HOTĂRÎRE Nr. 138 din 1 aprilie 1994privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul apelor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 18 aprilie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Apele reprezintă o resursa naturala regenerabila, vulnerabila şi limitată, a carei protecţie se impune. În sensul prezentei hotărâri, apele cuprind : apele curgătoare de suprafaţa - inclusiv apele maritime interioare şi marea teritorială -, apele subterane, lacurile şi baltile naturale, precum şi lacurile artificiale.  +  Articolul 2Lucrările, construcţiile şi instalaţiile care au legătură cu apele, în sensul prezentei hotărâri, sunt acele obiective care asigura: a) gospodărirea complexa a apelor prin modificarea regimului natural de curgere: baraje, derivatii - inclusiv cele pentru navigaţie, poldere şi altele asemănătoare; b) folosirea apelor: alimentari cu apa potabilă, industriala şi pentru agricultura; staţii şi instalaţii de tratare; staţii şi instalaţii de epurare a apelor uzate; lucrări de evacuare a apelor uzate epurate sau neepurate în emisari; folosinţe hidromecanice şi pentru plutarit sau flotaj; poduri plutitoare; amenajări turistice sau pentru agrement şi altele asemănătoare; c) apărarea împotriva acţiunilor distructive ale apelor: îndiguiri, apărări şi consolidări de maluri, rectificari şi reprofilari de albii şi altele asemănătoare; d) traversarea sau subtraversarea de cursuri de apa sau canale: poduri, conducte, linii electrice şi altele asemănătoare, cu excepţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, care nu au rol de apărare împotriva inundaţiilor; e) eliminarea reziduurilor provenite din activităţi sociale şi economice: halde se steril, zguri, cenusi, slamuri, namoluri, deşeuri şi altele asemănătoare; f) valorificarea resurselor naturale: foraje terestre sau maritime, exploatări miniere şi altele asemănătoare; g) urmărirea evoluţiei cantitative şi calitative a apelor: borne topohidrografice, însemne tehnice, foraje, instalaţii de măsura şi control şi altele asemănătoare.  +  Articolul 3Constituie contravenţii în domeniul apelor următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni: 1. executarea sau punerea în funcţiune de lucrări, construcţii şi instalaţii, care au legătură cu apele, precum şi modificarea sau extinderea acestora, fără acordul sau autorizaţia organului competent de gospodărire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor acordului sau autorizaţiei; 2. exploatarea sau întreţinerea lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor, care au legătură cu apele, fără autorizarea organului competent de gospodărire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei; 3. folosirea apelor de suprafaţa sau subterane, cu excepţia apelor minerale şi termale, în diferite scopuri, fără acordul sau autorizarea organului competent de gospodărire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor acordului sau autorizaţiei, cu excepţia satisfacerii necesităţilor gospodăriei proprii; 4. evacuarea de ape uzate, precum şi descărcarea de reziduuri şi orice alte materiale în ape de suprafaţa, subterane şi în mare, fără acordul sau autorizaţia organului competent de gospodărire a apelor ori cu nerespectarea prevederilor acordului sau autorizaţiei; 5. nerespectarea, de către persoanele fizice şi juridice, a reglementărilor legale în vigoare, în cazurile de poluare a apelor naţionale navigabile de către nave sau instalaţii plutitoare, de peste 150 CP, sub orice pavilion; 6. neanuntarea organului competent de gospodărire a apelor cu privire la avariile care au produs pagube materiale prin poluari accidentale, de către agenţii economici poluanti, precum şi neluarea de măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor şi efectelor acestora; 7. neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse anterior de organele de control, la termenele stabilite, de comun acord cu agenţii economici, precum şi a solicitărilor legale ale organului competent de gospodărire a apelor; 8. nerespectarea obligaţiei agenţilor economici de a solicita autorizaţia organului competent de gospodărire a apelor, la termenele stabilite de comun acord cu aceştia, cu ocazia efectuării controlului; 9. lipsa planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice la nivel de obiectiv, precum şi nerespectarea acestora şi a planurilor locale de apărare; 10. nerespectarea, de către persoanele fizice şi juridice, a regimului impus de organul competent de gospodărire a apelor, în zonele de protecţie a apelor; 11. refuzul persoanelor fizice şi juridice de a prezenta organelor abilitate acordurile, autorizaţiile sau orice alte documente, necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv de a participa la control cu reprezentanţi de specialitate; 12. refuzul de a permite organelor de control accesul la ape, pe terenurile şi în incintele utilizatorilor de apa sau deţinătorilor de lucrări, precum şi în orice alt loc unde este necesar a efectua constatări, a preleva probe de apa sau a interveni în aplicarea prevederilor legale; 13. neorganizarea masurarii debitelor captate şi a debitelor evacuate prin instalaţii corespunzătoare, echipate cu aparatura de măsura, precum şi neefectuarea operaţiunilor metrologice, în conformitate cu prevederile legale; 14. deversarea apelor uzate în reţele de canalizare ale localităţilor sau ale obiectivelor industriale, cu nerespectarea condiţiilor stabilite de organele de exploatare a reţelelor respective sau fără aprobarea acestor organe; 15. folosirea de canale deschise în afară incintelor statiilor de epurare, pentru scurgerea apelor fecaloide sau a apelor toxice industriale, fără aprobarea organului competent de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia; 