LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 31 iulie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește cadrul de reglementare a relațiilor dintre furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, pe de o parte, și utilizatorii finali, pe de altă parte.(2) Prezenta lege instituie reguli privind:a) serviciul universal;b) drepturile utilizatorilor finali;c) obligațiile furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piața;d) obligațiile furnizorilor de rețele publice de comunicații și ale furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului.(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, Autoritatea Naționala de Reglementare în Comunicații, denumita în continuare ANRC, asigura promovarea concurentei, precum și protecția drepturilor și intereselor utilizatorilor finali, astfel încât aceștia să obțină un maximum de beneficii în condițiile unei piețe concurentiale, în ceea ce privește diversitatea ofertei, tarifele și calitatea serviciilor.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:a) telefon public cu plata - telefonul pus la dispoziție publicului, plata realizandu-se în numerar, prin cărți de credit sau debit, cartele preplatite, inclusiv cartele utilizabile pe bază de coduri de apelare;b) rețea publică de telefonie - rețeaua de comunicații electronice folosită în vederea furnizarii de servicii de telefonie destinate publicului, permitand comunicarea vocala sau alta forma de comunicare, precum fax sau date, între punctele terminale ale rețelei;c) serviciu de telefonie destinat publicului - serviciul destinat publicului, care permite inițierea sau primirea de apeluri naționale sau internaționale și folosirea serviciilor de urgenta prin utilizarea unui număr sau a unor numere stabilite prin planul național de numerotatie sau printr-un plan internațional de numerotatie telefonica. De asemenea, acesta poate include, după caz, unul sau mai multe dintre următoarele servicii: serviciul de relații cu clienții, serviciul de informații privind abonatii, registrele abonatilor, telefoane publice cu plata, servicii furnizate în condiții speciale, facilități pentru persoanele cu handicap sau cu nevoi sociale speciale ori servicii nongeografice;d) număr geografic - numărul stabilit conform planului național de numerotatie, în cuprinsul căruia una sau mai multe cifre servesc la identificarea din punct de vedere geografic a punctului terminal al rețelei;e) număr nongeografic - numărul stabilit conform planului național de numerotatie, care nu este număr geografic; constituie numere nongeografice, printre altele, numerele alocate serviciilor de telefonie mobila, numerele gratuite și numerele cu tarif special;f) punct terminal al rețelei - punctul fizic la care unui abonat i se furnizează accesul la o rețea publică de comunicații; în cazul rețelelor care utilizează comutarea sau rutarea, punctul terminal este identificat prin intermediul unei adrese specifice de rețea, care poate fi asociata numărului sau numelui unui abonat;g) furnizor de serviciu universal - furnizorul de rețele sau servicii de comunicații electronice desemnat de ANRC sa presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal.(2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute la art. 2 pct. 8, 9, 12 și 13 din Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicatiilor, cu modificările ulterioare, la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2002 privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgenta, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 398/2002, la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociata, precum și interconectarea acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 527/2002, denumita în continuare Ordonanța privind accesul, și la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, denumita în continuare Ordonanța-cadru.  +  Capitolul II Serviciul universal  +  Articolul 3(1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul tuturor utilizatorilor finali de pe teritoriul României de a beneficia de serviciile din sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, indiferent de localizarea geografică și la tarife accesibile.(2) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt:a) furnizarea accesului la rețeaua publică de telefonie, la un punct fix;b) serviciul de informații privind abonatii și punerea la dispoziție a registrelor abonatilor;c) accesul la telefoanele publice cu plata.  +  Articolul 4(1) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei stabilește politica și strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparenței, obiectivitatii, proportionalitatii și nediscriminarii;(2) În stabilirea politicii și strategiei, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei va acționa în vederea limitării posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum și a asigurării protecției interesului public.(3) Pe baza politicii și strategiei stabilite potrivit alin. (1) și (2), ANRC are obligația să asigure dreptul de acces la serviciul universal pe întreg teritoriul României. În acest scop ANRC va desemna unul sau mai mulți furnizori de serviciu universal care să presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal, în anumite zone sau pe întreg teritoriul României.(4) Condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal se stabilesc de către ANRC, cu respectarea principiilor eficientei, obiectivitatii, transparenței și nediscriminarii.(5) Procedura de desemnare trebuie să asigure ca furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal se efectuează într-o modalitate eficienta din punct de vedere al costurilor.  +  Articolul 5(1) ANRC va lua toate măsurile necesare și va stabili condițiile, astfel încât cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind accesul și conectarea la un punct fix la rețele publice de telefonie și de acces la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului să fie acoperite de cel puțin un furnizor de rețele sau servicii de comunicații electronice.