METODOLOGIE din 28 martie 2003 pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca*)
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 bis din 22 mai 2003  -------- Notă *) Aprobată prin Ordinul nr. 190 din 28 martie 2003, publicat în Monitorul Oficial, nr. 349 din 22 mai 2003.

  ANEXĂ")

  pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate distracţiei extreme

  image

  image

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.

  sau forţa fizică a fiinţei umane, şi destinat folosirii pe un spaţiu colectiv de joacă, temporar sau permanent;

  1. c) spatiu de joacă - perimetrul delimitat şi amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă;

  2. d) echipament pentru parcurile de distracţii - acel echipament pentru agrement care nu este un echipament pentru spaţiile de joacă;

  3. e) parc de distractii - perimetrul delimitat şi amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel puţin un echipament pentru parcurile de distracţii, temporar sau definitiv;

  4. f) distractie  extremă - o activitate oferită de un organizator, prin intermediul unui echipament pentru agrement, unuia sau mai multor consumatori în scop de distracţie sau de recreere şi la care senzaţia de pericol sau de provocare pe care o resimte consumatorul îl incită în principal să participe;

  5. g) exploatarea echipamentului pentru agrement - punerea la dispoziţie consumatorilor a unui echipament pentru agrement;

  6. h) exploatantul echipamentului pentru  agrement - persoana fizică sau juridică, deţinătoare cu orice titlu a unui echipament pentru agrement, pe care îl pune la dispoziţie consumatorilor;

  7. i) exploatantul parcului de distractii sau spatiului de joacă - persoana fizică sau juridică

   ce are în administrare un parc de distracţii sau un spaţiu de joacă. În cazul în care

   • exploatantul echipamentului nu poate fi identificat, exploatantul spaţiului de distracţii sau exploatantul spaţiului de joacă preia răspunderea exploatantului echipamentului;

  8. j) organizator  de  distractii  extreme - orice producător, distribuitor sau prestator de servicii care organizează o distracţie extremă;

  9. k) coordonator de securitate - persoana angajată, calificată şi autorizată, desemnată de organizator pentru a veghea la securitatea echipamentului, a consumatorilor, precum şi a terţelor persoane în timpul distracţiei extreme;

  I) produs pentru agrement - bun material destinat utilizării individuale sau colective, în scopul agrementului;

  1. m) locator - orice persoană fizică sau juridică ce oferă spre închiriere consumatorilor produse pentru agrement;

   )

  2. n) echipament de protectie individuală - echipamentul sau accesoriile oferite o dată cu produsul pentru agrement închiriat, de către locator sau exploatant, în scopul protejării vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorului faţă de pericole ce pot apărea ca urmare a utilizării normale şi previzibile a produsului respectiv;

  3. o) personal tehnic de deservire - persoana angajată, calificată şi autorizată, desemnată de exploatant în vederea întreţinerii echipamentului pentru agrement, în scopul menţinerii acestuia în parametrii tehnici de funcţionare declaraţi sau specificaţi de producător;

  4. p) autorizatie de functionare a echipamentului pentru agrement - documentul emis de un organism desemnat, pe baza unei metodologii, prin care se certifică faptul că echipamentul pentru agrement satisface cerinţele esenţiale de securitate;

  5. q) accident  grav - un accident mortal sau un accident care produce o vătămare corporală gravă a consumatorului;

  6. r) incident grav - un incident care ar putea da naştere unui accident grav;

  7. s) componentă de securitate - orice componentă elementară, grup de componente, subansambluri sau ansambluri complete de echipamente şi orice dispozitiv inclus în instalaţie în scopul asigurării unei funcţionări sigure, care este identificată prin analiza de risc şi a cărei defectare pune în pericol securitatea sau sănătatea persoanelor care pot fi utilizatori, personal de deservire şi alte persoane;

  8. t) organism de certificare desemnat - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care aplică regulile unui sistem de certificare, în scopul evaluării, certificării sau supravegherii conformităţii, persoană juridică cu sediul în Remania, şi care a fost desemnat de o autoritate competentă.

  1. 5. PREVEDERI GENERALE

   Activitatea organismului de certificare desemnat are la bază principiile caracterului voluntar al certificării şi garantării accesului liber, nelimitat şi necondiţionat al oricărui solicitant.

   Accesul la serviciile organismului de certificare desemnat este liber pentru orice solicitant indiferent de mărimea organizaţiei respective, de afilierea la diversele asociaţii sau grupuri de interes sau de numărul de certificate deja emise de către organism.

   Condiţiile financiare depind doar de amploarea activităţilor implicate, criteriile după care aceste condiţii se impun fiind aceleaşi pentru toţi solicitanţii.

