ORDIN nr. 237 din 7 iulie 2003pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc pregătirea profesională de specialitate dobandita în străinătate de cetăţenii români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului economic european
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 25 iulie 2003    Având în vedere:- Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;- Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;- Hotărârea Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se desemnează Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, ca instituţie abilitata sa verifice actele obţinute în străinătate, care dovedesc pregătirea profesională, de către persoanele fizice care doresc sa desfăşoare pe teritoriul României activităţi economice, în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale.  +  Articolul 2În urma verificării şi constatării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezentul ordin, Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă certifica pregătirea profesională prin eliberarea unui atestat conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Condiţiile ce trebuie îndeplinite şi procedura de eliberare a atestatului sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Activităţile prevăzute la art. 1 şi 2 se desfăşoară în limita posturilor aprobate, potrivit legii, Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă.  +  Articolul 5Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 7 iulie 2003.Nr. 237.  +  Anexa 1     ┌─────┐ ROMÂNIA    │ │ MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI    │stema│ Oficiul Pentru Migratia Forţei de Muncă    │ │ Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, et. 4, cam. 300, sectorul 1,    └─────┘ Bucureşti, tel. 315.88.44www.omfm.ro, e-mail: contact@omfm.roATESTAT Nr. .....de recunoaştere a pregătirii profesionaleÎn baza prevederilor art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice şi ale Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 237/2003, se atesta ca domnul/doamna ........., născut/născută la data de ......, având cetăţenia ........., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ..... seria .... nr. ....., are pregătirea de ...... în conformitate cu ..................... seria ...... nr. ......., eliberat de .......... la data de ....... .Prezentul atestat reprezintă recunoaşterea pregătirii profesionale în scopul exercitării profesiei/ocupaţiei, conform legislaţiei din România, la nivelul actului de calificare obţinut în străinătate şi nu este valabil pentru continuarea studiilor.Director,Semnatura titularului....................Data eliberării .........  +  Anexa 2 CONDIŢIILE ŞI PROCEDURAde eliberare a atestatelor de recunoaştere a pregătirii profesionale1. Persoanele care doresc să obţină atestatul de recunoaştere a pregătirii profesionale, prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 58/2003, şi de prezentul ordin, trebuie să depună, personal, la sediul Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, un dosar care să conţină următoarele documente: a) cerere în limba română (se vor menţiona adresa şi telefonul solicitantului); b) copia documentului de identitate; c) copia certificatului de naştere, tradusa în limba română şi legalizată; d) copia documentului care atesta pregătirea profesională a solicitantului, tradusa în limba română şi legalizată, însoţită de documentul original; e) dovada recunoaşterii documentului de pregătire profesională a solicitantului, eliberata de autoritatea competentă din ţara de emitere, însoţită de o copie tradusa în limba română şi legalizată, în cazul în care pe documentul de pregătire profesională nu este aplicată apostila de la Haga.2. Cererile de eliberare a atestatelor de recunoaştere a pregătirii profesionale se soluţionează într-un termen de 15 zile de la data depunerii documentaţiei complete.3. Atestatele de recunoaştere a pregătirii profesionale eliberate de Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă vor fi înscrise într-un registru special.4. În cazul refuzului eliberării atestatului de recunoaştere a pregătirii profesionale, acesta se motiveaza şi se comunică în scris în termen de 15 zile de la data depunerii documentaţiei complete.5. În cazul în care, ulterior datei eliberării atestatului de recunoaştere a pregătirii profesionale, se constată că actul prezentat în vederea atestării era fals, acesta este lovit de nulitate absolută.--------------