DECIZIE nr. 286 din 3 iulie 2003referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. 1^1 - 1^3 şi ale secţiunii a II^1-a "Magistraţii consultanţi" din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celor ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 4 august 2003    Costica Bulai - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorŞerban Viorel Stanoiu - judecătorLucian Stangu - judecătorIoan Vida - judecătorFlorentina Balta - procurorDoina Suliman - magistrat-asistent şefPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. 1^1 -1^3 şi ale secţiunii a II^1 -a "Magistraţii consultanţi" din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celor ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, excepţie ridicată de Societatea Comercială "IAIFO" - S.A. din Zalau în dosarele nr. 3.747/2002 şi 3.748/2002 ale Tribunalului Salaj - Secţia civilă.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Curtea, având în vedere ca excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 28C/2003 şi 29C/2003 au un conţinut identic, pune în discuţie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispoziţiile art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexarii dosarelor.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 29C/2003 la Dosarul nr. 28C/2003, care este primul înregistrat.Cauza se afla în stare de judecată.Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curţii Constituţionale, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constata următoarele:Prin încheierile din 13 decembrie 2002, pronunţate în dosarele nr. 3.747/2002 şi 3.748/2002, Tribunalul Salaj - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. 1^1 - 1^3 şi ale secţiunii a II^1-a "Magistraţii consultanţi" din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celor ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială "IAIFO" - S.A. din Zalau în cauze ce au ca obiect litigii de muncă privind drepturi salariale.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine ca dispoziţiile legale atacate aduc atingere prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3), ale art. 51, ale art. 123 alin. (1) şi (2), precum şi celor ale art. 125. În acest sens arata ca, prin instituirea magistraţilor consultanţi cu competenţa de a judeca în prima instanţa, împreună cu doi judecători, cauzele privind conflictele şi litigiile de muncă, se încalcă principiul supremaţiei legii şi al separaţiei puterilor şi se permit intervenţia şi controlul organului administrativ şi al politicului în actul de justiţie.Instanţa de judecată apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în concordanta cu prevederile constituţionale invocate.Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul considera ca excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată. Astfel, referitor la neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 17 alin. 1^1 - 1^3 şi ale secţiunii a II^1 -a "Magistraţii consultanţi" din capitolul II al titlului IV din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, apreciază ca acestea nu infrang prevederile constituţionale ale art. 123, întrucât "cei doi judecători ce fac parte din completul specializat pentru litigii de muncă sunt doar asistaţi de magistraţii consultanţi". Astfel, "în soluţionarea conflictelor de muncă, hotărârea se pronunţa numai de judecătorii care fac parte din complet, magistraţii consultanţi participând la deliberări numai cu vot consultativ", motiv pentru care "actul de justiţie este infaptuit numai de judecători, care îndeplinesc condiţiile de independenta şi inamovibilitate prevăzute de Constituţie". Magistraţii consultanţi, deşi au denumirea de magistraţi, nu fac parte din corpul magistraţilor, nu se bucura de inamovibilitate, ci sunt numiţi de ministrul justiţiei, la propunerea Consiliului Economic şi Social.Cat priveşte încălcarea art. 125 alin. (3) din Constituţie, potrivit căruia "competenţa şi procedura de judecată sunt stabilite de lege", Guvernul apreciază ca dispoziţiile legale criticate "constituie chiar o aplicare a acestui text constituţional".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite în cauze de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 17 alin. 1^1 - 1^3 şi ale secţiunii a II^1-a "Magistraţii consultanţi" din capitolul II al titlului IV din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii care au următorul cuprins:- Art. 17 alin. 1^1 - 1^3: "Cauzele privind conflictele de muncă se judeca în prima instanţa, cu celeritate, de către complete formate din doi judecători, asistaţi de doi magistraţi consultanţi.Magistraţii consultanţi participa la deliberări cu vot consultativ. Opiniile separate ale acestora sau, după caz, opinia separată se consemnează în hotărâre.În cazul în care judecătorii, care intră în compunerea completului, nu ajung la un acord asupra hotărârii, procesul se rejudeca în complet de divergenta, prevederile alin. 5 fiind aplicabile.";- Secţiunea a II^1-a "Magistraţii consultanţi":● Art. 69^1: "Magistraţii consultanţi sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani de ministrul justiţiei, la propunerea Consiliului Economic şi Social, dintre persoanele care au studii juridice superioare, o vechime în specialitate de cel puţin 2 ani şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 46 alin. 1 lit. a)-e) şi alin. 2.După numirea în funcţie de către ministrul justiţiei, magistraţii consultanţi se bucura de stabilitate şi se supun numai legii.Magistraţii consultanţi depun jurământ în condiţiile art. 48, care se aplică în mod corespunzător.Numărul total al posturilor de magistraţi consultanţi, precum şi repartizarea posturilor pe instanţe, corespunzător volumului de activitate, se stabilesc de ministrul justiţiei prin ordin.Condiţiile, procedura de selecţie şi de propunere de către Consiliul Economic şi Social a candidaţilor, pentru a fi numiţi ca magistraţi consultanţi de către ministrul justiţiei, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Economic şi Social şi a Ministerului Justiţiei.Atribuţiile magistraţilor consultanţi sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.";● Art. 69^2: "Magistraţii consultanţi au drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 99, 101, 102 şi la art. 110-118, care se aplică în mod corespunzător.