LEGE nr. 357 din 11 iulie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 27 decembrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 5, litera a) va avea următorul cuprins:"a) numărul permiselor de muncă ce pot fi eliberate străinilor pentru încadrarea în munca, stabilit conform prevederilor legislaţiei privind permisele de muncă;"2. La articolul 5, după litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins:"c^1) cuantumul sumelor reprezentând mijloacele corespunzătoare atât pentru întreţinerea pe perioada şederii, cat şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c);"3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului economic european li se poate permite intrarea pe teritoriul României fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d)."4. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Străinilor care stationeaza în zonele de tranzit internaţional ale aeroporturilor, în zonele de tranzit la frontiera de stat sau în centrele de cazare care au regimul zonei de tranzit ori pe navele sau ambarcatiunile ancorate în porturi maritime şi fluviale nu li se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la condiţiile de intrare şi de şedere a străinilor pe teritoriul României. (3) Intrarea străinilor pe teritoriul României se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului internaţional de persoane."5. La articolul 8 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau, după caz, la intrarea pe teritoriul României;"6. La articolul 8, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Măsura nepermiterii intrării în România se motiveaza de organele poliţiei de frontieră şi se comunică imediat persoanei în cauza şi Direcţiei relaţii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe."7. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care părăsirea imediata a punctului de trecere a frontierei de stat de către strainul prevăzut la alin. (1) nu este posibila, organele poliţiei de frontieră pot lua măsura cazarii acestuia într-un spaţiu sau loc amenajat în acest scop în zona de tranzit, pus la dispoziţie de administratorul punctului de trecere a frontierei, până la încetarea motivelor care fac imposibila plecarea acestuia, dar nu mai mult de 24 de ore de la data cazarii."8. La articolul 13 alineatul (1), litera e) se abroga.9. La articolul 20, litera b) va avea următorul cuprins:"b) viza de tranzit, identificata prin simbolul B sau prin simbolul B/CL, când este viza colectivă;"10. La articolul 20 litera c), punctul (îi) va avea următorul cuprins:"(îi) turism, identificata prin simbolul C/TU sau CL/TU, când este viza colectivă;"11. La articolul 20 litera d), după punctul (viii) se introduce punctul (viii^1) cu următorul cuprins:"(viii^1) viza diplomatică şi viza de serviciu, identificata prin simbolul DS;"12. La articolul 20, literele e) şi f) se abroga.13. La articolul 23 alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:"d) afaceri - pentru strainul care intenţionează sa calatoreasca în România în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru invatarea sau verificarea folosirii şi funcţionarii bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industriala, precum şi pentru strainul care este sau urmează sa devină asociat ori acţionar al unei societăţi comerciale din România;"14. La articolul 24 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) desfăşurarea de activităţi comerciale - străinilor care sunt sau urmează sa devină acţionari sau asociaţi cu atribuţii de conducere şi administrare a unor societăţi comerciale din România;"15. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate pot acorda viza de scurta şedere, fără aprobarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe, străinilor care nu au nevoie de viza pentru a intra pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene."16. La articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În vederea aprobării acordării vizei de scurta şedere pentru străinii proveniţi din statele incluse în lista prevăzută la art. 36 alin. (2), precum şi a vizei de lungă şedere, Direcţia relaţii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe solicita, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 40 alin. (2), avizul Autorităţii pentru străini, în care se precizează dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. a) şi b). Avizul Autorităţii pentru străini se emite în termen de 30 de zile de la primirea solicitării Direcţiei relaţii consulare."17. La articolul 32, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Decizia de anulare sau, după caz, de revocare a vizei se comunică strainului, în scris, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular care a acordat viza, atunci când solicitantul se afla în străinătate, de către organele poliţiei de frontieră, atunci când acesta se afla în punctul de trecere a frontierei de stat, şi de către Autoritatea pentru străini, prin dispoziţia de parasire a teritoriului prevăzută la art. 80, atunci când cel în cauza se afla în România. De la data comunicării, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor."18. La articolul 35 alineatul (1) litera d), punctul (iii) se abroga.19. La articolul 40 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) soţul/sotia şi părinţii strainului care se afla în posesia unui permis de şedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare;"20. La articolul 40 alineatul (1), se introduce litera c) cu următorul cuprins:"c) strainul al cărui părinte este cetăţean român."21. La articolul 43 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) dispun de fondurile necesare desfăşurării activităţii, în valoare de cel puţin 70.000 euro, în cazul în care urmează sa devină acţionari, şi 50.000 euro, în cazul în care urmează sa devină asociaţi într-o societate cu răspundere limitată;"22. La articolul 44, alineatul (1) se abroga.23. La articolul 44, alineatele (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(2) Viza de lungă şedere pentru angajare în munca se acordă străinilor pe baza avizului Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă şi al Autorităţii pentru străini.............................................................. (5) Viza de lungă şedere pentru angajare în munca se eliberează şi străinilor lucrători transfrontalieri în România."24. La articolul 45 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de 250 euro lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viza, cu excepţia străinilor bursieri ai statului român, a străinilor cu un ascendent care a avut sau are cetăţenie română şi a situaţiilor când, pe bază de reciprocitate, s-a stabilit altfel;"25. La articolul 47, litera b) va avea următorul cuprins:"b) dovada calităţii de reprezentant al unei organizaţii religioase legal înfiinţate în România sau al unei organizaţii umanitare;"26. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 49Viza de lungă şedere pentru străini căsătoriti cu cetăţeni româniViza se poate acorda străinilor căsătoriti cu cetăţeni români, cu condiţia sa nu existe una dintre situaţiile de nepermitere a intrării prevăzute la art. 8, iar căsătoria sa nu fie de convenienta, constatată în condiţiile prevăzute la art. 64."27. La articolul 50, alineatul (1) şi litera f) a alineatului (2) vor avea următorul cuprins:"(1) Străinilor care au intrat în România în baza unei vize de lungă şedere, precum şi celor care sunt exceptaţi de la obligativitatea obţinerii vizei de lungă şedere li se poate prelungi dreptul de şedere temporară de către Autoritatea pentru străini sau de formaţiunile sale teritoriale, în condiţiile prevăzute în prezenta secţiune............................................................. f) face dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;"28. La articolul 50 alineatul (2), după litera f) se introduce litera f^1) cu următorul cuprins:"f^1) prezintă dovada asigurării medicale pe toată perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară;"29. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 52Refuzul prelungirii dreptului de şedere temporară în România (1) Dacă la data depunerii cererii nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile generale şi condiţiile speciale în funcţie de scopul şederii, prevăzute în prezenta secţiune, strainului i se refuza prelungirea dreptului de şedere temporară. (2) Decizia de refuz al prelungirii dreptului de şedere, precum şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică solicitantului prin dispoziţia de parasire a teritoriului României prevăzută la art. 80."30. La articolul 53 alineatul (1), litera f) se abroga.31. La articolul 54, litera c) se abroga.32. La articolul 55 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:"d) face dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin 700 euro lunar, dacă este acţionar, şi 500 euro lunar, dacă este asociat, precum şi a fondurilor necesare funcţionarii societăţii comerciale, în conformitate cu obiectul de activitate şi planul de afaceri."33. La articolul 55 alineatul (2), litera c) se abroga.34. La articolul 55 alineatul (2) litera d), punctele (iv) şi (v) vor avea următorul cuprins:"(iv) documente din care să rezulte ca investiţia este concretizata în aport de capital sau transfer de tehnologie, în valoare de cel puţin 70.000 euro ori crearea a 15 locuri de muncă, în cazul acţionarului, şi 50.000 euro ori crearea a cel puţin 10 locuri de muncă, în cazul asociatului;(v) documente care să ateste venituri personale în cuantum de cel puţin 700 euro lunar, în cazul acţionarului, şi 500 euro lunar, în cazul asociatului, obţinute din activitatea desfăşurată pe teritoriul României."35. La articolul 55, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) În scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor financiare prevăzute în prezentul articol, Ministerul Finanţelor Publice eliberează, la cererea străinilor, certificate cuprinzând menţiuni referitoare la: cifra de afaceri, investiţii totale, contul de profit şi pierdere, dividende calculate şi plătite asociaţilor ori reinvestite conform datelor din situaţiile financiare."36. La articolul 56, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"(1) Străinilor intrati în România în scopul angajării în munca li se prelungeşte dreptul de şedere temporară, dacă: a) prezintă permisul