ORDIN nr. 1.074 din 6 august 2003privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.801/1995
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2003    În temeiul art. 1 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 şi 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Punctul 32 din anexa nr. 1a) va avea următorul cuprins:"32. Adresa de confirmare cod 14.13.17.99"2. Formularul "Adresa de confirmare, cod 14.13.17.99" din anexa nr. 1b) se înlocuieşte cu formularul cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Punctul 43 din anexa nr. 1a) va avea următorul cuprins:"43. Proces-verbal de constatare a contravenţiilor cod 14.13.22.99"4. Formularul "Proces-verbal de constatare a contravenţiilor, cod 14.13.22.99" din anexa nr. 1b) se înlocuieşte cu formularul cuprins în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.5. Formularul "Nota de plată, cod 14.13.10.99" din anexa nr. 1b) se înlocuieşte cu formularul cuprins în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Direcţia generală de revizie fiscală şi de metodologie şi proceduri pentru control, Direcţia generală de proceduri şi gestiune a colectării veniturilor bugetare şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 6 august 2003.Nr. 1.074.  +  Anexa 1 REGIM SPECIAL──────────────MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Seria /Anul 200DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Nr.A JUDEŢULUI .............................Administraţia finanţelor publice ........Str. ................ nr. ...............Nr. .............../ ....................CătreADRESA DE CONFIRMARE ...............................................................La adresa dvs. nr. ...... din .... 200 ... va confirmăm primirea obligaţiilor de plată reprezentând:1. ............. în suma de .................. (......................)2. ............. în suma de .................. (......................)3. ............. în suma de .................. (......................)4. ............. în suma de .................. (......................)(se va scrie şi în litere)privind pe ......., cod de înregistrare fiscală/CNP ........, din .........., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ....., cu sediul principal de desfăşurare a activităţii*): ......................................────────────── Notă *) Se completează numai în cazul confirmării obligaţiilor de plată între unităţile fiscale teritoriale.MFP cod 14.13.17.99Va facem cunoscut ca obligaţiile sus-menţionate au fost înregistrate în fişele "Fişa plătitorului"/"Cont fiscal personal" ale contribuabilului mai sus menţionat (s-a întocmit înştiinţarea de plată nr. ........... din ........... 200......).Conducătorul unităţii, Contabil,...................... ...................  +  Anexa 2 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Seria......../200DIRECŢIA .................... Nr.............PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR Nr..............Încheiat astăzi ........ luna ............... anul ........în localitatea ................... judeţul...................Agentul(îi) constatator(i),(numele şi prenumele ........... în funcţia(iile) de ......., din ....... am constatat ca: a) persoana fizica ....., născut(a) la data de ....... în localitatea....... judeţul ....... fiul lui ...... şi a ......, cu codul numeric personal nr. ...... domiciliat în oraşul (comuna) ....., str. ........ nr. ....., bl..., sc. ......., apt. ...... judeţul ............... legitimat cu buletinul, cartea de identitate/pasaport seria ...., nr. ...... emis de .........., la data de ...... . b) persoana juridică ......, cu sediul în oraşul (comuna) ......, str. ...... nr. ...., bl......, sc. ..., apt. ...., judeţul..........., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ............., sub nr. ..........., cu codul unic de înregistrare nr. ......, reprezentată prin ..........., în calitate de ......, născut(a) la data de ...... în localitatea ........... judeţul .........., fiul lui ...... şi a ........ cu codul numeric personal nr. ........., domiciliat în oraşul (comuna) ........ str, ....... nr. ...., bl...., sc. ...., apt. ..... judeţul ......, legitimat cu buletinul, cartea de identitate/pasaport seria ...., nr. ......, emis de ......., la data de .......... a săvârşit la data(ele), ora(ele), localitatea(ile) arătată(e) mai jos, următoarea(ele) contravenţie(i):A.1. .......................................................................2. .......................................................................fapta(ele) prevăzută(e) în actul(e) normativ(e) menţionat(e) şi se sancţionează, conform: .....................1. art. ..... alin. ....., lit. ...., cu amendă de la ..... lei, la ..... lei;2. art. ..... alin. ....., lit. ...., cu amendă de la ..... lei, la ..... lei,stabilindu-se amenda în cuantum de:1. ................(...............................) lei;2. ................(...............................) lei.AGENTUL(II) CONSTATATOR(I), CONTRAVENIENT, MARTOR(I),────────────────────────────────────────────────────────────────────────────PROCES VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII*)Astăzi ......., agentul constatator ........, din ......., având de înmânat procesul-verbal de constatare a contravenţiilor cu înştiinţarea de plată nr. ...., m-am deplasat la domiciliul (sediul) persoanei fizice/juridice .........., din str. (comuna) .........., nr. ....., bl. ....., sc. ....., apt. ......, localitatea ..........., găsind pe contravenient sau pe .......... ruda cu acesta, persoana care locuieşte la aceasta adresa, administrator, portar, împuternicitul contravenientului **) care, primind actul, a semnat în faţa noastră.Semnatura primitorului şi actul de legitimare.............................................────────────────── Notă *) Se detaseaza de prezentul proces verbal şi se anexează exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.**)Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afişare, actul se va lipi numai la colturi şi după caz, cu înştiinţarea de plată în faţa.Amenda/amenzile a/au fost achitată(e) cu foaia de varsamant/chitanţa, seria ...... nr. ......, din data de ......, sau se va/vor achită la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în măsura în care exista convenţii încheiate, sau la trezoreria finanţelor publice în contul nr. ........... .În conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001, contravenientul poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, respectiv suma de .......