ACORD REGIONAL din 22 noiembrie 1975relativ la utilizarea de către serviciile de radiodifuziune de frecvente din benzile de unde hectometrice în regiunile 1 şi 3 şi din benzile de unde kilometrice în regiunea 1*
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 21 din 7 martie 1979    -----* TraducerePreambulÎn scopul facilitării relaţiilor, a înţelegerii mutuale şi a cooperării în domeniul radiodifuziunii pe unde kilometrice şi hectometrice,în vederea îmbunătăţirii utilizării benzilor de frecvente atribuite serviciului de radiodifuziune şi de a asigura astfel o recepţie satisfăcătoare a emisiunilor acestui serviciu pentru toate ţările,recunoscind ca toate ţările, mari şi mici, sînt egale în drepturi şi ca intrarea în vigoare a prezentului acord va trebui sa satisfacă cît mai bine necesităţile tuturor ţărilor, şi în particular necesităţile ţărilor în curs de dezvoltare,delegaţii membrilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicatiilor menţionaţi mai jos, reuniti la Geneva într-o conferinţa administrativă regionala convocată în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei internaţionale a telecomunicatiilor (Malaga-Torremolinos, 1973), au adoptat, sub rezerva aprobării autorităţilor lor competente respective, dispoziţiile următoare, relative la serviciul de radiodifuziune în regiunile 1 şi 3 pentru benzile de unde hectometrice şi în regiunea 1 pentru benzile de unde kilometrice:Republica Afganistan, Algeria, (Republica Algeriana Democratica şi Populara), Republica Federala Germania, Regatul Arab Saudit, Australia, Austria, Republica Populara Bangladesh, Belgia, Republica Socialistă Sovietica Bielorusa, Republica Botswana, Republica Populara Bulgaria, Republica Burundi, Republica Unita Camerun, Republica Centrafricana, Republica Populara Chineza, Republica Cipru, Statul oraşului Vatican, Republica Populara Congo, Republica Coreea, Republica Coasta de Fildes, Republica Dahomey, Danemarca, Republica Arabă Egipt, Emiratele Arabe Unite, Spania, Etiopia, Fidgi, Finlanda, Franţa, Republica Gabon, Republica Gambia, Ghana, Grecia, Republica Guineea, Republica Volta Superioară, Republica Populara Ungara, Republica India, Republica Indonezia, Iran, Irlanda, Islanda, Statul Israel, Italia, Japonia, Regatul Hasemit al Iordaniei, Republica Kenya, Statul Kuweit, Regatul Lesotho, Liban, Republica Liberia, Republica Arabă Libia, Principatul Liechtenstein, Luxemburg, Malayesia, Malawi, Republica Malgasa, Republica Mali, Regatul Maroc, Mauritius, Republica Islamica Mauritania, Monaco, Republica Populara Mongola, Republica Populara Mozambic, Nepal, Republica Niger, Republica Federala a Nigeriei, Norvegia, Noua Zeelanda, Republica Uganda, Pakistan, Papua-Noua Guinee, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Filipinelor, Republica Populara Polona, Portugalia, Statul Qatar, Republica Arabă Siriana, Republica Democrata Germană, Republica Socialistă Sovietica Ucraineană, Republica Socialistă România, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Republica Senegal, Republica Singapore, Republica Democratica Sudan, Republica Sri Lanka (Ceylon), Suedia, Confederatia Elvetia, Republica Unita Tanzania, Republica Ciad, Republica Socialistă Cehoslovaca, Thailanda, Republica Togo, Tunisia, Turcia, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Republica Arabă Yemen, Republica Democratica Populara a Yemenului, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, Republica Zair, Republica Zambia.  +  Articolul 1DefiniţiiÎn cadrul prezentelor dispoziţii:termenul uniune înseamnă Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor;termenul secretar general îl reprezintă pe secretarul general al uniunii;initialele I.F.R.B. înseamnă Comitetul internaţional de înregistrare a frecventelor;initialele C.C.I.R. înseamnă Comitetul consultativ internaţional al radiocomunicatiilor;termenul convenţiei înseamnă Convenţia internationala a telecomunicatiilor;termenul regulament înseamnă Regulamentul radiocomunicatiilor anexat la convenţie;termenii regiunile 1 şi 3 desemnează zonele geografice definite la numerele 126 şi de la 128 la 132 ale Regulamentului radiocomunicatiilor, Geneva, 1959;termenul acord înseamnă ansamblul constituit de către prezentul acord şi anexele* sale;termenul plan înseamnă planul şi apendicii săi, care constituie anexa nr. 1 la prezentul acord;termenul membru contractant desemnează orice membru al uniunii care a aprobat acordul sau a aderat la el;termenul administraţie înseamnă orice serviciu sau departament guvernamental răspunzător pentru măsurile de luat pentru îndeplinirea obligaţiilor convenţiei şi regulamentului.