METODOLOGIE din 8 iulie 2003de decontare a legitimatiilor de călătorie pe calea ferată română, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, a căror contravaloare se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 8 august 2003  1. Conform art. 4 şi 10 din ordonanţa, contravaloarea autorizaţiilor, permiselor de călătorie în interes personal şi în interes de serviciu, acordate salariaţilor încadraţi pe durata nedeterminată, şi a biletelor de călătorie în interes de serviciu, acordate salariaţilor încadraţi pe perioada determinata la unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa, se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.2. Decontarea contravalorii autorizaţiilor de călătorie de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului către Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. se efectuează în baza deconturilor întocmite conform situaţiilor din borderourile de emitere de către regionalele de transport feroviar de călători şi, respectiv, Serviciul legitimatii de călătorie din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., al căror model este prezentat în anexa nr. 3.1 la prezenta metodologie. Deconturile respective vor fi transmise la Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., care va întocmi decontul general conform modelului prezentat în anexa nr. 3.1.3. Decontarea contravalorii permiselor de călătorie în interes personal eliberate unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa se efectuează de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului către Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. în baza deconturilor întocmite conform situaţiilor din borderourile de emitere de către regionalele de transport feroviar de călători şi, respectiv, Serviciul legitimatii de călătorie din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., al căror model este prezentat în anexa nr. 3.2 la prezenta metodologie. Deconturile respective vor fi transmise la Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., care va întocmi decontul general conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2.4. Permisele de călătorie în interes personal pe căile ferate române pentru pensionari şi membrii de familie ai acestora, acordate în baza prevederilor ordonanţei, precum şi permisele de călătorie şcolare pentru copiii pensionarilor care se încadrează în prevederile Metodologiei privind încadrarea în categoria de tren, clasa, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, se emit de către compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de călători pe raza cărora au domiciliul titularii dreptului de călătorie.5. Conform art. 5 şi 6 din ordonanţa, contravaloarea permiselor de călătorie în interes personal emise, în mod gratuit, pentru pensionării beneficiari de permise de călătorie pe calea ferată şi pentru membrii lor de familie se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în acelaşi mod suportandu-se şi contravaloarea permiselor de călătorie şcolare prevăzute la pct. 4 din prezenta metodologie.6. Decontarea contravalorii permiselor de călătorie în interes personal pe căile ferate române şi a permiselor de călătorie şcolare emise persoanelor menţionate la pct. 4 se efectuează de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului către Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., astfel: a) regionalele de transport feroviar de călători, în baza borderourilor de emitere, vor întocmi decontul permiselor de călătorie pentru pensionari şi membrii lor de familie, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.3 la prezenta metodologie, care va fi transmis la Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. După primirea deconturilor de la regionale, Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. va centraliza datele şi va întocmi decontul general conform modelului prezentat în anexa nr. 3.3; b) regionalele de transport feroviar de călători, în baza evidentelor întocmite pentru permisele de călătorie şcolare, vor întocmi decontul acestora conform modelului prezentat în anexa nr. 3.4 la prezenta metodologie, care va fi transmis la Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. După primirea deconturilor de la regionale, Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. va centraliza datele şi va întocmi decontul general conform modelului prezentat în anexa nr. 3.4.7. Tarifele autorizaţiilor de călătorie şi ale permiselor de călătorie în interes personal pe calea ferată emise sunt cele aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în vigoare la data eliberării acestora.8. Deconturile pentru autorizaţiile de călătorie şi permisele de călătorie în interes personal şi pentru permisele de călătorie şcolare vor fi întocmite trimestrial. Regionalele de transport feroviar de călători vor transmite deconturile întocmite conform prezentei metodologii la Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. până la data de 10 a lunii următoare trimestrului respectiv. Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. va transmite la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia generală economică şi buget deconturile generale până la data de 20 a aceleiaşi luni.9. Carnetele cu permise de călătorie în interesul serviciului şi cu bilete de călătorie în interes de serviciu pentru unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa se eliberează de către Serviciul legitimatii de călătorie din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. gestionarului nominalizat de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în baza notei de comanda semnate de conducătorul direcţiei unde este salariat gestionarul. Nota de comanda trebuie să conţină numărul carnetelor cu bilete de călătorie în interes de serviciu şi numărul carnetelor cu permise de călătorie în interes de serviciu, pe tipuri (cu o călătorie dus-întors şi cu mai multe călătorii dus-întors, iar pentru biletele de călătorie în interes de serviciu, şi tipul de tren). Numărul de carnete pentru fiecare tip de legitimatie nu poate fi mai mare de 100.Gestionarul respectiv efectuează distribuirea lor către unităţile beneficiare, iar după utilizare vor fi predate tot de către acesta emitentului. La prezentarea următoarei comenzi numărul de carnete nejustificate nu poate fi mai mare de 50 pentru fiecare tip, iar comanda se întocmeşte astfel încât suma numărului de carnete solicitate şi a numărului carnetelor nejustificate sa nu depăşească numărul maxim admis (100), comanda respectiva fiind onorata după achitarea contravalorii călătoriilor efectuate în baza carnetelor cu bilete sau permise de călătorie în interesul serviciului utilizate.La predarea carnetelor cu bilete şi permise de călătorie în interesul serviciului utilizate, gestionarul va prezenta emitentului carnetele respective şi borderourile justificative ale acestora.Borderourile justificative se întocmesc pentru fiecare carnet, în doua exemplare (un exemplar se preda emitentului), precizându-se următoarele:- tipul carnetului (de exemplu, bilete de călătorie în interesul serviciului cu o călătorie dus-întors, valabile la tren persoane), seria şi numărul;- numărul curent;- numărul biletului (numărul permisului);- relaţia de circulaţie;- distanta kilometrica a relatiei de circulaţie;- clasa la care a fost emis biletul (permisul) respectiv;- tariful/călătorie, conform Tarifului intern de călători în vigoare la data prezentării borderourilor pentru tipul de tren pentru care a fost emis biletul sau permisul respectiv la distanta kilometrica de circulaţie;- contravaloarea călătoriilor efectuate cu biletul (permisul) respectiv pe relaţii şi total bilet;- contravaloarea călătoriilor efectuate în baza tuturor biletelor (permiselor) din carnetul respectiv.Biletele de călătorie în interes de serviciu valabile la tren accelerat şi rapid se tarifeaza la tren rapid, iar celelalte bilete de călătorie, precum şi permisele de călătorie în interesul serviciului se vor tarifa pentru trenul la care au fost emise.După verificarea borderourilor, Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. va întocmi decontul conform anexei nr. 3.5 la prezenta metodologie.10. Emiterea, gestionarea şi utilizarea legitimatiilor de călătorie pe calea ferată, menţionate în prezenta metodologie, se efectuează conform prevederilor Metodologiei privind încadrarea în categoria de tren, clasa, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române.11. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Direcţia generală economică şi buget, va întocmi cererea de deschidere bugetară aferentă deconturilor primite, cu încadrarea în limita prevederilor bugetare aprobate. Sumele aferente deconturilor primite care depăşesc limita prevederilor bugetare aprobate pentru o perioadă vor fi reportate în perioada următoare.12. Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. va asigura respectarea normelor de arhivare a documentelor primare în baza cărora se efectuează decontul şi accesul organelor îndreptăţite la consultarea evidentelor.  +  Anexa 3.1 ──────────la metodologie────────────────Model decontRegionala de Transport Feroviar de Călători ...../Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.Nr. ....../2003DECONTULautorizaţiilor de călătorie emise unităţilor prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, în trimestrul ...../anul ....┌───────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┐│Denumirea │Nr.autorizaţii │ Tarifele │ Contravaloarea │ ││unităţii │ emise │ autorizaţiilor │ │ Total ││beneficiare├───┬──┬────┬─────┼───┬──┬────┬─────┼───┬──┬────┬─────┤ suma ││ciare │IC+│IC│Cl.I│Cl.II│IC+│IC│Cl.I│Cl.II│IC+│IC│Cl.I│Cl.II│ ││ │VD │ │ │ │VD │ │ │ │VD │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼───┼──┼────┼─────┼───┼──┼────┼─────┼───┼──┼────┼─────┼────────────┤│...........