   Criteriile de evaluare a conformitatii echipamentelor sunt cele cuprinse in documentele de referinţă declarate ca referenţiale sau cele din standardele aplicabile (române, europene, internaţionale), precum şi modul de organizare privind managementul calitatii procesului de producţie aferent.

   Organismul de certificare desemnat verifică existenţa la producător a standardelor şi reglementărilor faţă de care se va efectua evaluarea conformităţii. În cazul unor standarde şi reglementări specifice, acestea se vor asigura de către solicitantul solicitării. În cazul unor familii de echipamente, documentaţia tehnică trebuie să se refere la toate tipodimensiunile şi trebuie să permită identificarea clară a caracteristicilor fiecărei tipodimensiuni.

   Organismul de certificare desemnat garantează confidenţialitatea tuturor informaţiilor obţinute în procesul de evaluare a conformităţii echipamentelor. Toţi factorii care intervin în procesul de certificare trebuie să asigure confidenţialitatea informaţiilor culese în timpul acestui proces.

   Organismul de certificare desemnat răspunde în limitele legale pentru activităţile

   desfăşurate de către personalul utilizat în certificare şi/sau de organismele şi laboratoarele cu care colaborează.

   Pentru produsele aflate sub incidenţa unor reglementări speciale în vigoare sau sub jurisdicţia altor organisme abilitate prin lege, nu se realizează evaluarea conformitatii si certificarea fără acordul şi cererea expresă a acestora. Evaluarea se va face ţinând cont şi de criteriile rezultate din documentele valabile în domeniul respectiv.

   Organismul de certificare desemnat certifică echipamente noi fabricate în România sau echipamente noi şi vechi aduse din import.

   Organismul de certificare desemnat acordă certificarea pentru:

   • - echipamente şi/sau familii de echipamente noi fabricate în serie;

   • - loturi de echipamente noi În cantităţi mici sau unicat;

   • - pentru echipamente noi sau vechi aduse din import.

   Activitatea de certificare aplicată de organismul de certificare desemnat are în vedere:

   • în toate cazurile evaluarea conformităţii produsului cu documentele de referinţă ;

   • în cazul echipamentelor din fabricaţia de loturi mici sau unicat:

    • aprobarea de model ;

    • verificarea procedurilor stabilite de solicitant pentru menţinerea coformităţii producţiei;

    • supravegherea după certificare a menţinerii condiţiilor iniţiale de certificare;

  2. 6. SOLICITAREA CERTIFICĂRII

   Organismul de certificare desemnat declanşează procedura de certificare numai după primirea de la solicitant a următoarelor documente completate:

   • Cererea pentru certificare, Anexa 1;

   • Chestionarul de identificare si evaluare preliminară, Anexa 2;

   • Dosarul tehnic, Anexa 3.

  3. 7. FAZELE CERTIFICĂRII

   În general, fazele certificării sunt următoarele:

   • Solicitarea certificării;

    • o transmiterea la organismul de certificare desemnat a cererii tip de certificare si a chestionarului de informare si evaluare preliminara;

    • o transmiterea dosarului tehnic;

   • Examinarea dosarului tehnic;

   • Efectuarea auditului la fata locului;

    '

   • Prelevarea de probe;

   • Inspecţii şi încercări specifice;

   • Acordarea certificării;

   • Supravegherea în fabricaţie.

  4. 8. PROGRAMUL DE CERTIFICARE

   Pentru fiecare echipament pentru care s-a solicitat certificarea, se stabileşte un Program de evaluare a conformitatii in funcţie de specificul fiecarui echipament în care se evidenţiază rezultatele diferitelor etape astfel:

   • Evaluarea documentaţiei de produs, a procesului tehnologic şi a sistemului calităţii;

   • Raport de încercări pe flux şi finale efectuate de producător;

   • Auditul procesului de fabricaţie pentru a se asigura că solicitantul are capabilitatea tehnica de a realiza permanent echipamente conforme cu referenţialul declarat;

   • lnspectii si incercari specifice pe probe prelevate din productia curenta sau pe eşantioane reprezentative.

    Acordarea certificării este condiţionată de trecerea cu succes a fiecărei faze în parte din

    Programul de evaluare a conformitatii.

    Etapele activităţii de certificare se finalizează prin documente scrise (Raport de evaluare a documentaţiei tehnice de proiectare si executie, Rapoarte de inspecţii şi Încercări, Raport de audit, Sinteza de evaluare a conformitatii produsulut) care servesc la luarea deciziei privind acordarea certificării.