------ Notă *) Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.  +  Articolul 2Benzi de frecventeDispoziţiile prezentului acord se aplică benzilor de frecvente cuprinse între 150 şi 285 kHz şi între 525 şi 1605 kHz, atribuite serviciului de radiodifuziune conform cu art. 5 al Regulamentului radiocomunicatiilor, Geneva, 1959.  +  Articolul 3Aplicarea acordului1. Membrii contractanţi adopta, pentru staţiile lor de radiodifuziune functionînd în regiunile 1 şi 3 în benzi de frecvente care fac obiectul prezentului acord, caracteristicile definite în plan.2. Membrii contractanţi nu vor putea sa procedeze la punerea în funcţiune de asignari conforme cu planul, sa modifice caracteristicile tehnice ale statiilor specificate în plan sau sa pună în funcţiune staţii noi, decît în condiţiile arătate la art. 4 şi 5 ale prezentului acord (de văzut Rezoluţia nr. 7).3. Membrii contractanţi se obliga sa studieze, de comun acord, măsurile necesare în vederea reducerii perturbatiilor suparatoare care ar putea să rezulte prin punerea în aplicare a acordului.  +  Articolul 4Procedura relativă la modificările planului1. Dacă un membru contractant îşi propune să efectueze o modificare a planului, adică:- fie sa modifice caracteristicile unei asignari de frecventa pentru o statie de radiodifuziune figurind în plan, fie ca statia este în funcţiune sau nu;- fie sa pună în funcţiune o asignare de frecventa pentru o statie de radiodifuziune care nu figurează în plan;- fie sa modifice caracteristicile unei asignari de frecventa pentru o statie de radiodifuziune pentru care procedura prezentului articol a fost aplicată cu succes, fie ca statia este în funcţiune sau nu;- fie sa anuleze o asignare de frecventa pentru o statie de radiodifuziune, se aplică procedura următoare, înaintea oricărei notificări în sensul art. 9 din regulamentul* (a se vedea art. 5 din prezentul acord).------* Sau articolului corespunzător din Regulamentul radiocomunicatiilor, în vigoare.2. În cele ce urmează în prezentul articol, expresia asignare conformă cu acordul înseamnă orice asignare de frecventa figurind în plan sau pentru care procedura acestui articol a fost aplicată cu succes.3. Proiecte de modificare a caracteristicilor unei asignari sau proiecte de punere în serviciu a unei asignari noi3.1 Orice administraţie care intenţionează sa modifice caracteristicile unei asignari sau sa pună în funcţiune o noua asignare cauta să obţină acordul oricărei alte administraţii a carei asignare conformă cu acordul, în acelaşi canal sau într-un canal adiacent, este considerată ca fiind defavorabil influentata (vezi paragrafele 3.2.5 şi 3.3.1).3.2 Canale, altele decît canalele pentru emitatoare de mica putere3.2.1 Orice administraţie care intenţionează sa modifice caracteristicile unei asignari sau sa pună în funcţiune o asignare noua informează I.F.R.B., comunicindu-i caracteristicile relative la modificare sau adaugare, sub forma adoptată în plan şi apendicii săi.3.2.1.1 Dacă modificarea propusă se încadrează în limitele definite în paragraful 3.2.9, se cuvine să se facă referire la acest paragraf.3.2.1.2 În celelalte cazuri, în vederea ajungerii la acordul prevăzut la paragraful 3.1, administraţia comunică I.F.R.B. numele administraţiilor de la care considera ca trebuie să se obţină acordul, precum şi numele administraţiilor cu care s-a realizat deja un acord.3.2.2 I.F.R.B. determina, cu ajutorul anexei nr. 2 la acord, administraţiile ale căror asignari de frecventa, conforme cu acordul, sînt considerate ca fiind influentate defavorabil în sensul paragrafului 3.2.5. I.F.R.B. comunică de îndată rezultatele calculelor sale administraţiei care şi-a propus sa aducă modificări la plan. I.F.R.B. include numele acestor administraţii în informaţiile primite şi publică ansamblul într-o secţiune specială a circularei sale saptaminale.3.2.3 I.F.R.B. trimite o telegrama administraţiilor menţionate în secţiunea specială a circularei saptaminale, atragind atenţia lor asupra publicării acestor informaţii şi le comunică rezultatul calculelor sale.3.2.4 