├───┼──┼────┼─────┼───┼──┼────┼─────┼───┼──┼────┼─────┼────────────┤│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Regionala/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SNTFC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴───┴──┴────┴─────┴───┴──┴────┴─────┴───┴──┴────┴─────┴────────────┘Director/Director general,...................................Contabil-şef/Director economic,.................................  +  Anexa 3.2 ──────────la metodologie──────────────Model decontRegionala de Transport Feroviar de Călători ......./ Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.Nr. ...../2003DECONTULpermiselor de călătorie în interes personal emise unităţilor prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, în trimestrul ..../anul .....┌───────────┬───────┬────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐│Denumirea │ │Nr. permise │Tarifele permiselor│ Contravaloarea ││unităţii │Clasa │ emise │ │ ││beneficiare│ ├───────┬────┬───┼───────┬────┬──────┼───────┬────┬────────┤│ │ │ 24 │ 12 │...│ 24 │ 12 │......│ 24 │ 12 │........││ │ │de file│file│ │de file│file│ │de file│file│ │├───────────┼───────┼───────┼────┼───┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼────────┤│ │Clasa I│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼───────┼────┼───┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼────────┤│ │Clasa │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a II-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼───────┼────┼───┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼────────┤│......... │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼───────┼────┼───┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼────────┤│......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼───────┼───────┼────┼───┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼────────┤│ │Clasa I│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼───────┼────┼───┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼────────┤│Total │Clasa │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Regionala/ │a II-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SNTFC ├───────┼───────┼────┼───┼───────┼────┼──────┼───────┼────┼────────┤│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴───────┴───────┴────┴───┴───────┴────┴──────┴───────┴────┴────────┘Director/Director general,...................................Contabil-şef/Director economic,..................................  +  Anexa 3.3 ──────────la metodologie──────────────Model decontRegionala de Transport Feroviar de Călători ........../Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.Nr. ........../2003DECONTULpermiselor de călătorie eliberate pensionarilor şi membrilor de familie ai acestora în trimestrul ........../anul ................
  Clasa de călătorie Tipul permisului Nr. carnete cu file de permis Tarif/carnet Contravaloarea carnetelor
  Clasa I Carnet cu 24 de file Carnet cu 12 file Carnet cu 6 file .........
  Total clasa I Nr. total carnete clasa I Total suma clasa I
  Clasa a II-a Carnet cu 24 de file Carnet cu 12 file Carnet cu 6 file ............
  Total clasa a II-a Nr. total carnete clasa aII-a Total suma clasa a II-a
  Total Regionala/SNTFC Nr. total carnete emise Total suma de decontat
  Director/Director general,..............................Contabil-şef/Director economic,................................
   +  Anexa 3.4 ──────────la metodologie──────────────Model decontRegionala de Transport Feroviar de Călători ........./Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.Nr. ........../2003DECONTULpermiselor de călătorie şcolare eliberate copiilor pensionarilorîn trimestrul ....../anul.........
  Numar de permise de călătorie şcolare emise de Regionala de Transport Feroviar de Călători ............../SNTFC Contravaloarea totală a permiselor de călătorie şcolare emise
  Director/Director general,...............................Contabil-şef/Director economic,.................................
   +  Anexa Nr. 3.5 ──────────────la metodologie───────────────Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători"C.F.R. Călători" - S.A.Nr. ........./2003DECONTULcontravalorii biletelor (permiselor) de călătorie în interesul serviciului utilizate, decontate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului către Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi predate acesteia la data ............
  Tipul legitimatiei Numar călătorii/ tip de legitimatie Nr. carnete Contravaloarea carnetelor
  Permis de călătorie în interesul serviciului Bilet de călătorie în interesul serviciului O călătorie dus-întors ................... 15 călătorii dus-întors ...................
  Total Nr. total carnete emise Total suma de decontat
  Director general,...........................Director economic,...........................────────────────────