METODOLOGIE din 8 iulie 2003privind încadrarea în categoria de tren, clasa, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 8 august 2003     +  Capitolul I Dispoziţii generaleÎn temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, denumita în continuare ordonanţa, se stabilesc următoarele:1. Călătoriile gratuite pe căile ferate române în interes de serviciu şi în interes personal se fac în baza:- autorizaţiilor de călătorie;- permiselor de călătorie în interes personal;- biletelor de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii;- permiselor de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii;- permiselor de călătorie şcolare.2. Călătoriile gratuite pe căile ferate române în interes de serviciu şi în interes personal se efectuează la clasa a II-a.Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent şi au dreptul sa calatoreasca la clasa I următoarele categorii de personal:- salariaţii încadraţi la Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., la filialele acestora, precum şi la subunitatile din structura organizatorică a acestora, încadraţi la clasa 23 de salarizare şi la clase superioare acesteia, salariaţii încadraţi la Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., la filialele acesteia, precum şi la subunitatile din structura organizatorică a acesteia, încadraţi la clasa 24 de salarizare şi la clase superioare acesteia;- salariaţii cu studii superioare, care sunt încadraţi pe funcţii pentru care se prevăd studii superioare, din unităţile prevăzute la alineatul precedent, precum şi din cadrul aparatului central al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la Autoritatea Feroviara Română - AFER, din unităţile medicale din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, din grupurile şcolare industriale de transporturi cai ferate, din grupurile şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., la unităţile desprinse din Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1999, la unităţile desprinse din fostul Departament al căilor ferate şi din fosta Societate Naţionala a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare;- salariaţii încadraţi la unităţile menţionate la alineatele precedente, distinşi cu insigna "Pentru merit ceferist";- salariaţii care au avut dreptul sa beneficieze de călătorii pe căile ferate române în interes de serviciu şi în interes personal la clasa I în anul 2002, dacă schimbarea funcţiei sau a locului de muncă, survenită ulterior, nu reprezintă o retrogradare.În cazul în care ambii soţi sunt beneficiari de călătorii pe căile ferate române, în mod gratuit, în interes de serviciu şi în interes personal, dar la clase diferite, în baza prezentelor reglementări se acordă dreptul la clasa I ambilor beneficiari.3. Călătoriile pe bază de bilete sau permise de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu se efectuează la clasele stabilite în conformitate cu prevederile pct. 2. Pentru deplasări la distanţe mai mari de 300 km biletele şi permisele de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu se pot emite pentru clasa I şi beneficiarilor de călătorii la clasa a II-a.4. Pentru deplasarea persoanelor prevăzute la art. 9 din ordonanţa clasele de călătorie se stabilesc prin actul de aprobare.5. Copiii salariaţilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., filialelor acestora, precum şi ai subunitatilor din structura organizatorică a acestora şi ai pensionarilor proveniţi din aceste unităţi, care sunt în întreţinerea acestora, a tutorilor ori aflaţi în plasament familial, elevi sau studenţi, în vârsta de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular acreditate şi care urmează cursuri şi practica în alte localităţi decât cea de domiciliu, beneficiază de permise de călătorie şcolare în mod gratuit, conform contractelor colective de muncă.Acestea se vor elibera pentru distanţele prevăzute în contractele colective de muncă şi vor fi valabile la trenuri de persoane şi accelerate şi la doua perechi de trenuri rapide care circulă în trafic intern, cu viza regionalei de transport feroviar de călători sau a Serviciului legitimatii de călătorie, în funcţie de compartimentul legitimatii de călătorie care a emis permisul şcolar respectiv.Aceste legitimatii de călătorie sunt valabile numai la clasa a II-a. De asemenea, aceste legitimatii de călătorie nu se eliberează altor membri de familie ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române, ci numai copiilor acestora. În cazul în care se casatoresc, pierd acest drept, părintele titular al dreptului de călătorie pe căile ferate române fiind obligat sa predea unităţii emitente permisul şcolar respectiv; în caz contrar părintele titular va răspunde patrimonial şi disciplinar.6. Gestionarea legitimatiilor de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române se face de Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin Serviciul legitimatii de călătorie la nivel central, iar la nivel teritorial prin compartimentele legitimatii de călătorie, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.7. Modelele legitimatiilor de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române se stabilesc de Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.8. În cazul în care la schimbarea funcţiei sau a locului de muncă al salariatului titular al dreptului de călătorie pe căile ferate române, care nu modifica drepturile de călătorie anterioare şi societatea care suporta contravaloarea călătoriilor efectuate de către salariat şi membrii săi de familie, autorizaţiile de călătorie şi permisele de călătorie în interes personal nu se retrag şi nu se eliberează altele până la expirarea valabilităţii lor, atât timp cat posesorii respectivi se încadrează în prevederile prezentei metodologii.9. La schimbarea clasei de călătorie a titularului dreptului de călătorie pe căile ferate române, în primul semestru al anului se eliberează acestuia şi membrilor săi de familie numărul integral de file de permis de călătorie, iar în semestrul al doilea jumătate din numărul acestora.În acelaşi mod se procedează şi în cazul în care titularul dreptului de călătorie în cursul unui an calendaristic îşi schimba locul de muncă, schimband şi societatea care suporta contravaloarea călătoriilor.10. Pentru emiterea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal, a biletelor de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române conform ordonanţei, unităţile beneficiare vor desemna persoanele care se vor prezenta la compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. Aceste persoane, denumite gestionari, răspund patrimonial şi disciplinar de nerespectarea prevederilor legii şi a prezentei metodologii. Lista nominală a gestionarilor va fi transmisă compartimentului de legitimatii de călătorie din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., care emite legitimatiile de călătorie unităţii de care aparţin gestionării.11. La intrarea în vigoare a prezentei metodologii îşi încetează aplicabilitatea Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasa, emiterea, gestionarea şi folosirea legitimatiilor de călătorie gratuite pe căile ferate române, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 15 din 26 octombrie 2000 a Consiliului de administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.  +  Capitolul II Călătoria pe bază de autorizaţii de călătorie1. Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată la compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., la filialele acestora, precum şi la subunitatile din structura organizatorică a acestora beneficiază de autorizaţii de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit, denumite în continuare autorizaţii.2. Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată în aparatul central al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (alţii decât cei prevăzuţi la punctul anterior) şi Autoritatea Feroviara Română - AFER, care ocupa funcţii de conducere şi control, beneficiază pentru călătoria în interes de serviciu şi în interes personal de autorizaţii. Funcţiile respective sunt prezentate în anexa nr. 1.1 la prezenta metodologie.3. Conform art. 9 din ordonanţa, Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. poate elibera autorizaţii, nominale sau colective, unor persoane din afară Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., care desfăşoară activităţi în interesul acesteia. Numărul, clasele şi modul de acordare vor fi stabilite prin convenţiile încheiate cu fiecare unitate sau prin aprobări ale Consiliului de administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.4. Emiterea autorizaţiilor se face de:- Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., prin Serviciul legitimatii de călătorie, pentru compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, centralul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., centralul Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., centralul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., centralul Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. şi pentru salariaţii din aparatul central al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Autoritatea Feroviara Română - AFER prevăzuţi la pct. 2 din prezentul capitol.- Compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de călători, pentru personalul Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. şi din unităţile din structura acesteia, pentru personalul din teritoriu al societăţilor prevăzute la alineatul precedent şi al filialelor acestora.5. Autorizaţiile pot fi nominale şi colective. Autorizaţia nominală este o legitimatie de călătorie netransmisibila, care conţine fotografia posesorului, numele şi prenumele, funcţia, unitatea la care este angajat, codul numeric personal, clasa de valabilitate, rubrica menţiuni, anul de valabilitate, data emiterii, ştampila şi semnatura directorului general al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.Autorizaţia colectivă se emite pentru grupuri de maximum 1+4 persoane şi se eliberează numai de către Serviciul legitimatii de călătorie unor instituţii care desfăşoară activităţi comune cu personalul caii ferate. Numărul, clasele şi modul de acordare a acestor autorizaţii se vor stabili prin aprobări ale Consiliului de administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. Aceasta legitimatie de călătorie este transmisibila şi este valabilă numai însoţită de ordin de deplasare, delegaţie de serviciu sau ordin de serviciu. Aceasta legitimatie de călătorie nu da dreptul la obţinerea tichetului de rezervare a locului.6. Autorizaţiile de călătorie pe căile ferate sunt valabile la clasa pentru care au fost emise şi dau dreptul posesorului la călătoria fără plata suplimentului de tren şi a tichetului de rezervare a locului la trenurile accelerate şi rapide. La călătoria în interes de serviciu aceste autorizaţii dau dreptul la călătoria fără plata suplimentului de tren la trenurile InterCity numai personalului încadrat la Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., la filialele acesteia, precum şi la subunitatile din structura organizatorică a acestora, în cazul în care titularul prezintă ordinul de deplasare cu menţiunea "Circula cu tren IC", semnat de conducătorul unităţii respective.Pentru călătoria la o clasa superioară sau cu trenuri de rang superior posesorii autorizaţiilor vor achită diferenţele tarifare conform reglementărilor comerciale în vigoare.7. Autorizaţiile pot conţine diverse menţiuni, care să acorde facilităţi de călătorie, ca de exemplu:- menţiunea "Valabil la tren IC" da dreptul posesorului autorizaţiei respective la călătoria gratuita cu trenurile InterCity;- menţiunea "Valabil la VD" da dreptul posesorului autorizaţiei respective la călătoria cu vagoanele de dormit şi cuseta fără plata suplimentului de pat.Menţiunile care sunt înscrise pe autorizaţii se stabilesc de către Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin dispoziţie a directorului general al acesteia. Beneficiarii autorizaţiilor ce conţin menţiunile respective se stabilesc de către conducerea fiecărei societăţi pentru personalul propriu. Funcţiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi din Autoritatea Feroviara Română - AFER, care beneficiază de autorizaţii ce conţin menţiuni, sunt cuprinse în anexa nr. 11 la prezenta metodologie.Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. poate elibera autorizaţii cu menţiunea "Valabil la VD", gratuit, unor persoane sau instituţii, cu aprobarea Adunării generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale "C.F.R. GEVARO" - S.A.8. Modelele autorizaţiilor vor fi stabilite anual de Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. în funcţie de necesităţile de desfăşurare a activităţii, prin dispoziţie a directorului general.9. Când în cursul anului posesorii de autorizaţii nu mai justifica deţinerea şi folosirea autorizaţiei respective (mutare, transfer, desfacere a contractului de muncă), inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere, au obligaţia de a retrage imediat autorizaţiile de călătorie şi de a le trimite spre anulare emitentului, purtând răspunderea disciplinară şi patrimonială.Pot face excepţie de la prevederile alineatului precedent, în cazul în care contractele colective de muncă nu conţin prevederi în acest sens:- salariaţii care se pensionează şi care vor beneficia de autorizaţie până la sfârşitul anului;- salariaţii aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, la unităţile nominalizate la pct. 1 şi 2 din prezentul capitol, care îşi păstrează dreptul la autorizaţii pe căile ferate române pe perioada respectiva.10. Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizaţiei are loc şi în următoarele cazuri:- desfacerea disciplinară a contractului de muncă;- înstrăinarea autorizaţiei pentru a fi utilizata de altă persoană.Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizaţii pentru salariaţi determina pierderea dreptului şi pentru membrii de familie ai acestora.11. În cazul în care unităţile menţionate la pct. 1 şi 2 din prezentul capitol hotărăsc ca salariaţilor care au dreptul de a beneficia de autorizaţii de călătorie, în condiţiile legii, să le acorde pentru călătoria în interes personal permise de călătorie, aceştia vor beneficia de carnete cu maximum 24 de file de permis. Beneficiarii de autorizaţii nu pot fi în acelaşi timp şi beneficiari de permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române, autorizaţia folosind pentru ambele situaţii.  +  Capitolul III Călătoria în interes personal pe bază de permise de călătorie pe căile ferate române1. Membrii de familie ai personalului din compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, din Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., de la filialele acestora, precum şi din subunitatile din structura organizatorică a acestora beneficiază anual de 24 de file de permis de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.2. Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată în aparatul central al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi în Autoritatea Feroviara Română - AFER, alţii decât cei prevăzuţi la pct. 1 şi 2 din cap. II, din unităţile medicale din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în grupurile şcolare industriale de transporturi cai ferate, grupurile şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti beneficiază anual de 24 de file de permis de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.Membrii de familie ai salariaţilor prevăzuţi la alineatul precedent beneficiază anual de 12 file de permis de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.3. Lista grupurilor şcolare industriale de transporturi cai ferate şi a grupurilor şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariaţi beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, este prezentată în anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie.4. Salariaţii la aceste grupuri şcolare cu norma parţială beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, astfel:- pentru norma de până la 50% beneficiază de 12 file de permis de călătorie pe căile ferate române, membrii de familie beneficiind de jumătate din numărul călătoriilor titularului;- pentru norma peste 50% beneficiază de dreptul integral atât titularul, cat şi membrii de familie.Norma întreaga reprezintă numărul de ore stabilit de ministerul de specialitate (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului) pentru funcţia respectiva.În cazul în care salariatul respectiv îşi desfăşoară activitatea cu norma parţială la mai multe grupuri şcolare prevăzute în anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie, la stabilirea dreptului de permise de călătorie conform alineatului precedent se cumulează normele parţiale respective, numărul maxim de file de permis acordate fiind de 24 de file.5. Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată în unităţile desprinse din Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1999, precum şi salariaţii unităţilor desprinse din fostul Departament al căilor ferate şi din fosta Societate Naţionala a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare, beneficiază de maximum 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea îşi păstrează profilul de activitate preponderent feroviara.Numărul de file de permis de călătorie pe căile ferate române va fi stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor unităţi, membrii de familie ai acestora beneficiind de jumătate din numărul de file de permis acordate titularului.6. Metodologia de acordare, de eliberare şi de retragere a permiselor pentru salariaţii agenţilor economici care beneficiază de prevederile pct. 5 din prezentul capitol este stabilită în anexa nr. 2.7. Salariaţii aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani şi membrii de familie ai acestora beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi salariaţi, dacă contractul colectiv de muncă nu conţine alte prevederi în acest sens.8. Membrii de familie sunt soţul, sotia şi copiii minori, precum şi persoanele care se încadrează în categoriile prevăzute în anexa nr. 1.3 la prezenta metodologie.9. Pensionării pentru invaliditate de orice grad, cauzată de accidente de muncă sau de evenimente de cale ferată, proveniţi din salariaţii unităţilor prevăzute