Orice administraţie, care considera ca ar fi trebuit sa figureze în lista administraţiilor ale căror asignari de frecventa sînt considerate ca fiind influentate defavorabil, poate cere I.F.R.B., aratind motivele, includerea în aceasta lista. O copie a cererii trebuie trimisa administraţiei care intenţionează sa modifice planul.3.2.5 Orice asignare poate fi considerată ca influentata defavorabil dacă cîmpul sau utilizabil rezultă crescut cu o valoare egala sau mai mare de 0,5 dB ca urmare a unui proiect de modificare a planului. Cîmpul utilizabil este calculat în fiecare punct al conturului zonei de serviciu care rezultă din asignarea iniţială înscrisă în plan; dacă aceasta a făcut obiectul unei modificări conforme cu acordul, calculul va ţine seama de aceasta modificare. Creşterea cîmpului utilizabil se calculează conform cu anexa nr. 2 a acordului.3.2.6 Orice administraţie care cauta obţinerea unui acord în termenii paragrafului 3.1 pentru un orar de funcţionare a unei staţii, limitat numai la orele de zi, poate, printr-un acord mutual cu administraţiile avînd asignari defavorabil influentate, sa utilizeze metoda simplificata de calcul, definită în paragrafele 3.3.4.3 sau 3.4.3.3, după caz, al anexei nr. 2 a acordului.3.2.7 Orice administraţie poate să ceara administraţiei care are în vedere modificarea planului informaţii suplimentare pe care le considera necesare pentru a putea calcula creşterea cîmpului utilizabil. În acelaşi timp, administraţia care are în vedere modificarea planului poate să ceara oricărei administraţii de la care solicită acordul informaţiile suplimentare pe care le considera necesare. Administraţiile informează despre aceasta I.F.R.B.3.2.8 Observaţiile administraţiilor referitoare la informaţiile publicate conform cu dispoziţiile paragrafului 3.2.2 sînt adresate administraţiei care are în vedere modificarea, fie direct, fie prin intermediul I.F.R.B. În toate cazurile, I.F.R.B. trebuie să fie informat ca au fost formulate observaţii.3.2.9 Acordul prevăzut la paragraful 3.1 nu se solicita dacă modificarea prevăzută:- nu măreşte în nici o direcţie puterea aparent radiată, echivalenta pe o antena verticala scurta,- sau are ca obiect o deplasare a statiei cuprinsă în toleranţele specificate în paragraful 4.9 al anexei nr. 2 a acordului.În ambele cazuri, administraţia care are în vedere modificarea planului poate trece la executarea proiectului ei, sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 9 al regulamentului*.----- Notă *) Sau articolului corespunzător din Regulamentul radiocomunicatiilor, în vigoare.3.2.10 Orice administraţie care nu a făcut observaţiile sale administraţiei interesate, fie direct, fie prin intermediul I.F.R.B., într-un termen de 16 saptamini după data circularei saptaminale menţionate la paragraful 3.2.2, este considerată ca şi-a dat acordul la modificarea preconizata. Acest termen poate fi prorogat cu 8 saptamini pentru administraţia care cere informaţii suplimentare, conform cu dispoziţiile paragrafului 3.2.7.3.2.11 Dacă, pentru a ajunge la un acord, o administraţie este nevoita sa modifice proiectul sau iniţial, ea aplica din nou dispoziţiile paragrafului 3.2.1 şi procedurile care decurg din ele.3.2.12 Dacă nici o observatie nu-i parvine în termenele specificate la paragraful 3.2.10 sau dacă a intervenit un acord cu administraţiile care şi-au formulat observaţii, administraţia care are în vedere modificarea poate pune în aplicare proiectul sau, ea informează I.F.R.B. despre aceasta, indicindu-i caracteristicile definitive ale asignarii, precum şi numele administraţiilor cu care a fost convenit un acord.3.2.13 Dacă un proiect de modificare a planului interesează o ţara în curs de dezvoltare, administraţiile vor cauta orice soluţie care să permită asigurarea dezvoltării economice a sistemului de radiodifuziune al tarii în curs de dezvoltare, ţinînd cont de principiile enunţate, în acest scop, în preambulul acordului.3.2.14 I.F.R.B. publică într-o secţiune specială a circularei sale saptaminale informaţiile pe care le primeşte potrivit paragrafului 3.2.12, completindu-le, dacă e cazul, cu numele administraţiilor cu care dispoziţiile prezentului articol au fost aplicate cu succes. Faţa de membrii contractanţi asignarea va beneficia de acelaşi statut ca şi asignarile care figurează în plan.3.3 Canale pentru emitatoare