(2) Furnizorii de serviciu universal desemnați sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) au obligația sa rezolve cererile tuturor utilizatorilor finali, într-un termen determinat, în condițiile impuse de ANRC.(3) Conexiunea furnizată trebuie să asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a iniția și de a primi apeluri telefonice locale, naționale și internaționale, comunicații prin fax și comunicații de date, la o rata de transfer suficienta pentru a permite accesul funcțional la Internet, având în vedere tehnologiile utilizate preponderent de majoritatea abonatilor și fezabilitatea tehnologică.  +  Articolul 6(1) Furnizorii de serviciu universal desemnați sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt obligați sa pună la dispoziție utilizatorilor finali cel puțin un registru complet al abonatilor, în forma tiparita, electronică sau în ambele forme. Registrul trebuie actualizat periodic, cel puțin o dată pe an, iar forma acestuia se aproba în prealabil de către ANRC.(2) Furnizorii de serviciu universal desemnați sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt obligați sa pună la dispoziție utilizatorilor finali, inclusiv utilizatorilor de telefoane publice cu plata, cel puțin un serviciu de informații privind abonatii.(3) Registrul abonatilor prevăzut la alin. (1) și serviciul de informații privind abonatii prevăzut la alin. (2) vor cuprinde numerele de telefon și datele cu caracter personal ale tuturor abonatilor la servicii de telefonie destinate publicului, în condițiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 676/2001.(4) Furnizorii de serviciu universal desemnați sa pună la dispoziție utilizatorilor finali registrele abonatilor sau serviciile de informații privind abonatii, în condițiile alin. (1)-(3), au obligația sa prelucreze în mod nediscriminatoriu datele care le-au fost puse la dispoziție de către furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului.  +  Articolul 7(1) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal desemnați sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) obligații privind asigurarea unui număr suficient de telefoane publice cu plata, a unei acoperiri geografice corespunzătoare, a accesibilitatii acestor telefoane pentru persoanele cu handicap și a unui anumit nivel de calitate a serviciilor, în vederea satisfacerii necesităților rezonabile ale utilizatorilor finali.(2) ANRC poate să nu impună obligațiile prevăzute la alin. (1) cu privire la întreg teritoriul național sau la o parte a acestuia, în cazul în care considera ca serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) sau alte servicii comparabile sunt larg accesibile. În luarea acestei măsuri ANRC va respecta procedura de consultare prevăzută la art. 50 din Ordonanța-cadru.(3) Furnizorii de serviciu universal desemnați sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) au obligația să asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a iniția, în mod gratuit și fără a folosi nici un mijloc de plată, apeluri de urgenta de la telefoanele publice cu plata, folosind numărul unic pentru apeluri de urgenta sau alte numere telefonice naționale pentru anunțarea urgentelor.  +  Articolul 8ANRC va impune furnizorilor de serviciu universal, dacă este cazul, obligația de a lua măsuri specifice pentru a asigura ca persoanele cu handicap beneficiază de serviciile din sfera serviciului universal în condiții similare cu cele oferite celorlalți utilizatori finali.  +  Articolul 9(1) ANRC monitorizează evoluția și nivelul tarifelor serviciilor din sfera serviciului universal, prestate de furnizorii de serviciu universal, în special în legătură cu nivelul general al prețurilor și al veniturilor consumatorilor.(2) ANRC poate obliga furnizorii de serviciu universal să aplice tarife comune, inclusiv prin stabilirea unei medii pe zone geografice, pe teritoriul național, având în vedere condițiile specifice, sau să respecte anumite plafoane tarifare sau formule de control al creșterii tarifelor.(3) ANRC poate obliga furnizorii de serviciu universal să ofere consumatorilor optiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele practicate în condiții comerciale normale, în scopul asigurării posibilității persoanelor cu venituri reduse sau cu nevoi sociale speciale de a beneficia de serviciile de telefonie destinate publicului. Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei poate stabili categoriile de persoane care beneficiază de opțiunile tarifare sau pachetele tarifare oferite.(4) Condițiile în care utilizatorii finali beneficiază de tarifele prevăzute la alin. (2) și (3) trebuie să fie transparente, se publică și vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu de către furnizorii de serviciu universal cărora li s-a impus obligația de a practica asemenea tarife.(5) ANRC poate impune modificarea sau renunțarea la anumite tarife sau scheme tarifare, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanța-cadru.  +  Articolul 10(1) Furnizorii de serviciu universal nu pot impune abonatilor obligații privind plata unor servicii suplimentare față de cele din sfera serviciului universal pe care au obligația să le presteze sau a unor facilități suplimentare față de cele prevăzute la art. 8 sau la art. 9 alin. (3), decât dacă sunt necesare furnizarii acelor servicii din sfera serviciului universal sau a acelor facilități.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care serviciile sau facilitățile suplimentare au fost solicitate în mod expres de către abonati.(3) Furnizorii de serviciu universal sunt obligați să asigure, la cerere, următoarele facilități, astfel încât abonatii să poată monitoriza și controla cheltuielile ocazionate de plată tarifelor serviciilor din sfera serviciului universal și sa evite deconectarea nejustificată:a) facturarea detaliată;b) restrictionarea selectiva, gratuita, a inițierii de apeluri de un anumit tip sau către anumite tipuri de numere;c) modalități de plată în avans;d) plata esalonata a tarifelor de conectare la rețeaua publică de telefonie.