la art. 1-3 din ordonanţa, precum şi membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, indiferent de vechimea avută în aceste unităţi.10. Pensionării pentru invaliditate de gradul III, angajaţi cu contract de muncă pe perioada nedeterminată, cu jumătate de norma, la unităţile beneficiare de permise, beneficiază de jumătate din numărul de file de permis acordate salariaţilor unităţilor respective. Membrii de familie ai acestora vor beneficia de jumătate din numărul de călătorii acordate titularului.11. Pensionării şi membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit, dacă la data pensionării persoana care se pensionează îndeplineşte una dintre următoarele condiţii: a) este salariata la compartimentele de specialitate feroviara din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., la filialele acestora, precum şi la subunitatile din structura organizatorică a acestora, în aparatul central al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi la Autoritatea Feroviara Română - AFER şi are cel puţin o vechime de 10 ani în aceste unităţi sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unităţi au rezultat prin reorganizare; b) este salariata la alta unitate decât cele prevăzute la lit. a) şi are o vechime de 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile, în unităţile prevăzute la lit. a), precum şi în unităţile desprinse din cadrul fostului Departament al căilor ferate, în unităţile desprinse din fosta Societate Naţionala a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare, cu modificările ulterioare; c) vechimea în munca se calculează prin cumularea perioadelor în care salariatul a lucrat ca angajat pe durata nedeterminată în unităţile menţionate la lit. a) şi b).12. Condiţiile de vechime prevăzute la pct. 11 lit. a) şi b) din prezentul capitol se aplică şi persoanelor care s-au pensionat din unităţile respective anterior apariţiei Legii nr. 210/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999, luându-se în calcul vechimea în munca până la data pensionării persoanei în cauza.13. Termenul de prescripţie de 3 ani se aplică, pentru stabilirea dreptului de călătorie, pentru persoanele care se pensionează începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 210/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române.14. Pensionării care îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit au dreptul anual la 24 de file de permis de călătorie, iar membrii lor de familie la 12 file de permis de călătorie.15. Pensionării proveniţi din unităţile prevăzute la art. 1-3 din ordonanţa, precum şi membrii lor de familie dobândesc permise de călătorie pe căile ferate române începând cu data de 1 ianuarie a anului următor pensionării, beneficiind în anul pensionării de legitimatiile de călătorie primite ca salariaţi.16. Pensionării proveniţi din unităţile prevăzute la art. 4 din ordonanţa dobândesc permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit, la data pensionării, dacă îndeplinesc condiţiile din ordonanţa. Numărul de file de permis de călătorie pe căile ferate române, acordate acestora, se stabileşte astfel: salariaţii care se pensionează în primul semestru al anului beneficiază în anul respectiv, ca pensionari, de carnete cu 24 de file de permis pentru călătoria pe calea ferată, iar cei care se pensionează în semestrul doi al anului, de carnete cu 12 file de permis, membrii de familie beneficiind de jumătate din numărul de file acordate titularului.17. Permisele de călătorie pe căile ferate române sunt valabile la clasa pentru care au fost emise, la trenurile de persoane, la trenurile accelerate şi rapide fără plata suplimentului de tren şi a tichetului de rezervare.Filele de permis de călătorie pe căile ferate române, în vederea efectuării călătoriei, pot fi vizate de orice statie sau agenţie de voiaj C.F.R., cu respectarea prevederilor comerciale în vigoare.Pentru călătoria la o clasa superioară sau cu trenuri de rang superior posesorii permiselor de călătorie vor achită diferenţele tarifare conform reglementărilor comerciale în vigoare.18. Pentru personalul disponibilizat de la Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., de la filialele acestora, precum şi de la subunitatile din structura organizatorică a acestora, din aparatul central al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de la Autoritatea Feroviara Română - AFER, care se pensionează după perioada de şomaj, vechimea necesară pentru a beneficia de permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române este de minimum 10 ani în unităţile menţionate anterior.19. La stabilirea vechimii necesare acordării permiselor de călătorie pe căile ferate române pentru pensionari, anii se rotunjesc la întreg în favoarea pensionarului.20. Pensionării care în timpul activităţii au beneficiat de călătorii în interes personal, precum şi membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române la clasa avută la data pensionării lor sau la data încetării dreptului de a mai beneficia de permise.21. Pensionării care în timpul activităţii au beneficiat de călătorii în interes personal în calitate de titular, la clase diferite, au dreptul la permise de călătorie pe căile ferate române la clasa I numai dacă au beneficiat de astfel de permise cel puţin 10 ani.22. Pensionării şi membrii lor de familie, care au avut dreptul la permise de călătorie în interes personal până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 210/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, beneficiază în continuare de acest drept, atât timp cat sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora au fost acordate.23. Personalul angajat cu contract de muncă pe durata nedeterminată ca personal de specialitate de către casele de ajutor reciproc sau de către organizaţiile sindicale din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F" - S.A. beneficiază de permise de călătorie în interes personal conform contractelor colective de muncă. Pentru personalul respectiv, la stabilirea vechimii pentru a beneficia de permise în interes personal, în mod gratuit, ca pensionar nu se ia în calcul perioada lucrata în aceste unităţi.24. Perioada efectuării serviciului militar obligatoriu constituie vechime pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române, după pensionarea salariatului, în cazul în care contractul individual de muncă al acestuia a fost suspendat pe perioada respectiva. De aceasta prevedere beneficiază acele persoane care, după efectuarea serviciului militar obligatoriu, au reluat activitatea în unităţile beneficiare de permise de călătorie conform prezentei metodologii.25. Drepturile de permise de călătorie pe căile ferate române nu se pot cumula (salariat şi membru de familie, pensionar şi salariat), beneficiarul trebuind sa opteze pentru una dintre calităţile care dau acest drept.26. În situaţia în care ambii soţi sunt pensionari cu drept de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, după decesul unuia dintre soţi, soţul supravieţuitor poate opta pentru dreptul de permise de călătorie în calitate de urmaş sau în calitate de titular al dreptului de călătorie, calitate pe care nu o pierde chiar dacă optează pentru pensie de urmaş.27. Dacă ambii soţi sunt pensionari cu drept de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, unul dintre soţi având dreptul de călătorie la clasa I, iar celălalt soţ la clasa a II-a, după decesul soţului care beneficia de dreptul la călătorie la clasa I, soţul supravieţuitor poate opta pentru 24 de file de permis de călătorie clasa a II-a sau 12 file de permis de călătorie clasa I, anual.28. În situaţia în care soţul supravieţuitor nu este beneficiar de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, în calitate de titular, şi optează pentru pensie de urmaş după soţul fost beneficiar al dreptului de călătorie, acesta beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, în calitate de urmaş, respectiv 12 file de permis anual, la clasa avută de soţul decedat şi pierde acest drept dacă se recasatoreste.29. În situaţia în care soţul supravieţuitor este beneficiar de permise de călătorie pe căile ferate române şi optează pentru pensie de urmaş după soţul decedat nebeneficiar de astfel de permise, acesta îşi menţine dreptul de călătorie pe căile ferate române ca titular de drept.30. În cazul în care soţul supravieţuitor al titularului dreptului de călătorie pe căile ferate române nu optează pentru pensie de urmaş, acesta nu mai beneficiază de permise de călătorie ca membru de familie.31. Permisele de călătorie pe căile ferate române acordate în mod gratuit membrilor de familie se eliberează numai titularului dreptului de călătorie, cu excepţia celor care sunt titulari ai drepturilor de pensie de urmaş.32. Copiii beneficiarilor de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, care în anul calendaristic împlinesc vârsta limita stabilită prin prezenta metodologie pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române, primesc drepturile complete pentru anul întreg, indiferent de data implinirii acestei varste, permisele fiind valabile în tot cursul anului respectiv. Copiii care se