de putere mica3.3.1 Orice administraţie care are în vedere modificarea caracteristicilor unei asignari de frecventa într-un canal pentru emitatoare de mica putere sau punerea în funcţiune a unei staţii noi într-un astfel de canal cauta să obţină acordul unei alte administraţii, dacă distanta dintre statia proiectata şi punctul cel mai apropiat de limitele teritoriului acestei alte administraţii este inferioară mărimii limita corespunzătoare, indicată în paragraful 4.8.3 al anexei nr. 2 a acordului.3.3.2 După obţinerea acordului de la administraţiile interesate, administraţia care are în vedere modificarea informează despre aceasta I.F.R.B. şi îi indica caracteristicile statiei, precum şi numele administraţiilor cu care s-a încheiat un acord.3.3.3 I.F.R.B. publică aceste informaţii într-o secţiune specială a circularei sale saptaminale. Faţa de membrii contractanţi, aceasta asignare va beneficia de acelaşi statut ca şi asignarile care figurează în plan.3.3.4 Administraţia poate, după aceasta, să-şi pună proiectul sau în aplicare.3.4 Dispoziţii suplimentare pentru canalele din benzile partajateDispoziţiile din articolul prezent se aplică, de asemenea, asignarilor de frecventa pentru staţiile de radiodifuziune din benzile de frecvente partajate cu alte servicii de radiocomunicatii. Totuşi, secţiunile speciale ale circularei saptaminale a I.F.R.B., menţionate în paragrafele 3.2.2 şi 3.2.3., nu trebuie să fie considerate, de către aceste alte servicii decît cu titlu informativ asupra proiectului în chestiune ( a se vedea şi Rezoluţia nr. 7).3.5 Dispoziţii comune pentru toate canalele3.5.1 Dacă nici un acord nu intervine între administraţiile interesate, I.F. R.B. procedează la orice studiu pe care i-l pot cere aceste administraţii; el le informează despre rezultatul acestui studiu şi le prezintă recomandările pe care le poate formula în vederea rezolvarii problemei.3.5.2 Orice administraţie poate, în orice stadiu al prevederilor descrise sau înainte de a aplica aceste proceduri, sa ceara ajutorul I.F.R.B., în special în căutarea unui acord cu o alta administraţie.3.5.3 Dacă, după punerea în aplicare a procedurii definite în prezentul articol, nu a intervenit nici un acord între administraţiile interesate, acestea pot recurge la procedura definită în art. 50 al convenţiei. În cazul în care ele decid de comun acord, administraţiile pot recurge, de asemenea, la Protocolul adiţional facultativ al convenţiei.3.5.4 În orice situaţie, dispoziţiile pertinente ale art. 9 din regulament*) vor fi aplicate cu ocazia notificării asignarilor. În cazul în care un acord nu a putut fi realizat, I.F.R.B., ca urmare a notificării, procedează la o înscriere în fisierul de referinţa internationala al frecventelor, insotind aceasta înscriere cu un simbol care să semnifice ca ea a fost efectuată sub rezerva de a nu provoca perturbatii suparatoare asignarilor de frecvente conforme cu acordul.3.5.5 I.F.R.B. va tine la zi un exemplar de referinţa al planului şi al apendicelui sau nr. 1, relativ la canalele pentru emitatoarele de mica putere; acest exemplar va tine cont de aplicarea procedurii descrise în prezentul articol; în acest scop, I.F.R.B. va elabora un document indicind amendamentele de adus planului şi apendicelui sau nr. 1, ca urmare a modificărilor efectuate conform cu procedura din prezentul articol şi a completărilor cu asignari noi conforme cu acordul.3.5.6 Secretarul general va fi informat de către I.F.R.B. despre orice modificare adusă planului; el va publică sub o formă adecvată o versiune la zi a planului, dacă circumstanţele o vor justifica şi, în orice caz, la fiecare 3 ani.4. Anularea unei asignariDupă o asignare conformă cu acordul este definitiv abandonată, fie ca este sau nu consecinţa unei modificări (de exemplu o schimbare de frecventa), administraţia interesată informează imediat I.F.R.B. Acesta va publică aceasta informaţie într-o secţiune specială a circularei sale saptaminale.----- Notă *) Sau ale articolului corespunzător din Regulamentul radiocomunicatiilor, în vigoare.  +  Articolul 5Notificarea asignarilor de frecvente1. De fiecare data cînd o administraţie îşi propune sa pună în funcţiune o asignare conformă cu acordul, ea notifica aceasta asignare la I.F.R.B., conform cu dispoziţiile art. 9 din regulament*). Orice asignare de aceasta natura înscrisă în fisierul de referinţa internaţional al frecventelor, ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 9 al regulamentului*), va purta, în afară de o dată înscrisă în coloana 2 a) sau coloana 2 b), un simbol special în coloana "Observaţii".2. În măsura în care este vorba de relaţii între membrii contractanţi, toate asignarile de frecvente puse în funcţiune în conformitate cu acordul şi înscrise în fisierul de referinţa vor fi considerate ca beneficiind de acelaşi statut, oricare ar fi data înscrisă în coloana 2 a) sau coloana 2 b) pentru fiecare dintre ele.----- Notă *) Sau ale articolului corespunzător din Regulamentul radiocomunicatiilor, în vigoare.  +  Articolul 6Aranjamente particulareÎn completarea procedurilor prevăzute la art. 4 al acordului şi în scopul facilitării aplicării lor pentru îmbunătăţirea utilizării planului, membrii contractanţi pot încheia aranjamente particulare în conformitate cu dispoziţiile convenţiei şi regulamentului.  +  Articolul 7Domeniul de aplicare a acordului1. Prezentul acord angajează membrii contractanţi în relaţiile lor reciproce, dar nu îi angajează faţă de tari necontractante.2. Dacă un membru formulează rezerve faţă de aplicarea unei dispoziţii a prezentului acord, ceilalţi membri nu sînt obligaţi să respecte aceasta dispoziţie în relaţiile lor cu membrul care a formulat rezervele.  +  Articolul 8Aprobarea acorduluiMembrii vor notifica secretarului general, imediat ce va fi posibil, aprobarea prezentului acord, care va informa de îndată pe ceilalţi membri ai uniunii.  +  Articolul 9Aderarea la acord1. Orice membru al uniunii aparţinînd regiunilor 1 şi 3, care nu e semnatar al acordului, poate să adere oricînd la el. Aceasta adeziune se extinde la plan astfel cum el este modificat în momentul aderării şi nu trebuie să comporte nici o rezervă. Adeziunea este notificată secretarului general, care va informa pe ceilalţi membri ai uniunii.2. Adeziunea la acord capata efect la data la care secretarul general a primit notificarea.3. Orice membru al uniunii, parte la Acordul regional pentru Zona africana de radiodifuziune (Geneva, 1966), care adera la prezentul acord în conformitate cu paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol, încetează, prin actul adeziunii, de a fi parte la Acordul regional pentru Zona africana de radiodifuziune şi la planul anexat la acesta.  +  Articolul 10Denunţarea acordului1. Orice membru contractant poate denunta în orice moment prezentul acord printr-o notificare adresată secretarului general, care va informa pe ceilalţi membri ai uniunii.2. Denunţarea produce efecte la un an după data la care secretarul general a primit notificarea.  +  Articolul 11Abrogarea Convenţiei europene de radiodifuziune (Copenhaga, 1948) şi a Planului de la Copenhaga anexat la aceastaProtocolul adiţional I * la Actele finale ale conferintei prevede abrogarea Convenţiei europene de radiodifuziune (Copenhaga, 1948) şi a Planului de la Copenhaga anexat la aceasta.------- Notă *) Protocolul adiţional I a fost comunicat instituţiilor interesate.  +  Articolul 12Abrogarea Acordului regional pentru Zona africana de radiodifuziune (Geneva, 1966) şi a planului anexat la acestaProtocolul adiţional II al Actelor finale ale conferintei prevede abrogarea Acordului regional pentru Zona africana de radiodifuziune (Geneva, 1966) şi a planului anexat la acesta.  +  Articolul 13Intrarea în vigoare a acorduluiPrezentul acord intră în vigoare la 23 noiembrie 1978, ora 0001 GMT.  +  Articolul 14Durata acordului1. Acordul şi planul anexat au fost stabilite cu scopul de a satisface cerinţele serviciilor de radiodifuziune în benzile respective pentru o perioadă de 11 ani, începînd cu data intrării în vigoare a acordului.2. Acordul va rămîne în vigoare pînă la revizuirea sa de către o conferinţa competenţa a membrilor uniunii aparţinînd regiunilor 1 şi 3.Drept care delegaţii membrilor uniunii, menţionaţi mai sus, au semnat, în numele autorităţilor lor competente, prezentul acord, într-un singur exemplar, redactat în limbile engleza, chineza, spaniola, franceza şi rusa, textul francez prevalind în caz de contestaţie. Acest exemplar va rămîne depus în arhivele uniunii. Secretarul general va remite o copie certificată, pentru conformitate, fiecăruia dintre membrii aparţinînd regiunilor 1 şi 3.Întocmit la Geneva la 22 noiembrie 1975.-------