(4) ANRC poate stabili, cu respectarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 676/2001, informațiile minime pe care trebuie să le conțină factura detaliată care va fi emisă de către furnizorii de serviciu universal în mod gratuit.(5) Acolo unde este cazul, abonatilor le pot fi oferite informații suplimentare față de cele prevăzute la alin. (3), în mod gratuit sau la un tarif rezonabil, aprobat în prealabil de ANRC. Apelurile gratuite inițiate de către abonat, inclusiv apelurile de urgenta, nu vor fi cuprinse în factura detaliată.(6) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalități prin care consumatorii au posibilitatea de a plati în avans tariful de utilizare a rețelei publice de telefonie și a serviciilor de telefonie destinate publicului.(7) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalități prin care consumatorii au posibilitatea de a plati eșalonat tariful de conectare la rețeaua publică de telefonie.(8) ANRC aproba măsurile specifice pe care furnizorii de serviciu universal le pot lua în cazul neplatii facturii telefonice pentru utilizarea la un punct fix a rețelei publice de telefonie. Aceste măsuri se publică, trebuie să fie proporționale și se aplică în mod nediscriminatoriu.(9) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, măsurile prevăzute la alin. (8) trebuie să asigure ca orice suspendare a furnizarii serviciului este limitată la serviciul în cauza. Fac excepție cazurile de frauda, de întârzieri repetate ale plății sau de persistenta în neplata facturii telefonice.(10) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei poate stabili anumite categorii de persoane care, datorită veniturilor reduse sau nevoilor sociale speciale, necesita o protecție suplimentară. În acest caz ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal obligația de a oferi acestor persoane următoarele facilități, aplicabile în caz de neplata a facturii telefonice, facilități care vor fi prevăzute expres în contractele încheiate cu utilizatorii finali care fac parte din aceste categorii:a) sumele datorate de abonat sa nu fie purtătoare de dobânzi, majorări sau penalități;b) deconectarea de la rețeaua publică de telefonie sa nu aibă loc mai devreme de expirarea termenului stabilit în prealabil de ANRC, calculat de la suspendarea furnizarii serviciului;c) pe toată durata cat serviciul este suspendat, abonatul să poată iniția sau primi apeluri care nu presupun nici o plata din partea sa și sa nu datoreze furnizorului nici un fel de tarife;d) reluarea furnizarii serviciului, indiferent dacă se realizează după suspendare sau după deconectare, să se facă în mod gratuit, după achitarea de către abonat a facturii a carei neplata a atras suspendarea.(11) În toate cazurile suspendarea furnizarii, la un punct fix, a serviciului de telefonie destinat publicului, în caz de neplata a facturii telefonice, se va realiza doar în urma notificării abonatului de către furnizor. Deconectarea de la rețeaua publică de telefonie nu va avea loc mai devreme de 60 de zile de la suspendare, perioada în care este permisă doar inițierea sau primirea de apeluri care nu presupun nici o plata de către abonat.(12) ANRC poate impune tuturor furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice obligația de a lua măsurile prevăzute la alin. (8), (9), (10) sau (11).(13) ANRC poate retrage obligațiile prevăzute la alin. (4), (6), (7) sau (10), în cazul în care considera ca interesele consumatorilor sunt protejate și fără intervenția sa.  +  Articolul 11(1) ANRC stabilește parametrii de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal și metodele de evaluare a respectării acestora.(2) ANRC poate stabili parametri de calitate suplimentari pentru furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal către persoanele cu handicap.(3) Furnizorii de serviciu universal sunt obligați sa transmită ANRC și sa publice informații corespunzătoare și actualizate privind modul de respectare a parametrilor de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligați să le presteze.(4) ANRC stabilește conținutul, forma și modul de transmitere și publicare a informațiilor prevăzute la alin. (3), pentru ca utilizatorii finali sa beneficieze de informații complete, comparabile și ușor accesibile.(5) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal îndeplinirea anumitor obiective de performanță privind calitatea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligați să le presteze. În stabilirea acestor obiective ANRC va respecta procedura de consultare prevăzută la art. 50 din Ordonanța-cadru.(6) ANRC va monitoriza îndeplinirea de către furnizorii de serviciu universal a obiectivelor prevăzute la alin. (5). În acest sens ANRC poate dispune verificarea datelor privind realizarea obiectivelor de performanță printr-un audit independent, pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal în cauza, pentru a asigura exactitatea și comparabilitatea datelor furnizate de către acesta.  +  Articolul 12(1) În cazul în care estimeaza ca furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal în condițiile art. 5-11 ar putea constitui o sarcina injusta pentru furnizorii de serviciu universal, ANRC va determina costul net al furnizarii acestor servicii.(2) În acest scop ANRC poate recurge la următoarele metode:a) calcularea costului net pe care îl presupune îndeplinirea obligațiilor de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal, în conformitate cu procedura stabilită de ANRC, luând în considerare toate beneficiile comerciale ce pot fi realizate de furnizorul de serviciu universal în legătură cu serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze;b) utilizarea costului net rezultat în urma aplicării procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal.(3) Informațiile contabile și orice alte informații utilizate pentru calcularea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, conform prevederilor alin. (2) lit. a), vor fi verificate de către ANRC sau de către un auditor independent, auditul fiind aprobat de ANRC. Rezultatele calculării costului și concluziile auditului vor fi puse la dispoziție publicului de către ANRC.  +  Articolul 13(1) În cazul în care constata, pe baza determinării costului net în conformitate cu prevederile art. 12, ca prestarea serviciilor din sfera serviciului universal reprezintă o sarcina injusta pentru furnizorul de serviciu universal, ANRC va decide, la cererea furnizorului de serviciu universal, compensarea costului net astfel determinat.(2) ANRC va determina mecanismul de compensare a costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, cu respectarea principiilor transparenței, minimei atingeri aduse concurentei, nediscriminarii și proportionalitatii. În acest scop ANRC va stabili furnizorii de rețele de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice care au obligația să contribuie la compensare, cuantumul contribuțiilor datorate, modalitatea și termenul de plată, precum și orice alte elemente necesare în vederea funcționarii acestui mecanism.  +  Articolul 14(1) ANRC va face public mecanismul de compensare a costului net stabilit în conformitate cu prevederile art. 13.(2) În cazul în care s-a realizat compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, ANRC va publică un raport anual privind acest cost, contribuțiile efectuate de către furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice stabiliți potrivit art. 13 alin. (2), precum și avantajele comerciale care au putut fi realizate de furnizorul de serviciu universal în legătură cu serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze.  +  Capitolul III Obligații impuse furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piața  +  Articolul 15(1) Dacă în urma unei analize de piața realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piața și determinarea puterii semnificative pe piața, elaborat în temeiul art. 32 din Ordonanța-cadru, ANRC stabilește ca pe o anumită piața la nivelul furnizarii serviciilor cu amănuntul nu exista concurenta efectivă, iar obligațiile impuse în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanța privind accesul sau cu cele prevăzute la art. 18 din prezenta lege nu sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanța-cadru, ANRC poate impune furnizorilor de rețele sau servicii de comunicații electronice care au putere semnificativă pe piața respectiva, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligațiile prevăzute la alin. (2), în scopul protejării intereselor utilizatorilor finali și al promovării unei concurente efective.(2) Obligațiile impuse de ANRC pot privi:a) interzicerea practicării de prețuri excesive în raport cu costurile pe care le implica furnizarea serviciilor;b) interzicerea practicării de prețuri sub costurile pe care le implica furnizarea serviciilor, care poate avea ca efect limitarea intrării pe piața sau restrangerea concurentei;c) interzicerea favorizării nejustificate a anumitor utilizatori finali în comparatie cu alții;d) interzicerea condiționarii furnizarii serviciului de acceptare de către utilizatorii finali a unor prestații suplimentare, fără legătură cu serviciul solicitat.(3) În acest scop ANRC poate stabili:a) impunerea unor plafoane tarifare sau formule de control al creșterii tarifelor la furnizarea serviciilor cu amănuntul;b) măsuri de control al tarifelor individuale;c) măsuri de orientare a tarifelor către costuri sau către prețurile ori tarifele practicate pe piețe comparabile.(4) Obligațiile prevăzute la alin. (2) și (3) trebuie să fie corespunzătoare naturii problemei identificate, proporționale și necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanța-cadru.(5) ANRC va impune acelor furnizori ale căror tarife sunt supuse controlului sau obligația de a implementa un sistem de evidențiere contabila a costurilor, necesar în vederea exercitării controlului. ANRC poate stabili formatul și metodologia contabila ce vor fi folosite.(6) Furnizorii menționați la alin. (5) au obligația de a supune spre verificare unui auditor independent modul de implementare a sistemului de evidențiere contabila a costurilor prevăzut la alin. (5), în condițiile stabilite de ANRC.(7) De asemenea, furnizorii menționați la alin. (5) vor publică anual, în condițiile stabilite de ANRC, o declarație pe propria răspundere privind respectarea sistemului de evidențiere contabila a costurilor, prevăzut la alin. (5).  +  Articolul 16(1) Dacă în urma unei analize de piața realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piața și determinarea puterii semnificative pe piața, elaborat în temeiul art. 32 din Ordonanța-cadru, ANRC stabilește ca pe piața furnizarii unei părți sau a întregului set minim de linii închiriate prevăzut la art. 29 alin. (1) nu exista concurenta efectivă, va identifica furnizorii cu putere semnificativă pe piața respectiva și va impune acestora obligații privind furnizarea unei părți sau a întregului set minim de linii închiriate, în condiții de nediscriminare, orientare a tarifelor către costuri și transparenta în conformitate cu prevederile alin. (2)-(8).(2) Acolo unde este cazul, ANRC va impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piața, potrivit alin. (1), să aplice condiții similare în situații similare pentru furnizorii care prestează servicii similare și sa furnizeze linii închiriate către terți în aceleași condiții și la aceeași calitate cu cele folosite pentru furnizarea propriilor servicii sau ale filialelor ori ale altor societăți din același grup.(3) Acolo unde este cazul, ANRC va impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piața, potrivit alin. (1), obligația de a implementa un sistem adecvat de evidențiere contabila a costurilor. Acești furnizori au obligația de a transmite ANRC, la cerere, informații detaliate privind sistemul contabil utilizat.