casatoresc pierd dreptul la permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, titularul dreptului de călătorie fiind obligat sa predea permisele respective gestionarului emitent pentru a fi anulate, în caz contrar părintele titular va răspunde patrimonial şi disciplinar.33. În cazul în care titularul dreptului de permise de călătorie pe căile ferate române refuza să solicite permise de călătorie pe căile ferate române pentru membrii de familie, aceştia, pe baza dosarului cu acte doveditoare (inclusiv acordul unităţii care suporta contravaloarea călătoriilor efectuate de titularul dreptului de călătorie), în vederea rezolvarii, pot solicita personal acordarea dreptului de călătorie adresandu-se directorului regionalei de transport feroviar sau conducerii Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în funcţie de emitentul dreptului de călătorie al titularului.34. Persoanele încadrate în munca în cursul anului şi care îndeplinesc condiţiile de acordare a permiselor de călătorie în interes personal beneficiază de numărul întreg de file dacă angajarea a avut loc în primul semestru şi de jumătate din numărul de file dacă angajarea a avut loc în cel de-al doilea semestru al anului respectiv. În acelaşi mod se procedează şi la stabilirea numărului de file de permis de călătorie în interes personal pe căile ferate române pentru membrii de familie ai persoanelor încadrate în cursul anului, care beneficiază de autorizaţie de călătorie ca urmare a încadrării respective.35. În cazul căsătoriei personalului încadrat sau pensionar, se acordă membrilor de familie numărul întreg de file de permis dacă se solicita în primul semestru al anului sau jumătate din numărul de file de permis dacă se solicita în al doilea semestru al anului respectiv.36. Când în cursul anului posesorii de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, pierd dreptul respectiv (mutare, transfer, desfacere a contractului de muncă), inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere, au obligaţia de a retrage imediat permisele de călătorie şi de a le trimite spre anulare emitentului, în caz contrar urmând sa răspundă disciplinar, patrimonial sau, după caz, penal.37. Pierderea dreptului de călătorie pe bază de permise de călătorie are loc şi în următoarele cazuri:- desfacerea disciplinară a contractului de muncă;- înstrăinarea permisului de călătorie pentru a fi utilizat de altă persoană.Pierderea dreptului de a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române de către titular duce la pierderea acestui drept şi de către membrii de familie ai acestuia.Fac excepţie membrii de familie ai beneficiarilor de călătorii pe căile ferate române care au decedat şi care îşi menţin în continuare dreptul la călătorie pe bază de permise până la finele anului.  +  Capitolul IV Călătoria pe baza biletelor de călătorie în interes de serviciu1. Călătoria în interes de serviciu pe căile ferate române se poate face şi în baza biletului de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii.Biletele se vor elibera: a) salariaţilor încadraţi cu contract individual de muncă pe durata determinata, din unităţile prevăzute la art. 1-4 din ordonanţa; b) cursanţilor de la toate formele de învăţământ din reţeaua unităţilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. şi filialelor acestora; c) copiilor salariaţilor din unităţile prevăzute la lit. b), care sunt sportivi la cluburile şi asociaţiile sportive feroviare sau fac parte din formatiile artistice feroviare, pentru deplasări la competitii şi festivaluri; d) salariaţilor încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată din unităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa; e) salariaţilor societăţilor comerciale care executa lucrări în interesul caii ferate.2. Modul de eliberare, de utilizare şi suportarea contravalorii biletelor de călătorie în interes de serviciu pentru unităţile prevăzute la pct. 1 lit. d) şi e) sunt stabilite în anexa nr. 2.  +  Capitolul V Călătoria pe baza permiselor de călătorie în interes de serviciu1. Călătoria în interes de serviciu pe căile ferate române se face în baza permisului de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii pentru salariaţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) din ordonanţa, şi anume pentru salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată în aparatul central al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi la Autoritatea Feroviara Română - AFER, alţii decât cei prevăzuţi la pct. 1 şi 2 din cap. II din prezenta metodologie, în unităţile medicale din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în grupurile şcolare industriale de transporturi cai ferate, în grupurile şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti.2. Modul de eliberare, de utilizare şi suportarea contravalorii permiselor de călătorie în interes de serviciu sunt stabilite în anexa nr. 3.  +  Capitolul VI Gestionarea autorizaţiilor de călătorie, a permiselor de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal, a biletelor de călătorie în interes de serviciuA. Autorizaţii de călătorie1. Autorizaţiile de călătorie pe căile ferate române se tiparesc de către Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.Serviciul legitimatii de călătorie la nivel central şi compartimentele legitimatii de călătorie la nivel teritorial, în baza borderourilor, iar pentru persoanele nou-angajate, şi a cererilor transmise de către gestionării nominalizaţi de unităţile beneficiare de autorizaţii şi permise de călătorie pe căile ferate române conform ordonanţei, înregistrează datele ce se vor tipari pe autorizaţii. Gestionării nominalizaţi răspund de corectitudinea datelor înscrise în borderouri şi cereri.2. Gestionării nominalizaţi de unităţile beneficiare de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române ridica autorizaţiile de călătorie de la unităţile emitente (compartimentele legitimatii de călătorie teritoriale sau compartimentul central) în baza notei de comanda şi a borderourilor întocmite în doua exemplare, semnate de gestionar, inspectorul de personal şi de conducătorul unităţii, aceştia răspunzând de exactitatea şi corectitudinea datelor înscrise în borderouri, purtând răspunderea patrimonială, disciplinară şi penală, după caz.3. La predarea autorizaţiilor către gestionării unităţilor beneficiare de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române, unitatea emitenta retine un exemplar al borderourilor şi actele justificative, la care ataşează borderoul electronic în baza căruia preda autorizaţiile respective, câte un exemplar al fiecărui borderou fiind predat şi gestionarilor.4. În caz de pierdere, furt, distrugere etc. a autorizaţiei, titularul va solicita emitentului anularea autorizaţiei în cauza şi eliberarea unei noi autorizaţii. În acest scop solicitantul va prezenta următoarele acte:- cerere scrisă;- chitanţa diverse încasări emisă de casa unei staţii de cale ferată, prin care se achită taxa de publicare în Buletinul Informativ "C.F.R. Călători" - S.A.;- dovada de la organul teritorial de poliţie, prin care se atesta semnalarea furtului (dacă este cazul);- autorizaţia deteriorata (dacă este cazul).Aprobarea se da de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de către conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., cu avizul compartimentelor legitimatii de călătorie sau Serviciului legitimatii de călătorie central, în funcţie de emitentul autorizaţiei pierdute.În baza aprobării compartimentele legitimatii de călătorie teritoriale sau central anulează autorizaţia respectiva, eliberarea noii autorizaţii efectuandu-se cu respectarea procedurilor aplicate la eliberarea celei anterioare.B. Permisele de călătorie în interes personal pe căile ferate române5. Permisele de călătorie actuale pe căile ferate române nu sunt valabile decât însoţite de cartea de identitate C.F.R.6. Cărţile de identitate C.F.R. sunt legitimatii strict personale cu valabilitate de 5 sau 4 ani şi servesc pentru identificarea posesorilor de permise individuale de călătorie pe căile ferate române. Pentru a fi valabile acestea trebuie să conţină holograma personalizata a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aplicată pe spatele cărţii de identitate C.F.R. Pentru fiecare an de valabilitate a cărţii de identitate se aplică o holograma.Cărţile de identitate C.F.R. se completează cu următoarele: numele şi prenumele titularului, calitatea (salariat, sotie, soţ, fiu, fiica, pensionar), data emiterii şi fotografie care trebuie să fie facuta recent, clara şi care să corespundă dimensiunilor.După completare, cărţile de identitate C.F.R. se înregistrează în borderourile întocmite în doua exemplare de unităţile beneficiare.7. Permisele de călătorie pe căile ferate române pentru pensionării şi membrii lor de familie, care beneficiază de aceste drepturi conform ordonanţei, se emit de către compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de călători.8. Permisele de călătorie pe căile ferate române pentru salariaţi şi membrii lor de familie se emit de către compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul societăţii pentru unităţile pentru care