DECRET nr. 215 din 12 iulie 1977cu privire la încadrarea personalului muncitor în grupele I, II sau III de muncă
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 70 din 16 iulie 1977    În scopul asigurării unor condiţii din ce în ce mai bune de muncă şi reglementării încadrării în grupele I, II sau III de muncă în vederea pensionării, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1În raport de condiţiile, complexitatea, solicitarea mai mare şi importanţa muncii, locurile de muncă se încadrează în grupele I, II sau III de muncă.  +  Articolul 2 (1) Locurile de muncă care, prin natura şi specificul lor, fac ca munca să se desfăşoare în condiţii deosebite se încadrează permanent în grupele I şi II de muncă. Anumite locuri de muncă unde exista, de asemenea, condiţii deosebite dar care pot fi îmbunătăţite prin măsuri tehnice sau organizatorice, se încadrează temporar în aceste grupe şi se revizuiesc anual în raport cu modificarea condiţiilor. (2) În grupa I de muncă se încadrează cu caracter permanent: a) minerii şi celelalte categorii de personal care lucrează în subteran; b) personalul care executa prelucrarea minereurilor radioactive; c) scafandrii şi chesonierii; d) personalul de pe platformele de foraj marin; e) personalul navigant din aviaţia civilă care realizează anual numărul de ore de zbor minim prevăzut pe diferite tipuri de aeronave şi funcţia îndeplinită, în anexa nr. 1; f) personalul care executa operaţii periculoase la fabricarea, manipularea, transportul produselor explozive şi a muniţiilor şi elementelor lor cu explozivi de sensibilitate mare, inclusiv distrugerea şi delaborarea acestora; g) zidării samotori care lucrează cu caramizi din sticlă sau la temperaturi de peste 40 grade C; h) sticlarii care prelucreaza topitura de sticlă prin suflare cu gura şi fasonarea acesteia; i) vopsitorii de la dublu fund al navelor; j) personalul care lucrează în leprozerii. (3) În grupa II de muncă se încadrează cu caracter permanent: a) minerii şi celelalte categorii de personal care lucrează în subteran în minele de sare; b) personalul care executa drenuri la adîncime mai mare de 8 m; c) personalul navigant din aviaţia civilă care realizează cel puţin 50% din numărul de ore de zbor (salturi sau starturi) prevăzute în grupa I de muncă; d) sudorii care lucrează în interior la nave, cazane, conducte, cilindri de locomotive, stîlpi metalici inchisi, rezervoare, bazine şi alte instalaţii închise; e) personalul care executa operaţii periculoase la fabricarea, încercarea, recepţia, verificarea şi manipularea muniţiilor şi a elementelor lor cu explozivi de sensibilitate mica, în condiţiile stabilite în anexa nr. 2; f) personalul care executa direct operaţii de curăţire de canale subterane, coşuri industriale, canale de fum, canale de la unităţi de celuloza, instalaţii din rafinarii, în interiorul cisternelor, rezervoarelor, tancurilor şi conductelor petroliere; g) personalul care executa ermetizari de cabine de avioane cu reactie; h) personalul din sala maşinilor (cazanelor şi motoarelor) de pe nave oceanice, maritime, fluviale şi de pe navele care executa lucrări legate de forajul marin; personalul de pe navele de pescuit în apele maritime şi oceanice (exclusiv personalul auxiliar); i) personalul care executa lucrări de manipulare şi stivuire în sali de congelare şi camere frigorifice cu temperatura sub minus 25 grade C. (4) Personalul artistic din instituţiile de stat, care îndeplineşte funcţia de balerin şi acrobat, se încadrează în grupa I de muncă, iar personalul artistic din instituţiile de stat, care îndeplineşte funcţiile de solist vocal de opera şi opereta, instrumentist la instrumente de suflat, artist de circ cu activitate de calarie sau dresuri de animale sălbatice, se încadrează în grupa II de muncă.  +  Articolul 3 (1) Locurile de muncă care se încadrează temporar, pînă la luarea măsurilor de imbunatatire a condiţiilor, în grupele I sau II de muncă vor fi stabilite anual în limita numărului maxim aprobat prin planul naţional unic, prin ordin comunal al Ministerului Muncii, Consiliul Sanitar Superior şi Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. (2) În toate situaţiile în care, urmare a măsurilor luate, condiţiile în care se desfăşoară activitatea la locul de muncă prevăzute temporar în grupele I sau II de muncă s-au îmbunătăţit ori normalizat, unităţile sînt obligate sa la includă, potrivit dispoziţiilor legale, în grupa de muncă corespunzătoare.  +  Articolul 4Încadrarea în grupele I şi II se face în limita numărului maxim de persoane aprobat anual, defalcat pe ministere, alte organe centrale şi consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, odată cu adoptarea planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, astfel; a) pentru locurile de muncă cu caracter permanent, numărul se stabileşte în raport cu personalul necesar realizării producţiei planificate; b) pentru cele cu caracter temporar, numărul se stabileşte în raport cu prevederile programelor de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă sau ale documentaţiilor tehnico-economice.  +  Articolul 5Personalul de la celelalte locuri de muncă se încadrează în grupa III.  +  Articolul 6 (1) Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi ale municipiului Bucureşti, centralele industriale, întreprinderile şi instituţiile sînt obligate sa ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea continua a condiţiilor de muncă, pentru prevenirea accidentelor şi imbolnavirilor profesionale, respectarea riguroasă a normelor de protecţie a muncii, pentru apărarea vieţii şi sănătăţii personalului muncitor în procesul de producţie. (2) În unităţile în care nu au fost realizate măsurile prevăzute pentru asigurarea unor condiţii de muncă corespunzătoare, se vor întocmi programe de măsuri pe baza cărora, pînă la sfîrşitul anului 1978, să se elimine cauzele care determina existenta unor condiţii de muncă deosebite. (3) Aceste programe vor fi dezbătute în adunările generale ale oamenilor muncii şi aprobate de organele ierarhice superioare, care vor urmări şi controla sistematic îndeplinirea lor la termenele stabilite.  +  Articolul 7 (1) Institutele de proiectare şi cercetare sînt obligate sa prevadă, conform reglementărilor în vigoare, încă din faza de proiect, toate soluţiile care să asigure condiţii corespunzătoare de desfăşurare a muncii, cu respectarea normelor legate de tehnica securităţii şi protecţiei muncii, astfel încît să se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare. (2) Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi ale municipiului Bucureşti, sînt obligate ca, în documentaţiile tehnico-economice pentru investiţii ce se supun spre aprobare organelor competente, sa precizeze ca sînt asigurate condiţii corespunzătoare de muncă. (3) În cazul în care, cu toate măsurile tehnice şi organizatorice luate, mai rămîn locuri de muncă unde, prin natura şi specificul activităţii, munca se desfăşoară în condiţii deosebite, se vor menţiona numărul şi categoriile de personal care vor lucra în aceste condiţii.  +  Articolul 8Ministerul Muncii, Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului decret şi vor informa anual Consiliul de Miniştri asupra rezultatelor obţinute în îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 10 (1) Prevederile prezentului decret intră în vigoare la 1 iulie 1977. (2) Pe aceeaşi dată se abroga Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1061 din 15 mai 1968 pentru stabilirea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă în grupele I şi II prevăzute de Legea nr. 27/1966 şi a organelor care fac aceste incadrari, precum şi Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1296 din 25 decembrie 1975 privind completarea Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 1061/1968.  +  Anexa 1 GRUPA ITipuri de aeronave, funcţia îndeplinită şi numărul de ore de zbor (salturi şi starturi) Număr ore de zbor(salturi, starturi)--------------------- a) Avioane turboreactoare şi turbopropulsoare detransport public 600 b) Avioane clasice de transport public sau în mi-siuni sanitare şi de specialitate 500 c) Elicoptere sau avioane utilitare 450 d) Aeronave prototipuri în încercare în zbor 100 e) Aeronave în zbor (ca echipaj) de recepţie,instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburipentru avioane clasice 250 f) Instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburipe avioane turboreactoare sau turbopropulsoare,personalul tehnic de recepţie şi control tehnical aeronavelor în zbor, personalul de încercareîn zbor al aeronavelor noi de serie 200 g) Personalul navigant de control în zbor 350 h) Instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburide zbor fără motor (starturi) 600 i) Personalul de parasutism profesionist(salturi) 200 j) Personalul de recepţie de parasute noi(salturi) 50 k) Insotitorii de bord de deservire 700Dovada efectuării numărului de ore de zbor, al starturilor, al salturilor sau a receptiilor de aeronave se face cu carnetul se zbor. Pentru perioadele anterioare datei de 11 iunie 1954, dovada se face cu adeverintele eliberate de Departamentul Aviaţiei Civile.Pentru personalul navigant din avutia civilă, la stabilirea pensiei se va lua în calcul, pentru fiecare an lucrat în grupa I sau II de muncă, cîte: a) 2 ani pentru grupa I de muncă; b) 1 an şi şase luni pentru grupa II de muncă.  +  Anexa 2 GRUPA IILocurile de muncă (activităţile) permanente cu operaţii periculoase ce se încadrează la art. 2 alin. (3) lit. e) 1. Personalul care executa operaţii periculoase la fabricarea, încercarea, recepţia, verificarea şi manipularea muniţiilor şi elementelor lor cu explozivi de sensibilitate mica (inclusiv a celor de manevra, festivitati şi hidraulice).2. Personalul care executa recepţia, prin trageri, a armamentului nou şi după executarea reparaţiilor capitale, precum şi executarea tragerilor de reglaj în poligoane specializate şi de experienta.3. Personalul care executa analize, încercări, manipulari, cercetări tehnice miniere cu explozivi, pulberi şi produse pirotehnice în laboratoare organizate în acest scop.4. Personalul de la experimentare, recepţia şi verificarea explozivilor, pulberilor, muniţiilor şi a elementelor de muniţii încărcate, precum şi a produselor pirotehnice.5. Personalul care executa reparaţia şi întreţinerea instalaţiilor de catapultare.6. Personalul care efectuează analiza combustibililor speciali pentru tehnica militară.----------------------