  5. 9. DECIZIA REFERITOARE LA CERTIFICARE

  Decizia se bazează pe evaluarea făcută de echipa de audit (formată din experţi tehnici şi auditori de sisteme de management al calitatii), pe rezultatele încercărilor asupra echipamentului şi pe evaluarea documentaţiei cuprinsa in dosarul tehnic.

  Responsabilitatea deciziei privind acordarea I neacordarea certificării revine Comisiei de Certificare a organismului de certificare desemnat.

  1O. CONDIT,/1 DE UTILIZARE A CERTIFICĂRII

  Folosirea certificatului de conformitate de tip este permisă numai în limita duratei de valabilitate.

  Certificatul de conformitate de tip acoperă conformitatea echipamentului cu toate cerinţele documentelor de referinţă şi nu poate fi folosită drept certificat de conformitate pentru sistemul calităţii solicitantului, chiar dacă procesul de certificare implică auditul sistemului de management al calităţii si aprobarea acestuia.

  Certificatul de conformitate de tip are durata de valabilitate de un an.

  1. 11. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A TITULARILOR

   Titularii de certificate de conformitate de tip pentru echipamentele destinate distracţiei extreme, poartă întreaga răspundere pentru activităţile proprii, documentele emise şi calitatea echipamentelor certificate şi nu se pot prevala de documentele de certificare obţinute de la organismul de certificare desemnat pentru a fi exoneraţi în vreun fel de răspunderea ce le revine conform HG 1102/ 2002.

   I I

  2. 12. SUPRAVEGHEREA MENTINER/1 CONFORMITĂT/1

  După acordarea certificării, organismul de certificare desemnat va supraveghea periodic activităţile specifice ale titularului pentru a verifica stabilitatea procesului şi mentinerea conditiilor care au condus la obtinerea certificării.

  ' ' I

  În cazul în care, în timpul acţiunilor de supraveghere, sunt constatate abateri majore de la prevederile documentelor de referinţă, organismul de certificare desemnat poate suspenda sau retrage şi anula certificatul de conformitate de tip.

  Organismul de certificare desemnat îşi rezervă dreptul de a preleva de pe piaţă, de pe fluxul de fabricaţie sau din stocurile producătorului produse pentru a fi încercate, pentru activităţi legate de certificare şi supraveghere.

  Anexa 1

  CERERE PENTRU CERTIFICARE

  ( distracţie extremă)

  Număr de înregistrare Organism de certificare. desemnat. ......................

  Număr de înregistrare Solicitant...................

  Numele organizaţiei: .........................................................................................

  Adresa:..............................................................................................................

  Localitatea:.................................................Cod postai:....................................

  Telefon / Fax:....................................................................................................

  ln calitate de:

  o

  producător

  o

  reprezentant autorizat

  o

  importator

  al echipamentelor pentru care se solicită certificarea şi acordarea:

  - Cerlificatu/ui de conformitate de tip

  Pentru echipamentul(ele):......................................................................................

  o

  Echipamentul este: nou

  vechi

  produs în România

  din import

  Anul de fabricaţie a echipamentului: ..............

  Amplasamentul echipamentului: Adresa:..............................................................................................................

  Localitatea:.................................................Cod postai:....................................

  Telefon I Fax:....................................................................................................

  Felul amplasamentului:

  temporar

  definitiv

  Documentul (ele) de referinţă ( standard, specificaţie etc):

  Dacă producătorul are implementat un sistem de management al calităţii:

  DA NU

  Persoana de contact : .....................................................................................

  Funcţia:..................................Telefon/fax:........................................................

  La prezenta cerere anexăm completat Chestionarul de identificare şi evaluare preliminară.

  Numele şi prenumele reprezentantului legal:............................................... Data...................................................Semnătura:..............................................

  Notă: Ne asumăm responsabilitatea privind informaţiile furnizate în prezenta cerere.

  Anexa 2 CHESTIONAR DE IDENTIFICARE ŞI EVALUARE PRELIMINARĂ

  EXPLICATU SI INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

  • Chestionarul este destinat obtinerii datelor de identificare ale solicitantului

   '

   şi ale echipamentului pentru care se solicită certificarea stabilirii numărului necesar de zile de audit, a programului de certificare specific, a laboratoarelor în care pot fi încercate echipamentele, calculul costului certificării.

  • Completarea corectă şi exactă a chestionarului previne necesitatea unei vizite de preevaluare pentru colectarea tuturor datelor.

  • Informaţiile conţinute în acest chestionar vor fi considerate confidenţiale şi nu vor fi divulgate unei terţe părţi fără consimţământul solicitantului.

  • Chestionarul trebuie completat de persoane competente, delegate de către conducerea organizaţiei solicitante.

