, ţinînd seama de stadiul tehnicii astfel cum este definit în regulamentul de aplicare, ea nu este, la data pertinenta prescrisă, evidenta pentru un om de specialitate.4) În legătură cu examinarea preliminară internationala, inventia a carei protecţie se cere este considerată ca fiind susceptibilă de aplicare industriala, dacă, conform naturii sale, ea poate fi produsă sau utilizata (în sensul tehnologic) în orice gen de industrie. Termenul industrie trebuie înţeles în sensul cel mai larg, astfel cum este definit în Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale.5) Criteriile care preced nu servesc decît în legătură cu examinarea preliminară internationala. Orice stat contractant poate aplica criterii suplimentare sau diferite pentru a decide dacă în acest stat inventia este brevetabila sau nu.6) Examinarea preliminară internationala trebuie să ia în considerare toate documentele citate în raportul de documentare internationala. Ea poate lua în considerare orice documente suplimentare considerate ca juste pentru cazul în speta.  +  Articolul 34Procedura în cadrul administraţiei însărcinate cu examinarea preliminară internationala1) Procedura în cadrul administraţiei însărcinate cu examinarea preliminară internationala este stabilită de prezentul tratat, de regulamentul de aplicare şi de acordul încheiat de biroul internaţional cu aceasta administraţie, conform cu prezentul tratat şi cu regulamentul de aplicare.2) a) Solicitantul are dreptul sa comunice, verbal sau în scris, cu administraţia însărcinată cu examinarea preliminară internationala. b) Solicitantul are dreptul sa modifice revendicarile, descrierea şi desenele, în modul şi în termenul stabilit, înainte de întocmirea raportului de examinare preliminară internationala. Modificările nu trebuie să depăşească descrierea inventiei care este cuprinsă în cererea internationala, asa cum a fost depusa. c) Solicitantul primeşte de la administraţia însărcinată cu examinarea preliminară internationala cel puţin un aviz scris, cu excepţia cazului cînd administraţia apreciază ca toate condiţiile următoare au fost îndeplinite: i) inventia corespunde criteriilor prevăzute la art. 33.1);îi) cererea internationala îndeplineşte condiţiile prezentului tratat şi ale regulamentului de aplicare în măsura în care ele sînt verificate de către administraţie;iii) nu este cazul să se prezinte observaţii în sensul art. 35.2), ultima fraza. d) Solicitantul are dreptul sa răspundă la avizul scris.3) a) Dacă administraţia însărcinată cu examinarea preliminară internationala apreciază ca cererea internationala nu satisface condiţia unităţii inventiei, asa cum ea este definită în regulamentul de aplicare, ea poate invita pe solicitant, fie sa limiteze revendicarile de maniera sa satisfacă aceasta condiţie, fie sa plătească taxe adiţionale. b) Legislaţia naţionala a statului ales poate să prevadă ca, în cazul în care solicitantul limitează revendicarile în sensul subalineatului a), părţile cererii internaţionale, care ca urmare a limitării nu fac obiectul unei examinari preliminare internaţionale, sînt considerate ca retrase, în ceea ce priveşte efectele pentru acest stat, afară de cazul ca o taxa suplimentară a fost plătită de către solicitant oficiului naţional al statului respectiv. c) Dacă solicitantul nu da urmare invitatiei menţionate în subalineatul a) în termenul stabilit, administraţia însărcinată cu examinarea preliminară internationala stabileşte un raport de examinare preliminară internationala asupra părţilor cererii internaţionale care au legătură cu ceea ce pare sa constituie inventia principala şi face precizare asupra acestui fapt în raport. Legislaţia naţionala a statului ales poate prevedea ca, atunci cînd oficiul naţional al acestui stat apreciază ca justificată invitaţia administraţiei însărcinate cu examinarea preliminară internationala, părţile cererii internaţionale care nu au legătură cu inventia principala sînt, în ceea ce priveşte efectele în acest stat, considerate ca retrase, în afară de cazul ca o taxa suplimentară a fost plătită de către solicitant acestui oficiu.4) a) Dacă administraţia însărcinată cu examinarea preliminară internationala apreciază: i) ca cererea internationala are un obiect cu privire la care ea nu este ţinuta, conform regulamentului de aplicare, să efectueze o examinare preliminară internationala şi decide în speta sa nu efectueze o asemenea examinare, sau,îi) ca descrierea, revendicarile şi desenele nu sînt clare, sau ca revendicarile nu se bazează de o maniera adecvată pe descriere, astfel ca o opinie valabilă nu poate fi formată cu privire la noutate, la activitatea inventiva (neevidenta) sau la aplicarea industriala a inventiei a carei protecţie a fost cerută, administraţia nu abordeaza problemele menţionate în art. 33.1) şi îi face cunoscut solicitantului aceasta opinie motivată. b) Dacă una dintre situaţiile menţionate în subalineatul a) nu exista decît cu privire la anumite revendicari sau în raport cu anumite revendicari, dispoziţiile subalineatului a) nu se aplică decît în ce priveşte aceste revendicari.  +  Articolul 35Raportul de examinare preliminară internationala1) Raportul de examinare preliminară internationala este stabilit în termenul şi în forma prevăzute.2) Raportul de examinare preliminară internationala nu conţine nici o afirmatie în ceea ce priveşte problema dacă inventia a carei protecţie este cerută este sau pare să fie brevetabila sau nu, în lumina unei anumite legislaţii naţionale. Raportul afirma, sub rezerva alin. 3), în legătură cu fiecare revendicare, dacă aceasta revendicare pare sa răspundă criteriilor de noutate, de activitate inventiva (neevidenta) şi de aplicare industriala, astfel cum aceste criterii sînt definite referitor la examinarea preliminară internationala în articolul 33.1) la 4). Aceasta afirmatie trebuie să fie însoţită de enumerarea documentelor care par sa susţină concluzia afirmata şi de toate explicaţiile care se pot impune în speta. La aceasta afirmatie trebuie să fie adăugate alte observaţii prevăzute de către regulamentul de aplicare.3) a) Dacă administraţia însărcinată cu examinarea preliminară internationala apreciază, la stabilirea raportului de examinare preliminară internationala, ca oricare din situaţiile menţionate în art. 34.4) a) exista, raportul face menţiune şi indica motivele. El nu trebuie să conţină nici o declaraţie în sensul alin. 2). b) Dacă exista una din situaţiile menţionate în art. 34.4) b), raportul de examinare preliminară internationala conţine, pentru revendicarile în speta, indicaţia prevăzută la subalineatul a), iar pentru alte revendicari, afirmatia prevăzută la alin. 2).  +  Articolul 36Transmiterea, traducerea şi comunicarea raportului de examinare preliminară internationala1) Raportul de examinare preliminară internationala împreună cu anexele stabilite este transmis solicitantului şi biroului internaţional.2) a) Raportul de examinare preliminară internationala şi anexele sale sînt traduse în limbile stabilite. b) Orice traducere a raportului este pregatita de către biroul internaţional sau sub răspunderea sa; orice traducere a anexelor sale este pregatita de către solicitant.3) a) Raportul de examinare preliminară internationala împreună cu traducerea (astfel cum este stabilită) şi anexele sale (în limba de origine) este comunicat de către biroul internaţional fiecărui oficiu ales. b) Traducerea anexelor este transmisă de către solicitant oficiilor alese, în termenul stabilit.4) Art. 20.3) se aplică mutatis mutandis, copiilor oricărui document care este citat în raportul de examinare preliminară internationala şi care n-a fost citat în raportul de documentare internationala.  +  Articolul 37Retragerea cererii de examinare preliminară internationala sau a alegerilor1) Solicitantul poate retrage, în total sau în parte, alegerile.2) Dacă retragerea se referă la toate statele alese, cererea de examinare preliminară internationala este considerată ca retrasă.3) a) Orice retragere trebuie să fie comunicată biroului internaţional. b) Biroul internaţional notifica aceasta retragere oficiilor alese interesate şi administraţiei interesate însărcinată cu examinarea preliminară internationala.4) a) Sub rezerva subalineatului b), retragerea cererii de examinare preliminară internationala sau a alegerii unui stat contractant este considerată ca o retragere a cererii internaţionale privind acest stat, dacă legislaţia naţionala a acestui stat nu dispune altfel. b) Retragerea cererii de examinare preliminară internationala sau a alegerii nu este considerată ca o retragere a cererii internaţionale dacă este efectuată înaintea expirării termenului aplicabil în conformitate cu art. 22; totuşi, orice stat poate să prevadă în legislaţia sa naţionala că nu se va proceda astfel decît în cazul în care oficiul sau naţional primeşte, în termen, copia cererii internaţionale, o traducere (astfel cum este stabilită) a cererii şi taxa naţionala.  +  Articolul 38Caracterul confidenţial al examinării preliminare internaţionale1) În afară de cererea sau autorizarea solicitantului, biroul internaţional şi administraţia însărcinată cu examinarea preliminară internationala nu pot permite, în nici un moment, unei persoane sau administraţii - cu excepţia oficiilor alese, după întocmirea raportului de examinare preliminare internationala - să aibă acces, în sensul şi în condiţiile art. 30.4), la dosarul care face obiectul examinării preliminare internaţionale.2) Sub rezerva alin. 1) al art. 36.1) şi 3) şi a art. 37.3) b), biroul internaţional şi administraţia însărcinată cu examinarea preliminară internationala nu pot da, decît la cererea şi cu autorizaţia solicitantului, informaţii referitoare la eliberarea sau refuzul de eliberare a unui raport de examinare preliminară internationala sau la retragerea sau menţinerea cererii de examinare preliminară internationala sau la o alegere oarecare.  +  Articolul 39Copii, traduceri şi taxe pentru oficiile alese1) a) Dacă alegerea unui stat contractant a fost efectuată înainte de expirarea a 19 luni cu începere de la data priorităţii, art. 22 nu se aplică acestui stat; solicitantul trimite fiecărui oficiu ales o copie a cererii internaţionale (în afară de cazul cînd comunicarea arătată în art. 20 a avut deja loc) şi o traducere (astfel cum este stabilită) a acestei cereri şi îi plăteşte (cînd este cazul) taxa naţionala cel mai tirziu la expirarea termenului de 25 de luni socotit de la data priorităţii. b) Orice legislaţie naţionala poate să fixeze termene care expira după acela care figurează în subalineatul a) pentru îndeplinirea actelor menţionate în respectivul subalineat.2) Efectele prevăzute în art. 11.3) încetează în statul ales cu aceleaşi consecinţe ca acelea care decurg din retragerea unei cereri naţionale în acest stat, dacă solicitantul nu îndeplineşte actele menţionate în alin. 1) a) în termenul aplicabil conform alin. 1 a) sau b).3) Orice oficiu ales poate să menţină efectele prevăzute în art. 11.3), chiar dacă solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. 1) a) sau b).  +  Articolul 40Suspendarea examinării naţionale şi a altor proceduri1) În cazul în care alegerea unui stat contractant se efectuează înainte de expirarea a 19 luni socotite de la data priorităţii, art. 23 nu se aplică acestui stat, iar oficiul sau naţional sau oricare oficiu care lucrează pentru acest stat nu efectuează examinarea şi nu se angajează nici o procedură referitoare la cererea internationala, sub rezerva alin. 2), mai înainte de expirarea termenului aplicabil conform art. 39.2) Cu toate dispoziţiile alin. 1), la cererea expresă a solicitantului, orice oficiu ales poate, în orice moment, sa procedeze la examinare şi sa angajeze orice procedura referitoare la cererea internationala.  +  Articolul 41Modificarea revendicarilor, a descrierii şi a desenelor la oficiile alese1) Solicitantul trebuie să aibă posibilitatea sa modifice revendicarile, descrierea şi desenele, în termenul stabilit, la fiecare oficiu ales. Nici un oficiu nu poate elibera un brevet, nici sa refuze sa-l elibereze mai înainte de expirarea acestui termen, afară de cazul cînd exista acordul expres al solicitantului.2) Modificările nu trebuie să depăşească descrierea inventiei care figurează în cererea internationala, astfel cum ea a fost depusa, cu excepţia cazului cînd legislaţia naţionala a statului ales o permite în mod expres.3) Modificările trebuie să fie conforme cu legislaţia naţionala a statului ales pentru toate problemele care nu sînt reglementate în prezentul tratat sau în regulamentul de aplicare.4) În cazul în care oficiul ales cere o traducere a cererii internaţionale, modificările trebuie stabilite în limba în care s-a făcut traducerea.  +  Articolul 42Rezultatele examinării naţionale efectuată de oficiile aleseOficiile alese, primind raportul de examinare preliminară internationala, nu pot sa ceara solicitantului ca el să le trimită copii de pe documentele în legătură cu examinarea referitoare la aceeaşi cerere internationala în toate celelalte oficii alese, sau ca el să le remită informaţii referitoare la conţinutul unor asemenea documente.  +  Capitolul 3 Dispoziţii comune  +  Articolul 43Documentarea referitoare la anumite titluri de protecţieConform regulamentului de aplicare, solicitantul poate indica ca cererea sa internationala tinde la eliberarea unui certificat de autor de invenţie, a unui certificat de utilitate sau a unui model de utilitate şi nu a unui brevet, sau eliberarea unui brevet sau certificat adiţional, a unui certificat de autor de invenţie adiţional sau a unui certificat de utilitate adiţional, în orice stat desemnat sau ales a cărui legislaţie prevede eliberarea de certificate de autor de invenţie, de certificate de utilitate, de modele de utilitate, de brevete sau certificate adiţionale, de certificate de autor de invenţie adiţionale sau de certificate de utilitate adiţionale: efectele decurgind din aceasta indicaţie sînt determinate de alegerea efectuată de către solicitant. În legătură cu prezentul articol şi cu regulile din regulamentul de aplicare referitoare la acest articol, art. 2 îi) nu se aplică.  +  Articolul 44Documentarea referitoare la doua titluri de protecţiePentru orice stat desemnat sau ales a cărui legislaţie permite ca o cerere care tinde la eliberarea unui brevet sau unui alt titlu de protecţie dintre cele menţionate în art. 43 să poată, de asemenea, sa vizeze un altul din aceste titluri de protecţie, solicitantul poate să indice, în conformitate cu regulamentul de aplicare, cele doua titluri de protecţie pe care el cere să se elibereze; efectele care decurg sînt determinate de indicaţiile solicitantului. În legătură cu prezentul articol, art. 2 îi) nu se aplică.  +  Articolul 45Tratat de brevet regional1) Orice tratat care prevede eliberarea unui brevet regional (tratat de brevet regional) şi care da dreptul persoanelor autorizate de art. 9 de a inregistra cereri internaţionale, să depună cereri pentru eliberarea de brevete regionale, poate stipula ca cererile internaţionale, conţinînd desemnarea sau alegerea unui stat parte în acelaşi timp la un tratat regional şi la prezentul tratat, pot fi depuse în vederea eliberării de brevete regionale.2) Legislaţia naţionala a unui asemenea stat desemnat sau ales poate prevede că orice desemnare sau alegere a statului respectiv în cererea internationala va fi considerată ca o indicaţie ca solicitantul doreşte să obţină un brevet regional, în conformitate cu tratatul de brevet regional.  +  Articolul 46Traducerea incorectă a cererii internaţionaleDacă, din cauza traducerii incorecte a unei cereri internaţionale, întinderea unui brevet eliberat ca urmare a acestei cereri depăşeşte întinderea cererii internaţionale, din limba sa de origine, autorităţile competente ale statului contractant în cauza pot sa limiteze în consecinţa şi în mod retroactiv întinderea brevetului şi sa declare ca el este nul şi neavenit, în măsura în care întinderea sa depăşeşte cererea internationala din limba de origine.  +  Articolul 47Termene1) Calculul termenelor prevăzute în prezentul tratat este stabilit în regulamentul de aplicare.2) a) Toate termenele stabilite în cap. 1 şi 2 ale prezentului tratat pot fi modificate prin decizia statelor contractante, în afară de revizuirile, potrivit cu art. 60. b) Decizia este luată de adunare sau prin vot prin corespondenta şi trebuie să fie unanima. c) Detaliile procedurii sînt stabilite în regulamentul de aplicare.  +  Articolul 48Intirzieri la respectarea unor termene1) În cazul cînd un termen stabilit în prezentul tratat sau în regulamentul de aplicare nu este respectat din cauza întreruperii serviciilor poştale, a pierderii sau intirzierii inevitabile din partea curierului, acest termen este considerat ca respectat în cazurile precizate în regulamentul de aplicare, însă sub rezerva îndeplinirii condiţiilor de proba şi alte condiţii prescrise în regulament.2) a) Orice stat contractant, în ceea ce îl priveşte, trebuie să admită orice întîrziere referitoare la nerespectarea termenelor care sînt admise în legislaţia sa naţionala. b) Orice stat contractant, în ceea ce îl priveşte, poate să admită orice întîrziere în respectarea unui termen, pentru alte motive decît cele care figurează la subalineatul a).  +  Articolul 49Dreptul de a profesa pe lîngă administraţiile internaţionaleOrice avocat, agent de brevete sau altă persoană avînd dreptul sa profeseze pe lîngă oficiile naţionale la care a fost depusa cererea internationala are dreptul ca, în ceea ce priveşte aceasta cerere, sa profeseze pe lîngă biroul internaţional, administraţia competenţa însărcinată cu documentarea internationala şi administraţia competenţa însărcinată cu examinarea preliminară internationala.  +  Capitolul 4 Servicii tehnice  +  Articolul 50Servicii de informare din brevete1) Biroul internaţional poate furniza servicii (denumite în prezentul articol servicii de informare), pentru informaţii tehnice şi alte informaţii pertinente de care dispune, pe baza documentelor publicate, în special din brevete şi din cereri publicate.2) Biroul internaţional poate furniza aceste informaţii fie direct, fie prin intermediul uneia sau mai multor administraţii însărcinate cu documentarea internationala sau prin alte administraţii specializate, naţionale sau internaţionale cu care el ar putea încheia acorduri.3) Serviciile de informare funcţionează în asa mod încît sa usureze, în special pentru statele contractante care sînt tari în curs de dezvoltare, achiziţionarea de cunoştinţe tehnice şi tehnologice, inclusiv "know-how", publicate ca disponibile.4) Serviciile de informare pot fi obţinute de către guvernele statelor contractante, de către cetăţenii lor sau de către persoanele domiciliate pe teritoriul lor. Adunarea uniunii poate decide lărgirea acestor servicii la alţi interesaţi.5) a) Orice serviciu furnizat guvernelor statelor contractante trebuie să fie făcut la preţul de cost; totuşi, pentru guvernele statelor contractante care sînt tari în curs de dezvoltare, serviciul este furnizate la un preţ mai mic, în caz ca diferenţa poate fi acoperită prin beneficiile realizate asupra prestării de servicii la alţi destinatari decît ai guvernelor statelor contractante sau prin mijloacele menţionate în art. 51.4). b) Preţul de cost arătat în subalineatul a) se înţelege ca fiind cheltuielile care se adauga la cele pe care oficiul naţional sau administraţia însărcinată cu documentarea internationala trebuie să le angajeze astfel ca să se achite de obligaţiile lor.6) Detaliile referitoare la aplicarea prezentului articol sînt reglementate de deciziile adunării şi de propunerile grupelor de lucru pe care acesta le va putea institui în acest scop, în limitele stabilite de adunare.7) Adunarea recomanda şi alte moduri de finanţare pentru completarea celor prevăzute în alin. 5), dacă ea apreciază ca este necesar.  +  Articolul 51Asistenţa tehnica1) Adunarea stabileşte un comitet de asistenţa tehnica (denumit în prezentul articol comitetul).2) a) Membrii comitetului sînt aleşi dintre statele contractante astfel ca să se asigure o reprezentare convenabila ţărilor în curs de dezvoltare. b) Din proprie iniţiativă sau la cererea comitetului, directorul general invita reprezentanţii organizaţiilor interguvernamentale care se ocupa de asistenţa tehnica pentru ţările în curs de dezvoltare sa ia parte la lucrările comitetului.3) a) Comitetul are ca misiune organizarea şi supravegherea asistenţei tehnice acordate statelor contractante, care sînt tari în curs de dezvoltare, astfel ca sistemul lor de brevete să se dezvolte fie la nivel naţional, fie la nivel regional. b) Asistenţa tehnica cuprinde în special formarea de specialişti, punerea la dispoziţie de experţi şi furnizarea de echipament în scopuri de demonstratie şi de funcţionare.4) În vederea finanţării de proiecte care intră în cadrul prezentului articol, biroul internaţional se straduieste sa încheie acorduri, pe de o parte cu organizaţii internaţionale de finanţare şi cu organizaţii interguvernamentale, în special cu Organizaţia Naţiunilor Unite, precum şi cu instituţiile specializate ale Naţiunilor Unite competente în materie de asistenţa tehnica, precum şi cu guvernele statelor beneficiare de asistenţa tehnica.5) Detaliile referitoare la aplicarea prezentului articol sînt reglementate de deciziile adunării şi de propunerile grupelor de lucru, pe care le va putea institui în acest scop şi în limitele stabilite de adunare.  +  Articolul 52Legătură cu alte dispoziţii ale tratatuluiNici o dispoziţie a prezentului capitol nu afectează dispoziţiile financiare care figurează în alte capitole ale prezentului tratat. Aceste dispoziţii nu sînt aplicabile prezentului capitol.  +  Capitolul 5 Dispoziţiile administrative  +  Articolul 53Adunarea1) a) Adunarea cuprinde statele contractante, sub rezerva art. 57.8). b) Guvernul fiecărui stat contractant este reprezentat de un delegat, care poate fi asistat de supleanţi, consilieri şi experţi.2) a) Adunarea: i) rezolva orice chestiune privind menţinerea şi dezvoltarea uniunii şi aplicarea prezentului tratat;îi) se achită de obligaţiile ce-i sînt expres atribuite prin alte dispoziţii ale prezentului tratat;iii) da biroului internaţional directive privind pregătirea de conferinţe de revizuire; iv) examinează şi aproba rapoartele şi activităţile directorului general referitoare la uniune şi îi da toate directivele necesare cu privire la chestiunile de competenţa uniunii; v) examinează şi aproba rapoartele şi activităţile comitetului executiv stabilit în conformitate cu alin. 9) şi îi da directive; vi) hotărăşte programul, adopta bugetul trienal al uniunii şi aproba încheierea conturilor;vii) adopta regulamentul financiar al uniunii;viii) creează comitete şi grupe de lucru, pe care le socoteşte utile realizării obiectivelor uniunii; ix) decide care sînt statele necontractante şi care sînt organizaţiile interguvernamentale şi internaţionale neguvernamentale care pot fi admise la reuniunile sale în calitate de observatori, sub rezerva alin. 8); x) întreprinde orice acţiune propice în vederea atingerii obiectivelor uniunii şi se achită de alte sarcini utile în cadrul prezentului tratat. b) Adunarea statuează, după ce a luat cunoştinţa de avizul comitetului de coordonare al organizaţiei, asupra chestiunilor care interesează, de asemenea, alte uniuni administrate de către organizaţie.3) Un delegat nu poate reprezenta decît un singur stat şi nu poate vota decît în numele acestuia.4) Fiecare stat contractant dispune de un vot.5) a) Jumătate din numărul statelor contractante constituie cvorumul. b) Dacă acest cvorum nu a fost atins, adunarea poate lua decizii; totuşi, aceste decizii, cu excepţia celor care se referă la procedura, nu devin executorii decît dacă cvorumul şi majoritatea cerută au fost atinse prin votul prin corespondenta, prevăzut în regulamentul de aplicare.6) a) Deciziile adunării sînt luate cu majoritatea de două treimi din voturile exprimate, sub rezerva art. 47.2) b), 58.2) b), 58.3) şi 61.2) b). b) Abţinerea nu este considerată ca un vot.7) Dacă este vorba de chestiuni care interesează exclusiv statele legate de cap. 2, orice referire la statele contractante care figurează în alin. 4), 5) şi 6) este considerată ca aplicindu-se numai statelor legate de cap. 2.8) Orice organizaţie interguvernamentală numita atît ca administraţie însărcinată cu documentarea internationala sau ca administraţie însărcinată cu examinarea preliminară internationala este admisă în calitate de observator la reuniunile adunării.9) Atunci cînd numărul statelor contractante va depăşi patruzeci, adunarea va stabili un comitet executiv. Orice referire facuta în prezentul tratat sau în regulamentul de aplicare la comitetul executiv este în funcţie de data cînd acest comitet va fi stabilit.10) Pînă la stabilirea comitetului executiv, adunarea se pronunţa asupra problemelor şi bugetelor anuale pregătite de către directorul general, în limitele programului şi bugetului trienal.11) Pînă la stabilirea comitetului executiv, adunarea se reuneste o dată pe an în sesiunea ordinară, la convocarea directorului general şi, în afară de cazuri excepţionale, în aceeaşi perioadă şi în acelaşi loc cu comitetul de coordonare al organizaţiei. b) După stabilirea comitetului executiv adunarea se va reuni o dată la 3 ani în sesiune ordinară, la convocarea directorului general, şi, în afară de cazuri excepţionale, în aceeaşi perioadă şi în acelaşi loc cu adunarea generală a organizaţiei. c) Adunarea se reuneste în sesiune extraordinară la convocarea adresată de directorul general, la cererea comitetului executiv sau la cererea unui sfert din statele semnatare.12) Adunarea adopta regulamentul sau interior.  +  Articolul 54Comitetul executiv1) Atunci cînd adunarea va stabili un comitet executiv, el va fi supus următoarelor dispoziţii.2) a) Sub rezerva art. 57.8), comitetul executiv cuprinde statele alese de către adunare dintre statele membre ale acesteia. b) Guvernul fiecărui stat membru al comitetului executiv este reprezentat de un delegat, care poate fi asistat de supleanţi, de consilieri şi de experţi.3) Numărul statelor membre ale comitetului executiv corespunde un sfert din numărul statelor membre ale adunării. În calculul locurilor, după împărţirea la patru, restul nu este luat în considerare.4) La alegerea membrilor comitetului executiv, adunarea tine cont de o repartiţie geografică echitabila.5) a) Membrii comitetului executiv sînt în funcţie cu începere de la încheierea sesiunii adunării în care au fost aleşi şi pînă la termenul următoarei sesiuni ordinare a adunării. b) Membrii comitetului executiv pot fi aleşi în limita maxima de două treimi dintre ei. c) Adunarea reglementează modalitatea alegerii şi realegerii eventuale a membrilor comitetului executiv.6) a) Comitetul executiv: i) pregăteşte proiectul ordinii de zi a adunării;îi) supune adunării propunerile referitoare la proiectele de program şi de buget trienal al uniunii pregătite de către directorul general;iii) se pronunţa în limitele programului şi bugetului trienal asupra programelor şi bugetelor anuale pregătite de directorul general; iv) supune adunării rapoartele periodice ale directorului general şi rapoartele anuale de verificare a conturilor, cu comentariile corespunzătoare; v) ia toate măsurile utile în vederea executării programului uniunii de către directorul general, în conformitate cu deciziile adunării şi ţinînd seama de circumstanţele survenite între doua sesiuni ordinare ale adunării; vi) se achită de orice alte obligaţii care îi sînt atribuite în cadrul prezentului tratat. b) Comitetul executiv statuează asupra chestiunilor care interesează în mod egal alte uniuni administrate de organizaţie, după ce a luat cunoştinţa de avizul comitetului de coordonare al organizaţiei.7) a) Comitetul executiv se reuneste o dată pe an în sesiune ordinară, la convocarea directorului general, pe cît posibil în aceeaşi perioadă şi în acelaşi loc cu comitetul de coordonare al organizaţiei. b) Comitetul executiv se reuneste în sesiune extraordinară, la convocarea adresată de către directorul general, fie la iniţiativa acestuia, fie la cererea preşedintelui sau sau a unui sfert din membrii săi.8) a) Fiecare stat membru al comitetului executiv dispune de un vot. b) Jumătate din statele membre ale comitetului executiv constituie cvorumul. c) Deciziile sînt luate prin majoritatea simpla a voturilor exprimate. d) Abţinerea nu este considerată ca un vot. e) Un delegat nu poate reprezenta decît un stat şi nu poate vota decît în numele acestuia.9) Statele contractante care nu sînt membre ale comitetului executiv sînt admise la reuniunile sale în calitate de observatori, ca şi orice alte organizaţii interguvernamentale numite atît ca administraţie însărcinată cu documentarea internationala sau ca administraţie însărcinată cu examinarea preliminară internationala.10) Comitetul executiv adopta regulamentul sau interior.  +  Articolul 55Biroul internaţional1) Lucrările administrative ce incumba uniunii sînt asigurate de către biroul internaţional.2) Biroul internaţional asigura secretariatul diverselor organe ale uniunii.3) Directorul general este cel mai înalt funcţionar al uniunii şi o reprezintă.4) Biroul internaţional publică o revista şi alte publicaţii indicate de regulamentul de aplicare sau de către adunare.5) Regulamentul de aplicare precizează serviciile pe care oficiile naţionale trebuie să le acorde în scopul de a ajuta biroul internaţional, administraţiile însărcinate cu documentarea internationala şi administraţiile însărcinate cu examinarea preliminară internationala pentru îndeplinirea lucrărilor prevăzute în prezentul tratat.6) Directorul general şi orice membru al personalului indicat de către el iau parte la reuniunile adunării, ale comitetului executiv şi ale oricărui alt comitet sau grupa de lucru stabilită pentru aplicarea prezentului tratat sau a regulamentului de aplicare, însă fără drept de vot. Directorul general sau un membru al personalului indicat de către el este din oficiu secretar al acestor organe.7) a) Biroul internaţional pregăteşte conferinţele de revizuire conform directivelor adunării şi în colaborare cu comitetul executiv. b) Biroul internaţional poate consulta organizaţii interguvernamentale sau internaţionale neguvernamentale asupra pregătirii conferinţelor de revizuire. c) Directorul general şi persoanele stabilite de el iau parte, fără drept de vot, la deliberări în conferinţele de revizuire.8) Biroul internaţional executa orice alte lucrări care îi sînt atribuite.  +  Articolul 56Comitetul de cooperare tehnica1) Adunarea stabileşte un comitet de cooperare tehnica (denumit în prezentul articol comitetul).2) a) Adunarea stabileşte compunerea comitetului şi îi numeşte membrii, ţinînd seama de o reprezentare echitabila a ţărilor în curs de dezvoltare. b) Administraţiile însărcinate cu documentarea internationala sau cu examinarea preliminară internationala sînt "ex officio" membri ai comitetului. Cînd o asemenea administraţie este un oficiu naţional al unui stat contractant, acesta nu poate avea alta reprezentare în comitet. c) Dacă numărul satelor contractante o permite, numărul total al membrilor comitetului este superior dublului numărului membrilor "ex officio". d) Directorul general, din propria sa iniţiativa sau la cererea comitetului, invita reprezentanţii organizaţiilor interesate sa ia parte la discutiile care-i interesează.3) Comitetul are drept scop să contribuie prin avize şi recomandări: i) la ameliorarea continua a serviciilor prevăzute prin prezentul tratat;îi) la realizarea, atît timp cît sînt mai multe administraţii însărcinate cu documentarea internationala şi mai multe administraţii însărcinate cu examinarea preliminară internationala, ca documentarea şi metodele lor de lucru să fie cît mai uniforme posibil şi ca rapoartele lor să fie uniforme şi de cea mai înaltă calitate;iii) la invitaţia adunării sau a comitetului executiv sa rezolve problemele tehnice speciale puse de instituirea unei singure administraţii însărcinate cu documentarea internationala.4) Orice stat contractant şi orice organizaţie internationala interesată pot sa sesizeze comitetul, în scris, asupra problemelor de competenţa sa.5) Comitetul poate transmite avizele şi recomandările sale directorului general sau, prin intermediul acestuia, adunării, comitetului executiv, tuturor administraţiilor însărcinate cu documentarea internationala sau cu examinarea preliminară internationala sau numai unora dintre ele şi tuturor oficiilor receptoare sau numai unora dintre ele.6) a) Directorul general transmite, în toate cazurile, comitetului executiv textele tuturor avizelor şi recomandărilor comitetului. El poate să anexeze comentariile sale. b) Comitetul executiv poate exprima opiniile sale în privinta oricărui aviz sau recomandare sau oricărei alte activităţi a comitetului şi poate invita pe acesta din urma sa studieze problemele ţinînd de competenţa sa şi să facă un raport asupra obiectului lor. Comitetul executiv poate să supună adunării, cu comentarii corespunzătoare, avizele, recomandările şi rapoartele comitetului.7) Pînă la stabilirea comitetului executiv, referinţele acestuia din urma care figurează la alin. 6) sînt considerate ca referindu-se la adunare.8) Adunarea hotărăşte detaliile referitoare la procedura comitetului.  +  Articolul 57Finanţe1) a) Uniunea are un buget. b) Bugetul uniunii cuprinde veniturile şi cheltuielile proprii ale uniunii, precum şi contribuţia sa la bugetul cheltuielilor comune uniunilor administrate de către organizaţie. c) Sînt considerate cheltuieli comune uniunilor cheltuielile care nu sînt atribuite exclusiv uniunii sau uneia ori mai multor uniuni administrate de către organizaţie. Partea uniunii din aceste cheltuieli comune este proporţională interesului pe care aceste cheltuieli îl reprezintă pentru ea.2) Bugetul uniunii este stabilit ţinînd seama de exigenţele de coordonare cu bugetele altor uniuni administrate de către organizaţie.3) Sub rezerva alin. 5), bugetul uniunii este finanţat de următoarele resurse: i) taxele şi sumele datorate pentru serviciile acordate de biroul internaţional în numele uniunii;îi) preţul vinzarii publicaţiilor biroului internaţional privind uniunea şi drepturile aferente la aceste publicaţii;iii) donaţiile, legatele şi subvenţiile; iv) chiriile, dobinzile şi alte diverse venituri.4) Totalul taxelor şi sumelor datorate biroului internaţional, precum şi preţul vinzarii publicaţiilor sale, fiind fixate în asa fel ca sa acopere în mod normal toate cheltuielile biroului internaţional prin administrarea prezentului tratat.5) a) Dacă un exerciţiu bugetar se încheie cu un deficit, statele membre, sub rezerva subalineatelor b) şi c), plătesc contribuţii pentru acoperirea acestui deficit. b) Adunarea determina contribuţia fiecărui stat contractant, ţinînd seama de numărul de cereri internaţionale care au parvenit de la fiecare dintre ele în cursul anului considerat. c) Dacă deficitul poate fi acoperit provizoriu în total sau în parte prin alte mijloace, adunarea poate decide sa-l reporteze şi sa nu ceara contribuţii statelor contractante. d) Dacă situaţia financiară a uniunii permite, adunarea poate decide ca orice contribuţii plătite în conformitate cu subalineatul a) să fie restituite statelor contractante care le-au plătit. e) Dacă un stat contractant nu a plătit contribuţia sa în conformitate cu subalineatul b) într-un termen de 2 ani socotiţi de la data cînd era exigibilă, în virtutea deciziei adunării, el nu poate să-şi exercite dreptul sau de vot în nici unul dintre organele uniunii. Totuşi, oricare organ al uniunii poate autoriza un asemenea stat să-şi conserve exerciţiul dreptului sau de vot în cadrul organului respectiv atît timp cît acesta din urma apreciază ca intirzierea rezultă din circumstanţe excepţionale şi inevitabile.6) În cazul în care bugetul nu a fost adoptat înaintea unui nou exerciţiu, bugetul anului precedent este reconsiderat conform modalităţilor prevăzute de către regulamentul financiar.7) a) Uniunea poseda un fond de rulment constituit printr-un vărsămînt unic efectuat de către fiecare stat contractant. Dacă fondul devine insuficient, adunarea ia măsurile necesare pentru mărirea lui. Dacă o parte a acestui fond nu mai este necesară, aceasta parte este restituită statelor contractante. b) Totalul varsamintului iniţial al fiecărui stat contractant la fondul precizat sau participarea sa la mărirea acestuia este fixată de către adunare pe baza principiilor asemănătoare celor prevăzute în alin. 5. b). c) Modalităţile de vărsămînt sînt determinate de către adunare la propunerea directorului general şi după avizul comitetului de coordonare al organizaţiei. d) Orice rambursare este proporţională cu sumele vărsate de către fiecare stat contractant, ţinînd cont de datele acestor vărsăminte.8) a) Acordul asupra sediului încheiat cu statul pe al cărui teritoriu organizaţia îşi are sediul prevede că acest stat acorda avansuri, în caz ca fondurile de rulment sînt insuficiente. Valoarea acestor avansuri şi condiţiile în care ele sînt acordate fac obiectul unor acorduri separate între statul în cauza şi organizaţie, în fiecare caz. Atita vreme cît este ţinut sa acorde avansuri, acest stat dispune "ex officio" de un loc în adunare şi în comitetul executiv. b) Statul arătat în subalineatul a) şi organizaţia au fiecare dreptul sa denunţe angajamentul de a acorda avansuri prin notificare scrisă. Denunţarea are efect la împlinirea a 3 ani de la sfîrşitul anului în cursul căruia a fost comunicată.9) Verificarea conturilor este asigurata de către unul sau mai multe dintre statele semnatare sau de către controlori exteriori, în conformitate cu modalităţile prevăzute de regulamentul financiar. Cu consimţămîntul lor, ei sînt desemnaţi de către adunare.  +  Articolul 58Regulamentul de aplicare1) Regulamentul de aplicare anexat prezentului tratat conţine reguli referitoare: i) la chestiunile în legătură cu care prezentul tratat trimite expres la regulamentul de aplicare sau prevede în mod expres ca sînt sau vor face obiectul acestor dispoziţii;îi) la orice condiţii, probleme sau proceduri de ordin administrativ;iii) la orice detalii utile în vederea executării dispoziţiilor prezentului tratat.2) a) Adunarea poate modifica regulamentul de aplicare. b) Sub rezerva alin. 3), modificările cer majoritatea de trei sferturi ale voturilor exprimate.3) a) Regulamentul de aplicare precizează regulile care nu pot fi modificate decît: i) prin decizie unanima, sauîi) cu condiţia ca un dezacord sa nu fi fost manifestat de nici unul dintre statele contractante al cărui oficiu naţional funcţionează ca administraţie însărcinată cu documentarea internationala sau cu examinarea preliminară internationala, sau, atunci cînd o astfel de administraţie este o organizaţie interguvernamentală, de care statul contractant membru al acestei organizaţii imputernicita de către alte state membre reunite în cadrul organismului competent al acestei organizaţii. b) Pentru ca în viitor oricare dintre aceste reguli să poată fi sustrasa cerinţelor indicate, trebuie să fie îndeplinite condiţiile menţionate în subalineatele a) i) sau a) îi), după caz. c) Pentru ca în viitor o regulă oarecare să poată fi inclusă în una dintre categoriile menţionate în subalineatul a), este necesar un consimtamint unanim.4) Regulamentul de aplicare prevede că directorul general stabileşte instrucţiuni administrative sub controlul adunării.5) În caz de contradictie între textul tratatului şi al regulamentului de aplicare, textul tratatului este valabil.  +  Capitolul 6 Diferende  +  Articolul 59DiferendeSub rezerva art. 64.5), orice diferend între doua sau mai multe state contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentului tratat şi al regulamentului de aplicare care nu va fi reglementat pe cale de negociere va putea fi adus de către unul dintre statele în cauza, înaintea Curţii Internaţionale de Justiţie, pe cale de cerere, potrivit Statutului Curţii, în afară de cazul ca statele în cauza nu convin asupra unui alt mod de reglementare. Biroul internaţional va fi informat de către statul contractant petitionar asupra diferendului supus Curţii şi va înştiinţa celelalte state contractante despre aceasta.  +  Capitolul 7 Revizuire şi modificări  +  Articolul 60Revizuirea tratatului1) Prezentul tratat poate fi supus la revizuiri periodice, pe cale de conferinţe speciale ale statelor contractante.2) Convocarea unei conferinţe de revizuire este decisa de către adunare.3) Orice organizaţie interguvernamentală numita atît ca administraţie însărcinată cu documentarea internationala, cît şi ca administraţie însărcinată cu examinarea preliminară internationala, este admisă în calitate de observator la orice conferinţa de revizuire.4) Art. 53.5), 9) şi 11), 54, 55.4) la 8), 56 şi 57 pot fi modificate printr-o conferinţa de revizuire sau în conformitate cu dispoziţiile art. 61.  +  Articolul 61Modificarea unor dispoziţii ale tratatului1) a) Propuneri de modificare a art. 53.5), 9) şi 11), 54, 55.4) la 8), 56 şi 57 pot fi prezentate de orice stat membru al adunării, de comitetul executiv sau de directorul general. b) Aceste propuneri sînt comunicate de către directorul general statelor contractante cu cel puţin 6 luni înainte de a fi supuse adunării spre examinare.2) a) Orice modificare a articolelor arătate în alin. 1) este adoptată de adunare. b) Pentru adoptare se cer trei sferturi din voturile exprimate.3) a) Orice modificare a articolelor arătate în alin. 1) intră în vigoare la o luna după primirea de către directorul general a notificărilor scrise de acceptare, efectuate în conformitate cu regulile lor constituţionale, din partea a trei sferturi a statelor ce erau membre ale adunării în momentul cînd modificarea a fost adoptată. b) Orice modificare a acestor articole astfel acceptate leagă toate statele membre ale adunării, din momentul în care modificarea intră în vigoare; bineînţeles ca orice modificare care măreşte obligaţiile financiare ale statelor contractante nu leagă decît pe acelea care au notificat acceptarea modificării. c) Orice modificare acceptată în conformitate cu subalineatul a) leagă toate statele care devin membre ale adunării după data la care modificarea a intrat în vigoare conform subalineatului a).  +  Capitolul 8 Clauze finale  +  Articolul 62Modalităţi conform cărora statele pot deveni părţi la tratat1) Orice stat membru al Uniunii internaţionale pentru protecţia proprietăţii industriale poate deveni parte la prezentul tratat prin: i) semnarea tratatului, urmată de depunerea unui instrument de ratificare,sauîi) depunerea unui instrument de adeziune.2) Instrumentele de ratificare sau de adeziune sînt depuse la directorul general.3) Dispoziţiile art. 24 al Actului de la Stockholm al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale se aplică prezentului tratat.4) Alin. 3) nu ar putea în nici un caz să fie interpretat ca implicind recunoaşterea sau acceptarea tacită de oricare dintre statele contractante a situaţiei de fapt pentru oricare teritoriu la care prezentul tratat este aplicabil de către un alt stat contractant, în virtutea alin. 3).  +  Articolul 63Intrarea în vigoare a tratatului1) a) Sub rezerva dispoziţiilor alin. 3), prezentul tratat intră în vigoare la împlinirea a 3 luni după ce opt state au depus instrumentele lor de ratificare sau de adeziune, cu condiţia ca cel puţin patru dintre aceste state sa îndeplinească una dintre următoarele condiţii: i) numărul cererilor depuse în statul în cauza este peste patruzeci de mii, potrivit statisticilor anuale cele mai recente publicate de către biroul internaţional;îi) cetăţenii statului în cauza sau persoanele domiciliate în acest stat au depus într-o ţara străină cel puţin o mie de cereri, potrivit statisticilor anuale cele mai recente publicate de către biroul internaţional;iii) oficiul naţional al statului în cauza a primit de la cetăţenii unor tari străine sau de la persoane domiciliate în aceste state cel puţin zece mii de cereri, potrivit statisticilor anuale cele mai recente publicate de către biroul internaţional. b) În sensul prezentului paragraf, expresia cereri nu include cererile de modele de utilitate.2) Sub rezerva alin. 3), orice stat care nu devine parte a prezentului tratat în momentul intrării sale în vigoare conform alin. 1) este legat de prezentul tratat la împlinirea a 3 luni de la data la care a depus instrumentul sau de ratificare sau de aderare.3) Dispoziţiile cap. 2 şi regulile corespunzătoare ale regulamentului de aplicare anexat la prezentul tratat nu sînt totuşi aplicabile decît de la data cînd trei state care au îndeplinit cel puţin una dintre condiţiile enumerate în alin. 1) au devenit părţi ale prezentului tratat, fără sa fi declarat, conform art. 64. 1), că nu înţeleg să fie legate de dispoziţiile cap. 2. Aceasta data nu poate totuşi să fie anterioară datei de intrare în vigoare, conform alin. 1).  +  Articolul 64Rezerve1) a) Orice stat poate să declare că nu este legat de dispoziţiile cap. 2. b) Statele care fac o declaraţie conform subalineatului a) nu sînt legate de dispoziţiile cap. 2 şi de dispoziţiile corespunzătoare din regulamentul de aplicare.2) a) Orice stat care nu a făcut o declaraţie în conformitate cu alin. 1. a) poate declara ca: i) nu este legat de dispoziţiile art. 39. 