LEGE nr. 312 din 8 iulie 2003privind producerea şi valorificarea legumelor de camp
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează politica agricolă în domeniul legumiculturii, privind producerea şi valorificarea legumelor de camp în condiţiile organizării comune de piaţa.  +  Articolul 2Dezvoltarea durabila a legumiculturii în România are în vedere funcţiile economice, ecologice şi de sprijinire a activităţilor din zonele rurale.  +  Articolul 3Organul de specialitate al administraţiei publice centrale care asigura reglementarea şi implementarea strategiilor şi politicilor în domeniul legumiculturii este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Articolul 4Politica agricolă în domeniul producerii şi valorificării legumelor, pepenilor şi ciupercilor cultivate are în vedere următoarele obiective: a) dezvoltarea durabila a exploataţiilor agricole de profil, prin ameliorarea sistemelor de producere şi profit ale producătorilor agricoli; b) diversificarea producţiei din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor; c) întărirea organizatorică a pieţei produselor, în sensul repartizării echitabile a veniturilor între producători, procesatori şi comercianţi; d) elaborarea strategiilor consolidate şi a politicilor structurale, în colaborare cu organizaţiile profesionale şi interprofesionale şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale; e) construcţii instituţionale pentru aplicarea mecanismelor de reglementare a pieţei; f) antrenarea cercetării şi a învăţământului în sprijinirea fermierilor legumicultori.  +  Articolul 5 (1) În sensul prezentei legi, legumele de camp au următoarele sisteme de cultura: a) producerea legumelor în camp, în spaţii protejate cu mase plastice şi în rasadnite; b) producerea pepenilor; c) producerea rasadurilor; d) producerea seminţelor de legume; e) producerea ciupercilor. (2) După direcţiile de valorificare, producţia de legume de camp are următoarele destinaţii: a) consum în stare proaspăta; b) prelucrare industriala. (3) Criteriile de clasificare a legumelor de camp se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul II Producerea legumelor de camp  +  Articolul 6 (1) În România, cadrul ecologic oferă condiţii climatice naturale favorabile, care necesita zonarea speciilor legumicole. (2) Zonarea speciilor legumicole reprezintă aprecierea de ansamblu a factorilor climatici, edafici, economici, sociali şi de protecţie a mediului, care să permită delimitarea teritorială şi amplasarea speciilor, a soiurilor şi hibrizilor în zonele cele mai favorabile. (3) Delimitarea zonelor şi actualizarea lucrărilor de zonare şi microzonare a speciilor de legume se efectuează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" şi institutele de specialitate din domeniu. (4) Colectivele de specialişti pentru delimitarea zonelor legumicole se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (5) Zonele favorabile pentru cultura legumelor de camp se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 7 (1) Terenul cultivat cu legume de camp are categoria de folosinţă "teren arabil". (2) Fac parte din categoria de folosinţă "teren arabil" şi suprafeţele ocupate cu rasadnite, tunele provizorii, solarii-tunel, solarii cu acoperis în panta, individuale sau bloc, acoperite cu materiale plastice.  +  Articolul 8 (1) În exploatatiile agricole se admit la plantare genurile, speciile şi soiurile legumicole stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Categoriile biologice de seminţe şi material săditor folosite în cultura legumelor de camp sunt următoarele: a) samanta de prebaza; b) samanta de baza; c) samanta certificată; d) samanta hibrida. (3) Producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului de plantare se realizează de agenţi economici, persoane fizice sau juridice, autorizaţi în condiţiile legii.  +  Capitolul III Condiţiile de securitate şi calitate a legumelor de camp, pepenilor şi ciupercilor cultivate  +  Articolul 9Legumele de camp, pepenii şi ciupercile cultivate, destinate comercializării în vederea consumului uman în stare proaspăta, se supun standardelor de calitate, care dobândesc caracter de obligativitate.  +  Articolul 10 (1) Standardele de calitate se aplică în toate etapele comercializării pe filiera de produs, din momentul părăsirii zonei de producţie. (2) Legumele de camp, pepenii şi ciupercile cultivate, destinate consumului uman în stare proaspăta, circula însoţite de certificat de conformitate cu standardele de calitate pe filiera de produs, eliberat de organizaţia producătoare sau de statia de ambalare. (3) Legumele de camp circula fără certificat de conformitate în următoarele situaţii: a) produsele oferite de către producători spre livrare sau comercializare, la centrele de sortare şi condiţionare; b) produsele livrate către fabricile de prelucrare industriala; c) produsele destinate consumului propriu.  +  Articolul 11Legumele de camp destinate prelucrării industriale vor fi însoţite de certificat de destinaţie industriala.  +  Articolul 12 (1) Formularele-tip şi modul de utilizare pentru certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industriala se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (2) Legumele, pepenii şi ciupercile cultivate, comercializate în stare proaspăta sau procesata, destinate consumului uman, se supun controlului de conformitate cu normele de calitate. (3) Controlul se face prin sondaj, prin prelevarea de probe, în toate etapele de comercializare pe filiera de produs, de către Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor.  +  Articolul 13 (1) Analiza produselor privind conţinutul în reziduuri de pesticide, arseniu, metale grele, azotati şi alte substanţe utilizate pentru protecţia plantelor, fertilizatori este obligatorie pentru producătorii de legume de camp, pepeni şi ciuperci cultivate. (2) Procedurile şi responsabilităţile esantionarii pentru determinarea de reziduuri de pesticide şi contaminanti la legumele de camp, pepeni şi ciuperci cultivate se efectuează de laboratoarele acreditate, în condiţiile legii. (3) Agenţii economici, persoane fizice sau juridice, pot înfiinţa laboratoare pentru analiza conţinutului în contaminanti la legume, pepeni şi ciuperci cultivate, cu condiţia acreditării acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 14Se interzice comercializarea legumelor, pepenilor şi a ciupercilor cultivate în stare proaspăta sau procesata, destinate consumului uman, care conţin reziduuri de pesticide, arseniu şi metale grele, azotati sau alte produse, care depăşesc nivelurile maxime admise prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 15Deţinătorii terenurilor agricole cultivate cu legume, pepeni şi ciuperci sunt obligaţi sa ţină evidenta tratamentelor utilizate pentru protecţia plantelor, fertilizare, tratarea solului sau a depozitelor şi a mijloacelor de transport.  +  Articolul 16Stabilirea conformitatii calităţii legumelor, a pepenilor şi ciupercilor cultivate în stare proaspăta, destinate consumului uman, pe filiera de produs, se realizează de către Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumita în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., organizată ca direcţie în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu structuri în cadrul direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, cu încadrare în cheltuielile de personal şi în numărul maxim de posturi aprobate.  +  Articolul 17Atribuţiile principale ale I.S.C.T.P.V.L.F. sunt următoarele: a) verifica aplicarea tehnologiilor de cultura; b) efectuează la producătorii agricoli şi în pieţele angro controlul privind sortarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea legumelor, pepenilor şi a ciupercilor cultivate, potrivit standardelor de calitate în vigoare; c) verifica conformitatea legumelor, pepenilor şi a ciupercilor cultivate cu standardele de calitate pe filiera de produs; d) controlează loturile de legume, pepeni şi ciuperci cultivate, în stare proaspăta sau procesata, destinate exportului sau provenite din import, privind condiţiile de securitate şi calitate a acestora; e) verifica certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industriala; f) constata săvârşirea contravenţiilor şi aplica sancţiunile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 18Sumele încasate de I.S.C.T.P.V.L.F. din amenzi şi prestări de servicii se vărsa la bugetul de stat.  +  Articolul 19 (1) Prelucrarea industriala a legumelor şi a ciupercilor cultivate în scop comercial se face în unităţi de producţie, conform reglementărilor în vigoare. (2) În sensul prezentei legi, unităţi de producţie sunt unităţile care prelucreaza, depozitează, condiţioneaza şi transporta legumele, ciupercile cultivate şi produsele rezultate prin prelucrarea industriala a acestora, destinate consumului uman.  +  Articolul 20 (1) Prin prelucrarea industriala a legumelor şi ciupercilor de cultura se obţin următoarele produse: a) conserve de legume în apa; b) conserve de legume în bulion; c) conserve de legume în oţet (acidifiate); d) conserve de legume în ulei; e) sucuri condimentate; f) conserve de legume concentrate; g) legume deshidratate, fulgi, fainuri; h) produse concentrate deshidratate; i) conserve dietetice de legume; j) legume conservate prin lactofermentatie; k) legume conservate prin sarare; l) sucuri şi nectaruri de legume; m) produse expandate din legume; n) bulion; o) pasta de tomate. (2) Definirea şi caracteristicile produselor prevăzute la alin. (1) se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 21Producătorii şi comercianţii de produse industrializate din legume şi ciuperci cultivate sunt obligaţi sa ţină evidenta acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 22Etichetarea pentru comercializare a legumelor, pepenilor şi ciupercilor cultivate, în stare proaspăta, ambalate, precum şi a produselor industrializate din legume şi ciuperci cultivate se face conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 23 (1) Produsele industrializate din legume şi ciuperci cultivate se supun controlului de conformitate cu standardele de calitate care dobândesc caracter de obligativitate pe filiera de produs, precum şi controlului de identitate. (2) Definirea controlului de conformitate şi a controlului de identitate se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 24Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea civilă sau contravenţională, după caz.  +  Articolul 25Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă contravenţională de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 21, cu amendă contravenţională de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei şi retragerea produselor de pe piaţa; c) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2), art. 22 şi ale art. 23 alin. (1), cu amendă contravenţională de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă contravenţională de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei şi confiscarea produselor de pe piaţa; e) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă contravenţională de la 130.000.000 lei la 150.000.000 lei.  +  Articolul 26Sancţiunile prevăzute la art. 25 se aplică atât persoanelor fizice, cat şi persoanelor juridice.  +  Articolul 27Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege se fac prin proces-verbal încheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, potrivit atribuţiilor ce le revin prin lege.  +  Articolul 28Prevederile prezentei legi, referitoare la contravenţii, se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 29Condiţiile de producere şi valorificare a legumelor, pepenilor şi ciupercilor cultivate, în stare proaspăta sau industrializata, normele de comercializare, precum şi alte măsuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu avizul Ministerului Sănătăţii, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Integrării Europene, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 30Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 312.-------------