  • Dacă cererea de certificare se referă la mai multe echipamente sau la mai multe locuri de fabricaţie sau de amplasament, este necesar să se completeze câte un formular pentru fiecare din acestea.

  • Vă rugăm să răspundeţi la fiecare întrebare în parte. Dacă întrebarea se referă la o cerinţă neaplicabilă, vă rugăm sa precizaţi acest lucru.

  • ln cazul în care spaţiul destinat răspunsului la o întrebare nu este suficient se pot adăuga foi suplimentare. Acestea se vor numerota în ordine ca anexe şi acest lucru se va menţiona în tabel.

  • Chestionarul completat împreună cu anexele sale se va returna la organismul de certificare desemnat.

   1. 1. INFORMATU GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

    DENUMIREA SOCIETATII. ....................................................................

    • STATUTUL JURIDIC...............................................................

    • ADRESA (SEDIUL)...........................................................................

    • FILIALE............................................................................................... .

    • ADRESA (SEDIUL).................................................................................

     • TELEX...................................................................................................

   • COD POSTAL..........................................................................................

   • CAPITAL SOCIAL....................................................................................

   • AFILIERE LA ALTE TIPURI DE ASOCIATII. ..................................................

    • DIRECTOR GENERAL (MANAGER) .............................................................

    • PERSOANA DE CONTACT

     NUME.............................................FUNCTIE ...............................................

     TELEFON...................................FAX......................................................

    • DOMENIUL DE ACTIVITATE ......

  1. 2. INFORMATU DESPRE PRODUCTIE

   • ECHIPAMENTE/ SERVICII

    PRINCIPALE ...................................................................

   • VOLUM VANZARI. .............................................................................

   • PIATA DE DESFACERE

    INTERNA........................................................................................................

    EXTERNA...................................................................................................

   • SUBCONTRACTANTI / FURNIZORI PRINCIPALI ..........................................

   • UNITATI DE PRODUCTIE ........................................................................

   • TIP DE PRODUCTIE

    UNICAT.....................................................................................................

    SERIE MICA...............................................................................................

    SERIE MARE..............................................................................................

    PRODUCTIE DE MASA.................................................................................

  2. 3. INFORMATII DESPRE REPREZENTANT AUTORIZAT

   NUMELE FIRMEI AL CĂREI REPREZENTANT ESTE..................................................

   ŢARA DE ORIGINE A FIRMEI REPREZENTATE ..........................................................

   ADRESA FIRMEI REPREZENTATE (SEDIUL)................................................

   LOCALITATEA ...............................................

   TEL/FAX.........................................................

   • VOLUM IMPORTURI./ AN.........................................................

   • VOLUM DESFACERI./ AN.....................................................

  3. 4. INFORMATU DESPRE IMPORTATOR

   NUMELE FIRMEI EXPORTATOARE ...................................................

   ŢARA DE ORIGINE A FIRMEI EXPORTATOARE ...............................................

   ADRESA FIRMEI EXPORTATOARE (SEDIUL) .................................

   LOCALITATEA...............................................

   TEL/FAX.........................................................

   VOLUM IMPORTURI./ AN........................................................................

   VOLUM DESFACERI./ AN..............................................................

  4. 5. INFORMATU DESPRE STRUCTURA ORGANIZATORICA

   NUMARUL DE ANGAJAT!:

   • în dezvoltare / proiectare ............................................................

   • în producţie...............................pe schimburi ..............................

   • în administraţie (aprovizionare, personal, distribuţie, etc.)..........................................

   • service / susţinere dupa

    vânzare..........................................................................

   • calitate......................................................................................................

    inspecţii şi încercări........................................................................

    asigurarea calităţii.....................................................................

    NOTA: VA RUGAM SA ANEXAT! ORGANIGRAMA SOCIETATII

  5. 6. INFORMATU PRIVIND CERTIFICATELE DETINUTE

   MAI DETINETI ALTE CERTIFICATE? ...................................................

   Pentru sistemul calităţii..................................................................

   Pentru echipamente ....................................................................................

   Pentru echipamentul pentru care solicitaţi certificarea?......................................................

   Pentru acest echipament aţi mai solicitat

   certificarea? ..........................................................

   Ati mai făcut obiectul unei evaluări totale sau partiale?...................................................

   ' '

   de către cine şi în ce calitate?...........................................................................

  6. 7. ALTE INFORMATU CONSIDERATE DE SOLICITANT A FI RELEVANTE

   VA RUGAM SA ANEXAT! UN MATERIAL DE PREZENTARE, O BROSURA- DACA AVETI

   PERSOANA RESPONSABILA CU COMPLETAREA ACESTUI CHESTIONAR: NUME...............................................................................................................

   FUNCTIE ...........................................................................................................

