HOTĂRÂRE nr. 850 din 17 iulie 2003privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convenţional din România cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 23 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,având în vedere art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru realizarea interoperabilitatii sistemului de transport feroviar convenţional din România cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean, prevăzut în anexa nr. 1. Aceste condiţii privesc proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, modernizarea, reabilitarea, exploatarea şi întreţinerea elementelor sistemului de transport feroviar convenţional din România care vor fi puse în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi calificarile profesionale şi condiţiile de sănătate şi de securitate a personalului care contribuie la exploatarea acestui sistem. (2) Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară definirea unui nivel minim de armonizare tehnica pentru a permite: a) facilitarea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor de transport feroviar internaţional cu statele din cadrul Uniunii Europene şi cu terţe state; b) realizarea progresiva a pieţei interne a echipamentelor şi serviciilor destinate construcţiei, modernizării, reabilitării şi funcţionarii sistemului de transport feroviar convenţional din România conectat la sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean; c) contribuţia la interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convenţional transeuropean.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii de specialitate se definesc după cum urmează: a) sistem de transport feroviar convenţional - ansamblul prevăzut în anexa nr. 1, constituit din infrastructura feroviara formată din liniile de cale ferată şi instalaţiile fixe ale reţelei feroviare, construite sau amenajate pentru transportul feroviar convenţional şi transportul feroviar combinat, precum şi materialul rulant proiectat sa circule pe aceasta infrastructura; b) interoperabilitate - capacitatea sistemului de transport feroviar convenţional dintr-un stat membru sau candidat la Uniunea Europeană ca prin conectare la sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean să permită circulaţia sigura şi fără întreruperi a trenurilor, cu atingerea performantelor cerute de aceste linii. Aceasta capacitate se bazează pe ansamblul reglementărilor specifice privind constituentii de interoperabilitate, interfetele şi procedurile specifice fiecărui subsistem şi condiţiile tehnice şi operationale care trebuie să fie îndeplinite pentru a satisface cerinţele esenţiale; c) subsistem - rezultatul împărţirii sistemului de transport feroviar convenţional. Aceste subsisteme, pentru care trebuie să fie definite cerinţele esenţiale, sunt de natura structurală sau funcţională şi sunt prevăzute în anexa nr. 2; d) constituent de interoperabilitate - oricare dintre componentele elementare, grupele de componente, subansamblul sau ansamblul complet de echipamente încorporate sau care se intenţionează să fie încorporate într-un subsistem, de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convenţional transeuropean. Noţiunea constituent acoperă în egala măsura componentele materiale, precum şi pe cele nemateriale, cum ar fi software; e) cerinţe esenţiale - ansamblul condiţiilor prevăzute în anexa nr. 3 pe care trebuie să le îndeplinească sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean, subsistemele sale şi constituentii de interoperabilitate, inclusiv interfetele; f) specificaţie europeană - o specificaţie tehnica comuna, un agrement tehnic european sau un standard naţional care transpune o norma europeană; g) specificaţie tehnica comuna - specificaţie tehnica elaborata după o procedură care este recunoscută de către statele membre în scopul aplicării uniforme în toate statele membre şi care va fi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene; h) agrement tehnic european - aprecierea tehnica favorabilă a aptitudinilor de utilizare ale unui produs, pentru un anumit scop, bazată pe îndeplinirea cerinţelor esenţiale pentru lucrări de construcţie, după caracteristicile intrinseci ale acestui produs şi după condiţiile stabilite de aplicare, de utilizare, de reglementare şi administrative privitoare la produsele din domeniul construcţiilor. Agrementul tehnic european trebuie să fie dat de către organismul desemnat în acest scop de către autoritatea competentă; i) norma europeană - norma aprobată de Comitetul European de Standardizare (CEN), de Comitetul European de Standardizare Electrotehnica (CENELEC) ca fiind norma europeană (EN) sau document de armonizare (HD), conformă cu regulile