emit şi autorizaţii, iar pentru unităţile care nu sunt prevăzute sa beneficieze de autorizaţii, permisele de călătorie pe căile ferate române se emit de compartimentele legitimatii de călătorie regionale pe raza cărora au sediul unităţile beneficiare, conform legii.9. Începând cu emiterea pentru anul 2004 permisele de călătorie pentru membrii de familie ai posesorilor de autorizaţii, precum şi pentru pensionari şi membrii lor de familie se gestionează electronic. În baza cererilor depuse de către titulari, compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul societăţii creează câte o fişa de evidenta a fiecărui posesor de permis menţionat anterior, care conţine datele de identificare a acestuia, inclusiv fotografia, codul numeric personal etc., rezultând astfel "cartea de identitate virtuala". După crearea acestor cărţi de identitate virtuale compartimentele legitimatii de călătorie regionale şi central transmit aceste informaţii la Serviciul legitimatii de călătorie care le înregistrează în calculatorul central, acesta verificand sa nu existe un posesor înregistrat la mai multe puncte de lucru, după care aloca fiecărui posesor de permis un număr de carte de identitate virtuala. După alocarea numerelor respective informaţiile sunt preluate de compartimentele legitimatii de călătorie, care, la emiterea permiselor de călătorie în baza borderourilor de emitere sau a cererilor (pentru pensionari), selecteaza posesorul şi numărul permisului este alocat automat de calculator. La completarea permisului respectiv de către gestionar se înscriu codul numeric personal al posesorului şi numărul de control reprezentat de numărul cărţii de identitate virtuale, din borderoul electronic predat de emitent.Ca elemente de siguranţă permisele de călătorie pe căile ferate române conţin caseta oranj pe coperta şi file, caseta care nu poate fi scanata sau xeroxata, iar filele permisului sunt confectionate din hârtie specială cu filigran în masa personalizat "C.F.R. Călători".Pentru cei care nu sunt introdusi încă în baza de date, numărul de control este reprezentat de numărul borderoului prin care se solicita permisele respective.10. Gestionării nominalizaţi de unităţile beneficiare pentru ridicarea permiselor de călătorie pe căile ferate române vor prezenta unităţilor emitente nota de comanda şi borderoul întocmit în doua exemplare, semnate de gestionar, inspectorul de personal şi de conducătorul unităţii, la compartimentele legitimatii de călătorie din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., conform alocării prezentate în metodologie.Borderourile vor fi întocmite citeţ, fără ştersături şi separat pe clase.Conducătorii unităţilor, inspectorii de personal şi gestionării desemnaţi sunt direct răspunzători de exactitatea şi corectitudinea datelor înscrise în borderouri şi poarta răspunderea patrimonială, disciplinară şi penală, după caz.11. După completarea permiselor de călătorie pe căile ferate române cu datele conform formularului, gestionării prezintă permisele de călătorie completate, împreună cu borderourile pe care s-a trecut numărul fiecărui permis, pentru verificarea datelor dintre borderou şi permise, la gestionarul de la care s-au ridicat.12. După verificare emitentul va semna şi va aplica ştampila rotunda şi timbrul sec şi va retine un exemplar al borderourilor şi actelor justificative.Borderourile prezentate de către gestionari pentru eliberarea permiselor de călătorie vor fi întocmite curat, citeţ, ţinându-se seama ca ele se păstrează ca evidente de emiteri şi ca piese justificative.13. La prima emitere după dobândirea calităţii de pensionar, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte doveditoare:- cartea de muncă în original şi în copie;- adeverinta pentru vechimea în unităţile beneficiare de călătorii pe căile ferate române conform ordonanţei;- decizia de pensie, copie şi original;- ultimul talon de pensie (sau adeverinta de la oficiul de pensii în cazul în care pensia se achită prin cont bancar);- certificat de căsătorie, copie şi original;- certificat de naştere pentru copii, copie şi original, în cazul în care se regaseste la prevederile art. 8 din ordonanţa, adeverinta de la unitatea de învăţământ respectiva;- câte o fotografie color pentru titular şi membrii de familie, pentru crearea fişelor de evidenta electronică (cărţile de identitate virtuale).În acest caz solicitantul se va prezenta cu actele sus-menţionate la:- compartimentele legitimatii de călătorie teritoriale, în cazul în care solicitantul se pensionează de la Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R Călători" S.A., Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., de la filialele acestora, precum şi din subunitatile din structura organizatorică a acestora;- Oficiul de stabilire a dreptului de călătorie din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în cazul în care solicitantul se pensionează de la alte unităţi decât cele sus-menţionate prevăzute în ordonanţa.14. Pentru obţinerea permiselor pentru anii următori primei emiteri, pensionării prezintă o dată cu cererea, ultimul cupon-mandat poştal de pensie sau adeverinta eliberata de oficiul de pensii în cazul în care pensia se încasează prin cont bancar, iar pensionării de invaliditate care nu sunt angajaţi cu contract de muncă pe durata nedeterminată la unităţile beneficiare de permise vor prezenta în plus cartea de muncă în original, pentru a se constată că nu s-au reincadrat în munca.Dovada de încasare a pensiei se anexează la cerere şi rămâne la emitent.15. Permisele de călătorie pe căile ferate române nu sunt valabile decât însoţite de actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, certificat de naştere pentru copiii membri de familie) care conţine codul numeric personal.16. Permisele de călătorie individuale sunt legitimatii de călătorie tip foaie, clasa I şi clasa a II-a. Pe coperta acestor permise se completează anul de valabilitate, iar în interior, pe pagina 2, codul numeric personal, numărul de control (numărul cărţii de identitate virtuale sau numărul borderoului). Pe coperta se vor mai completa: numele şi prenumele titularului, funcţia pe care o îndeplineşte. În cazul membrilor de familie se completează calitatea de: soţ, sotie, fiu, fiica şi numele şi funcţia persoanei salariate de la care deriva acest drept, unitatea la care este angajata persoana încadrată, data emiterii, semnatura emitentului şi ştampila rotunda a unităţii emitente.17. Nota de comanda prin care se solicita permise de călătorie de către beneficiari nu poate să conţină alte tipuri de carnete decât cele pentru care sunt stabilite tarife aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.18. Permisele de călătorie pe căile ferate române completate eronat se anulează şi se prezintă o dată cu borderourile pentru a se constata anularea lor. Acestea se păstrează la unitatea emitenta ataşate la actul pe baza căruia s-au făcut emiterile, împreună cu borderoul respectiv.În acelaşi mod se procedează şi cu filele de permise de călătorie retrase din carnetele de permise, în cazul persoanelor care nu au dreptul la numărul de permise integral cuprinse în carnet.Filele retrase şi anulate din carnetele de permise de călătorie pe căile ferate române rămân ataşate anulate la actul de preschimbare.19. Schimbarea permiselor pentru o clasa superioară se face în cursul anului numai în cazul promovării într-o funcţie care justifica dreptul. În cazul în care beneficiarul permiselor de călătorie valabile la clasa I este retrogradat, el continua sa utilizeze permisele de călătorie primite până la sfârşitul anului.20. Pierderea permiselor de călătorie va fi declarata în scris de către titularii lor pentru a fi publicate în Buletinul Informativ "C.F.R. Călători". În cazul în care aceştia nu vor anunta pierderea, iar legitimatiile se vor găsi în posesia altor persoane, se considera ca ele au fost înstrăinate voluntar şi titularii vor suporta consecinţele legale.Cererea de anulare se adresează unităţii de care aparţine titularul. La cerere se va ataşa chitanţa de plată a costului publicării.Cererea se va transmite unităţii emitente pentru întocmirea formelor în vederea publicării.Publicarea permiselor de călătorie se face în Buletinul Informativ "C.F.R. Călători" numai de Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.21. În cazul pierderii sau furtului permiselor nu se mai eliberează altele pentru anul respectiv.22. În cazul deteriorării (distrugerii) permiselor de călătorie prin spalare, incendiere, din cauza unor calamitati naturale, directorul regional sau conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. poate aproba, în raport de situaţia concretă, eliberarea unor noi permise pentru anul respectiv. Numărul de file de permis de călătorie ce se vor elibera va fi în concordanta cu numărul de file neutilizate (dacă se poate constata) sau cu numărul de luni întregi rămase până la finele anului. În acest caz solicitantul va depune la sediul regionalelor de transport feroviar de călători sau al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. - Serviciul legitimatii de călătorie, în funcţie de compartimentul legitimatii de călătorie care a