   TELEFON ..........................................................................................................

   FAX...............................................................................................................

   DATA.......................................SEMNATURA .....................................................

   CHESTIONARUL COMPLETAT INCLUDE..............ANEXE, NUMAR TOTAL DE PAGINI............

   Anexa 3

   Continut Dosar Tehnic

   '

   Dosarul tehnic trebuie să contină următoarele:

   '

   1. 1. O descriere generală a echipamentului;

   2. 2. Schiţa locului de amplasare şi a schemei distracţiei extreme;

   3. 3. Proiectul de execuţie, desenele sabansamblelor şi a pieselor de rezistenţă, breviare de calcul şi specificaţii din care să rezulte:

    • condiţiile de funcţionare impuse echipamentului;

    • cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate acoperite de echipament în raport cu analiza de risc efectuată;

    • condiţiile contra incendiilor pe care le îndeplineşte echipamentul;

    • solutiile tehnice alese;

     '

    • determinarea componentelor de securitate;

    • calculele de rezistentă efectuate;

     '

    • procedurile de încercare şi verificare tehnică;

    • lista elementelor de rezistenţă;

    • alegerea materialelor;

    • suduri de rezistenţă şi proceduri de omologare a sudurilor şi a subansamblelor;

    • condiţii de protecţie împotriva coroziunii;

    • condiţii pentru preîntâmpinarea uzurii, condiţii de ungere;

    • protecţia împotriva depăşirii parametrilor de funcţionare;

    • condiţiile de stabilitate impuse şi coeficienţii de securitate asiguraţi;

    • tehnologia de fabricaţie;

    • marcare şi etichetare;

    • instrucţiuni de utilizare şi mentenanţă.

    • Solicitările seismice luate în considerare ;

   4. 4. Analiza de risc efectuată în conformitate cu MT 1 - 2002;

   5. 5. Un document din care să rezulte dispozitivele, componentele, măsurile care au fost montate pe echipamente pentru eliminarea pericolelor puse în evidenţă de analiza de risc;

    image

    image

    MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR

    O R D I N

    privind aprobarea Metodologiei pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă*)

    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:

    Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipa- mentele destinate parcurilor de distracţii şi spaţiilor de

    joacă, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din pre- zentul ordin.

    Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Bucureşti, 28 martie 2003.

    Nr. 190.

    Ministrul industriei şi resurselor,

    Dan Ioan Popescu

    image

    *) Ordinul nr. 190/2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 22 mai 2003, şi este reprodus şi în acest număr bis.

    ANEXĂ"")

    M E T O D O L O G I E

    pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă

    image

    image

    **) Anexa este reprodusă în facsimil.

    image

    1. n) echipament de protectie individuală - echipamentul sau accesoriile oferite o dată cu produsul pentru agrement închiriat, de către locator sau exploatant, în scopul protejării vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorului faţă de pericole ce pot apărea ca urmare a utilizării normale şi previzibile a produsului respectiv;

    2. o) personal tehnic de deservire - persoana angajată, calificată şi autorizată, desemnată de exploatant în vederea întreţinerii echipamentului pentru agrement, în scopul menţinerii acestuia în parametrii tehnici de funcţionare declaraţi sau specificaţi de producător;

    3. p) autorizatie de functionare a echipamentului pentru agrement - documentul emis de un organism desemnat, pe baza unei metodologii, prin care se certifică faptul că echipamentul pentru agrement satisface cerinţele esenţiale de securitate;

    4. q) accident  grav - un accident mortal sau un accident care produce o vătămare corporală gravă a consumatorului;

    5. r) incident grav - un incident care ar putea da naştere unui accident grav;

    6. s) componentă de securitate - orice componentă elementară, grup de componente, subansambluri sau ansambluri complete de echipamente şi orice dispozitiv inclus în instalaţie în scopul asigurării unei funcţionări sigure, care este identificată prin analiza de risc şi a cărei defectare pune în pericol securitatea sau sănătatea persoanelor care pot fi utilizatori, personal de deservire şi alte persoane;

    7. t) organism de certificare desemnat - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care aplică regulile unui sistem de certificare, în scopul evaluării, certificării sau supravegherii conformităţii, persoană juridică cu sediul în Remania, şi care a fost desemnat de o autoritate competentă.

    5. PREVEDERI GENERALE

    Activitatea organismului de certificare desemnat are la bază principiile caracterului voluntar al certificării şi garantării accesului liber, nelimitat şi necondiţionat al oricărui solicitant.

    Accesul la serviciile organismului de certificare desemnat este liber pentru orice solicitant indiferent de mărimea organizaţiei respective, de afilierea la diversele asociaţii sau grupuri de interes sau de numărul de certificate deja emise de către organism.

