DECRET nr. 217 din 12 iulie 1977privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi asigurări sociale şi a comisiilor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 70 din 16 iulie 1977    În temeiul art. 56 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi asigurări sociale şi a comisiilor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă prevăzut în anexa la prezentul decret.  +  Articolul 2Consiliul de Miniştri, Ministerul Muncii, celelalte ministere şi organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, unităţile de stat şi unităţile agricole cooperatiste vor lua măsuri de constituire, în termen de 15 zile, a comisiilor prevăzute în regulamentul aprobat prin prezentul decret.  +  Articolul 3Consiliul de Miniştri va prezenta, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentului decret, propuneri privind îmbunătăţirea organizării aparatului central şi local cu atribuţii în domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi asigurări sociale şi a comisiilor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În vederea respectării stricte a prevederilor legale şi a rezolvarii operative şi corecte a cererilor oamenilor muncii privind pensionarea, expertiza medicală, asigurările sociale şi alte drepturi cu caracter social, funcţionează, potrivit legii, următoarele comisii: a) comisiile de pensii şi asigurări sociale din unităţile de stat şi cooperativele agricole de producţie, precum şi comisiile de pensii şi asigurări sociale pentru taranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate; b) comisiile de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti; c) comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă judeţene şi ale municipiului Bucureşti; d) Comisia centrala de pensii.  +  Articolul 2Comisiile se constituie, potrivit legii, din membri ai conducerii colective a unităţilor, delegaţi ai organizaţiilor sindicale şi de femei, reprezentanţi ai oamenilor muncii, deputaţi, medici, specialişti din compartimentele de personal şi retribuire.  +  Articolul 3În exercitarea atribuţiilor lor, membrii comisiilor de pensii şi asigurări sociale din unităţi, ai comisiilor de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti şi ai comisiilor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, răspund de respectarea întocmai a dispoziţiilor legale în stabilirea pensiilor, încadrarea în grade de invaliditate şi acordarea celorlalte drepturi de asigurări sociale.  +  Articolul 4 (1) Unităţile socialiste au obligaţia de a asigura, pentru întregul lor personal, ţinerea unei evidente corecte a vechimii în munca, a retributiei şi a celorlalte elemente necesare pentru stabilirea pensiei şi a altor drepturi de asigurări sociale. (2) De asemenea, unităţile sînt obligate să asigure comisiilor toate condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii lor.  +  Capitolul 2 Comisiile de pensii şi asigurări sociale A. Comisiile de pensii şi asigurări sociale din unităţile de stat  +  Articolul 5 (1) Comisiile de pensii şi asigurări sociale constituite în unităţile de stat funcţionează pe lîngă organele de conducere colectivă ale acestora. (2) Comisiile de pensii şi asigurări sociale se constituie din 3-7 membri şi sînt conduse de către un reprezentant al organului de conducere colectivă a unităţii.  +  Articolul 6 (1) Din comisiile de pensii şi asigurări sociale din unităţile de stat fac parte, ca membri: a) reprezentanţi ai compartimentelor de personal şi retribuire din unitate; b) delegaţi ai organizaţiei de sindicat şi ai comisiilor de femei; c) medicul de specialitate în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă sau medicul care asigura asistenţa medicală a personalului unităţii; d) unu sau doi reprezentanţi ai oamenilor muncii din unitate. (2) Componenta nominală a comisiei se stabileşte de către organul de conducere colectivă împreună cu comitetul sindicatului din unitate.  +  Articolul 7Comisiile de pensii şi asigurări sociale din unităţile de stat au următoarele atribuţii: a) urmăresc respectarea stricta a legii privind completarea corecta şi la zi a carnetului de muncă, precum şi a celorlalte acte necesare întocmirii dosarelor de pensionare; b) urmăresc respectarea dispoziţiilor legale la acordarea altor drepturi de asigurări sociale, a alocaţiei de stat pentru copii, precum şi a celorlalte drepturi materiale cu caracter social; c) analizează şi fac propuneri pentru încadrarea în grade de invaliditate pentru personalul unităţii; d) urmăresc şi sprijină întocmirea la timp a dosarelor de pensionare pentru limita de vîrsta, invaliditate sau de urmaş; verifica dosarele întocmite şi semnaleaza conducerii unităţii orice nereguli constatate; e) sprijină activitatea de protecţie şi igiena a muncii, de prevenire a accidentelor de muncă şi a imbolnavirilor; organizează, împreună cu organele de resort, analiza periodică a stării de invaliditate şi de incapacitate temporară de muncă în rindul personalului unităţii şi controlează modul de aplicare a măsurilor stabilite; f) stabilesc, împreună cu organele sindicale, repartizarea, pentru personalul unităţii, a biletelor de odihnă şi a celor de tratament în staţiuni balneoclimaterice; g) urmăresc şi sprijină încadrarea în noi locuri de muncă, corespunzătoare capacităţii lor de muncă sau cu program de lucru redus la jumătate, a persoanelor care din cauza unor accidente sau boli nu mai pot lucra în condiţiile avute anterior; h) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale. B. Comisiile de pensii şi asigurări sociale din unităţile agricole cooperatiste  +  Articolul 8 (1) Comisiile de pensii şi asigurări sociale din unităţile agricole cooperatiste se constituie pe lîngă organele de conducere colectivă ale acestora şi sînt conduse de către vicepreşedintele sau un alt membru al consiliului de conducere sau, după caz, al consiliului oamenilor muncii. (2) Comisiile se alcătuiesc din 3-7 membri, printre care şi medicul circumscripţiei sanitare. Componenta nominală a comisiei se stabileşte de către adunarea generală a unităţii agricole cooperatiste.  +  Articolul 9Comisiile de pensii şi asigurări sociale din unităţile agricole cooperatiste au următoarele atribuţii: a) urmăresc întocmirea la timp a dosarelor de pensionare pentru limita de vîrsta, de invaliditate sau de urmaş; verifica dosarele întocmite şi semnaleaza conducerii unităţii orice nereguli constatate; b) analizează şi fac propuneri pentru încadrarea în grade de invaliditate a membrilor şi personalului unităţii agricole cooperatiste; c) urmăresc respectarea dispoziţiilor legale la acordarea celorlalte drepturi de asigurări sociale; d) fac propuneri organului de conducere colectivă privind repartizarea biletelor la staţiunile balneoclimaterice, pentru membrii cooperatori. C. Comisiile de pensii şi asigurări sociale pentru taranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate  +  Articolul 10 (1) În comunele din zonele necooperativizate se constituie comisii de pensii şi asigurări sociale, pe lîngă consiliile populare comunale, conduse de vicepreşedintele biroului executiv al consiliului popular. (2) Din comisie fac parte: secretarul biroului executiv, medicul circumscripţiei sanitare, precum şi un număr de 5 - 7 deputaţi şi ţărani cu gospodărie individuală, desemnaţi de adunarea cetăţenilor. Componenta nominală a comisiei se aproba de biroul executiv al consiliului popular comunal.  +  Articolul 11Comisiile de pensii şi asigurări sociale au următoarelor atribuţii: a) urmăresc depunerea la termen a contribuţiilor personale pentru fondul de pensii şi asigurări sociale, precum şi livrările de produse la fondul de stat, de către taranii cu gospodărie individuală; b) verifica corectitudinea inscrierilor în carnetele de pensii şi asigurări sociale a contribuţiilor personale şi a livrărilor de produse la fondul de stat; c) analizează şi fac propuneri pentru încadrarea în grade de invaliditate a taranilor cu gospodărie individuală; d) verifica şi confirma dosarele de pensionare pentru limita de vîrsta, invaliditate şi de urmaş.  +  Capitolul 3 Comisiile de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti  +  Articolul 12Comisiile de pensii judeţene se numesc prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judeţean, cu acordul Ministerului Muncii şi al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, în următoarea componenta:Preşedinte: - un vicepreşedinte al comitetului executiv al consiliului popularjudeţean;Membri: - directorul direcţiei pentru probleme de muncă şi ocrotiri so- ciale;- un membru al biroului consiliului judeţean al sindicatelor;- un reprezentant al conducerii direcţiei sanitare;- un judecător desemnat de către preşedintele tribunalului ju-detean;- un reprezentant al uniunii judeţene a cooperativelor agricolede producţie, pentru soluţionarea cererilor de pensie ale mem-brilor cooperativelor agricole de producţie;- cîte un reprezentant din cadrul organelor de conducere ale or-ganizatiilor de femei şi de tineret judeţene.  +  Articolul 13 (1) În municipiul Bucureşti, se constituie comisii de pensii pe lîngă fiecare sector, în următoarea componenta:Preşedinte: - un vicepreşedinte al comitetului executiv al consiliului popu-lar al sectorului;Membri: - un judecător desemnat de către preşedintele Tribunalului Muni-cipiului Bucureşti;- un membru al biroului consiliului sindicatelor al sectorului;- un reprezentant al Direcţiei pentru probleme de muncă şi ocro-tiri sociale a municipiului Bucureşti;- un reprezentant al Direcţiei sanitare a municipiului Bucu-resti;- cîte un reprezentant din cadrul organelor de conducere ale or-ganizatiilor de femei şi de tineret din sector;- un reprezentant al consiliului de conducere al unei cooperati-ve agricole de producţie din comunele suburbane, pentru solu-ţionarea cererilor de pensie ale membrilor cooperativelor a-agricole de producţie. (2) Componenta nominală a comisiilor de pensii de pe lîngă sectoare se stabileşte prin decizia Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti, cu acordul Ministerului Muncii şi al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.  +  Articolul 14Comisiile de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: a) emit decizii de pensii pentru limita de vîrsta, pentru invaliditate şi de urmaş, pe baza propunerilor comisiilor de pensii şi asigurări sociale din unităţi, verificate de către oficiile de pensii din cadrul direcţiilor pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti; b) emit decizii de încadrare în grade de invaliditate, la propunerea comisiilor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; c) examinează contestaţiile împotriva soluţiilor adoptate de către comisiile de pensii şi asigurări sociale, precum şi ale comisiilor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă. Examinarea contestaţiei se face în termen de 30 de zile de la primire, cu citarea celui care a depus-o; d) îndrumă şi controlează activitatea comisiilor de pensii şi asigurări sociale din unităţile de stat şi unităţile agricole cooperatiste, precum şi a celor de pe lîngă consiliile populare comunale.  +  Articolul 15 (1) Deciziile emise de comisiile de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti se comunică unităţilor şi persoanelor în cauza, în cel mult 15 zile. (2) Împotriva deciziilor comisiilor de pensii prevăzute la alin. (1) se poate face apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia centrala de pensii.  +  Capitolul 4 Comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă  +  Articolul 16 (1) Comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă funcţionează în cadrul direcţiilor pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale judeţene. (2) În municipiul Bucureşti, comisiile funcţionează în cadrul direcţiei pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi se organizează pe lîngă fiecare sector.  +  Articolul 17 (1) Comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă sînt alcătuite din 9-13 membri. Din comisie fac parte:- directorul direcţiei pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale sau inlocuitorul sau;- directorul direcţiei sanitare sau inlocuitorul sau;- reprezentanţi ai organelor locale ale sindicatelor;- reprezentante ale organizaţiilor de femei;- reprezentanţi ai oamenilor muncii din unităţile socialiste;- un medic de specialitate în expertiza medicală a capacităţii de muncă şi unu sau doi medici de specialitate, în raport de natura afectiunii celui expertizat. Preşedinte al comisiei este directorul direcţiei sanitare sau inlocuitorul sau. (2) Componenta nominală a comisiilor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă se aproba prin decizie a comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, cu acordul Ministerului Muncii şi al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.  +  Articolul 18Comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă au următoarele atribuţii: a) verifica temeinicia şi legalitatea propunerilor comisiilor de pensii şi asigurări sociale privind încadrarea în grade de invaliditate; pentru fundamentarea diagnosticului şi stabilirea concluziilor medicale comisiile dispun, după caz, prezentarea la comisie a persoanei în cauza, completarea examenelor medicale sau internarea în unităţi sanitare de specialitate; b) stabilesc cauza invaliditatii, gradul de invaliditate şi termenul de revizuire medicală, potrivit legii; c) propun comisiilor de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti, după caz, emiterea deciziilor de încadrare în grade de invaliditate sau respingerea cererii de pensionare pentru invaliditate; d) analizează propunerile de prelungire peste 90 de zile a concediilor medicale şi avizează eliberarea certificatelor medicale pentru aceste condiţii; e) analizează periodic starea de sănătate a personalului muncitor din unităţile socialiste din raza lor teritorială, împreună cu organele locale sanitare şi sindicale şi propun măsurile necesare pentru eliminarea deficienţelor constatate; f) îndrumă şi controlează activitatea comisiilor de pensii şi asigurări sociale din unităţile de stat, unităţile agricole cooperatiste şi de pe lîngă consiliile populare comunale, în problemele referitoare la expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă.  +  Articolul 19Comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă îşi desfăşoară activitatea în cadrul spitalelor sau policlinicilor.  +  Capitolul 5 Comisia centrala de pensii  +  Articolul 20Comisia centrala de pensii funcţionează la Ministerul Muncii şi are următoarea componenta:Preşedinte: - un adjunct al ministrului muncii;Vicepreşedinte: - un secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale aSindicatelor;Membri: - directorul general al Direcţiei generale de asigurări so-ciale şi pensii din Ministerul Muncii;- directorul Institutului de expertiza medicală şi recupera-re a capacităţii de muncă;- cîte un reprezentant al Ministerului Justiţiei, Ministeru-lui Finanţelor, Ministerului Sănătăţii, Consiliului Cen-tral al U.G.S.R., Comitetului Central al U.T.C. şi Consi-liului Naţional al Femeilor, desemnaţi dintre membrii or-ganelor de conducere ale acestor ministere şi organiza-tii;- un reprezentant al Uniunii Naţionale a Cooperativelor A-agricole de Producţie, pentru soluţionarea cererilor pri-vînd pensiile membrilor cooperativelor agricole de produc-tie.  +  Articolul 21 (1) Comisia Centrala de pensii este organ de apel şi de control. În aceasta calitate, comisia judeca şi hotărăşte asupra cererilor de revizuire date de comisiilor de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti şi urmăreşte aplicarea corecta a legislaţiei de pensii. (2) În îndeplinirea sarcinilor sale, Comisia centrala de pensii are următoarele atribuţii: a) examinează şi soluţionează apelurile pentru revizuirea deciziilor de pensii sau de încadrare în grade de invaliditate, emise de către comisiile de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti; b) îndrumă şi controlează comisiile de pensii şi comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, judeţene şi ale municipiului Bucureşti, urmărind respectarea de către acestea a legalităţii în domeniile lor de activitate; c) urmăreşte aplicarea corecta a legislaţiei de pensii, de către unităţi şi organele teritoriale de pensii ale asigurărilor sociale de stat. (3) În îndeplinirea atribuţiilor sale de îndrumare şi control, Comisia centrala de pensii foloseşte personal de specialitate din aparatul Ministerului Muncii şi din Institutul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă. De asemenea, comisia este sprijinita, în aceste acţiuni, de către Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Central al Uniunii Generală a Sindicatelor.  +  Articolul 22Apelurile la Comisia centrala de pensii se adresează direct sau prin direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, în cel mult 30 de zile de la primirea deciziei.  +  Articolul 23Hotărîrile Comisiei centrale de pensii în soluţionarea apelurilor privind încadrarea în grade de invaliditate se adoptă cu avizul Institutului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.  +  Articolul 24 (1) Lucrările de evidenta şi de secretariat ale comisiei sînt asigurate de Direcţia generală de asigurări sociale şi pensii din Ministerul Muncii. (2) Hotărîrile comisiei se comunică persoanelor în cauza şi direcţiilor pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale interesate, în termen de 30 de zile.  +  Capitolul 6 Procedura generală de lucru a comisiilor  +  Articolul 25 (1) Dosarul de pensionare se întocmeşte de către unitatea în care este încadrată persoana care urmează a fi pensionata. (2) Dosarul de pensionare trebuie să cuprindă fişa de pensie şi alte acte oficiale întocmite potrivit legii, din care să rezulte vîrsta, vechimea în munca şi grupa de muncă, retribuţiile avute şi celelalte elemente de calculare a drepturilor de pensie. Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentaţia medicală, cu concluziile expertizei medicale, confirmate de medicul de întreprindere şi spitalul teritorial. (3) Unitatea poarta întreaga răspundere pentru exactitatea datelor pe care le conţine dosarul de pensie şi fişa de pensionare.  +  Articolul 26 (1) În cazul în care comisia de pensii şi asigurări sociale din unitate considera că nu se confirma pierderea totală sau parţială a capacităţii de muncă, informează în scris despre aceasta concluzie conducerea unităţii, precum şi persoana în cauza. (2) Dacă este necesară schimbarea locului de muncă sau încadrarea cu jumătate din durata normală a programului de lucru, recalificarea celui în cauza, comisia de pensii şi asigurări sociale face propuneri conducerii unităţii şi sprijină realizarea lor.  +  Articolul 27 (1) Dosarele complete, verificate de către comisia de pensii şi asigurări sociale, se înaintează de către unităţi direcţiei pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale în raza căreia locuieşte persoana interesată, în următoarele termene: a) cu cel puţin 90 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc pensionarea pentru munca depusa şi limita de vîrsta; b) cu cel mult 30 de zile de la primirea hotărîrii de încadrare în grade de invaliditate, în cazul pensionării pentru invaliditate; c) cu cel mult 30 de zile de la data decesului susţinătorului, în cazul pensiei de urmaş. (2) Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale examinează dosarul şi, în cel mult 30 de zile, propune comisiei de pensii judeţene sau de sector al municipiului Bucureşti emiterea deciziei sau, după caz, restituie dosarul unităţii, dacă nu sînt îndeplinite condiţiile legale. (3) În cazul pensionării pentru invaliditate, direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale depune dosarul la comisia de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.  +  Articolul 28Comisia de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă verifica temeinicia şi legalitatea propunerilor comisiilor de pensii şi asigurări sociale din unităţi privind încadrarea în grade de invaliditate şi propun comisiilor de pensii judeţene sau ale municipiului Bucureşti emiterea deciziilor sau, după caz, respingerea cererii de pensionare pentru invaliditate.  +  Articolul 29Comisiile de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti emit deciziile de pensii în trei exemplare, din care un exemplar se trimite celui în cauza şi un exemplar unităţii care a trimis dosarul de pensie.  +  Articolul 30Revizuirea medicală periodică se efectuează de către cabinetele de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, la termenele stabilite, potrivit legii. Concluziile revizuirii medicale se trimit comisiilor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.  +  Articolul 31Evidenta şi dosarele medicale ale pensionarilor de invaliditate sînt ţinute de către cabinetele de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.  +  Capitolul 7 Dispoziţii comune şi finale  +  Articolul 32Concluziile, propunerile şi hotărîrile, după caz, ale comisiilor prevăzute în prezentul regulament sînt valabile dacă ele au întrunit acordul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor care le compun.  +  Articolul 33Deciziile comisiilor de pensii judeţene şi ale municipiului Bucureşti, necontestate în termen, precum şi hotărîrile Comisiei centrale de pensii, sînt definitive.  +  Articolul 34Prevederile prezentului regulament se intregesc cu celelalte dispoziţii legale, în aceasta materie, cuprinse în legislaţia de pensii şi asigurări sociale.----------------