eliberat permisul de călătorie, următoarele acte:- declaraţia solicitantului;- cererea scrisă a solicitantului pentru eliberarea unui nou permis;- permisul deteriorat;- confirmare din partea autorităţilor, din care să rezulte ca bunurile solicitantului au fost afectate de incendii sau alte calamitati naturale.23. Fiecare gestionar va tine o evidenta separată pe tip de legitimatie şi unitate beneficiara, atât pentru salariaţi, cat şi pentru membrii lor de familie. Pentru pensionari şi membrii lor de familie evidenta va fi întocmită pe tip de legitimatie emisă.C. Biletele de călătorie în interes de serviciu24. Biletul de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române este o legitimatie de călătorie tip foaie care se eliberează de aceleaşi unităţi ca şi celelalte tipuri de legitimatii de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române.Biletul de călătorie în interes de serviciu este un imprimat strict socotit, care se tipareste în carnete de câte 25 x 2 file şi se completează prin calchiere cu indigo, în doua exemplare, din care exemplarul original se da titularului, copia rămâne la emitent, pentru control şi justificare.Acest bilet se poate întocmi pentru orice clasa şi este de doua tipuri, după cum urmează:- biletul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors pentru un anumit parcurs. Acest model de bilet este folosit şi la călătoria în grup, însoţit de tabel nominal;- biletul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors pe parcursurile indicate se foloseşte numai pentru călătoria individuală.Pentru fiecare dintre cele doua tipuri de bilete de călătorie în interesul serviciului exista doua modele, unul pe care nu este specificat rangul trenului şi care este valabil la tren de persoane şi unul care are specificată valabilitatea la trenurile accelerate şi rapide.Pentru utilizarea acestor bilete la o clasa superioară sau trenuri de rang superior, posesorii acestora achită diferenţele tarifare conform reglementărilor comerciale în vigoare.Numărul maxim de călătorii pentru care se poate emite biletul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors este de 15 călătorii dus-întors. Organul care a aprobat emiterea, prin actul de emitere, stabileşte numărul de călătorii pentru care este valabil biletul de călătorie în interes de serviciu respectiv, număr care se înscrie pe bilet de către emitent.Numărul maxim de persoane pentru care poate fi emis biletul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors eliberat pentru călătoria în grup este de 25, numele conducătorului de grup fiind înscris pe bilet.25. În baza contractelor încheiate între Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi unităţile prevăzute la art. 3 şi 4 din ordonanţa se autorizeaza ca emiterea acestor bilete să fie facuta şi de unitatea semnatara a convenţiei, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, se autorizeaza ca emiterea biletelor respective să se efectueze şi de către unităţile prevăzute la art. 1 şi 2 din ordonanţa, conform metodologiei de decontare a contravalorii legitimatiilor de călătorie suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prezentată în anexa nr. 3.26. Emiterea oricărui bilet de călătorie în interes de serviciu se face numai pe bază de act justificativ, aprobat de organul competent, pe care se înscriu de emitent numărul şi seria biletului emis, data emiterii şi se semnează de primire.Actul pe baza căruia se face emiterea, completat cu cele de mai sus, se păstrează de către unitatea emitenta ca justificare pentru emiterea efectuată.27. Biletele de călătorie în interes de serviciu, simple sau pentru mai multe călătorii, se vor gestiona, verifica şi justifica de unităţile autorizate pentru emitere.Persoanele care gestionează şi păstrează aceste imprimate poarta răspunderea patrimonială, disciplinară şi penală, după caz, conform normelor legale.28. Biletele de călătorie în interes de serviciu emise pentru o singura călătorie dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor.Biletele de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor şi se pot emite cu valabilitate pe mai multe parcursuri, indiferent de distanta, însă maximum 15 parcursuri.Nu se pot emite bilete de călătorie în interes de serviciu cu valabilitate pe toate liniile C.F.R.Unei persoane nu i se pot emite mai multe bilete de călătorie în interes de serviciu în aceeaşi perioadă.Eliberarea a doua bilete de călătorie în interes de serviciu pentru aceeaşi perioadă se sancţionează disciplinar sau penal, după caz.Biletul de călătorie în interes de serviciu individual da dreptul, în termenul de valabilitate, la un număr nelimitat de întreruperi, fără a fi nevoie să se aplice viza de întrerupere.Călătoria efectuată pe bază de bilete de călătorie în interes de serviciu colective nu poate fi întreruptă.29. Pentru a fi valabil la călătorie, biletul de călătorie în interes de serviciu trebuie să fie vizat de orice statie sau agenţie de voiaj C.F.R.Pe biletul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors, fiecare călătorie, atât la ducere, cat şi la întoarcere, va fi marcată la controlul legitimatiilor de călătorie printr-o perforare în casuta corespunzătoare zilei de efectuare a călătoriei, precum şi în casuta cu indicarea parcursului. În cazul unei călătorii dus-întors efectuate în aceeaşi zi, în casuta respectiva se vor face doua perforari distincte.Dacă biletul de călătorie în interes de serviciu este emis pentru călătoria în grup, biletul se prezintă la casa statiei sau agenţiei de voiaj C.F.R. împreună cu doua exemplare din tabelul nominal.Casierii statiilor şi agentiilor de voiaj C.F.R. vizează biletele de călătorie în interes de serviciu, precum şi tabelele nominale şi reţin cuponul statistic al biletului.Dacă biletul de călătorie în interes de serviciu este eliberat pentru călătoria în grup, casierul înmânează delegatului, o dată cu biletul, şi un exemplar al tabelului nominal, vizat, retinand celălalt exemplar pe care-l ataşează la cuponul statistic. De asemenea, casierii eliberează bilete de control creditate, pentru toţi călătorii care figurează în tabelul nominal, cu excepţia conducătorului de grup. Numerele de ordine ale biletelor de control eliberate se trec de casieri pe versoul biletului de călătorie în interes de serviciu, pe tabelul care se înmânează delegatului, cat şi pe exemplarul care este reţinut.Călătorii care folosesc bilete de călătorie în interes de serviciu sunt obligaţi să se legitimeze la cererea personalului de tren şi de control şi să prezinte delegaţia de serviciu.La călătoria în grup, conducătorul grupului păstrează asupra sa biletul de călătorie în interes de serviciu şi tabelul nominal şi încredinţează fiecărui călător din grup câte un bilet de control.Conducătorul grupului este obligat sa înlesnească organelor de control sau de revizie identificarea călătorilor din grup.30. Biletele de călătorie în interes de serviciu, după utilizarea lor la călătorie, se înapoiază la unitatea emitenta împreună cu tabelul nominal vizat de casierul C.F.R.31. În cazul în care titularii biletelor de călătorie în interes de serviciu individuale sau conducătorul grupului nu vor înapoia biletele de călătorie în interes de serviciu pentru atasarea la matca, după efectuarea călătoriei li se va putea imputa contravaloarea călătoriilor respective. Nu se vor lua măsuri de imputare în cazurile în care nedepunerea biletului se datorează unor cauze obiective sau în caz de forta majoră, stabilite pe bază de cercetări.Aprobarea de a nu se imputa contravaloarea călătoriilor respective se da de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în funcţie de unitatea emitenta, notandu-se pe matca biletului de călătorie în interes de serviciu nerestituit numărul actului de aprobare respectiv.D. Permise de călătorie în interes de serviciu32. Permisul de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române este o legitimatie de călătorie tip foaie care se eliberează de aceleaşi unităţi ca şi celelalte tipuri de legitimatii de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române.Permisul de călătorie în interes de serviciu este un imprimat strict socotit, care se tipareste în carnete de câte 25 x 2 file şi se completează prin calchiere cu indigo, în doua exemplare, din care exemplarul original se da titularului, copia rămâne la emitent, pentru control şi justificare.Acest permis se poate întocmi pentru orice clasa şi este de doua tipuri, după cum urmează:- permisul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors pentru un anumit parcurs. Acest model de permis este folosit şi la călătoria în grup, însoţit de tabel nominal;- permisul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors pe parcursurile indicate se foloseşte numai pentru călătoria individuală.Permisul de călătorie în interes de serviciu se prezintă într-un singur model pentru fiecare tip, tipul trenului şi clasa de călătorie pentru care este valabil marcandu-se de către emitent prin bifarea cu "X" a casutei corespunzătoare de pe faţa biletului.Permisele de călătorie în interes de serviciu pot fi valabile la tren de persoane, accelerat, rapid şi InterCity, în funcţie de