    Condiţiile financiare depind doar de amploarea activităţilor implicate, criteriile după care aceste condiţii se impun fiind aceleaşi pentru toţi solicitanţii.

    Criteriile de evaluare a conformitatii echipamentelor sunt cele cuprinse in documentele de referinţă declarate ca referenţiale sau cele din standardele aplicabile (române, europene, internaţionale), precum şi modul de organizare privind managementul calitatii procesului de producţie aferent.

    Organismul de certificare desemnat verifică existenţa la producător a standardelor şi reglementărilor faţă de care se va efectua evaluarea conformităţii. În cazul unor standarde şi reglementări specifice, acestea se vor asigura de către solicitantul solicitării. În cazul unor familii de echipamente, documentaţia tehnică trebuie să se refere la toate tipodimensiunile şi trebuie să permită identificarea clară a caracteristicilor fiecărei tipodimensiuni.

    Organismul de certificare desemnat garantează confidenţialitatea tuturor informaţiilor obţinute în procesul de evaluare a conformităţii echipamentelor. Toţi factorii care intervin în procesul de certificare trebuie să asigure confidenţialitatea informaţiilor culese în timpul acestui proces.

    Organismul de certificare desemnat răspunde în limitele legale pentru activităţile desfăşurate de către personalul utilizat în certificare şi/sau de organismele şi laboratoarele cu care colaborează.

    Pentru produsele aflate sub incidenţa unor reglementări speciale în vigoare sau sub jurisdicţia altor organisme abilitate prin lege, nu se realizează evaluarea conformitatii si certificarea fără acordul acestora.

    Organismul de certificare desemnat certifică echipamente noi fabricate în România sau echipamente noi şi vechi aduse din import.

    Organismul de certificare desemnat acordă certificarea pentru:

    • - echipamente şi/sau familii de echipamente noi fabricate în serie;

    • - loturi de echipamente noi În cantităţi mici sau unicat;

    • - pentru echipamente noi sau vechi aduse din import.

    Activitatea de certificare aplicată de organismul de certificare desemnat are în vedere:

    • în toate cazurile evaluarea conformităţii produsului cu documentele de referinţă ;

    • în cazul echipamentelor din fabricaţia de loturi mici sau unicat:

     • aprobarea de model ;

     • verificarea procedurilor stabilite de solicitant pentru mentinerea

      '

      coformităţii producţiei;

     • supravegherea după certificare a menţinerii condiţiilor iniţiale de certificare;

   6. 6. SOLICITAREA CERTIFICĂRII

    Organismul de certificare desemnat declanşează procedura de certificare numai după primirea de la solicitant a următoarelor documente completate:

    • Cererea pentru certificare, Anexa 1;

    • Chestionarul de identificare si evaluare preliminară, Anexa 2;

    • Dosarul tehnic, Anexa 3.

   7. 7. FAZELE CERTIFICĂRII

   În general, fazele certificării sunt următoarele:

   • Solicitarea certificării;

    • o transmiterea la organismul de certificare desemnat a cererii tip de certificare si a chestionarului de informare si evaluare preliminara;

    • o transmiterea dosarului tehnic;

   • Examinarea dosarului tehnic;

   • Efectuarea auditului la fata locului;

    '

   • Prelevarea de probe;

   • Inspecţii şi încercări specifice;

   • Acordarea certificării;

   • Supravegherea în fabricaţie.

  7. 8. PROGRAMUL DE CERTIFICARE

   Pentru fiecare echipament pentru care s-a solicitat certificarea, se stabileşte un Program de evaluare a conformitatii in funcţie de specificul fiecarui echipament în care se evidenţiază rezultatele diferitelor etape astfel:

   • Evaluarea documentaţiei de produs, a procesului tehnologic şi a sistemului calităţii;

   • Raport de încercări pe flux şi finale efectuate de producător;

   • Auditul procesului de fabricaţie pentru a se asigura că solicitantul are capabilitatea tehnica de a realiza permanent echipamente conforme cu referenţialul declarat;

   • lnspectii si incercari specifice pe probe prelevate din productia curenta sau pe eşantioane reprezentative.

   Acordarea certificării este condiţionată de trecerea cu succes a fiecărei faze în parte din

   Programul de evaluare a conformitatii.

   Etapele activităţii de certificare se finalizează prin documente scrise (Raport de evaluare a documentaţiei tehnice de proiectare si executie, Rapoarte de inspecţii şi Încercări, Raport de audit, Sinteza de evaluare a conformitatii produsului) care servesc la luarea deciziei privind acordarea certificării.

