ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 25 august 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂprivind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore"2. Alineatul (1^1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(1^1) Începând cu luna septembrie 2003, se acordă gratuit pentru copiii din învăţământul preşcolar de stat, cu program normal de 4 ore, produse lactate şi de panificaţie în limita unei valori zilnice de 7.000 lei/copil, în condiţiile alin. (1) şi prezenţei la program."3. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Limitele valorii zilnice pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, prevăzute la alin. (1) şi, respectiv, la alin. (1^1), se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetele locale ale judeţelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz. (2) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale. (3) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar judeţean, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Produsele lactate şi de panificaţie, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de către consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, cu asistenţa inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Atribuirea contractelor de furnizare pentru produse lactate şi de panificaţie se face fie prin procedura de licitaţie electronică organizată la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, fie prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, atunci când procedurile sunt organizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor. (3) Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite de unităţile de învăţământ şi aprobate de preşedinţii consiliilor judeţene şi de primării sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv de primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz."6. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti o comisie alcătuită din: prefect, preşedintele consiliului judeţean, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ai comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, inspectorul general al inspectoratului şcolar, directorul general al direcţiei de sănătate publică, directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice şi directorul executiv al oficiului judeţean pentru protecţia consumatorilor şi, respectiv, al municipiului Bucureşti............................................................... (3) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt preşedinţii consiliilor judeţene, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, primării comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul administraţiei

  şi internelor,

  Alexandru Farcaş,

  secretar de stat

  Ministru delegat

  pentru administraţia publică,

  Gabriel Oprea

  Ministrul muncii,

  solidarităţii sociale şi familiei,

  Elena Dumitru

  Ministrul educaţiei,

  cercetării şi tineretului,

  Alexandru Athanasiu

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 14 august 2003.Nr. 70.----