ORDIN nr. 36 din 5 august 2003pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor şi a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticităţii şi identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 11 august 2003    În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, ale art. 4 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor şi a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticităţii şi identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.007/2001 pentru aprobarea Reglementărilor şi a metodologiei privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 7, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 4 septembrie 2001.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 5 august 2003.Nr. 36.  +  Anexa REGLEMENTĂRIprivind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor şi a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticităţii şi identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7  +  Capitolul I Obiectul şi domeniul de aplicare. Abrevieri şi definiţii1.1. Prezentele reglementări se referă la: a) metodologia de acordare a omologării naţionale de tip a vehiculelor rutiere construite în una sau mai multe etape, precum şi a echipamentelor şi componentelor acestora; b) metodologia de acordare a omologării de tip CEEO.N.U. pentru vehicule rutiere, echipamente şi componente pentru vehicule rutiere, în conformitate cu:- Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme de omologare şi recunoaşterea reciprocă a omologării echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, cu modificările ulterioare; şi- Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 97/2002, denumite în continuare acordurile de la Geneva; c) metodologia de acordare a omologării individuale pentru vehiculele rutiere; d) metodologia de eliberare a cărţii de identitate a vehiculului; e) metodologiile de efectuare a operaţiunilor de certificare a autenticităţii şi de identificare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării.1.2. Omologarea se acordă pentru următoarele vehicule:1.2.1. autovehiculele complete sau incomplete, destinate traficului rutier, având cel puţin 4 roti şi o viteză maxima constructivă mai mare de 25 km/h, precum şi remorcile acestora;1.2.2. tractoarele agricole şi forestiere pe roti, având cel puţin două axe şi o viteză maxima constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h;1.2.3. autovehiculele cu 2 sau 3 roti, având roti jumelate sau nejumelate, destinate circulaţiei pe drumurile publice, precum şi cvadriciclurile. Sunt exceptate: a) autovehiculele având o viteză maxima constructivă care nu depăşeşte 6 km/h; b) autovehiculele destinate să fie conduse de către un pieton; c) autovehiculele destinate să fie utilizate de către persoane cu handicap fizic - scaune rulante; d) autovehiculele destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afară acestora; e) autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afară drumurilor publice şi pentru activităţi recreative; f) bicicletele echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continua maxima de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul atinge o viteză maxima de 25 km/h sau mai devreme în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat;1.2.4. maşini autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de baza ale unui tractor agricol sau forestier, pe roti şi având o viteză maxima constructivă care depăşeşte 6 km/h.1.3. În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:- CIV - Cartea de identitate a vehiculului;- Certificatul de conformitate - certificatul de conformitate al vehiculului cu tipul/varianta/versiunea omologat(a);- Certificatul de omologare naţionala de tip - certificatul de omologare naţionala de tip pentru circulaţia pe drumurile publice;- CEE-O.N.U. - Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite;- CEE - Comunitatea Economică Europeană;- CE - Comunitatile Europene;- Convenţie de supraveghere - Convenţia de supraveghere încheiată între Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" şi solicitantul omologării de tip în vederea verificării de către RAR a conformitatii produsului comercializat cu cel omologat;- RAR - Regia Autonomă "Registrul Auto Roman";- RNTR-1 - Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică;- RNTR-2 - Reglementări privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România;1.4. Termenii următori se definesc astfel:- chemarea vehiculelor - notificarea deţinătorilor vehiculelor în vederea prezentării acestora pentru remedierea, pe cheltuiala constructorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, a neconformitatilor sistematice şi majore constatate la