  8. 9. DECIZIA REFERITOARE LA CERTIFICARE

  Decizia se bazează pe evaluarea făcută de echipa de audit (formată din experţi tehnici şi auditori de sisteme de management al calitatii), pe rezultatele încercărilor asupra echipamentului şi pe evaluarea documentaţiei cuprinsa in dosarul tehnic.

  Responsabilitatea deciziei privind acordarea / neacordarea certificării revine Comisiei de Certificare a organismului de certificare desemnat.

  1O. CONDIT/1 DE UTILIZARE A CERTIFICĂRII

  '

  Folosirea certificatului de conformitate de tip este permisă numai în limita duratei de valabilitate.

  Certificatul de conformitate de tip acoperă conformitatea echipamentului cu toate cerinţele documentelor de referinţă şi nu poate fi folosită drept certificat de conformitate pentru sistemul calităţii solicitantului, chiar dacă procesul de certificare implică auditul sistemului de management al calităţii si aprobarea acestuia.

  Certificatul de conformitate de tip are durata de valabilitate de un an.

  1. 11. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A TITULARILOR

   Titularii de certificate de conformitate de tip pentru echipamentele destinate parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă, poartă întreaga răspundere pentru activităţile proprii, documentele emise şi calitatea echipamentelor certificate şi nu se pot prevala de documentele de certificare obţinute de la organismul de certificare desemnat pentru a fi exoneraţi în vreun fel de răspunderea ce le revine conform HG 1102/ 2002.

  2. 12. SUPRAVEGHEREA MENT, INER/1 CONFORMITĂT,/1

  După acordarea certificării, organismul de certificare desemnat va supraveghea periodic activităţile specifice ale titularului pentru a verifica stabilitatea procesului şi

  mentinerea conditiilor care au condus la obtinerea certificării.

  ' ' '

  În cazul în care, în timpul acţiunilor de supraveghere, sunt constatate abateri majore de la prevederile documentelor de referinţă, organismul de certificare desemnat poate suspenda sau retrage şi anula certificatul de conformitate de tip.

  Organismul de certificare desemnat îşi rezervă dreptul de a preleva de pe piaţă, de pe fluxul de fabricaţie sau din stocurile producătorului produse pentru a fi încercate, pentru activităţi legate de certificare şi supraveghere.

  Anexa 1

  CERERE PENTRU CERTIFICARE

  (parcuri de distracţii şi spaţii de joacă)

  Număr de înregistrare Organism de cerificare desermnat

  Număr de înregistrare Solicitant...................

  Numele organizaţiei: .........................................................................................

  Adresa:..............................................................................................................

  Localitatea:.................................................Cod postai:....................................

  Telefon I Fax:....................................................................................................

  ln calitate de:

  producător

  reprezentant autorizat

  importator

  al echipamentelor pentru care se solicită certificarea şi acordarea:

  - Certificatului de conformitate de tip

  Pentru echipamentul(ele):......................................................................................

  Echipamentul este: nou

  vechi

  produs în România

  din import

  Anul de fabricaţie a echipamentului: ..............

  Echipamentul este: D echipament destinat parcurilor de distracţii

  D echipament destinat spaţiilor de joacă

  Amplasamentul echipamentului: Adresa:..............................................................................................................

  Localitatea:.................................................Cod postai:....................................

  Telefon I Fax:....................................................................................................

  □ □

  Felul amplasamentului: temporar definitiv

  Documentul (ele) de referinţă ( standard, specificaţie etc):

  Dacă producătorul are implementat un sistem de management al calităţii: DA NU

  Persoana de contact : .....................................................................................

  Funcţia:..................................Telefon/fax:........................................................

  La prezenta cerere anexăm completat Chestionarul de identificare şi evaluare preliminară.

  Numele şi prenumele reprezentantului legal:............................................... Data...................................................Semnătura: ..............................................

  Notă: Ne asumăm responsabilitatea privind informaţiile furnizate în prezenta cerere.

  Anexa 2 CHESTIONAR DE IDENTIFICARE ŞI EVALUARE PRELIMINARĂ

  EXPLICATII 51 INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

  I

  • Chestionarul este destinat obtinerii datelor de identificare ale solicitantului şi ale echipamentului pentru care se solicită certificarea stabilirii numărului necesar de zile de audit, a programului de certificare specific, a laboratoarelor în care pot fi încercate echipamentele, calculul costului certificării.

  • Completarea corectă şi exactă a chestionarului previne necesitatea unei vizite de preevaluare pentru colectarea tuturor datelor.

  • Informaţiile conţinute în acest chestionar vor fi considerate confidenţiale şi nu vor fi divulgate unei terţe părţi fără consimţământul solicitantului.

