ORDONANTA nr. 48 din 29 iulie 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 6 august 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II. 12 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 29 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Persoanele juridice române care au în proprietate sau operează nave fluviale care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2), şi la care participarea capitalului românesc este sub 51% nu vor fi autorizate să efectueze activităţile de transport public fluvial de persoane şi/sau de mărfuri prevăzute la alin. (1) lit. a)."2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Constituirile ori transmiterile de drepturi reale asupra navelor, precum şi stingerea acestor drepturi, care nu sunt transcrise în registrele prevăzute la art. 18 şi 18^1, nu sunt opozabile terţilor."3. Literele a), b) şi d) ale alineatului (2) al articolului 24 vor avea următorul cuprins:"a) navelor maritime şi fluviale proprietate a persoanelor juridice sau fizice române; b) navelor maritime proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul în România sau a filialelor din România ale persoanelor juridice străine;............................................................. d) navelor maritime sau fluviale proprietate a persoanelor juridice sau fizice străine, închiriate prin contracte de tip bare-boat ori leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române."4. Literele c) şi e) ale alineatului (2) al articolului 24 se abroga.5. Partea introductivă a articolului 43^1 va avea următorul cuprins:"Art. 43^1. - În cazul în care navele care arboreaza pavilionul român se afla în afară apelor naţionale navigabile ale României, raportul comandantului privind evenimentele prevăzute la art. 43 alin. (1) se depune după cum urmează:"6. Alineatul (1) al articolului 103^2 va avea următorul cuprins:"Art. 103^2. - (1) Până la data de 31 decembrie 2003, proprietarii navelor se vor prezenta la capitaniile de port pentru reconfirmarea actelor de naţionalitate prevăzute la art. 18^3."7. Alineatul (1) al articolului 103^5 va avea următorul cuprins:"Art. 103^5. - (1) Certificatele de clasa şi certificatele care atesta conformitatea navelor maritime cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, eliberate de Regia Autonomă "Registrul Naval Roman", sunt valabile până la data expirării lor, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2003. Toate celelalte certificate eliberate navelor şi companiilor de navigaţie de către minister, de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. sau de Regia Autonomă "Registrul Naval Roman" rămân valabile până la data expirării lor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2003."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Sergiu Sechelariu,secretar de statBucureşti, 29 iulie 2003.Nr. 48.────────────────