vehiculele livrate, ulterior eliberării certificatului de omologare naţionala de tip, neconformităţi care afectează grav siguranţa rutiera şi protecţia mediului;- directive-cadru - directive ale Uniunii Europene care prevăd condiţiile de omologare de tip a unui vehicul în ansamblul sau, după cum urmează: a) 70/156/CEE pentru vehiculele precizate la pct. 1.2.1; b) 74/150/CEE pentru vehiculele precizate la pct. 1.2.2; c) 92/61/CEE sau 2002/24/CE , după caz, conform prevederilor din RNTR 2, pentru vehiculele precizate la pct. 1.2.3;- dosarul produsului - documentaţia pe care solicitantul omologării naţionale de tip trebuie să o depună o dată cu cererea oficială de omologare naţionala de tip;- importator autorizat - persoana juridică română imputernicita de constructorul extern sau de un distribuitor extern al său, dacă acesta are dreptul sa o facă, sa activeze pe piaţa românească şi care are dreptul să solicite omologarea naţionala de tip a vehiculelor importate şi fabricate de constructorul în cauza;- număr de identificare a unui vehicul (VIN) combinaţie structurală de caractere atribuite unui vehicul de constructorul sau în vederea identificarii (SR ISO 3779:1996);- formular tip - imprimatul care se completează în vederea întocmirii unui document.1.5. Termenii vehicul, autovehicul, tip, varianta, versiune de vehicul, tractor agricol sau forestier, masina autopropulsata pentru lucrări, cvadriciclu, sistem, componenta şi entitate tehnica independenta sunt cei definiţi în RNTR 2.1.6. Condiţiile tehnice care se aplică la omologarea vehiculelor rutiere, echipamentelor şi componentelor pentru vehicule rutiere sunt cuprinse în Reglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003.  +  Capitolul II Metodologia de acordare a omologării naţionale de tip pentru vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, precum şi a echipamentelor şi componentelor acestora2.1. Omologarea naţionala de tip reprezintă procedura prin care RAR certifica conformitatea unui anumit tip de vehicul rutier nou, fabricat, importat sau introdus în ţara de regula pentru comercializare, precum şi a echipamentelor şi componentelor acestora cu cerinţele prevăzute în RNTR 2.2.2. Omologarea naţionala de tip se acordă numai persoanelor juridice române, în calitate de constructor, reprezentant autorizat al acestuia sau importator autorizat.2.3. Dacă o altă persoană juridică română, autorizata ca reprezentant legal al aceluiaşi constructor de vehicule, pentru acelaşi tip de vehicul, importa mai mult de 10 bucăţi de acest tip, ea poate, de comun acord cu persoana juridică deţinătoare a omologării, sa primească CIV. În cazul în care solicitantul nu a obţinut acordul persoanei juridice deţinătoare a omologării, acesta poate solicita şi poate obţine o extindere a omologării tipului respectiv de vehicul din partea RAR.2.4. Omologarea naţionala de tip a vehiculelor rutiere se acordă de RAR dacă se constata, prin verificări efectuate pe baza RNTR 2, conformitatea acestora cu cerinţele reglementării menţionate, în vigoare la data prezentării vehiculelor la omologare.2.5. Omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice se acordă în condiţiile pct. 2.2-2.4, pe baza dosarului produsului întocmit de solicitantul omologării şi a verificărilor efectuate pentru certificarea conformitatii vehiculelor rutiere cu RNTR 2. În funcţie de tipul omologarilor CEE/CE şi/sau CEE-O.N.U. deţinute de vehiculul în cauza şi de conţinutul dosarului, RAR va informa solicitantul cu privire la lista încercărilor şi a verificărilor la care va fi supus vehiculul ce se doreşte a fi omologat.2.5.1. Dosarul produsului conţine: a) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului al solicitantului; b) copie de pe documentul prin care constructorul, dacă este cazul, împuterniceşte solicitantul omologării de tip; c) copie de pe certificatul sistemului de urmărire a calităţii sistemului de producţie (în cazul în care nu exista se va completa un chestionar de evaluare preliminară a calităţii sistemului de producţie, în baza căruia RAR va efectua un audit de produs); d) lista cu toate certificatele de omologare CEE/CE sau CEE-O.N.U. a produsului ce se doreşte a fi omologat; e) copii de pe certificatele de omologare CEE/CE sau CEE-O.N.U. a produsului (în forma completa: comunicare, raport de încercări, specificaţie tehnica şi desene, după caz); f) desenul placutei fabricantului, cu explicitarea datelor inscriptionate, explicitarea semnificatiei caracterelor din numărul de identificare a vehiculului (VIN), desenele cu amplasarea mijloacelor de identificare (dacă nu sunt prezentate ca anexe la certificatele de omologare CEE/CE sau CEE-O.N.U.). g) specificaţia tehnica în limba