  • Chestionarul trebuie completat de persoane competente, delegate de către conducerea organizaţiei solicitante.

  • Dacă cererea de certificare se referă la mai multe echipamente sau la mai

   multe locuri de fabricaţie sau de amplasament, este necesar să se completeze câte un formular pentru fiecare din acestea.

  • Vă rugăm să răspundeţi la fiecare întrebare în parte. Dacă întrebarea se referă la o cerinţă neaplicabilă, vă rugăm sa precizaţi acest lucru.

  • ln cazul în care spaţiul destinat răspunsului la o întrebare nu este suficient se pot adăuga foi suplimentare. Acestea se vor numerota în ordine ca anexe şi acest lucru se va menţiona în tabel.

  • Chestionarul completat împreună cu anexele sale se va returna la organismul de certificare desemnat.

  1. 1. INFORMATU GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

   DENUMIREA SOCIETATII .....................................................................

   • STATUTUL JURIDIC...............................................................

   • ADRESA (SEDIUL)...........................................................................

   • FILIALE................................................................................................

   • ADRESA (SEDIUL).................................................................................

   • TELEX...................................................................................................

   • COD POSTAL..........................................................................................

   • CAPITAL SOCIAL....................................................................................

   • AFILIERE LA ALTE TIPURI DE ASOCIATII. ..................................................

    • DIRECTOR GENERAL (MANAGER) .............................................................

    • PERSOANA DE CONTACT

     NUME.............................................FUNCTIE ...............................................

     TELEFON...................................FAX......................................................

    • DOMENIUL DE ACTIVITATE ......

  2. 2. INFORMATU DESPRE PRODUCTIE

   • ECHIPAMENTE/ SERVICII

    PRINCIPALE ...................................................................

   • VOLUM VANZARI. .............................................................................

   • PIATA DE DESFACERE

    INTERNA........................................................................................................

    EXTERNA...................................................................................................

    • SUBCONTRACTANTI / FURNIZORI PRINCIPALI ..........................................

    • UNITATI DE PRODUCTIE ........................................................................

    • TIP DE PRODUCTIE

    UNICAT .....................................................................................................

    SERIE MICA...............................................................................................

    SERIE MARE..............................................................................................

    PRODUCTIE DE MASA.................................................................................

  3. 3. INFORMATU DESPRE REPREZENTANT AUTORIZAT

   NUMELE FIRMEI AL CĂREI REPREZENTANT ESTE..................................................

   TARA DE ORIGINE A FIRMEI REPREZENTATE ..........................................................

   '

   ADRESA FIRMEI REPREZENTATE (SEDIUL) ................................................

   LOCALITATEA ...............................................

   TEL/FAX.........................................................

   • VOLUM IMPORTURI./ AN.........................................................

   • VOLUM DESFACERI./ AN.....................................................

  4. 4. INFORMATU DESPRE IMPORTATOR

  NUMELE FIRMEI EXPORTATOARE ...................................................

  image

  Anexa 3

  Continut Dosar Tehnic

  '

  Dosarul tehnic trebuie să conţină următoarele:

  1. 1. O descriere generală a echipamentului;

  2. 2. Schiţa locului de amplasare şi a dotărilor existente;

  3. 3. Proiectul de execuţie, desenele sabansamblelor şi a pieselor de rezistenţă, breviare de calcul şi specificaţii din care să rezulte:

   • condiţiile de funcţionare impuse echipamentului;

   • cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate acoperite de echipament în raport cu analiza de risc efectuată;

   • condiţiile contra incendiilor pe care le îndeplineşte echipamentul;

   • solutiile tehnice alese;

    '

   • determinarea componentelor de securitate;

   • calculele de rezistenţă efectuate;

   • procedurile de încercare şi verificare tehnică;

   • lista elementelor de rezistentă;

    '

   • alegerea materialelor;

   • suduri de rezistenţă şi proceduri de omologare a sudurilor şi a subansamblelor;

   • condiţii de protecţie împotriva coroziunii;

   • condiţii pentru preîntâmpinarea uzurii, condiţii de ungere;

   • protecţia împotriva depăşirii parametrilor de funcţionare;

   • condiţiile de stabilitate impuse şi coeficienţii de securitate asiguraţi;

   • tehnologia de fabricaţie;

   • marcare şi etichetare;

   • instrucţiuni de utilizare şi mentenanţă.

   • Solicitările seismice luate în considerare ;

  4. 4. Analiza de risc efectuată în conformitate cu MT 1 - 2002;

  5. 5. Un document din care să rezulte dispozitivele, componentele, măsurile care au fost montate pe echipamente pentru eliminarea pericolelor puse în evidenţă de analiza de risc;

  image

  image

  image