1), privind remiterea unei copii a cererii internaţionale şi a unei traduceri a acesteia, astfel cum ea este cerută;îi) obligaţia de suspendare a tratamentului naţional care figurează în art. 40 nu împiedica publicarea sa de către oficiul sau naţional sau prin intermediul acestuia din urma, a cererii internaţionale sau a unei traduceri a acesteia, fiind totuşi înţeles ca acest stat nu este dispensat de obligaţiile prevăzute în art. 30 şi 38. b) Statele care au procedat la o atare declaraţie nu sînt legate în consecinţa.3) a) Orice stat poate să declare, în ceea ce-l priveşte, ca publicarea internationala a cererilor sale internaţionale nu este cerută de el. b) Cînd, după expirarea unui termen de 18 luni începînd de la data priorităţii, cererea internationala nu comporta desemnarea statelor care au făcut declaraţii conform subalineatului a), cererea internationala nu este publicată, conform art. 21. 2). c) În cazul aplicării dispoziţiilor subalineatului b), cererea internationala este totuşi publicată de către biroul internaţional: i) la cererea solicitantului, conform regulamentului de aplicare;îi) cînd o cerere naţionala sau un brevet bazat pe o cerere internationala sînt publicate de către oficiul naţional al oricărui stat desemnat care a făcut o declaraţie conform subalineatului a) sau în numele unui asemenea oficiu, la scurt timp după acesta publicare, dar cît mai curînd după împlinirea a 18 luni de la data priorităţii.4) a) Orice stat a cărui legislaţie naţionala recunoaşte brevetelor sale un efect asupra stadiului tehnicii, ţinînd seama de o dată anterioară celei de la publicare, dar nu asimilează, cu privire la stadiul tehnicii, data priorităţii revendicata conform Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale cu data depozitului efectiv în acest stat poate să declare ca depozitul unei cereri internaţionale în afară teritoriului sau nu este asimilat, în legătură cu stadiul tehnicii, cu depozitul efectiv pe teritoriul sau. b) Orice stat care face declaraţia menţionată în subalineatul a) nu va fi legat de art. 11.3) în această măsură. c) Orice stat care face declaraţia menţionată în subalineatul a) trebuie să declare, în acelaşi timp, în scris, condiţiile şi data de la care efectul oricărei cereri internaţionale se produce pe teritoriul sau. Aceasta declaraţie poate să fie modificată oricînd prin notificarea adresată directorului general.5) Orice stat poate să declare că nu se considera legat de art. 59. În ceea ce priveşte diferendele între un stat contractant care a făcut o asemenea declaraţie şi un alt stat contractant , dispoziţiile art. 59 nu sînt aplicabile.6) a) Orice declaraţie facuta în conformitate cu prezentul articol trebuie să fie în scris. Ea poate fi facuta la semnarea prezentului tratat, la depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare sau, cu excepţia cazului arătat în alin. 5), ulterior, prin notificare adresată directorului general. În cazul acestei notificări, declaraţia produce efect la împlinirea a 6 luni de la data primirii ei de către directorul general şi nu afectează cererile internaţionale depuse înainte de expirarea acestei perioade de 6 luni. b) Orice declaraţie facuta în conformitate cu prezentul articol poate să fie retrasă oricînd prin notificare adresată directorului general. O asemenea retragere devine efectivă la împlinirea a 3 luni de la data primirii notificării de către directorul general şi, în cazul unei retrageri a declaraţiei conform alin. 3), nu afectează cererile internaţionale depuse înaintea expirării acestei perioade de 3 luni.7) Nici o rezervă în afară de cele autorizate prin alin. 1) la 5) nu este admisă în prezentul tratat.  +  Articolul 65Aplicarea progresiva1) Dacă acordul încheiat cu o administraţie însărcinată cu documentarea internationala sau cu examinarea preliminară internationala prevede, cu titlu tranzitor, o limitare a numărului sau a tipurilor cererilor internaţionale pe care aceasta administraţie se angajează să le trateze, adunarea ia măsurile necesare pentru aplicarea progresiva a prezentului tratat şi a regulamentului de aplicare la categorii determinate de cereri internaţionale. Aceasta dispoziţie este aplicabilă şi cererilor de examinare de tip internaţional, potrivit art. 15.5).2) Adunarea fixează datele de la care, sub rezerva alin. 1), cererile internaţionale pot fi depuse şi cererile de examinare preliminară pot fi prezentate. Aceste date nu pot depăşi 6 luni, după caz, de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, conform dispoziţiilor art. 63.1), sau de la aplicarea cap. 2, conform art. 63.3).  +  Articolul 66Denunţarea1) Orice stat contractant poate denunta prezentul tratat prin notificare adresată directorului general.2) Denunţarea intră în vigoare la împlinirea a 6 luni de la data primirii notificării de către directorul general. Aceasta denunţare nu altereaza efectele cererii internaţionale în statul care a procedat la denunţare, dacă aceasta cerere a fost depusa înaintea expirării perioadei de 6 luni şi, dacă statul în cauza a fost ales, alegerea a fost efectuată.  +  Articolul 67Semnatura şi limbile1) a) Prezentul tratat este semnat într-un singur exemplar original în limbile franceza şi engleza, cele doua texte făcînd deopotrivă dovada. b) Texte oficiale sînt stabilite de directorul general, după consultarea guvernelor interesate, în limbile germană, spaniola, japoneza, portugheză şi rusa, şi în alte limbi pe care adunarea la va indica.2) Prezentul tratat rămîne deschis spre semnare la Washington, pînă la 31 decembrie 1970.  +  Articolul 68Funcţii depozitare1) Exemplarul original al prezentului tratat, cînd nu mai este deschis spre semnare, este depus la directorul general.2) Directorul general certifica şi transmite doua copii ale prezentului tratat şi ale regulamentului de aplicare guvernelor tuturor statelor părţi la Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale şi, la cerere, guvernului oricărui alt stat.3) Directorul general înregistrează prezentul tratat la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite.4) Directorul general certifica şi transmite doua copii ale oricăror modificări ale prezentului tratat şi ale regulamentului de aplicare guvernelor statelor semnatare şi, la cerere, guvernului oricărui stat.  +  Articolul 69NotificăriDirectorul general notifica guvernelor tuturor statelor părţi la Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale: i) semnăturile depuse conform art. 62;îi) depunerea instrumentelor de ratificare şi de aderare conform art. 62;iii) data intrării în vigoare a prezentului tratat şi data de la care cap. 2 este aplicabil în conformitate cu art. 63.3); iv) declaraţiile făcute potrivit art. 64.1) la 5); v) retragerea declaraţiilor efectuate în baza art. 64.6) b); vi) denuntarile primite conform art. 66;vii) declaraţiile făcute în virtutea art. 31.4).Făcut la Washington la 19 iunie 1970.-------