METODOLOGIE din 8 iulie 2003de acordare, de eliberare şi de retragere a permiselor de călătorie pentru agenţii economici prevăzuţi la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, precum şi a biletelor de călătorie în interesul serviciului acordate societăţilor respective şi altor societăţi care desfăşoară lucrări în interesul caii ferate
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 8 august 2003    1. Permisele de călătorie pe căile ferate române în interes personal şi biletele de călătorie în interes de serviciu pentru salariaţii agenţilor economici prevăzuţi la art. 4 din ordonanţa se emit de către compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de călători pe raza cărora are sediul societatea respectiva, respectându-se prevederile legii şi ale Metodologiei privind încadrarea în categoria de tren, clasa, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, prevăzută în anexa nr. 1.2. Eliberarea permiselor de călătorie pe căile ferate române în interes personal, pentru salariaţii acestor unităţi, se efectuează la solicitarea scrisă a agenţilor economici respectivi care vor prezenta următoarele documente:- copia legalizată a actului legal de constituire ca persoana juridică;- copia certificatului de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie a României;- declaraţia pe propria răspundere a conducătorului unităţii că desfăşoară activităţi preponderent feroviare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1 la prezenta metodologie.3. Eliberarea permiselor de călătorie pe căile ferate române în interes personal se efectuează în baza unui contract încheiat anual, contractul-cadru fiind parte componenta a prezentei metodologii (anexa nr. 2.2).4. Eliberarea biletelor de călătorie în interes de serviciu pentru unităţile prevăzute la art. 4 din ordonanţa, care au încheiate şi contracte pentru permise de călătorie în interes personal, se efectuează, la solicitarea acestora, în baza unui contract încheiat anual, contractul-cadru fiind parte componenta a prezentei metodologii (anexa nr. 2.2).5. Eliberarea biletelor de călătorie în interesul serviciului pentru alte societăţi comerciale care desfăşoară activităţi pentru calea ferată se efectuează la solicitarea scrisă a acestora. Cererea se adresează compartimentului legitimatii de călătorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de călători pe raza căruia are sediul societatea respectiva. Cererea respectiva va cuprinde şi numărul fiecărui contract încheiat pentru prestarea de activităţi pentru calea ferată, precum şi durata fiecăruia. Pentru a beneficia de bilete de călătorie în interes de serviciu, durata minima a contractelor trebuie să fie de 3 luni în anul în care se solicita biletele. În acest sens contractul încheiat nu poate depăşi durata contractelor conform cărora societatea desfăşoară lucrări pentru calea ferată.6. Contravaloarea permiselor de călătorie în interes personal, eliberate salariaţilor şi membrilor de familie ai acestora, precum şi a biletelor de călătorie în interes de serviciu se suporta de unităţile cu care s-au încheiat aceste contracte conform art. 4 din ordonanţa.  +  Anexa 2.1──────────la metodologie────────────────SOCIETATEA COMERCIALĂ........................Nr. ....................DECLARAŢIESubsemnaţii ........., în calitate de director general/director, şi ............, în calitate de director economic/contabil-şef, reprezentanţii Societăţii Comerciale ........., cu sediul în ....., str. ..... nr. ...., fax nr. ....., înregistrată la Registrul comerţului .......... cu nr. ........., cod fiscal nr. ............., având cont în lei nr. ........, deschis la ......., declaram pe propria răspundere ca societatea desfăşoară activitate preponderent feroviara având încheiate contractele nr. ........ cu societăţile comerciale ........, cu valoare totală de ....... lei, ceea ce reprezintă .......% din cifra totală de afaceri a societăţii.Director general/Director,.........................Director economic/Contabil-şef,...............................NOTĂ:Activitate preponderent feroviara se considera în cazul în care procentul din cifra totală de afaceri este mai mare de 50%.  +  Anexa 2.2──────────la metodologie──────────────REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR SOCIETATEA COMERCIALĂDE CĂLĂTORI .........................................Nr. ........... Nr. ...............CONTRACT - CADRUpentru eliberarea permiselor de călătorie în interes personalşi a biletelor de călătorie în interes de serviciu pe căileferate româneÎn baza Hotărârii Guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române şi a art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, denumita în continuare ordonanţa, între:Regionala de Transport Feroviar de Călători ........, cu sediul în .........., str. ...... nr. ....., fax nr. ......., înregistrată la Registrul comerţului ......... cu nr. ......., cod fiscal nr. ......., având cont în lei nr. ......., deschis la ......., reprezentată de domnul ........., director, în calitate de prestator,şiSocietatea Comercială ......., cu sediul în ......, str. ....... nr. ......., fax nr. ......., înregistrată la Registrul comerţului ...... cu nr. ........., cod fiscal nr. ......., având cont în lei nr. ....., deschis la ......, reprezentată de domnul ........, director, în calitate de beneficiar,se încheie următorul contract:Art. 1. - Obiectul contractului îl constituie asigurarea, contra cost, de către Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., a călătoriilor în interes personal cu mijloace de transport feroviar, pentru salariaţii Societăţii Comerciale .........., angajaţi cu contract de muncă pe durata nedeterminată, a călătoriilor în interes personal pentru membrii de familie ai acestora, precum şi a biletelor de călătorie în interes de serviciu (cu una sau cu mai multe călătorii), pentru salariaţii Societăţii Comerciale ......., care executa lucrări pentru calea ferată, în conformitate cu prevederile art. 4 şi 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, denumita în continuare ordonanţa.Art. 2. - Călătoriile pe căile ferate române în interes personal ale salariaţilor Societăţii Comerciale .........., precum şi ale membrilor de familie ai acestora se fac pe baza permiselor de călătorie individuală, iar călătoriile în interes de serviciu ale salariaţilor respectivi, în baza biletelor de călătorie în interes de serviciu, emise de Regionala de Transport Feroviar de Călători .................. - Compartimentul legitimatii de călătorie. Eliberarea permiselor se va face în conformitate cu prevederile art. 4 din ordonanţa, precum şi cu Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasa, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, prevăzută în anexa nr. 1.Salariaţii Societăţii Comerciale ............. şi membrii lor de familie nu beneficiază de facilităţi în traficul internaţional pe baza permiselor de călătorie eliberate conform prezentului contract-cadru.Eliberarea permiselor de călătorie în interes personal şi a biletelor de călătorie în interes de serviciu se face în baza unei comenzi ferme din partea Societăţii Comerciale ............, depusa la Regionala de Transport Feroviar de Călători ............. Compartimentul legitimatii de călătorie, reprezentantului societăţii.Comanda pentru bilete de călătorie în interes de serviciu nu poate fi mai mare de 40 de carnete de bilete cu o călătorie (pentru societăţile prevăzute la art. 4 din ordonanţa şi maximum 4 carnete pentru celelalte societăţi) şi 40 de carnete de bilete cu mai multe călătorii (pentru societăţile prevăzute la art. 4 din ordonanţa şi maximum 4 carnete pentru celelalte societăţi).La prezentarea următoarei comenzi numărul maxim de carnete rămase nejustificate nu poate fi mai mare de 5 (cinci) carnete pentru societăţile prevăzute la art. 4 din ordonanţa şi maximum 1 carnet pentru celelalte societăţi, pentru fiecare tip de bilet, comanda care va fi onorata după achitarea contravalorii călătoriilor justificate.Art. 3. - Contravalorile permiselor de călătorie sunt:- carnet cu 3 file de permis clasa I ............... lei;- carnet cu 3 file de permis clasa a II-a .......... lei;- carnet cu 6 file de permis clasa I ............... lei;- carnet cu 6 file de permis clasa a II-a .......... lei;- carnet cu 12 file de permis clasa I .............. lei;- carnet cu 12 file de permis clasa a II-a.......... lei;- carnet cu 24 file de permis clasa I .............. lei;- carnet cu 24 file de permis clasa a II-a.......... lei.Valorile prezentate mai sus sunt stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. ..... din data de ..... şi conţin tariful de emitere şi T.V.A.Contravaloarea călătoriilor efectuate pe baza biletelor de călătorie în interes de serviciu se decontează Regionalei de Transport Feroviar de Călători ....... Modul de calcul al contravalorii călătoriilor efectuate pe baza biletelor de călătorie în interes de serviciu şi decontarea acestora de către Societatea Comercială ....... sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.Art. 4. - Facturarea contravalorii permiselor de călătorie se face de către Regionala de Transport Feroviar de Călători ........., după depunerea comenzii pentru eliberarea permiselor, Societatea Comercială ....... urmând a achită întreaga valoare a permiselor conform tarifelor prevăzute la art. 3 din prezentul contract, permisele urmând a fi eliberate după prezentarea ordinului de plată sau a procesului-verbal de compensare.Eventualele comenzi pentru permisele de călătorie în interes personal, efectuate în cursul