de muncă valabil, eliberat de Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă; b) prezintă contractul individual de muncă vizat de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza îşi are sediul angajatorul; c) salariul înscris în contractul individual de muncă este cel puţin la nivelul salariului mediu pe economie. (2) Dreptul de şedere temporară se prelungeşte pentru o perioadă cu cel mult 30 de zile mai mare decât cea pentru care s-a acordat permisul de muncă."37. La articolul 56, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Străinilor care pot fi încadraţi în munca la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, în condiţiile legii, li se poate prelungi dreptul de şedere, fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a)."38. La articolul 58, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Strainului cu un ascendent care a avut sau are cetăţenia română i se poate prelungi dreptul de şedere temporară pentru studii, fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. c)."39. La articolul 63 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) prezintă documente traduse şi legalizate din care să rezulte existenta căsătoriei sau a legăturii de rudenie;"40. La articolul 67, după alineatul (1) se introduc alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:"(2) Străinii care solicită prelungirea dreptului de şedere pentru activităţi umanitare nu trebuie să facă dovada mijloacelor de întreţinere. (3) Străinii care solicită prelungirea dreptului de şedere pentru activităţi religioase trebuie să facă dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere, cel puţin la nivelul salariului mediu lunar pe economie."41. La articolul 68, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) La solicitarea prelungirii dreptului de şedere temporară, străinii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) şi c) trebuie să facă dovada mijloacelor de întreţinere, cel puţin la nivelul salariului mediu lunar pe economie. (4) Străinii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi d) sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării dovezii mijloacelor de întreţinere."42. La articolul 71 alineatul (1), partea introductivă a literei b) şi litera c) vor avea următorul cuprins:"b) fac dovada faptului ca deţin mijloace de întreţinere:............................................................ c) fac dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;"43. La articolul 71, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Străinilor de origine română sau născuţi în România, străinilor care au împlinit vârsta de 60 de ani, precum şi celor a căror şedere este în interesul statului român li se poate aproba stabilirea domiciliului fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1)."44. La articolul 85, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) Ordonanţa de declarare ca indezirabil poate fi atacată de strainul împotriva căruia a fost dispusă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti. Instanţa se pronunţa în termen de 3 zile de la data primirii cererii. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă."45. La articolul 93, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuţi la alin. (2) şi (4), care nu au putut fi îndepărtaţi de pe teritoriul României în termen de 30 de zile, se dispune de către curtea de apel în a carei raza de competenţa teritorială se afla locul de cazare, la solicitarea motivată a Autorităţii pentru străini."46. La articolul 93, după alineatul (6) se introduce alineatul (6^1), iar alineatul (7) se modifica şi vor avea următorul cuprins:"(6^1) În situaţia în care, ulterior luării în custodie publică a unui străin, se constata existenta unuia dintre cazurile prevăzute la art. 89 alin. (1) sau acesta a formulat o cerere pentru acordarea unei forme de protecţie, măsura luării în custodie publică încetează de drept, cu excepţia situaţiei în care, pentru ratiuni de siguranţă naţionala sau ordine publică, se impune îndepărtarea acestuia de pe teritoriul României. (7) Străinii împotriva cărora s-a dispus măsura returnarii pot depune, în termen de 5 zile, plângere împotriva măsurii luării în custodie publică, dispusă de procuror în condiţiile prevăzute la alin. (2), la Curtea de Apel Bucureşti, care este obligată sa o rezolve în termen de 3 zile de la data primirii. Introducerea plângerii nu suspenda executarea măsurii luării în custodie publică. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă."47. La articolul 93, după alineatul (8) se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:"(9) În cazul prevăzut la alin. (3), dacă instanţa care a pronunţat hotărârea penală nu a dispus luarea în custodie publică, Autoritatea pentru străini poate solicita Curţii de Apel Bucureşti luarea în custodie publică a strainului care urmează a fi expulzat. Instanţa soluţionează cererea în termen de 3 zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă."48. La articolul 101, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Măsura interzicerii intrării în România prevăzută la alin. (1) se dispune şi împotriva persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d)."49. La articolul 105, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) Valabilitatea permisului de şedere temporară este limitată la perioada pentru care s-a acordat sau, după caz, s-a prelungit dreptul de şedere temporară în România."50. Articolul 124 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 124ContravenţiiSunt considerate contravenţii următoarele fapte:1. nerespectarea de către transportator a interdictiilor prevăzute la art. 7 alin. (1);2. nerespectarea obligaţiei strainului de a părăsi teritoriul României după data la care încetează dreptul de şedere în România prevăzut la art. 11 alin. (1);3. neîndeplinirea obligaţiei strainului de anuntare a şederii sale la organul de poliţie competent teritorial, în termenul de 10 zile prevăzut la art. 12 alin. (1);4. nedeclararea informaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (2), în termenele prevăzute la art. 13 alin. (3);5. permiterea iesirii din ţara a străinilor care se afla în una dintre situaţiile de nepermitere a iesirii prevăzute la art. 15 alin. (1);6. nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a dreptului de şedere temporară, prevăzut la art. 51 alin. (1);7. nerespectarea de către angajator a obligaţiei de comunicare a situaţiei nominale, prevăzută la art. 57 alin. (2);8. neprezentarea strainului la formatiunea teritorială a Autorităţii pentru străini în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 73 alin. (4);9. nerespectarea obligaţiei ce revine strainului cu privire la permisul de şedere, prevăzută la art. 104 alin. (2);10. nerespectarea termenului pentru depunerea cererii de reinnoire a permisului de şedere, prevăzut la art. 106 alin. (2);11. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de şedere, prevăzut la art. 108 alin. (1);12. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii pasaportului pentru persoana fără cetăţenie, prevăzut la art. 116 alin. (1);13. reţinerea documentului de trecere a frontierei de stat al unui străin sau a permisului de şedere de către persoane neautorizate;14. facilitarea, sub orice formă, a şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României."51. Articolul 125 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 125SancţiuniContravenţiile prevăzute la art. 124 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei cele prevăzute la pct. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 şi 12; b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei cele prevăzute la pct. 5; c) cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei cele prevăzute la pct. 7, 13 şi 14; d) cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei cea prevăzută la pct. 1; e) în cazul contravenţiei prevăzute la pct. 2, amenda se aplică după cum urmează:(i) de la 4.000.000 lei la 7.000.000 lei, în cazul unei sederi de până la 30 de zile după încetarea dreptului de şedere;(îi) de la 6.000.000 lei la 10.000.000 lei, în cazul unei sederi de până la 60 de zile după încetarea dreptului de şedere;(iii) de la 8.000.000 lei la 12.000.000 lei, în cazul unei sederi de peste 60 de zile după încetarea dreptului de şedere."52. La articolul 131, după alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) şi (2^2) cu următorul cuprins:"(2^1) Personalul Autorităţii pentru străini este constituit din politisti, funcţionari publici şi personal contractual.(2^2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii din cadrul Autorităţii pentru străini sunt abilitaţi: a) să efectueze acte premergătoare în vederea strangerii datelor necesare pentru începerea urmăririi penale, atunci când constata săvârşirea unor infracţiuni în legătură cu regimul străinilor; b) sa depisteze şi sa conducă la sediul formatiunilor teritoriale pe străinii care încalcă dispoziţiile legale privind regimul străinilor în România sau pe cei a căror identitate nu poate fi stabilită, sa verifice şi sa ia măsurile legale în cel mult 24 de ore de la depistare; c) sa organizeze şi să efectueze, în condiţiile legii, controale în mediile şi locurile frecventate de străini, în instituţiile publice sau particulare, precum şi în incinta agenţilor economici, indiferent de proprietar sau deţinător, atunci când exista date sau indicii cu privire la existenta în aceste locuri sau medii a unor străini care nu respecta prevederile legale privind regimul străinilor în România; d) sa folosească gratuit mijloacele de transport în comun şi mijloacele de transport feroviare, în timpul serviciului, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel."53. La articolul 134, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, exceptarea străinilor, cetăţeni ai unor state pentru care nu exista obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România, de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), precum şi a unor condiţii de prelungire a dreptului de şedere prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă."  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga dispoziţiile art. 16 alin. (2)-(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 27 decembrie 2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 11 iulie 2003.Nr. 357.-------------