Ţinuta vestimentara a magistraţilor consultanţi se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.Perioada în care magistraţii consultanţi exercita aceasta funcţie constituie vechime în munca şi vechime în magistratura. Constituie vechime în magistratura şi perioada în care magistraţii consultanţi au funcţionat ca asistenţi judiciari.Persoanelor numite ca magistraţi consultanţi, pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în aceasta calitate, li se suspenda contractele de muncă sau, după caz, raporturile de muncă, având posturile rezervate.";● Art. 69^3: "Magistraţii consultanţi răspund disciplinar în condiţiile art. 121-123, art. 124 alin. 2 şi art. 125, care se aplică în mod corespunzător. Sancţiunile prevăzute la art. 123 alin. 1 lit. a) şi b) se aplică de preşedintele instanţei la care funcţionează magistraţii consultanţi, iar sancţiunile prevăzute la art. 123 alin. 1 lit. c)-f) se aplică de ministrul justiţiei.Împotriva sancţiunilor aplicate potrivit alin. 1 se poate face contestaţie, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii, la secţia de contencios administrativ a curţii de apel în circumscripţia căreia funcţionează cel sancţionat. Hotărârea curţii de apel este definitivă.Sancţiunile aplicate magistraţilor consultanţi vor fi comunicate Consiliului Economic şi Social de către Ministerul Justiţiei.";● Art. 69^4: "Magistraţii consultanţi pot fi detasati o perioadă de maximum 6 luni pe an sau delegaţi maximum doua luni pe an, beneficiind de drepturile prevăzute de lege pentru personalul din instituţiile publice.";● Art. 69^5: "Magistraţii consultanţi pot fi eliberaţi din funcţie de ministrul justiţiei, în condiţiile art. 92, care se aplică în mod corespunzător. De asemenea, ei pot fi eliberaţi din funcţie ca urmare a reducerii numărului de posturi de magistraţi consultanţi, în raport cu volumul de activitate.Eliberarea din funcţie a magistraţilor consultanţi va fi comunicată Consiliului Economic şi Social."De asemenea este criticata ca fiind neconstitutionala, în întregul său, Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, ordonanţa publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 653/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 12 decembrie 2002.În susţinerea neconstitutionalitatii acestor texte de lege, autorul excepţiei invoca încălcarea următoarelor prevederi constituţionale:- Art. 1 alin. (3): "România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.";- Art. 51: "Respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.";- Art. 123 alin. (1) şi (2): "(1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii. (2) Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii.";- Art. 125: "(1) Justiţia se realizează prin Curtea Suprema de Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege. (2) Este interzisă înfiinţarea de instanţe extraordinare. (3) Competenţa şi procedura de judecată sunt stabilite de lege."Examinând excepţia, Curtea constata ca asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 17 alin. 1^1 - 1^3 şi ale secţiunii a II^1-a "Magistraţii consultanţi" din capitolul II al titlului IV din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, dispoziţii introduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 20/2002, Curtea Constituţională s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 73 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 27 martie 2003. Cu acel prilej Curtea a constatat ca "dispoziţiile art. 17 alin. 1^1 - 1^3 din Legea pentru organizarea judecătorească, în redactarea actuala, nu contravin Constituţiei, dat fiind ca din conţinutul lor rezultă cu claritate ca soluţionarea cauzelor deduse judecaţii este hotărâtă de judecători, iar magistraţii consultanţi nu au decât un rol consultativ, util judecaţii în vederea stabilirii adevărului cu privire la drepturile subiective ale părţilor în litigiu. Prezenta la judecata a magistraţilor consultanţi, fără vot deliberativ, constituie o problemă de procedura, reglementată prin lege, potrivit art. 125 alin. (3) din Legea fundamentală, fără ca prin textele legale menţionate să se încalce în vreun fel independenta judecătorilor, imparţialitatea justiţiei şi, pe un plan mai general, principiile statului de drept".Referitor la critica privind neconstituţionalitatea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 20/2002, prin Decizia nr. 327 din 26 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 28 februarie 2003, Curtea Constituţională a statuat, pentru aceleaşi argumente expuse mai sus, ca dispoziţiile acestei ordonanţe sunt în deplina concordanta cu prevederile şi principiile constituţionale.Deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, aceste soluţii îşi menţin valabilitatea şi în cauzele de faţa.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) şi (6), precum şi al art. 25 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. 1^1 - 1^3 şi ale secţiunii a II^1-a "Magistraţii consultanţi" din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celor ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, excepţie ridicată de Societatea Comercială "IAIFO" - S.A. din Zalau în dosarele nr. 3.747/2002 şi 3.748/2002 ale Tribunalului Salaj - Secţia civilă.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 3 iulie 2003.PREŞEDINTE,prof. univ. dr. COSTICA BULAIMagistrat-asistent şef,Doina Suliman------------