(4) ANRC va impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piața, potrivit alin. (1), obligația de a publică într-o formă ușor accesibila următoarele informații în legătură cu furnizarea de linii închiriate, stabilind totodată condițiile în care se efectuează publicarea:a) caracteristicile tehnice, inclusiv caracteristicile fizice și electrice, precum și specificațiile tehnice și de performanță detaliate care se aplică la punctul terminal al rețelei;b) tarifele practicate, incluzând tarifele inițiale de conectare, tarifele de utilizare și alte tarife;c) condițiile de furnizare.(5) Informațiile privind condițiile de furnizare a liniilor închiriate se vor referi cel puțin la:a) procedura de efectuare a comenzilor;b) termenul obișnuit de livrare, care reprezintă perioada în care 95% din liniile închiriate de același tip au fost puse la dispoziție consumatorilor, calculată de la data efectuării unei comenzi ferme de către utilizator;c) durata contractului, incluzând durata stabilită în mod obișnuit în contract, precum și durata minima pe care utilizatorii sunt obligați sa o accepte;d) termenul obișnuit de efectuare a reparațiilor, care reprezintă perioada în care 80% din defecțiunile apărute la liniile închiriate de același tip au fost remediate, calculată de la momentul în care notificarea defectiunii a fost primită de către departamentul responsabil cu remedierea defectiunilor. În cazurile în care, pentru același tip de linii închiriate, sunt oferite servicii de reparații de calități diferite, termenele diferite de efectuare a reparațiilor vor fi publicate;e) cazurile și procedura de acordare a despăgubirilor sau a sumelor de restituit utilizatorilor.(6) Termenul obișnuit de livrare, prevăzut la alin. (5) lit. b), se va stabili luându-se în considerare duratele în care liniile închiriate au fost puse la dispoziție consumatorilor, pe parcursul unui interval de timp suficient, apropiat de momentul la care se efectuează aceasta determinare. În stabilirea termenului obișnuit de livrare nu se vor lua în calcul cazurile în care utilizatorii au solicitat livrarea într-un termen mai lung.(7) Dacă, într-un caz concret, un furnizor identificat ca având putere semnificativă pe piața, potrivit alin. (1), considera ca furnizarea unei linii închiriate din setul minim prevăzut la art. 29 alin. (1) la tarifele și în condițiile publicate potrivit alin. (4) și (5) este nerezonabila, acesta va putea solicita acordul ANRC pentru modificarea tarifelor sau condițiilor.(8) În cazul în care considera ca performanțele realizate în furnizarea setului minim de linii închiriate nu satisfac necesitățile utilizatorilor, ANRC poate impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piața, potrivit alin. (1), obligația de a atinge anumite obiective de performanță privind condițiile de furnizare prevăzute la alin. (5) și (6).  +  Articolul 17Dacă în urma unei analize de piața realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piața și determinarea puterii semnificative pe piața, elaborat în temeiul art. 32 din Ordonanța-cadru, ANRC stabilește ca pe piața furnizarii unei părți sau a întregului set minim de linii închiriate prevăzut la art. 29 alin. (1) exista concurenta efectivă, va retrage obligațiile impuse potrivit art. 16 alin. (2)-(8).  +  Articolul 18(1) Dacă în urma unei analize de piața realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piața și determinarea puterii semnificative pe piața, elaborat în temeiul art. 32 din Ordonanța-cadru, un furnizor de rețele sau servicii de comunicații electronice este desemnat ca având putere semnificativă pe piața furnizarii conectarii la un punct fix la rețelele publice de telefonie și a utilizării la un punct fix a acestor rețele, ANRC va impune acestuia obligația de a oferi abonatilor săi posibilitatea de a utiliza serviciile oricărui furnizor de servicii de telefonie destinate publicului, cu care este interconectat, în următoarele moduri:a) la fiecare apel, prin formarea unui cod de selectare a furnizorului de servicii care va efectua, fără a afecta conținutul informatiei, transportul semnalului din rețeaua în care este initiat către rețeaua de destinație;b) prin preselectare, cu posibilitatea de a renunța la opțiunea preselectata la fiecare apel, prin formarea unui cod de selectare a furnizorului de servicii prevăzut la lit. a).(2) Cererea utilizatorilor ca facilitățile prevăzute la alin. (1) să fie implementate și pe alte rețele sau în alte moduri va fi evaluată de ANRC pe baza unei analize de piața realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piața și determinarea puterii semnificative pe piața, elaborat în temeiul art. 32 din Ordonanța-cadru, iar obligațiile necesare pentru satisfacerea acestei cereri vor fi impuse în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanța privind accesul.(3) ANRC asigura, prin impunerea de obligații specifice, ca tarifele de acces și interconectare privind furnizarea facilităților prevăzute la alin. (1) sunt orientate către costuri și ca eventualele sume plătite de abonati nu sunt prohibitive pentru utilizarea acestor facilități.  +  Capitolul IV Drepturile utilizatorilor finali  +  Articolul 19(1) Contractele între utilizatorii finali și furnizorii de servicii de comunicații electronice vor fi încheiate în scris și vor conține următoarele clauze minime, privitoare la:a) datele de identificare a furnizorului;b) serviciile furnizate, nivelurile de calitate oferite, precum și termenul în care se realizează conectarea inițială;c) tipurile de servicii de întreținere și reparații oferite;d) prețurile și tarifele aferente fiecărui produs sau serviciu contractat, modul de aplicare a acestora, precum și modalitățile prin care pot fi obținute informații actualizate privind tarifele de furnizare a serviciilor de comunicații electronice și a serviciilor de întreținere și reparații;e) durata contractului, condițiile privind reînnoirea și încetarea contractului, precum și condițiile în care operează suspendarea furnizarii serviciului;f) despăgubirile aplicabile și procedura de acordare a acestora în cazul nerespectării nivelurilor de calitate convenite sau a celorlalte clauze contractuale;g) metoda de inițiere a procedurii de soluționare a litigiilor.