română a produsului ce se doreşte a fi omologat; h) certificatul de conformitate în original, cum este definit de directivele-cadru; i) manualul de utilizare în limba română.2.6. În cazul solicitării de omologare a mai multor variante/versiuni ale aceluiaşi tip, dosarul produsului trebuie să cumuleze toate caracteristicile tehnice ale vehiculelor respective, din care să reiasă clar diferenţele dintre acestea în ceea ce priveşte datele ce se înscriu în CIV. În vederea certificării conformitatii, RAR va stabili unul sau mai multe vehicule reprezentative ce vor fi prezentate la verificări şi va acorda număr de certificare de omologare naţionala de tip, generandu-se numere de omologare pentru fiecare varianta/versiune de vehicul pentru care s-a solicitat omologarea.Vehiculele care sunt omologate în conformitate cu directivele-cadru ale Uniunii Europene se vor omologa naţional de tip în următoarele condiţii:- se furnizează RAR certificatul de omologare CE de la editia de baza până la ultima extensie în vigoare şi cu anexele aferente: III, IV şi VIII, după caz, în cazul Directivei 70/156/CEE ; I, II şi VII, după caz, în cazul Directivei 2002/24/CE (sau II în cazul Directivei 92/61/CEE), respectiv I şi II cap. B şi cap. C, partea 2, după caz, în cazul Directivei 74/150/CEE ; se adauga desenele/fotografiile cerute de anexele menţionate, dacă este cazul;- se prezintă certificatul de conformitate CE, în original, personalizat pe un vehicul din tipul/varianta/versiunea ce se doreşte a fi omologat de tip.Dacă aceste condiţii, precum şi cele de la pct. 2.5.1. lit. a)-d), f), g) şi i) sunt îndeplinite, omologarea naţionala de tip se acordă fără prezentarea vehiculului.Vehiculele pentru care nu se poate prezenta certificatul de conformitate CE vor fi tratate ca orice alt vehicul pentru care s-au emis certificate de omologare pentru anumite sisteme, componente şi entităţi tehnice independente şi vor fi supuse unor verificări ce se vor stabili de către RAR (a se vedea pct. 2.5). Pentru aceste vehicule, precum şi pentru celelalte de altfel, se vor prezenta toate certificatele de omologare conform listelor anexate în RNTR 2.2.7. Dacă se constată că vehiculul corespunde condiţiilor tehnice precizate de RNTR 2, RAR emite certificatul de omologare naţionala de tip. În baza certificatului de omologare naţionala de tip se emit CIV către solicitantul omologării.2.8. Certificatul de omologare naţionala de tip are valabilitate nelimitată, cu excepţia omologarilor de tip acordate pe bază de derogare în condiţiile stabilite de RNTR 2.Modificările datelor tehnice iniţiale de omologare ale vehiculului impun obţinerea extinderii omologării sau a unei omologări noi.Dacă prin prevederile RNTR 2, datorită introducerii unor condiţii tehnice noi, se impune interzicerea primei înmatriculări, certificatul de omologare naţionala de tip îşi pierde valabilitatea şi nu se mai pot acorda CIV.2.9. Pe durata valabilităţii certificatului de omologare de tip verificările efectuate în vederea certificării conformitatii vehiculelor comercializate cu documentaţia care a stat la baza omologării în cauza se executa de RAR în baza Convenţiei de supraveghere.Solicitantul omologării naţionale de tip poate cere acordarea unui număr limitat de CIV anterior obţinerii omologării naţionale de tip. Acestea vor putea fi eliberate după maximum 5 zile lucrătoare de la data prezentării vehiculului la RAR, timp necesar pentru finalizarea verificărilor de conformitate în vederea completării datelor înscrise în CIV.Dacă se constata neconformităţi ale tipului de vehicul, se vor efectua verificări suplimentare pentru atestarea încadrării caracteristicilor vehiculului în cerinţele RNTR 2. În cazul în care neconformităţile constatate sunt remediate de solicitantul omologării, pentru a se putea obţine certificatul de omologare naţionala de tip, solicitantul omologării va fi obligat sa rezolve totodată şi neconformităţile constatate la vehiculele pentru care a obţinut un număr limitat de CIV. În acest caz, în vederea eliberării în continuare a altor CIV, solicitantul omologării naţionale de tip trebuie să prezinte la RAR documentele care să ateste chemarea vehiculelor de la clienţi pentru remedierile impuse.2.10. Extinderea omologării de tip pentru circulaţia pe drumurile publice se poate acorda în cazul în care vehiculul este o varianta constructivă a unui tip/varianta/versiune de vehicul care a obţinut de la RAR omologarea naţionala de tip.