(.....,) lei, iar o copie de pe chitanţa se va depune de contravenient sau se va transmite prin posta, recomandat, în termenul menţionat, la sediul organului constatator din ......... . În caz de neachitare a amenzii/lor în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.B. În conformitate cu art. ...... alin. ...... din .........se confisca de la contravenient următoarele bunuri destinate, folosite sau rezultate din contravenţii/le prezentată/e la punctul/ele......................................................................................................................................................Precizări cu privire la măsuri de conservare sau valorificare ........................................................................................Bunurile confiscate sunt în proprietatea ..................................Alte menţiuniLa cererea contravenientului, s-au formulat următoarele obiecţiuni: ..................................................................................În conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001, împotriva prezentului proces verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicării. Plângerea va fi însoţită de copia procesului verbal şi se va depune la ...............................................Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului, azi ......... sau se va comunică acestuia în cel mult o luna de la data încheierii.În cazul în care contravenientul refuza semnarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, acest lucru se atesta de martor(i).AGENTUL(II) CONSTATATOR(I), CONTRAVENIENT, MARTOR(I),MARTOR(I) - date complete privind identitatea acestora................................................................................................................................................În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continua scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, aceasta constituind anexa, parte integrantă a prezentului proces-verbalCod 14.13.22.99 Format A4/t2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Refuzând primirea (negasind nici o persoană) s-a afişat procesul verbal pe usa principala a locuinţei contravenientului. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal de îndeplinire a procedurii.MARTOR - date complete privind identitatea acestuia......................................................................................................AGENTUL CONSTATATOR,...........................................    ANEXA 3                   NOTA DE PLATA┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐│Pentru impozite, taxe │├──────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numele şi prenumele plătitorului .............................││Domiciliul ...............................CNP.................│├─────────┬────────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┤│Natura │Nr. contului│ Debite │ Dobânzi │Penalităţi│ Total ││debitului│ │ │ │ de │ - lei - ││ │ │ │ │întârziere│ │├─────────┼────────────┼─┬──────┼─┬───────┼─┬────────┼─┬───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│Total │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││general │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┴─┴──────┴─┴───────┴─┴────────┴─┴───────┤│ │Semnatura ........................................ ││ ├────────────────────────────────────────────────────┤│ │Data .............................................. │└─────────┴────────────────────────────────────────────────────┘ M.F.P. 14.13.10.99 Format A6 t1 Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala" S.A.                   NOTA DE PLATA┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐│Pentru impozite, taxe │├──────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numele şi prenumele plătitorului .............................││Domiciliul ...............................CNP.................│├─────────┬────────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┤│Natura │Nr. contului│ Debite │ Dobânzi │Penalităţi│ Total ││debitului│ │ │ │ de │ - lei - ││ │ │ │ │întârziere│ │├─────────┼────────────┼─┬──────┼─┬───────┼─┬────────┼─┬───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│Total │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││general │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┴─┴──────┴─┴───────┴─┴────────┴─┴───────┤│ │Semnatura ........................................ ││ ├────────────────────────────────────────────────────┤│ │Data .............................................. │└─────────┴────────────────────────────────────────────────────┘ M.F.P. 14.13.10.99 Format A6 t1 Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala" S.A.                   NOTA DE PLATA┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐│Pentru impozite, taxe │├──────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numele şi prenumele plătitorului .............................││Domiciliul ...............................CNP.................│├─────────┬────────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┤│Natura │Nr. contului│ Debite │ Dobânzi │Penalităţi│ Total ││debitului│ │ │ │ de │ - lei - ││ │ │ │ │întârziere│ │├─────────┼────────────┼─┬──────┼─┬───────┼─┬────────┼─┬───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│Total │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││general │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┴─┴──────┴─┴───────┴─┴────────┴─┴───────┤│ │Semnatura ........................................ ││ ├────────────────────────────────────────────────────┤│ │Data .............................................. │└─────────┴────────────────────────────────────────────────────┘ M.F.P. 14.13.10.99 Format A6 t1 Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala" S.A.                   NOTA DE PLATA┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐│Pentru impozite, taxe │├──────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numele şi prenumele plătitorului .............................││Domiciliul ...............................CNP.................│├─────────┬────────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┤│Natura │Nr. contului│ Debite │ Dobânzi │Penalităţi│ Total ││debitului│ │ │ │ de │ - lei - ││ │ │ │ │întârziere│ │├─────────┼────────────┼─┬──────┼─┬───────┼─┬────────┼─┬───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││ │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│Total │ │R│ │R│ │R│ │R│ ││general │ ├─┼──────┼─┼───────┼─┼────────┼─┼───────┤│ │ │C│ │C│ │C│ │C│ │├─────────┼────────────┴─┴──────┴─┴───────┴─┴────────┴─┴───────┤│ │Semnatura ........................................ ││ ├────────────────────────────────────────────────────┤│ │Data .............................................. │└─────────┴────────────────────────────────────────────────────┘ M.F.P. 14.13.10.99 Format A6 t1 Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţionala" S.A.──────────────────