(2) În cazul în care contractul încheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificării unilaterale, acesta este obligat să-i notifice utilizatorului final aceasta intenție cu cel puțin 30 de zile înainte de operarea modificării. Orice abonat are dreptul de a denunta unilateral contractul în cazul în care nu este de acord cu modificările propuse, fără a plati nici o despăgubire.(3) În cuprinsul notificării se va prevedea expres dreptul abonatului de a denunta unilateral contractul în condițiile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 20(1) Furnizorii de rețele publice de telefonie și furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligația de a pune la dispoziție publicului informații clare, detaliate și actualizate privind prețurile și tarifele aplicabile, precum și celelalte condiții privind posibilitatea de obținere și utilizare a serviciilor de telefonie destinate publicului, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a decide în cunoștința de cauza.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) vor privi:a) datele de identificare a furnizorului;b) serviciile de telefonie destinate publicului, pe care le oferă furnizorul;c) procedura de soluționare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali și procedura de soluționare a litigiilor dintre furnizori și utilizatorii finali;d) drepturile privind furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, incluzând facilitățile prevăzute la art. 10 alin. (3)-(11).(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi detaliate în ceea ce privește:a) categoriile de servicii oferite, cu indicarea serviciilor pentru care se plătește tariful inițial de conectare și a celor pentru care se plătește tariful periodic de utilizare;b) tarifele standard de conectare, utilizare, întreținere și reparații, precum și facilitățile tarifare standard și tarifele impuse potrivit art. 9 alin. (2) sau (3);c) cazurile și procedura de acordare a despăgubirilor sau a sumelor de restituit utilizatorilor;d) tipurile de servicii de întreținere și reparații oferite;e) condițiile contractuale standard, inclusiv durata minima a contractului, dacă este cazul.(4) ANRC va stabili modalitatea în care informațiile prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi puse la dispoziție publicului.(5) ANRC va oferi, prin intermediul paginii sale de Internet sau prin alte mijloace, informații comparative privind tarifele și condițiile oferite de diferiți furnizori de rețele și servicii de comunicații electronice, în vederea asigurării posibilității utilizatorilor finali de a face evaluări independente.  +  Articolul 21(1) ANRC poate impune furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanța-cadru, obligația de a publică informații comparabile, adecvate și actualizate privind calitatea serviciilor oferite. La cererea ANRC aceste informații îi vor fi furnizate înainte de a fi publicate.(2) ANRC poate stabili parametrii de calitate a serviciilor ce urmează să fie masurati și orice alte elemente necesare pentru evaluarea calității serviciilor oferite, precum și conținutul, forma și modalitatea în care informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi publicate, pentru a se asigura ca utilizatorii finali beneficiază de informații complete, comparabile și ușor accesibile.  +  Articolul 22(1) Furnizorii de rețele publice de telefonie și furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligați sa ia toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea rețelei publice de telefonie la punctele fixe și, în caz de perturbare grava a funcționarii rețelei sau în caz de forta majoră, disponibilitatea rețelei publice de telefonie la punctele fixe.(2) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe sunt obligați sa ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod neintrerupt posibilitatea efectuării de apeluri de urgenta.(3) ANRC poate să impună furnizorilor de rețele publice de telefonie și furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului măsurile minime pe care aceștia trebuie să le ia în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a obligațiilor care le revin în temeiul alin. (1) și (2).  +  Articolul 23(1) Toți abonatii serviciilor de telefonie destinate publicului au dreptul de a fi incluși în registrul abonatilor prevăzut la art. 6 alin. (1).(2) Furnizorii de servicii de comunicații electronice care atribuie numere de telefon abonatilor au obligația de a pune la dispoziție furnizorilor de servicii de informații privind abonatii sau de registre ale abonatilor, la cererea rezonabila a acestora, toate informațiile relevante, într-o formă convenită cu solicitantul, în condițiile echitabile, obiective, orientate către costuri și nediscriminatorii.(3) Toți utilizatorii finali conectati la o rețea publică de telefonie au dreptul de acces la serviciile de informații privind abonatii, în conformitate cu art. 6 alin. (2), precum și la serviciile de relații cu clienții.(4) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 676/2001.  +  Articolul 24ANRC va lua toate măsurile necesare pentru a asigura informarea adecvată a publicului despre existenta și modul de utilizare a numărului unic pentru apeluri de urgenta 112 în rețelele publice de telefonie, reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 18/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 398/2002.  +  Articolul 25(1) Codul standard de acces internațional este "00". Apelurile între puncte geografice apropiate, aflate de o parte și de alta a frontierei de stat a României, pot fi efectuate pe baza unor acorduri speciale, furnizorii de servicii de comunicații electronice care oferă servicii pe baza acordurilor respective având obligația de a informa în mod prompt și complet utilizatorii finali despre existenta și conținutul acestor acorduri.