În toate cazurile de solicitare a extinderii omologării naţionale de tip vehiculele trebuie să corespundă RNTR 2 în vigoare la data prezentării la omologare a vehiculului pentru care se cere extinderea omologării.2.11. RAR nu va acorda omologarea naţionala de tip dacă se constată că producătorul nu are stabilite condiţiile pentru asigurarea repetabilitatii în producţia de serie a caracteristicilor şi a performantelor vehiculului prezentat la omologare.2.12. În cazul în care la controlul efectuat la constructorul vehiculului sau la vânzător, în baza prevederilor legale în vigoare, se constata neconformităţi, RAR poate impune solicitantului omologării naţionale de tip măsuri privind sistarea comercializării şi/sau retragerea lotului respectiv de vehicule, cu interdicţia comercializării sau a folosirii până la remediere ori retragerea din circulaţie a vehiculelor.2.13. Prevederile prezentului capitol se aplică şi în cazul omologării naţionale de tip a componentelor şi echipamentelor noi destinate a fi montate pe vehicule rutiere.  +  Capitolul III Metodologia de acordare a omologării de tip CEE-O.N.U. a vehiculelor rutiere, echipamentelor şi componentelor pentru vehicule rutiere3.1. Omologarile de tip CEE-O.N.U. se acordă în conformitate cu prevederile acordurilor de la Geneva.3.2. În vederea eliberării certificatelor de omologare de tip CEE-O.N.U. a vehiculelor rutiere, echipamentelor şi componentelor pentru vehicule rutiere, în conformitate cu acordurile de la Geneva, Ministerul Transporturilor (19/A) şi RAR (19/B) au fost notificate la Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite ca Departament administrativ şi, respectiv, Serviciu tehnic, însărcinate cu aplicarea prevederilor acordurilor mai sus menţionate. Prin delegare, RAR poate desemna alte servicii tehnice notificate.3.3. RAR atesta corectitudinea şi obiectivitatea rapoartelor de încercări pe baza cărora se eliberează certificatele de omologare de tip CEE-O.N.U.3.4. RAR tine evidenta certificatelor de omologare de tip CEE-O.N.U. eliberate în România şi a celor primite de la departamentele administrative ale celorlalte tari care sunt parte la acordurile de la Geneva.3.5. Pentru eliberarea certificatelor de omologare de tip CEE-O.N.U. producătorii de vehicule rutiere, echipamente sau componente pentru vehicule rutiere adresează cererea însoţită de documentele precizate în fiecare regulament la RAR. Documentele respective trebuie să poarte antetul producătorului şi să fie redactate în limba română, precum şi în limba franceza sau engleza.3.6. După primirea cererii de eliberare a certificatului de omologare de tip CEE-O.N.U. şi în urma analizei documentelor, RAR stabileşte dacă efectuează încercările în laboratoarele proprii sau deleagă unul dintre serviciile tehnice menţionate la pct. 3.2.3.7. Serviciul tehnic delegat conform pct. 3.2 va comunică data la care se vor efectua încercările, în vederea participării unui reprezentant al RAR, care să asiste la efectuarea încercărilor şi care să confirme decizia sa serviciului tehnic respectiv.3.8. În ceea ce priveşte conformitatea producţiei, RAR, prin structurile sale specializate, va verifica, pe parcursul procesului de omologare, existenta la fabricant a dispoziţiilor adecvate şi a programelor de inspecţie documentate privind verificarea conformitatii vehiculelor, echipamentelor sau componentelor produse cu certificatul de omologare de tip CEE-O.N.U. RAR va conveni împreună cu fabricantul ca pentru fiecare omologare să se efectueze, la intervale specificate, încercări sau controale conexe, pentru a verifica dacă producţia rămâne conformă cu tipul omologat, incluzând, unde este cazul, încercările specificate în regulamentul respectiv, anexa la acordurile de la Geneva.3.9. Pe baza rapoartelor de încercări şi a auditului efectuat de structurile specializate ale RAR, acesta redactează comunicarea privind acordarea/extinderea/refuzul/retragerea omologării sau oprirea definitivă a producţiei, îi acorda numărul de ordine şi o prezintă spre aprobare departamentului administrativ naţional.3.10. După semnare un exemplar al comunicării se transmite solicitantului omologării prin RAR, un exemplar se arhiveaza de către RAR şi câte un exemplar se transmite departamentelor administrative din ţările care sunt parte la regulamentul respectiv, prin departamentul administrativ naţional.  +  Capitolul IV Metodologia de acordare a omologării individuale pentru vehicule rutiere4.1. Omologarea individuală reprezintă procedura prin care RAR atesta ca un vehicul rutier fabricat, importat sau introdus în ţara, prezentat pentru omologare, respecta reglementările şi normele tehnice privind admiterea acestuia în circulaţie pe drumurile publice din România.Omologarea individuală se efectuează la cererea scrisă a deţinătorului - persoana fizica ce prezintă vehiculul la RAR şi solicita omologarea acestuia. Cererea va conţine referiri la provenienţă vehiculului şi la proprietarul acestuia, declarate pe propria răspundere.Omologarea individuală se acordă de către RAR prin reprezentantele judeţene sau reprezentanta municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de localitatea în care îşi are domiciliul persoana care solicită omologarea.4.2. Omologarea individuală se acordă pentru: a) vehiculele rutiere noi, fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăţi de acelaşi tip, de către aceeaşi persoana juridică sau fizica; b) vehiculele rutiere care au mai fost înmatriculate anterior în alta ţara şi care se afla la prima înmatriculare în România; c) vehiculele rutiere construite din piese, echipamente şi/sau subansambluri detasate; d) vehiculele rutiere înmatriculate în România, dar la care s-au schimbat:- categoria de folosinţă sau tipul/structura caroseriei;- caroseria/sasiul în cadrul aceluiaşi tip de vehicul;- motorul cu un alt motor decât cel care este precizat în CIV.4.3. Omologarea individuală a vehiculelor rutiere se acordă de către RAR în urma verificărilor şi, după caz, a încercărilor efectuate conform prevederilor reglementărilor şi normelor tehnice în transporturile rutiere (RNTR), ca urmare a validării rezultatelor acestor verificări şi, după caz, încercări, conform cărora vehiculele respective îndeplinesc condiţiile tehnice în vederea admiterii în circulaţie în România.Omologarea individuală include, de asemenea, operaţiunile de identificare şi de verificare a conformitatii vehiculului cu configuraţia codificata în numărul de identificare şi cu datele din documentele insotitoare ale vehiculului şi din baza de date a RAR, precum şi operaţiunile de control pe liniile de inspecţie tehnica.4.4. Pentru vehiculele rutiere, cu excepţia celor noi, prezentate la omologarea individuală, verificarea îndeplinirii condiţiilor în vederea admiterii în circulaţie include şi operaţiunea de certificare a autenticităţii sau de identificare, după caz.4.5. Documentul care atesta acordarea omologării individuale este cartea de identitate a vehiculului, document care se eliberează de RAR dacă sunt îndeplinite prevederile pct. 4.3 şi care este completat şi luat în evidenta conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul V Metodologia de eliberare a cărţii de identitate a vehiculului5.1. Cartea de identitate completată numai cu datele despre vehicul se eliberează de către RAR:- către solicitantul omologării, în cazul omologării individuale şi în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate în România, dacă vehiculul se încadrează în normele tehnice de siguranţă a circulaţiei, de protecţie a mediului şi în categoria de folosinţă căreia îi este destinat;- către solicitantul omologării naţionale de tip la vehiculele omologate de tip, în baza certificatului naţional de omologare de tip. Pentru aceasta solicitantul omologării naţionale de tip va inainta RAR o cerere cuprinzând următoarele date pentru vehiculele la care doreşte CIV: numărul certificatului de omologare naţionala de tip valabil pentru vehiculele în cauza, numărul (numerele) de omologare aferent(e), tipul/varianta/versiunea, numărul de identificare (VIN), seria/seriile de motor (dacă este cazul), culoarea fiecărui vehicul şi anul de fabricaţie. În urma transmiterii listei RAR va verifica existenta şi corectitudinea datelor înscrise în cerere, iar în cazul apariţiei unor neconcordante va înştiinţa solicitantul omologării. Dacă nu exista neconcordante, solicitantul omologării primeşte numărul CIV solicitate, cu toate datele tehnice şi de identificare înscrise. Solicitantul omologării naţionale de tip are obligaţia sa verifice corespondenta dintre datele sus-menţionate de pe CIV cu cele ale vehiculului.Totodată solicitantul omologării de tip va atesta conformitatea vehiculului comercializat cu tipul omologat prin furnizarea către cumpărător a următoarelor:- CIV semnată şi stampilata la rubrica corespunzătoare atestării conformitatii;- certificatul de conformitate CE în original sau, după caz, o copie a certificatului de omologare naţionala de tip pe care atesta conformitatea.5.2. Vehiculele rutiere care nu pot fi identificate de către RAR datorită alterarii sau lipsei numerelor lor de identificare, asa cum au fost ele prevăzute de către constructor sau de o alta autoritate competentă, nu vor fi omologate pentru circulaţie, respectiv nu pot obţine eliberarea sau modificările în CIV. În astfel de cazuri se va solicita expertizarea de către serviciile specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. În urma acestui demers RAR va putea efectua activităţile sale specifice în cazul în care serviciile respective stabilesc identitatea vehiculului şi provenienţă legală a acestuia.5.3. La epuizarea spaţiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identificare ale deţinătorilor RAR va elibera un duplicat al CIV persoanei comunicate ca "proprietar" de către autoritatea competentă pentru înmatriculare.În cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărţii de identitate a vehiculului, RAR poate elibera un duplicat al CIV persoanei comunicate ca "proprietar" de către autoritatea competentă pentru înmatriculare, cu respectarea celorlalte condiţii legale.5.4. RAR poate elibera CIV cu valabilitate limitată de 30 de zile pentru: a) vehiculele care nu corespund integral condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, în vederea scoaterii lor din ţara; b) vehiculele care urmează a fi exportate, după caz.5.5. În situaţii speciale Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate aproba eliberarea CIV cu valabilitate limitată mai mare de 30 de zile, dar nu mai mult de un an.  +  Capitolul VI Metodologiile de efectuare a operaţiunilor de certificare a autenticităţii şi de identificare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării6.1. Certificarea autenticităţii se efectuează pentru autoturismele prezentate la omologarea individuală în vederea primei înmatriculări în România, precum şi în alte cazuri stabilite prin protocol între Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. În celelalte cazuri, pentru înmatricularea vehiculelor se va elibera nota de identificare. Se exceptează cazurile prevăzute la art. 13 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003.6.2. Metodologia de efectuare a operaţiunii de certificare a autenticităţii6.2.1. Certificarea autenticităţii unui vehicul rutier reprezintă atestarea de către RAR sau de către reprezentanţii autorizaţi ai RAR a faptului ca vehiculul respectiv şi principalele sale elemente de identificare sunt originale şi/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate, precum şi a faptului ca documentele de provenienţă eliberate de autorităţile competente străine sunt autentice. Prin documente de provenienţă eliberate de autorităţile competente se înţelege cartea de identitate a vehiculului sau documentul de înmatriculare din ţara respectiva. La certificarea autenticităţii se atesta şi faptul ca, la data solicitării, vehiculul nu este reclamat ca fiind furat din ţara sau străinătate potrivit bazei de date a autorităţii competente la care RAR are acces.6.2.2. Certificarea autenticităţii vehiculelor se efectuează în vederea depistarii eventualelor modificări ale seriilor de identificare, controlului unor însemne de identificare specifice ale fabricantului şi verificării altor date ale fabricantului care permit stabilirea exactă a conformitatii vehiculului şi a componentelor acestuia cu cele originale.6.2.3. Certificarea autenticităţii documentelor de provenienţă consta în verificarea originalitatii elementelor de securitate ale formularului tip.6.2.4. Verificarea dacă vehiculul este reclamat furat se efectuează după numărul de identificare al acestuia la data efectuării certificării autenticităţii, potrivit bazei de date a autorităţii competente la care RAR are acces.6.2.5. În cazul în care rezultatul verificărilor efectuate conform pct. 6.2.2., 6.2.3. şi 6.2.4. este corespunzător, se eliberează persoanei care a prezentat vehiculul certificatul de autenticitate al cărui termen de valabilitate este de 30 de zile de la data emiterii.6.3. Metodologia de efectuare a operaţiunii de identificare a vehiculelor rutiere, în vederea înmatriculării6.3.1. Identificarea unui vehicul rutier în vederea înmatriculării sale se efectuează de către RAR şi consta în verificarea şi atestarea identităţii vehiculului în raport cu datele menţionate în CIV.6.3.2. Identificarea unui vehicul rutier în vederea înmatriculării sale se finalizează prin eliberarea notei de identificare către persoana care a prezentat vehiculul.6.3.3. Termenul de valabilitate a notei de identificare este de 30 de zile de la data eliberării.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale7.1. Aplicarea ultimei modificări a unei directive de baza, precizată prin RNTR 2, impune respectarea tuturor celorlalte directive anterioare, aplicabile omologării naţionale de tip în situaţia respectiva, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.7.2. Până la notificarea modificării denumirii departamentului administrativ naţional, în comunicările privind omologarea de tip CEE-O.N.U. a vehiculelor rutiere, echipamentelor şi componentelor pentru vehicule rutiere transmise conform prevederilor acordurilor de la Geneva, se va introduce o nota de subsol cu următorul conţinut: "Vechea denumire a Departamentului administrativ este Ministerul Transporturilor".────────────────