DECRET nr. 216 din 12 iulie 1977privind criteriile şi normele de încadrare în grade de invaliditate
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 70 din 16 iulie 1977    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă se încadrează în gradul I, II sau III de invaliditate, pe baza criteriilor şi normelor stabilite de prezentul decret.  +  Articolul 2Încadrarea în grade de invaliditate se face tinindu-se seama de următoarele criterii de baza: a) natura, gravitatea, particularităţile şi evoluţia bolii, precum şi influenţa acesteia asupra capacităţii de muncă; b) posibilităţile de recuperare a capacităţii de muncă, în raport de natura muncii prestate; c) elementele care pot conduce la agravarea bolii, în cazul continuării activităţii.  +  Articolul 3Se încadrează în gradul I de invaliditate persoana care şi-a pierdut în totalitate capacitatea de a presta o munca, din cauza unei boli sau accident care i-au afectat grav starea de sănătate şi are nevoie de îngrijire şi supraveghere permanenta din partea unei alte persoane.  +  Articolul 4Se încadrează în grupa II de invaliditate persoana care: a) şi-a pierdut total capacitatea de muncă, pastrindu-şi însă posibilitatea de îngrijire personală, fără nevoie de ajutor permanent din partea unei alte persoane; b) şi-a pierdut în cea mai mare parte capacitatea de muncă şi starea de sănătate nu-i permite sa desfăşoare o munca în condiţii de program de lucru normal sau redus.  +  Articolul 5Se încadrează în grupa III de invaliditate persoana care şi-a pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi poate presta o activitate în aceeaşi profesie sau în alta cu solicitări mai reduse, cu jumătate din durata normală a programului de muncă.  +  Articolul 6 (1) Criteriile medicale de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă se întocmesc de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi se aproba de către Consiliul Sanitar Superior şi Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. (2) Criteriile prevăzute la alineatul precedent trebuie să cuprindă în mod obligatoriu elementele caracteristice concrete, indiferent de natura bolii, pe baza cărora se stabileşte pierderea totală, în cea mai mare parte sau jumătate din capacitatea de muncă.  +  Articolul 7 (1) Propunerea la pensionare de invaliditate se face de către spitalul teritorial care asigura asistenţa medicală a persoanei în cauza. (2) Documentaţia medicală cuprinzînd propunerea la pensionare pentru invaliditate se trimite comisiei de pensii şi asigurări sociale din unitate. În cazul în care, după verificările efectuate, comisia constata ca propunerea de pensionare pentru invaliditate este intemeiata, unitatea înaintează dosarul de pensionare direcţiei pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, în termenul prevăzut de lege.  +  Articolul 8 (1) Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale depune dosarul la comisia de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, care este obligată sa stabilească diagnosticul clinic, funcţional şi concluziile cu privire la capacitatea de muncă. (2) În cazul în care considera necesar, comisia poate să dispună efectuarea unor examinari medicale suplimentare, în ambulator sau prin internare. (3) În raport de verificările efectuate, comisia propune, după caz, încadrarea într-un grad de invaliditate sau respingerea cererii de pensionare pentru invaliditate. (4) În situaţia în care expertiza medicală stabileşte ca persoana în cauza şi-a pierdut jumătate din capacitatea de muncă şi urmează sa presteze o activitate cu jumătate din programul normal de lucru, comisia de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă va preciza, dacă este cazul, sectoarele de muncă care sînt contraindicate.  +  Articolul 9Comisia de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă poate efectua expertizari şi alte localităţi din judeţ decît în localitatea în care îşi are sediul, dacă în aceste localităţi funcţionează spitale teritoriale şi exista mai multe cazuri care necesita expertizarea medicală.  +  Articolul 10Decizia de încadrare într-un grad de invaliditate sau de respingere a pensionării de invaliditate se emite de către comisia de pensii judeteana sau de sector al municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 11Cadrele medicale, precum şi comisiile care au atribuţii în domeniul expertizei medicale şi al încadrării în grade de invaliditate, poarta întreaga răspundere pentru respectarea stricta a criteriilor şi normelor prevăzute în prezentul decret, precum şi pentru stabilirea capacităţii de muncă şi încadrarea în grade de invaliditate.-------------