HOTĂRÂRE nr. 899 din 29 iulie 2003privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteza
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 19 august 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 12 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale,în conformitate cu prevederile art. 10 din Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Definiţii şi dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei hotărâri stabilesc condiţiile referitoare la acordarea aprobării de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, acordarea omologării de tip pentru limitatorul de viteza, precum şi montarea, repararea, reglarea şi verificarea acestora.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, expresiile utilizate se definesc după cum urmează: a) aparat de control - ansamblul dispozitivului destinat să fie montat la bordul unui autovehicul pentru a indica, inregistra şi, după caz, a stoca într-un mod automat sau semiautomat date privind deplasarea acestui autovehicul şi anumiti timpi de lucru ai conducătorilor auto, denumit în continuare tahograf; b) limitator de viteza - dispozitiv care are rolul de a limita viteza maxima a unui autovehicul la o valoare prescrisă şi care poate fi omologat ca entitate tehnica independenta. Sistemele de limitare constructivă a vitezei maxime a unui autovehicul şi care sunt integrate în construcţia autovehiculului din fabricaţie trebuie să respecte aceleaşi condiţii ca şi limitatoarele de viteza.  +  Capitolul II Norme privind tahografele  +  Articolul 3 (1) Se admite introducerea pe piaţa a tahografelor numai dacă au aprobare de model, în conformitate cu reglementările în vigoare. (2) Aprobarea de model se acordă de către Biroul Roman de Metrologie Legală dacă tahograful este conform normelor de metrologie legală şi normelor tehnice aplicabile. (3) Biroul Roman de Metrologie Legală recunoaşte aprobările de model acordate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi la A.E.T.R.  +  Articolul 4Activitatea de montare sau reparare a tahografelor, precum şi orice intervenţie asupra tahografelor, care afectează integritatea sigiliilor de protecţie, se efectuează numai de către agenţi economici autorizaţi de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", conform reglementărilor specifice în vigoare.  +  Articolul 5Orice tahograf individual, nou sau reparat, se certifica în ceea ce priveşte buna funcţionare şi exactitatea indicaţiilor şi înregistrărilor, conform normelor specifice în vigoare sau, după caz, conform legislaţiei din Uniunea Europeană sau prevederilor A.E.T.R., de către fabricant sau reprezentanţii agreati ai acestuia.  +  Articolul 6 (1) La montarea la bordul unui autovehicul, tahograful şi instalatia în ansamblu trebuie să fie conforme cu reglementările specifice în vigoare. (2) Verificarea după montare a tahografului şi a instalaţiei în ansamblu se efectuează de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" sau de către agenţi economici autorizaţi de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", conform reglementărilor specifice în vigoare. (3) Orice intervenţie asupra tahografului care necesita modificarea reglajului de montare trebuie să respecte prevederile alin. (1) şi (2).  +  Articolul 7Verificările periodice ale tahografului montat pe autovehicul se efectuează la cel mult 2 ani de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" sau de către agenţi economici autorizaţi de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", conform reglementărilor specifice în vigoare.  +  Capitolul III Norme privind limitatoarele de viteza  +  Articolul 8 (1) Vor fi echipate cu limitator de viteza autovehiculele care aparţin categoriilor M2, M3, N2 şi N3, destinate circulaţiei pe drumurile publice, care au cel puţin 4 roti şi o viteză maxima constructivă mai mare de 25 km/h. (2) Echiparea cu limitatoare de viteza a autovehiculelor prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu etapele stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 9 (1) Se admite introducerea pe piaţa a limitatoarelor de viteza numai dacă au omologare de tip. (2) Omologarea de tip a limitatoarelor de viteza se acordă de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", dacă acestea sunt conforme reglementărilor specifice în vigoare. (3) Limitatoarele de viteza omologate conform legislaţiei din Uniunea Europeană sau Acordului privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologarilor eliberate pe baza acestor prescripţii, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, se considera ca îndeplinesc cerinţa prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 10Orice operaţiune de montare, reparare sau reglare a limitatoarelor de viteza, precum şi orice intervenţie asupra limitatoarelor de viteza, care afectează integritatea sigiliilor de protecţie, trebuie efectuate numai de către agenţi economici autorizaţi de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 11 (1) Viteza maxima reglata trebuie să fie indicată pe o placuta aplicată într-un loc vizibil. (2) Verificări periodice ale funcţionarii limitatorului de viteza montat pe autovehicule, referitoare la viteza reglata, trebuie efectuate la cel mult 2 ani de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" sau de către agenţi economici autorizaţi de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", conform reglementărilor specifice în vigoare.  +  Capitolul IV Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 12Constituie contravenţii următoarele fapte: a) efectuarea de activităţi de montare, reparare sau verificare a tahografelor ori de activităţi de montare, reparare, reglare sau verificare a limitatoarelor de viteza de către agenţi economici neautorizati; b) nerespectarea normelor specifice privind certificarea tahografelor individuale, noi sau reparate; c) nerespectarea cerinţelor de efectuare a verificării periodice a tahografelor sau a limitatoarelor de viteza montate pe autovehicul, la termenele prevăzute la art. 7 şi art. 11 alin. (2); d) nerespectarea reglementărilor specifice privind verificarea tahografelor sau limitatoarelor de viteza; e) utilizarea autovehiculelor, prevăzute la art. 8, neechipate cu limitator de viteza sau echipate cu limitator de viteza care nu respecta reglementările specifice în vigoare; f) lipsa evidentei operaţiunilor efectuate asupra tahografelor şi limitatoarelor de viteza; g) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control abilitate evidenta operaţiunilor efectuate asupra tahografelor şi limitatoarelor de viteza.  +  Articolul 13Contravenţiile prevăzute la art. 12 se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. a) şi g), cu amendă de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei, aplicabilă agenţilor economici respectivi; b) cele prevăzute la lit. b), d) şi f), cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, aplicabilă agenţilor economici care efectuează activităţile respective; c) cele prevăzute la lit. c) şi e), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, aplicabilă deţinătorului autovehiculului.  +  Articolul 14Contravenţiile prevăzute la art. 12 se constata şi se sancţionează de către personalul împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 15Contravenţiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 16Verificarea tahografelor şi a limitatoarelor de viteza se realizează numai cu mijloace de măsurare care respecta normele de metrologie legală.  +  Articolul 17Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" asigura evidenta autorizaţiilor eliberate agenţilor economici, precum şi a celorlalte date prevăzute în reglementările specifice în vigoare.  +  Articolul 18Agenţii economici autorizaţi trebuie să deţină evidenta operaţiunilor efectuate asupra tahografelor şi limitatoarelor de viteza conform prezentei hotărâri şi sa o prezinte organelor de control abilitate, la cererea acestora.  +  Articolul 19Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va aproba reglementările specifice necesare aplicării prezentei hotărâri în termen de 60 de zile de la data publicării acesteia.  +  Articolul 20 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice prevederi contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statp. Ministrul economiei şi comerţului,Mihai Berinde,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 iulie 2003.Nr. 899.-----------