16. folosirea, transportul, manipularea şi depozitarea de reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluarii, directa sau indirecta, a apelor de suprafaţa sau subterane; 17. spalarea mijloacelor de transport, a obiectelor, sau a instalaţiilor, de orice fel, în apa râurilor, lacurilor naturale şi artificiale; 18. depozitarea în albii sau pe malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, baltilor, pe plaja şi pe faleza marii, pe baraje şi diguri sau pe zonele de protecţie a acestora, a materialelor de orice fel care modifica regimul de curgere a apelor; 19. neintretinerea corespunzătoare a malurilor sau albiilor în zonele stabilite de organul competent de gospodărire a apelor, de către cei cărora li s-a recunoscut un drept de folosire a apei sau de către deţinătorii de lucrări; 20. plantarea, taierea ori distrugerea arborilor, pomilor, tufelor, semanaturilor perene şi puietilor, pasunatul şi cositul în albiile cursurilor de apa, în cuvetele acumularilor şi pe malurile lor sau pe baraje, diguri şi în zonele de protecţie a acestora, precum şi plantarea de stâlpi pe baraje şi diguri, fără aprobarea organului competent de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia; 21. exploatarea carierelor de piatra sau extragerea pietrisului, nisipului sau a altor materiale din albiile sau malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, de pe plaja sau de pe faleza marii, fără aprobarea organului competent de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia; 22. dislocarea sau deteriorarea reperelor, mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, aşezate în albiile sau pe malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, baltilor, pe plaja şi pe faleza marii, precum şi în zona barajelor, forajelor hidrogeologice şi a altor lucrări hidrotehnice; 23. construirea de poduri şi instalarea de conducte, linii aeriene prin, peste sau sub albiile râurilor şi lucrări, construcţii şi instalaţii care au legătură cu apele, ori în zonele de protecţie a acestora, fără acordul organului competent de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia; 24. dislocarea, deteriorarea şi manevrarea de către persoane neautorizate a stavilarelor, gratarelor, vanelor, barierelor, a altor construcţii şi instalaţii hidrotehnice, hidrometrice şi pluviometrice; 25. nerespectarea, de către persoanele fizice şi juridice, a restrictiilor în folosirea apelor şi a altor măsuri stabilite de organul competent de gospodărire a apelor, în perioadele de seceta sau de ape mari; 26. efectuarea de arături, săpături, gropi sau santuri, pe maluri şi în albiile cursurilor de apa sau canalelor, precum şi în baraje, diguri sau în zonele de protecţie a acestor lucrări, fără aprobarea organului competent de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acesteia; 27. circulaţia cu vehicule, trecerea cu animale sau staţionarea acestora pe baraje, diguri sau canale, cu excepţia locurilor anume destinate în acest scop sau în caz de intervenţii operative, autorizate de organele competente de gospodărire a apelor.  +  Articolul 4Contravenţiile prevăzute la art. 3, săvârşite de persoane fizice, se sancţionează după cum urmează: - cu amendă de la 500.000 la 1.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 3 pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 şi 12; - cu amendă de la 250.000 la 500.000 lei, faptele prevăzute la art. 3 pct. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 şi 25; - cu amendă de la 125.000 la 250.000 lei, faptele prevăzute la art. 3 pct. 26 şi 27.  +  Articolul 5Contravenţiile prevăzute la art. 3, săvârşite de persoane juridice, se sancţionează după cum urmează: - cu amendă de la 750.000 la 1.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 3 pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12; - cu amendă de la 500.000 la 1.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 3 pct. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 şi 25; - cu amendă de la 250.000 la 500.000 lei, faptele prevăzute la art. 3 pct. 26 şi 27.  +  Articolul 6Contravenţiile prevăzute la art. 3 se constata de următoarele persoane, care aplica şi sancţiunea: - inspectorii din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, precum şi din Regia Autonomă a Apelor "Apele Române", pe întreg teritoriul tarii; - directorii autorităţilor bazinale de gospodărire a apelor din cadrul Regiei Autonome a Apelor "Apele Române" şi salariaţii împuterniciţi din aceştia; - persoanele cu atribuţii de control din colectivele de inspecţie ale agentiilor de protecţie a mediului din judeţe; - alte persoane împuternicite de conducerea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Faptele prevăzute la art. 3 pct. 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26 şi 27 se constata şi de ofiţerii şi subofiterii de poliţie, care aplica şi sancţiunea.  +  Articolul 7Persoanele juridice şi fizice răspund pentru pagubele provocate prin degradarea lucrărilor de gospodărire a apelor, suportând cheltuielile necesare refacerii acestora, pe bază de documentaţii întocmite de autorităţile competente potrivit legii.  +  Articolul 8Contravenţiile prevăzute în art. 3-5 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga H.C.M. nr. 2496/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite în domeniul apelor, publicată în Buletinul Oficial nr. 157 din 31 decembrie 1969, precum şi orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin Iliep. Ministru de interne,George Ioan Danescu,secretar de statMinistrul industriilor,Dumitru PopescuMinistrul transporturilor,Aurel NovacMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin CristeaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan OanceaMinistrul sănătăţii,Iulian Mincu--------------------