marcarea casutei cu tipul trenului care da valabilitatea permisului respectiv. Pentru călătoria la o clasa superioară sau trenuri de rang superior posesorul permisului de călătorie în interes de serviciu achită diferenţele tarifare conform reglementărilor comerciale în vigoare.Numărul maxim de călătorii pentru care se poate emite permisul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors este de 15 călătorii dus-întors. Organul care a aprobat emiterea, prin actul de emitere, stabileşte numărul de călătorii pentru care este valabil permisul de călătorie în interes de serviciu respectiv, număr care se înscrie pe permis de către emitent.Numărul maxim de persoane pentru care poate fi emis permisul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors eliberat pentru călătoria în grup este de 25, numele conducătorului grupului fiind înscris pe permis.33. Emiterea permiselor de călătorie în interes de serviciu se autorizeaza să se efectueze şi de către unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa, conform metodologiei de decontare a contravalorii legitimatiilor de călătorie suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prezentată în anexa nr. 3.34. Emiterea oricărui permis de călătorie în interes de serviciu se face numai pe bază de act justificativ, aprobat de organul competent, pe care se înscriu de emitent numărul şi seria permisului emis, data emiterii şi se semnează de primire.Actul pe baza căruia se face emiterea, completat cu cele de mai sus, se păstrează de către unitatea emitenta ca justificare pentru emiterea efectuată.35. Permisele de călătorie în interes de serviciu, simple sau pentru mai multe călătorii, se vor gestiona, verifica şi justifica de unităţile autorizate pentru emitere.Persoanele care gestionează şi păstrează aceste imprimate poarta răspunderea patrimonială, disciplinară şi penală, după caz, conform normelor legale.36. Permisele de călătorie în interes de serviciu emise pentru o singura călătorie dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor.Permisele de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor şi se pot emite cu valabilitate pe mai multe parcursuri, indiferent de distanta, însă maximum 15 parcursuri.Nu se pot emite permise de călătorie în interes de serviciu cu valabilitate pe toate liniile C.F.R.Unei persoane nu i se pot emite mai multe permise de călătorie în interes de serviciu în aceeaşi perioadă.Eliberarea a doua permise de călătorie în interes de serviciu pentru aceeaşi perioadă se sancţionează disciplinar sau penal, după caz.Permisul de călătorie în interes de serviciu individual da dreptul, în termenul de valabilitate, la un număr nelimitat de întreruperi, fără a fi nevoie de viza de întrerupere.Călătoria efectuată pe bază de permise de călătorie în interes de serviciu colective nu poate fi întreruptă.37. Pentru a fi valabil la călătorie, permisul de călătorie în interes de serviciu trebuie să fie vizat de orice statie sau agenţie de voiaj C.F.R.Pe permisul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors, fiecare călătorie, atât la ducere, cat şi la întoarcere, va fi marcată la controlul legitimatiilor de călătorie printr-o perforare în casuta corespunzătoare zilei de efectuare a călătoriei, precum şi în casuta cu indicarea parcursului. În cazul unei călătorii dus-întors efectuate în aceeaşi zi, în casuta respectiva se vor face doua perforari distincte.Dacă permisul de călătorie în interes de serviciu este emis pentru călătoria în grup, permisul se prezintă la casa statiei sau agenţiei de voiaj C.F.R. împreună cu doua exemplare din tabelul nominal.Casierii statiilor şi agentiilor de voiaj C.F.R. vizează permisele de călătorie în interes de serviciu, precum şi tabelele nominale şi reţin cuponul statistic al permisului.Dacă permisul de călătorie în interes de serviciu este eliberat pentru călătoria în grup, casierul înmânează delegatului, o dată cu permisul, şi un exemplar al tabelului nominal, vizat, retinand celălalt exemplar pe care-l ataşează la cuponul statistic. De asemenea, casierii eliberează bilete de control creditate, pentru toţi călătorii care figurează în tabelul nominal, cu excepţia conducătorului de grup. Numerele de ordine ale biletelor de control eliberate se trec de casieri pe versoul permisului de călătorie în interes de serviciu, pe tabelul care se înmânează delegatului, cat şi pe exemplarul care este reţinut.Călătorii care folosesc permise de călătorie în interes de serviciu sunt obligaţi să se legitimeze la cererea personalului de tren şi de control şi să prezinte delegaţia de serviciu.La călătoria în grup, conducătorul grupului păstrează asupra sa permisul de călătorie în interes de serviciu şi tabelul nominal şi încredinţează fiecărui călător din grup câte un bilet de control.Conducătorul grupului este obligat sa înlesnească organelor de control sau de revizie identificarea călătorilor din grup.38. Permisele de călătorie în interes de serviciu, după utilizarea lor la călătorie, se înapoiază la unitatea emitenta împreună cu tabelul nominal vizat de casierul C.F.R.39. În cazul în care titularii permiselor de călătorie în interes de serviciu individuale sau conducătorul grupului nu vor înapoia permisele de călătorie în interes de serviciu pentru atasarea la matca, după efectuarea călătoriei li se va putea imputa contravaloarea călătoriilor respective. Nu se vor lua măsuri de imputare în cazurile în care nedepunerea biletului se datorează unor cauze obiective sau în caz de forta majoră, stabilite pe bază de cercetări.Aprobarea de a nu se imputa contravaloarea călătoriilor respective se da de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în funcţie de unitatea emitenta, notandu-se pe matca permisului de călătorie în interes de serviciu nerestituit numărul actului de aprobare respectiv.E. Permisele de călătorie şcolare40. Emiterea acestor legitimatii de călătorie se efectuează prin Serviciul legitimatii de călătorie la nivel central şi compartimentele legitimatii de călătorie teritoriale, respectiv de către unitatea emitenta la care este arondat titularul.Pentru eliberarea unui astfel de permis de călătorie solicitantul trebuie să prezinte:- cererea titularului de autorizaţie sau permis de călătorie în interes personal;- adeverinta de la unitatea de învăţământ respectiva, cuprinzând şi perioada anului şcolar;- actul de identitate (certificat de naştere, carte sau buletin de identitate) al beneficiarului permisului de călătorie şcolar, din care să rezulte domiciliul acestuia.41. În caz de pierdere, distrugere, furt al permisului de călătorie şcolar titularul va solicita emitentului anularea permisului respectiv şi eliberarea unui nou permis şcolar. În acest scop solicitantul va prezenta următoarele acte:- cerere scrisă;- chitanţa diverse încasări emisă de casa unei staţii de cale ferată, prin care se achită taxa de publicare în Buletinul Informativ "C.F.R. Călători";- dovada de la organul teritorial de poliţie, prin care se atesta semnalarea furtului;- permisul de călătorie şcolar deteriorat (dacă este cazul).Aprobarea se da de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în funcţie de compartimentul legitimatii de călătorie care a emis permisul de călătorie şcolar.42. Gestionării unităţilor emitente vor tine evidenta separată pe unităţi beneficiare, iar pentru copiii pensionarilor beneficiari de călătorii pe căile ferate române va fi întocmită o evidenta separată.Evidentele respective conţin datele cu privire la titular, copilul beneficiar, relaţia de circulaţie pentru care a fost eliberat permisul de călătorie şcolar, tariful şi valoarea permisului de călătorie şcolar.Permisele de călătorie şcolare emise pe relaţii de circulaţie de pe secţiile de circulaţie pe care circulă numai trenuri de persoane se tarifeaza conform Tarifului intern de călători - Tariful pentru abonamente lunare la trenuri personale, iar cele emise pe relaţii de circulaţie de pe secţiile de circulaţie pe care circulă trenuri de rang superior se tarifeaza conform Tarifului pentru abonamente lunare la trenuri accelerate, rapide şi exprese. Contravaloarea permisului de călătorie şcolar emis se stabileşte în funcţie de tariful respectiv, zona kilometrica în care se înscrie relaţia de circulaţie înscrisă pe permisul de călătorie şcolar şi perioada de valabilitate a permisului de călătorie şcolar.  +  Capitolul VII Decontarea contravalorii călătoriilor gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române conform Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/20031. Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 1 şi 9 din ordonanţa, precum şi contravaloarea biletelor de călătorie în interesul serviciului pe căile ferate române acordate salariaţilor încadraţi cu contract de muncă pe durata determinata la unităţile respective, în mod gratuit, se suporta de Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi sunt deductibile fiscal.2. Contravaloarea permiselor de călătorie şcolare pe căile ferate române acordate în baza prezentei metodologii copiilor salariaţilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. se suporta de către aceasta.3. Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanţa, precum şi a biletelor de călătorie în interes de serviciu acordate salariaţilor unităţilor respective încadraţi cu contract individual de muncă pe durata determinata se suporta de unităţile respective şi sunt deductibile fiscal. Contravaloarea permiselor de călătorie şcolare eliberate copiilor salariaţilor unităţilor respective, în condiţiile prezentei metodologii, se suporta de către acestea. Modul de decontare a legitimatiilor menţionate este prevăzut în contractele încheiate între Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi unităţile respective.4. Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 4 din ordonanţa, precum şi contravaloarea biletelor de călătorie în interes de serviciu acordate salariaţilor unităţilor respective încadraţi cu contract individual de muncă pe durata determinata şi nedeterminată se suporta de unităţile respective şi sunt deductibile fiscal. Modul de decontare este prevăzut în metodologia de acordare, de eliberare şi de retragere a permiselor de călătorie pentru salariaţii agenţilor economici respectivi, prezentată în anexa nr. 2.5. Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române în interes personal şi în interes de serviciu, precum şi a biletelor de călătorie în interes de serviciu emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa, se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Modul de decontare este stabilit în metodologia de decontare a contravalorii călătoriilor suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prezentată în anexa nr. 3.6. Contravaloarea permiselor de călătorie emise pensionarilor şi membrilor lor de familie, precum şi a permiselor de călătorie şcolare eliberate copiilor acestora, în condiţiile prezentei metodologii, se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, modul de decontare către Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. este stabilit în metodologia de decontare a contravalorii călătoriilor suportate din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prezentată în anexa nr. 3.7. Pentru legitimatiile de călătorie anulate din vina beneficiarului (completate greşit, pierdute, furate, deteriorate etc.) Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. va percepe unităţilor beneficiare şi tariful de emitere pentru legitimatiile respective, conform Tarifului intern de călători.8. Contravaloarea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, emise în mod gratuit, nu constituie venit impozabil pentru persoanele care beneficiază de acestea.  +  Anexa 1.1 ---------la metodologie--------------LISTAfuncţiilor de conducere şi control care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române conform art. 2 alin. (2) din ordonanţa1. Funcţiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe calea ferată, clasa I, cu menţiunea "Valabil la tren IC", sunt următoarele:- ministru;- secretar de stat;- secretar general;- secretar general adjunct;- inspector de stat şef;- inspector de stat şef adjunct;- director general;- director general adjunct;- director;- director adjunct;- director cabinet;- consilier la Cabinetul demnitarului;- consilier personal al ministrului şi secretarului de stat;- consilier, expert şi referent din cadrul Direcţiei audit public intern;- consilier, expert şi inspector din cadrul Corpului de control al ministrului;- consilier, consilier juridic şi expert din cadrul Direcţiei generale juridice;- consilier şi expert din cadrul Direcţiei generale strategie;- consilier şi expert din cadrul Direcţiei generale investiţii, concesiuni;- consilier şi expert din cadrul Direcţiei generale economică şi buget;- secretar naţional TRACECA;- secretar personal al ministrului şi secretarului de stat;- şef serviciu;- şef birou;- asistent cabinet;- alte funcţii pe baza fundamentarii necesităţii, cu avizul Direcţiei generale transport feroviar şi Direcţiei generale economică şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, aprobată de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului.2. Funcţiile din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuita pe calea ferată cu menţiunea "Valabil la tren IC" sunt următoarele:- inspector de stat;- inspector de stat şef, şef adjunct, şef teritorial;- director general;- director general adjunct;- director;- consilier;- şef serviciu;- inspector tehnic;- secretar ştiinţific;- şef secţie;- membrii Consiliului de conducere;- şef laborator;- şef birou;- expert;- alte funcţii pe baza fundamentarii necesităţii, cu avizul Direcţiei generale transport feroviar şi Direcţiei generale economică şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, aprobată de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului.3. Funcţiile care beneficiază de legitimatii speciale care dau dreptul la călătoria cu vagonul de dormit şi cuseta fără plata suplimentului de pat: a) Aparatul central al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului:- ministru;- secretar de stat;- secretar general;- secretar general adjunct;- inspector de stat şef transporturi;- director general;- director general adjunct;- consilier, şef serviciu şi expert din cadrul Direcţiei audit public intern;- consilier, şef serviciu, expert şi inspector de specialitate din cadrul Corpului de control al ministrului;- şef serviciu şi consilier juridic din cadrul Direcţiei generale juridice;- director general din cadrul Direcţiei relaţii cu Parlamentul, sindicatele şi patronatele;- alte funcţii pe baza fundamentarii necesităţii, cu avizul Direcţiei generale transport feroviar şi Direcţiei generale economică şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, aprobată de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului. b) Autoritatea Feroviara Română - AFER:- inspector de stat;- inspector de stat şef, şef adjunct, şef teritorial;- director general;- director general adjunct;- director;- consilier;- şef serviciu;- alte funcţii pe baza fundamentarii necesităţii, cu avizul Direcţiei generale transport feroviar şi Direcţiei generale economică şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, aprobată de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Anexa 1.2 ---------la metodologie--------------LISTAgrupurilor şcolare industriale de transporturi cai ferate şi a grupurilor şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariaţi beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit1. Grupul şcolar industrial de transporturi cai ferate Bucureşti2. Grupul şcolar industrial de transporturi cai ferate Craiova3. Grupul şcolar industrial de transporturi cai ferate Timişoara4. Grupul şcolar industrial de transporturi cai ferate Arad5. Grupul şcolar industrial de transporturi cai ferate Cluj-Napoca6. Grupul şcolar industrial de transporturi cai ferate Oradea7. Grupul şcolar industrial de transporturi cai ferate Braşov8. Grupul şcolar industrial de transporturi cai ferate Sibiu9. Grupul şcolar industrial de transporturi cai ferate Iaşi10. Grupul şcolar industrial de transporturi cai ferate Buzau11. Grupul şcolar industrial de transporturi cai ferate Galaţi12. Grupul şcolar industrial de transporturi cai ferate Constanta13. Grupul şcolar de material rulant pentru transporturi feroviare Bucureşti14. Grupul şcolar de material rulant pentru transporturi feroviare Cluj-Napoca15. Grupul şcolar de material rulant pentru transporturi feroviare Rosiori de Vede16. Grupul şcolar de material rulant pentru transporturi feroviare Pascani17. Grupul şcolar de material rulant pentru transporturi feroviare Simeria.  +  Anexa 1.3 ---------la metodologie--------------CATEGORIILEde persoane care beneficiază de călătorii gratuite pe căile ferate în interes personal, în condiţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003 a) copiii minori înfiaţi, aflaţi sub tutela, în plasament familial ori încredinţaţi în condiţiile legii unor persoane care beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie, precum şi copiii beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie aflaţi în aceleaşi situaţii la alte persoane care nu beneficiază de acest drept; b) copiii minori ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, proveniţi dintr-o căsătorie anterioară şi încredinţaţi acestora prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă; c) copiii minori ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie care au decedat; d) copiii majori inapti de muncă ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, inclusiv în cazul în care sunt înfiaţi, aflaţi sub tutela, în plasament familial ori încredinţaţi, în condiţiile legii, unor persoane care beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie pe calea ferată, precum şi cei aflaţi în aceeaşi situaţie la persoane care nu beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie; e) soţul ori sotia beneficiarului de autorizaţii sau permise de călătorie care a decedat şi care are pensie de urmaş; f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie pe căile ferate române, care sunt în întreţinerea acestora, a tutorilor ori aflaţi în plasament familial, elevi sau studenţi, în vârsta de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat sau particular acreditate.-------