anului, vor fi onorate la valorile tarifelor în vigoare la data efectuării comenzilor.Societatea Comercială ......... se obliga sa plătească Regionalei de Transport Feroviar de Călători .......... contravaloarea călătoriilor biletelor de călătorie în interes de serviciu pe baza facturii întocmite de către regionala.Art. 5. - Prezentul contract se încheie cu valabilitate pentru anul .......... şi va putea fi modificat cu acordul părţilor, ori de câte ori se vor modifica reglementările legale în temeiul cărora s-a încheiat sau când apar elemente noi în legătură cu aplicarea acestora. Nerespectarea prevederilor prezentului contract de către una dintre părţi da dreptul celeilalte părţi sa denunţe contractul, partea vinovata suportand eventualele pagube cauzate.Art. 6. - Salariaţii Societăţii Comerciale ...... care se pensionează vor beneficia de permise de călătorie pe calea ferată în condiţiile stabilite la art. 5 din ordonanţa. Regionala de Transport Feroviar de Călători ..... va comunicăSocietăţii Comerciale ......... orice modificări ce vor surveni în viitor, referitoare la biletele de călătorie în interes de serviciu.Art. 7. - Prezentul contract se încheie în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.Regionala de Transport Feroviarde Călători .....................Director,......................Contabil-şef,........................Societatea Comercială ......................Director,...............................  +  Anexă────────la contractul-cadru──────────────────────Modul de calcul al contravalorii călătoriilor efectuate pe baza biletelor de călătorie în interes de serviciu şi decontarea acestora de către Societatea Comercială ...................1. Societatea Comercială .........., pe bază de comandă, ridica carnetele cu bilete de călătorie în interes de serviciu (cu una sau mai multe călătorii) valabile la tren personal sau valabile la tren accelerat şi rapid (în funcţie de solicitare) de la Regionala de Transport Feroviar de Călători ........ - Compartimentul legitimatii de călătorie, numai după prezentarea dovezii de plată a contravalorii călătoriilor care se pot efectua cu biletele cuprinse în nota de comanda, calculate la tariful de tren persoane (pentru carnetele cu bilete valabile la tren persoane) şi la tariful de tren rapid pentru carnetele cu bilete valabile la tren accelerat, rapid, în vigoare la data prezentării comenzii, clasa I şi la distanta medie de 70 km. Contravaloarea călătoriilor încasată la ridicarea carnetelor comandate constituie un avans pentru călătoriile ce se vor efectua pe baza biletelor ridicate.2. După efectuarea călătoriilor beneficiarul întocmeşte borderourile justificative care trebuie să conţină:- tipul carnetului (de exemplu, bilete de călătorie în interes de serviciu cu o călătorie dus-întors, valabile la tren persoane), serie şi număr;- numărul curent;- numărul biletului;- relaţia de circulaţie;- distanta kilometrica a relatiei de circulaţie;- clasa la care a fost emis biletul respectiv;- tariful/călătorie, conform Tarifului intern de călători în vigoare la data prezentării borderourilor pentru tipul de tren pentru care a fost emis biletul respectiv la distanta kilometrica de circulaţie;- contravaloarea călătoriilor efectuate cu biletul respectiv pe relaţii şi total bilet;- contravaloarea călătoriilor efectuate în baza tuturor biletelor din carnetul respectiv.3. Borderourile justificative întocmite conform prevederilor pct. 2, împreună cu carnetele ce conţin biletele utilizate, se prezintă la unitatea de unde s-au ridicat, pentru verificare.4. După verificarea borderourilor, unitatea emitenta va factura diferenţa dintre sumele rezultate din borderourile justificative şi contravaloarea călătoriilor încasată la ridicarea carnetelor de bilete.5. Unitatea emitenta va comunică în scris compartimentului financiar-contabil din cadrul Regionalei de Transport Feroviar de Călători ....... sumele ce trebuie facturate către Societatea Comercială ......., care în termen de 10 zile de la emitere trebuie achitate. În caz contrar, Regionala de Transport Feroviar de Călători ......... va sista eliberarea de bilete de călătorie în interes de serviciu către Societatea Comercială ........................, iar pe perioada întârzierii plăţii va suporta o penalizare de 0,06% pe zi de întârziere. Plata se poate efectua şi prin compensare.Regionala de Transport Feroviarde Călători ....................Director,................................Contabil-şef,................................Societatea Comercială ....................Director,................................NOTĂ:Conducerea Regionalei de Transport Feroviar de Călători ....., în cazuri bine justificate, poate aproba modificarea numărului maxim de carnete eliberate societăţii semnatare a contractului.──────────────