(2) Furnizorii de rețele publice de telefonie au obligația de a transmite la destinație toate apelurile efectuate prin utilizarea codului de acces prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 26Furnizorii de rețele publice de telefonie și de servicii de telefonie destinate publicului vor asigura, atunci când este tehnologic și economic fezabil, receptionarea apelurilor internaționale către numere nongeografice pe teritoriul României, cu excepția cazurilor în care abonatul care receptioneaza astfel de apeluri a decis, din motive comerciale, restrictionarea apelurilor primite din anumite puncte geografice.  +  Articolul 27(1) ANRC poate impune furnizorilor de rețele publice de telefonie obligația de a pune la dispoziție utilizatorilor finali servicii de semnalizare tip multifrecventa bitonala (DTMF) și servicii de identificare a liniei care apelează, acolo unde este tehnic fezabil și economic viabil, în condițiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 676/2001.(2) ANRC poate retrage obligațiile impuse potrivit alin. (1), cu privire la întreg teritoriul național sau la o parte a acestuia, după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanța-cadru, în cazul în care considera ca aceste servicii sunt disponibile la un nivel satisfăcător.  +  Articolul 28(1) ANRC va impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, inclusiv furnizorilor de servicii de telefonie mobila destinate publicului, obligația de a asigura abonatilor lor, la cerere, posibilitatea de a-și păstra numărul de telefon, indiferent de furnizorul serviciului, astfel:a) la un anumit punct geografic, în cazul numerelor geografice;b) la orice punct geografic, în cazul numerelor nongeografice.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul transferului numerelor între rețelele de comunicații electronice care sunt utilizate pentru furnizarea la un punct fix de servicii de telefonie și rețelele de telefonie mobila.(3) ANRC va impune obligații specifice pentru ca tarifele de interconectare legate de furnizarea serviciului de portabilitate a numerelor să fie orientate către costuri și sumele datorate de abonati pentru acest serviciu să fie accesibile.(4) ANRC poate impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului obligația de a publică informații detaliate referitoare la tarifele practicate pentru serviciul de portabilitate a numerelor.(5) ANRC nu va impune la furnizarea cu amănuntul a serviciului de portabilitate a numerelor tarife care să aducă atingere concurentei, precum tarife specifice sau tarife comune.  +  Articolul 29(1) ANRC stabilește și actualizează setul minim de linii închiriate a căror furnizare este necesară în scopul satisfacerii necesităților utilizatorilor, inclusiv caracteristicile tehnice ale tipurilor de linii închiriate care fac parte din acest set.(2) În cazul în care apreciază ca necesitățile utilizatorilor nu sunt acoperite la un nivel satisfăcător, ANRC poate impune unor furnizori de rețele sau servicii de comunicații electronice care au capacitatea necesară obligația de a furniza o parte sau întreg setul de linii închiriate prevăzut la alin. (1), stabilind totodată și condițiile în care liniile închiriate vor fi puse la dispoziție utilizatorilor.  +  Articolul 30Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale celorlalte acte normative cu incidența în domeniu se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul V Regimul sanctionator  +  Articolul 31(1) Următoarele fapte constituie contravenții:1. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 5;2. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 6;3. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 7 alin. (1);4. neasigurarea posibilității de inițiere a apelurilor de urgenta, în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (3);5. neimplementarea măsurilor specifice prevăzute la art. 8;6. neaplicarea tarifelor comune, nerespectarea plafoanelor tarifare sau a formulelor de control al creșterii tarifelor stabilite în condițiile art. 9 alin. (2);7. neoferirea de optiuni tarifare sau de pachete tarifare speciale, în condițiile art. 9 alin. (3);8. nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4);9. nemodificarea sau nerenuntarea la anumite tarife sau scheme tarifare, în condițiile art. 9 alin. (5);10. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1);11. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 10 alin. (3);12. emiterea gratuita de facturi detaliate care nu conțin toate informațiile stabilite în condițiile art. 10 alin. (4) sau perceperea unui tarif pentru emiterea facturilor detaliate care conțin numai informațiile stabilite în condițiile art. 10 alin. (4);13. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5);14. neoferirea către consumatori a posibilității de a plati în avans tariful de utilizare a rețelei publice de telefonie și a serviciilor de telefonie destinate publicului, în condițiile art. 10 alin. (6);15. neoferirea către consumatori a posibilității de a plati eșalonat tariful de conectare la rețeaua publică de telefonie, în condițiile art. 10 alin. (7);16. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (8) și (9);17. neincluderea în contractele încheiate cu utilizatorii finali a facilităților aplicabile în caz de neplata a facturii telefonice, în condițiile art. 10 alin. (10);18. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (11);19. încălcarea de către un furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice a obligației prevăzute la art. 10 alin. (12);20. încălcarea obligațiilor de a transmite ANRC și de a publică informațiile prevăzute la art. 11 alin. (3), în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (4);21. neîndeplinirea obiectivelor de performanță prevăzute la art. 11 alin. (5);22. refuzul de a se supune auditului privind realizarea obiectivelor de performanță în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (6);23. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), (3) sau (5);24. refuzul de a se supune auditului prevăzut la art. 15 alin. (6);25. nepublicarea declarației pe propria răspundere în condițiile prevăzute la art. 15 alin. (7);26. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 16 alin. (1)-(6) sau (8);27. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) sau (3);28. nerespectarea prevederilor art. 19;29. încălcarea obligației de a pune la dispoziție publicului informațiile prevăzute la art. 20 alin. (1)-(3), în condițiile prevăzute la art. 20 alin. (4);30. nepublicarea, în condițiile art. 21, a informațiilor privind calitatea serviciilor oferite;31. neadoptarea măsurilor prevăzute la art. 22;32. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1);33. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (2);34. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (3);35. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 25 alin. (1);36. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 25 alin. (2);37. nerespectarea prevederilor art. 26;38. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1);39. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 28 alin. (1);40. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 28 alin. (3);41. încălcarea obligației prevăzute la art. 28 alin. (4);42. încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 29 alin. (2).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:a) cu amendă de la 3.500.000 lei la 35.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 32, 33, 35 și 38;b) cu amendă de la 35.000.000 lei la 350.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 13, 30, 31, 34, 36, 37 și 39-42;c) prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă de la 350.000.000 lei la 3.500.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 1-5, 8, 10-12, 14-16, 18-20, 22, 24, 25, 28 și 29;d) prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă de la 3.500.000.000 lei la 35.000.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 6, 7, 9, 17, 21, 23, 26 și 27.  +  Articolul 32(1) Contribuțiile datorate de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice pentru compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal constituie creanțe bugetare, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare, aplicându-li-se în mod corespunzător prevederile acesteia.(2) Dacă în termen de 90 de zile de la data scadentei furnizorul nu achită contribuția și accesoriile acesteia, ANRC îi poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza rețele sau servicii de comunicații electronice pe baza autorizației generale.  +  Articolul 33(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) se realizează de către agenții constatatori ai ANRC împuterniciți în acest scop.(2) Sancțiunile prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. a) se aplică de către agenții constatatori ai ANRC împuterniciți în acest scop.(3) Sancțiunile prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. b), c) și d) se aplică potrivit dispozițiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.(4) Sancțiunile prevăzute la art. 32 alin. (2) se aplică de către președintele ANRC.(5) În măsura în care prin prezenta lege nu se prevede altfel, contravențiilor prevăzute la art. 31 li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 28.  +  Articolul 34Regimul sanctionator instituit prin prezentul capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile art. 59 din Ordonanța-cadru.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 35(1) ANRC va lua în considerare, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanța-cadru, punctele de vedere ale utilizatorilor finali, inclusiv persoanele cu handicap, ale asociațiilor acestora, ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ale producătorilor și ale furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice în legătură cu probleme privind drepturile utilizatorilor finali referitoare la serviciile de comunicații electronice destinate publicului, în special atunci când aceste probleme au un impact semnificativ pe piața.(2) Părțile interesate pot dezvolta, cu sprijinul ANRC, mecanisme care pot implica consumatori, grupuri de utilizatori și furnizori de servicii, pentru a îmbunătăți calitatea generală a serviciilor prin elaborarea de coduri de conduita și standarde de operare, precum și prin monitorizarea aplicării acestora.  +  Articolul 36În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ANRC va stabili o procedură de mediere transparenta, simpla și necostisitoare, în scopul soluționării amiabile, corecte și prompte a litigiilor ocazionate de aplicarea prezentei legi, apărute între utilizatorii finali și furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice. ANRC poate stabili un sistem de rambursare a cheltuielilor făcute de utilizatorii finali sau de despăgubire pentru prejudiciile suferite de aceștia în raporturile cu furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, aplicabil în cazuri întemeiate.  +  Articolul 37Condițiile generale referitoare la interoperabilitatea echipamentelor de televiziune digitala ale consumatorilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 38Până la adoptarea, în temeiul prezentei legi, a unei decizii a președintelui ANRC privind nivelul tarifelor pentru furnizarea serviciilor cu amănuntul, tarifele practicate pentru aceste servicii de către Societatea Comercială de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A. la momentul intrării în vigoare a prezentei legi nu vor putea fi majorate decât cu acordul ANRC.  +  Articolul 39Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: liniuța a 5-a "Servicii telefonice de baza", liniuța a 6-a "Servicii poștale de baza" și liniuța a 7-a "Servicii de radiocomunicatii și telecomunicații" din anexa la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 4 iulie 2003.Nr. 304.-----------