comune ale acestor organisme, sau de către Institutul European de Standarde de Telecomunicaţii (ETSI), conformă cu regulile sale proprii ca fiind standard european de telecomunicaţii (ETS); j) norma - specificaţia tehnica aprobată de un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continua, conformitatea cu aceasta nefiind, în principiu, obligatorie; k) specificaţii tehnice - cerinţele tehnice conţinute în special în caietele de sarcini, care definesc caracteristicile cerute unei lucrări, unui material, unui produs, unei furnituri sau unui serviciu şi care permit să se caracterizeze în mod obiectiv o lucrare, un material, un produs, o furnitura sau un serviciu astfel încât acestea sa corespundă utilizării căreia au fost destinate de către entitatea contractantă. Aceste prescripţii tehnice pot include calitatea sau aptitudinile de utilizare, securitatea, dimensiunile, precum şi cerinţele aplicabile unui material, unui produs, unei furnituri sau unui serviciu, în ceea ce priveşte sistemul de asigurare a calităţii, terminologia, simbolurile, încercările şi metodele de încercare, ambalare, marcarea şi etichetarea. În cazul lucrărilor, aceste prescripţii pot include şi reguli pentru proiectarea şi calcularea costurilor, pentru condiţiile de încercare, pentru controlul şi recepţia lucrărilor, precum şi tehnici, metode de construcţie şi toate celelalte condiţii cu caracter tehnic pe care entitatea contractantă este indreptatita să le prescrie pe baza unei reglementări generale sau specifice, în ceea ce priveşte lucrările finalizate, precum şi materialele sau elementele care compun aceste lucrări; l) specificaţii tehnice de interoperabilitate, denumite în continuare ŞTI - specificaţiile care se referă la un subsistem sau parte a unui subsistem, cu scopul de a satisface cerinţele esenţiale şi de a asigura interoperabilitatea la nivelul sistemului de transport feroviar convenţional transeuropean; m) organisme notificate - organismele care sunt responsabile cu evaluarea conformitatii şi a aptitudinii de utilizare a constituentilor de interoperabilitate sau cu evaluarea procedurilor de verificare "CS" a subsistemelor, în concordanta cu prevederile prezentei hotărâri; n) parametri fundamentali - orice condiţie de reglementare tehnica sau operationala care este critica pentru interoperabilitate şi care face obiectul unei norme naţionale de adoptare a deciziei Comisiei Europene, aprobată înaintea elaborării proiectelor ŞTI; o) caz specific - orice parte a sistemului de transport feroviar convenţional transeuropean care necesita dispoziţii speciale în ŞTI, cu caracter temporar sau definitiv, din cauza constrangerilor geografice, topografice, de mediu urban sau de compatibilitate cu sistemul existent. Aceasta poate cuprinde în special liniile şi reţelele feroviare izolate de restul Uniunii Europene, având gabaritul, ecartamentul sau distanta dintre axele liniilor de cale ferată şi materialul rulant destinate exclusiv unei folosiri locale, regionale sau istorice, precum şi materialul rulant originar sau destinat unei terţe tari, atât timp cat acesta nu trece frontiera dintre state membre sau candidate la Uniunea Europeană; p) modernizare - lucrări importante de modificare a unui subsistem sau a unei părţi a unui subsistem, care necesita o autorizaţie noua de punere în funcţiune, în sensul art. 14 alin. (1); q) reabilitare - lucrări importante de înlocuire a unui subsistem sau a unei părţi a unui subsistem, care necesita o autorizaţie noua de punere în funcţiune, în sensul art. 14 alin. (1); r) sistem feroviar existent - ansamblul constituit din infrastructura feroviara, care conţine liniile de cale ferată şi instalaţiile fixe ale reţelei feroviare existente, precum şi materialul rulant de toate categoriile, indiferent de originea sa, care circulă pe aceasta infrastructura; s) autoritate competentă - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau orice organism desemnat ori agreat de acesta pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentei hotărâri se referă la subsisteme, la constituentii de interoperabilitate, la interfetele şi procedurile specifice fiecărui subsistem, precum şi la condiţiile de compatibilitate globală a sistemului de transport feroviar convenţional din România, necesare pentru realizarea interoperabilitatii cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean. (2) Prezenta hotărâre se aplică cu respectarea altor reglementări naţionale relevante. Reglementările prevăzute la alin. (1), adoptate de Uniunea Europeană, se preiau în legislaţia naţionala prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4 (1) Sistemul de transport feroviar convenţional din România, subsistemele sale, constituentii de interoperabilitate şi interfetele acestora vor satisface cerinţele esenţiale relevante. (2) Specificaţiile tehnice cuprinse în documentele pentru achiziţii publice vor respecta cerinţele esenţiale referitoare la interoperabilitate.  +  Capitolul II Specificaţii tehnice de interoperabilitate  +  Articolul 5 (1) ŞTI sunt elaborate şi adoptate de Uniunea Europeană şi precizează cerinţele esenţiale necesare a fi respectate de subsisteme şi interfetele lor. Fiecare subsistem face obiectul unei ŞTI. În cazul în care se dovedeşte necesar, în special pentru tratarea separată a categoriilor de linii, a nodurilor feroviare sau a materialului rulant ori pentru rezolvarea cu prioritate a anumitor probleme de interoperabilitate, un subsistem poate face obiectul mai multor ŞTI. În acest caz, dispoziţiile prezentului articol se aplică pentru fiecare parte a subsistemului în cauza. (2) Subsistemele sistemului de transport feroviar din România vor fi conforme cu prevederile ŞTI, asa cum vor fi preluate prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în temeiul art. 6; aceasta conformitate va fi menţinută în permanenta pe toată durata de utilizare a fiecărui subsistem. (3) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului de preluare a ŞTI, în măsura în care este necesar pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1, va trebui: a) sa indice domeniul de aplicare avut în vedere: unul dintre elementele cuprinse în anexa nr. 1 sau unul dintre subsistemele ori partea unuia dintre subsistemele cuprinse în anexa nr. 2; b) sa precizeze cerinţele esenţiale pentru subsistemul în cauza şi interfetele sale faţă de alte subsisteme; c) sa stabilească specificaţiile functionale şi tehnice care trebuie respectate de subsistem şi de interfetele sale faţă de alte subsisteme. În anumite cazuri aceste specificaţii pot diferi în funcţie de natura subsistemului, ca de exemplu în cazul categoriilor de linii, de noduri şi/sau de material rulant, prevăzute în anexa nr. 1; d) sa determine constituentii de interoperabilitate şi interfetele care fac obiectul specificatiilor europene, inclusiv al normelor europene care sunt necesare pentru realizarea interoperabilitatii sistemului de transport feroviar convenţional din România cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean; e) sa indice pentru fiecare caz procedurile de evaluare a conformitatii sau a aptitudinii de utilizare. Aceasta conţine modulele sau combinatia de module specifice care trebuie utilizate pentru evaluarea fie a conformitatii, fie a aptitudinilor de utilizare a constituentilor de interoperabilitate, precum şi pentru verificarea "CS" a subsistemelor; modulele şi combinatia de module pentru evaluarea conformitatii se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; f) sa indice strategia de implementare a ŞTI în sistemul de transport feroviar convenţional din România. Trebuie precizate în special etapele care trebuie parcurse pentru a trece progresiv de la situaţia existenta la situaţia finala în care respectarea ŞTI devine obligatorie în totalitatea prevederilor acesteia; g) sa indice, pentru personalul în cauza, condiţiile de calificare profesională, de sănătate şi de securitate a muncii necesare pentru exploatarea şi întreţinerea subsistemului vizat, precum şi pentru implementarea ŞTI. (4) Fiecare ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, elaborat în temeiul art. 6, se realizează pornind de la examinarea unui subsistem existent şi trebuie să descrie un subsistem-ţinta, care poate fi obţinut într-o maniera progresiva şi într-o perioadă de timp rezonabila. Implementarea graduala a prevederilor ordinelor ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului va permite realizarea în mod progresiv a interoperabilitatii sistemului de transport feroviar convenţional din România cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean. (5) Prevederile fiecărui ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, elaborat în temeiul art. 6, trebuie să păstreze într-o maniera adecvată compatibilitatile sistemului feroviar existent. În acest scop se pot defini prevederi pentru cazuri specifice atât pentru infrastructura, cat şi pentru materialul rulant; o atenţie deosebită trebuie acordată gabaritului, ecartamentului şi distantei dintre axele liniilor de cale ferată, precum şi vagoanelor având provenienţă din terţe tari sau cu destinaţie către acestea. Pentru fiecare caz specific trebuie să se precizeze modalităţile de implementare a dispoziţiilor prevăzute la alin. (3) lit. c)-g). (6) Prevederile ordinelor ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, elaborate în temeiul art. 6, nu pot contraveni reglementărilor referitoare la utilizarea infrastructurii feroviare din România pentru circulaţia materialului rulant, care nu fac obiectul ŞTI.  +  Articolul 6În scopul realizării progresive a interoperabilitatii sistemului de transport feroviar convenţional din România cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean, ŞTI adoptate şi publicate de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene se transpun în legislaţia naţionala, se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7Prevederile uneia sau mai multor ŞTI, adoptate de Comisia Europeană, inclusiv cele referitoare la materialul rulant, pot sa nu fie preluate pe teritoriul României în următoarele situaţii: a) pentru orice proiect de linie noua, de modernizare a unei linii existente sau pentru orice element la care s-a făcut referire în art. 1 alin. (1), dacă acesta se afla într-un stadiu avansat de realizare sau dacă face obiectul unui contract în curs de desfăşurare la momentul publicării respectivei ŞTI; b) pentru orice proiect de modernizare sau reabilitare a unei linii existente, atunci când gabaritul, ecartamentul ori distanta dintre axele liniilor de cale ferată sau tensiunea electrica prevăzute de respectivele ŞTI sunt incompatibile cu cele ale liniei existente; c) pentru orice proiect referitor la reabilitarea, extinderea sau modernizarea unei linii existente, atunci când aplicarea respectivelor ŞTI compromite viabilitatea economică a proiectului şi/sau compatibilitatile sistemului feroviar existente în România; d) în cazul în care, ca urmare a unui accident sau a unei catastrofe naturale, condiţiile de restabilire rapida a reţelei nu permit, din punct de vedere economic ori tehnic, aplicarea parţială sau totală a ŞTI corespunzătoare; e) pentru vagoanele de provenienţă sau cu destinaţia din/către un stat în care ecartamentul este diferit de cel al reţelei feroviare din România.  +  Capitolul III Constituentii de interoperabilitate  +  Articolul 8 (1) Producătorii, comercianţii şi utilizatorii implicaţi iau toate măsurile necesare astfel încât constituentii de interoperabilitate: a) sa nu fie introdusi pe piaţa decât dacă permit realizarea interoperabilitatii sistemului de transport feroviar convenţional din România cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean, cu satisfacerea cerinţelor esenţiale; b) să fie folosiţi în domeniul lor de utilizare, conform cu destinaţia lor, şi să fie instalati şi intretinuti în mod corespunzător. (2) Autoritatea competenţa ia toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării de către producători, comercianţi şi utilizatorii implicaţi a prevederilor alin. (1). (3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) nu constituie piedici pentru punerea pe piaţa a acestor constituenti în alte domenii de activitate. (4) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) se sancţionează conform prevederilor art. 20-22.  +  Articolul 9Pe teritoriul României nu se admite interzicerea, restrangerea sau împiedicarea punerii pe piaţa a constituentilor de interoperabilitate pentru utilizarea lor în cadrul sistemului de transport feroviar convenţional în vederea conectarii acestuia la sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean, dacă acestea îndeplinesc prevederile prezentei hotărâri. În mod particular, nu se pot cere verificări care au fost deja efectuate de către organismul notificat conform prevederilor prezentei hotărâri, în cadrul procedurii declaraţiei "CS" de conformitate sau a aptitudinii de utilizare, ale căror elemente sunt date în anexa nr. 4.  +  Articolul 10 (1) Se considera conformi cu cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute de prezenta hotărâre, acei constituenti de interoperabilitate care sunt prevăzuţi în declaraţia "CS" de conformitate sau în declaraţia "CS" de aptitudini de utilizare. (2) Conformitatea unui constituent de interoperabilitate cu cerinţele esenţiale corespunzătoare şi, dacă este cazul, aptitudinea sa de utilizare sunt stabilite în conformitate cu condiţiile prevăzute de ŞTI corespunzătoare, inclusiv cu specificaţiile europene relevante, atunci când acestea exista. (3) Prevederile specificatiilor europene prevăzute la alin. (2), publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, se transpun în legislaţia naţionala, se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11Atunci când se considera ca normele sau specificaţiile tehnice nu îndeplinesc cerinţele esenţiale, autoritatea competentă le retrage parţial ori în totalitate, după caz.  +  Articolul 12În cazul în care se constată că un constituent de interoperabilitate, prevăzut în declaraţia "CS" de conformitate sau a aptitudinii de utilizare, introdus pe piaţa şi utilizat pe teritoriul României conform destinaţiei sale, nu satisface cerinţele esenţiale, autoritatea competentă ia toate măsurile necesare pentru a-i restrânge domeniul de aplicare, pentru a-i interzice folosirea sau pentru a-l retrage de pe piaţa, mai ales dacă neconformitatea este datorată: a) unei nerespectari a cerinţelor esenţiale; b) unei aplicari gresite a specificatiilor europene, atunci când se bazează pe aplicarea acestor specificaţii europene; c) unei insuficiente a specificatiei europene.  +  Articolul 13 (1) Pentru stabilirea declaraţiei "CS" de conformitate sau a aptitudinii de utilizare a unui constituent de interoperabilitate, producătorul sau reprezentantul sau autorizat aplica dispoziţiile prevăzute de ŞTI relevanta, asa cum sunt preluate în ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (2) Evaluarea conformitatii sau a aptitudinii de utilizare a unui constituent de interoperabilitate este efectuată de organismul notificat, conform prevederilor prezentei hotărâri, căruia producătorul sau reprezentantul sau autorizat i-a încredinţat cererea. (3) În cazul în care constituentii de interoperabilitate fac obiectul altor reglementări legale care acoperă alte subiecte, declaraţia "CS" de conformitate sau a aptitudinii de utilizare indica faptul ca aceşti constituenti de interoperabilitate răspund, de asemenea, şi cerinţelor respectivelor reglementări. (4) În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul sau autorizat nu au sediul în România, obligaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se afla în sarcina importatorului. Aceleaşi obligaţii se aplică oricărei persoane fizice sau juridice române care asambleaza constituentii de interoperabilitate sau părţi ale constituentilor de interoperabilitate de origini diverse ori care produce constituenti de interoperabilitate pentru uz propriu, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri. (5) Fără a încalcă prevederile art. 12: a) atunci când se constată că declaraţia "CS" de conformitate a fost stabilită neadecvat, producătorului, reprezentantului sau autorizat sau importatorului, după caz, i se cere de către autoritatea competentă sa readuca constituentul de interoperabilitate în stare de conformitate şi sa procedeze astfel încât sa înceteze aceasta situaţie; b) în cazul în care neconformitatea persista, autoritatea competentă ia toate măsurile necesare pentru a restrânge sau a interzice punerea pe piaţa a constituentilor de interoperabilitate în cauza ori asigura retragerea sa de pe piaţa conform procedurilor prevăzute în art. 12.  +  Capitolul IV Subsisteme  +  Articolul 14 (1) Punerea în funcţiune a subsistemelor de natura structurală componente ale sistemului de transport feroviar convenţional conectat la sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean, care sunt amplasate sau în funcţiune pe teritoriul României, trebuie să fie autorizata de Autoritatea Feroviara Română - AFER, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În acest scop Autoritatea Feroviara Română - AFER ia toate măsurile adecvate pentru ca aceste subsisteme sa nu poată fi puse în funcţiune decât dacă sunt proiectate, construite şi instalate astfel încât sa îndeplinească cerinţele esenţiale, atunci când sunt integrate în sistemul de transport feroviar convenţional conectat la sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean. Autoritatea Feroviara Română - AFER va verifica în mod special compatibilitatea acestor subsisteme cu sistemul în care ele se integreaza. (3) Autoritatea Feroviara Română - AFER verifica la punerea în funcţiune şi apoi periodic faptul ca aceste subsisteme sunt exploatate şi întreţinute conform cerinţelor esenţiale specifice lor. (4) În cazul unei reabilitări sau al unei modernizări, gestionarul de infrastructura ori operatorul feroviar prezintă Autorităţii Feroviare Române - AFER un dosar care descrie proiectul. Autoritatea Feroviara Română - AFER analizează acest dosar şi, ţinând cont de strategia de punere în funcţiune indicată în ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care a preluat ŞTI relevanta pentru cazul respectiv, decide dacă importanţa lucrărilor justifica necesitatea unei autorizaţii noi de punere în funcţiune în sensul prezentei hotărâri. Aceasta autorizaţie de punere în funcţiune este necesară de fiecare data când nivelul de siguranţă a circulaţiei poate fi afectat de lucrările luate în considerare.  +  Articolul 15Pe teritoriul României nu se admite interzicerea, restrangerea sau împiedicarea construirii, punerii în funcţiune şi exploatării subsistemelor de natura structurală, componente ale sistemului de transport feroviar convenţional care satisfac cerinţele esenţiale relevante. În special nu se pot cere verificări care au fost deja efectuate de către organismul notificat conform prevederilor prezentei hotărâri, în cadrul procedurii privind declaraţia "CS" de verificare, ale carei elemente sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 16 (1) Se considera ca interoperabile şi conforme cu cerinţele esenţiale implicate subsistemele de natura structurală, componente ale sistemului de transport feroviar convenţional care sunt prevăzute în declaraţia "CS" de verificare. (2) Verificarea interoperabilitatii în concordanta cu cerinţele esenţiale a unui subsistem de natura structurală, component al sistemului de transport feroviar convenţional, este stabilită prin referire la ŞTI atunci când acestea exista.  +  Articolul 17 (1) În vederea stabilirii declaraţiei "CS" de verificare, entitatea contractantă sau reprezentantul sau autorizat invita organismul notificat pe care l-a ales în acest scop să aplice procedura de verificare "CS" indicată în anexa nr. 6. (2) Sarcina organismului notificat, însărcinat cu verificarea "CS" a unui subsistem, începe din etapa de proiectare şi acoperă întreaga perioadă de construire până la etapa de recepţie, înaintea punerii în funcţiune a subsistemului. Ea cuprinde, de asemenea, verificarea interfetelor subsistemului în cauza, în raport cu sistemul în care este incorporat, bazându-se pe informaţiile disponibile în ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului de preluare a ŞTI relevante şi în registrele prevăzute la art. 19. (3) Organismul notificat este responsabil cu întocmirea dosarului tehnic care trebuie să însoţească declaraţia "CS" de verificare. Acest dosar tehnic conţine toate documentele necesare referitoare la caracteristicile subsistemului, precum şi, dacă este cazul, toate documentele care certifica conformitatea cu constituentii de interoperabilitate. Dosarul conţine, de asemenea, toate elementele referitoare la condiţiile şi limitele de utilizare, instrucţiuni de întreţinere, de supraveghere continua sau periodică, de reglaj şi întreţinere.  +  Capitolul V Organisme notificate  +  Articolul 18 (1) Organismul care solicită să fie notificat, pentru a fi desemnat cu aplicarea procedurii de evaluare a conformitatii sau a aptitudinilor de utilizare a constituentilor de interoperabilitate la care s-a făcut referire în art. 13, precum şi cu aplicarea procedurii de verificare a subsistemelor la care s-a făcut referire în art. 17, adresează o cerere în acest sens Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Evaluarea organismului care solicită să fie notificat se face de o comisie de specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, numita prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. Preşedintele comisiei este secretarul de stat cu atribuţii în domeniul transportului feroviar, iar în componenta comisiei trebuie numiţi specialişti în domeniile de expertiza relevante; din comisie nu pot lipsi specialişti din domeniile: feroviar, integrare europeană, economic şi juridic. (3) Pentru evaluarea organismului care solicită să fie notificat, comisia menţionată la alin. (2) aplica criteriile prevăzute în anexa nr. 7. Metodologia de evaluare a organismelor notificate se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (4) Organismul care satisface criteriile de evaluare prevăzute în normele europene relevante, adoptate în România, este desemnat ca organism notificat prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în care se precizează domeniul de competenţa al acestuia şi care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului retrage desemnarea acordată unui organism care nu mai satisface criteriile prevăzute în anexa nr. 7, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul VI Registre ale infrastructurii şi ale materialului rulant  +  Articolul 19 (1) Autoritatea Feroviara Română - AFER va asigura publicarea şi actualizarea anuală a registrelor infrastructurii şi ale materialului rulant. Aceste registre trebuie să prezinte caracteristicile principale pentru fiecare subsistem sau parte a subsistemului, de exemplu parametrii de baza, şi corelatia lor cu caracteristicile prescrise prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului de preluare a ŞTI aplicabile. (2) În acest scop, fiecare ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care preia ŞTI, va preciza informaţiile care trebuie să fie incluse în registrele infrastructurii şi ale materialului rulant.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 20Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.  +  Articolul 21 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1), cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţa a constituentilor de interoperabilitate în cauza; b) nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. b), cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1), cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 23, cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei. (2) Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control împuternicite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (4) În cazul în care subiectul activ al contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi f) este organismul desemnat sau agreat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către minister. (5) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 22Contravenţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 23Toate deciziile luate de organele competente în aplicarea prezentei hotărâri privind evaluarea de conformitate sau a aptitudinilor de utilizare a constituentilor de interoperabilitate, verificarea constituentilor sistemului de transport feroviar convenţional transeuropean, precum şi deciziile luate în aplicarea art. 12 şi 13 trebuie motivate. Ele sunt notificate în termen de 30 de zile părţilor interesate, cu indicarea căilor de acţiune prevăzute de legislaţia în vigoare şi a termenelor la care aceste acţiuni trebuie introduse.  +  Articolul 24Dispoziţiile corespunzătoare fiecărei ŞTI vor fi puse în aplicare prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform modalităţilor proprii fiecărei ŞTI.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statBucureşti, 17 iulie 2003.Nr. 850.  +  Anexa 1 SISTEMUL DE TRANSPORT FEROVIAR CONVENŢIONALconectat la sistemul de transport feroviarconvenţional transeuropean1. InfrastructuraInfrastructura sistemului de transport feroviar convenţional este formată din linii ale reţelei de transport feroviar prevăzute în Legea privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european nr. 203/2003, necesare pentru a se realiza conectarea cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean.În sensul prezentei hotărâri, aceasta reţea poate fi subdivizata în următoarele categorii:- linii prevăzute pentru traficul de călători;- linii prevăzute pentru trafic mixt, călători şi marfa;- linii special concepute sau amenajate pentru trafic de marfa;- noduri feroviare de călători;- noduri feroviare de marfa, inclusiv terminale intermodale;- linii de conectare între elementele de mai sus.Aceste infrastructuri includ sistemele de gestiune a traficului, de localizare a materialului rulant şi de circulaţie a trenurilor: sisteme de prelucrare a datelor şi de telecomunicaţii prevăzute pentru transportul de călători de lungă distanta şi transportul de marfa pe reţea, cu scopul de a garanta exploatarea sigura şi armonioasă a reţelei şi gestiunea eficace a traficului.2. Materialul rulantMaterialul rulant cuprinde tot materialul apt sa circule pe toată reţeaua sau pe o parte a reţelei de transport feroviare convenţionale şi cuprinde:- trenuri automotoare electrice sau cu motoare termice;- locomotive cu motoare termice sau locomotive electrice;- vagoanele de călători;- vagoanele de marfa, inclusiv materialul rulant conceput pentru transportul camioanelor.Fiecare dintre aceste categorii trebuie subdivizata în:- material rulant pentru utilizare internationala;- material rulant pentru utilizare naţionala,luându-se în calcul utilizarea locală, regionala sau de lungă distanta a materialului rulant.3. Compatibilitatea sistemului de transport feroviar convenţional cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropeanCalitatea transportului feroviar desfăşurat în trafic european necesita, între altele, existenta unor compatibilitati depline între infrastructura, cuprinzând instalaţiile fixe în toate subsistemele implicate, şi materialul rulant, inclusiv componentele aflate la bord ale tuturor subsistemelor implicate. De aceasta compatibilitate depind nivelurile de performanţă, de securitate, de calitate şi de cost ale serviciului de transport.  +  Anexa 2 SUBSISTEME1. Lista subsistemelorPentru aplicarea prezentei hotărâri, sistemul de transport feroviar convenţional poate fi divizat în următoarele doua subsisteme: a) referitor la domenii de natura structurală:- infrastructura;- energie;- comanda, control şi semnalizare;- exploatare şi gestiune a traficului;- material rulant; sau b) referitor la domenii de natura funcţională:- întreţinere;- aplicaţii telematice pentru serviciile de călători şi serviciile de marfa.2. Descrierea subsistemelorPentru fiecare subsistem sau parte a subsistemului, lista elementelor şi aspectelor legate de interoperabilitate este propusă cu ocazia elaborării proiectelor ordinelor ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care preiau ŞTI elaborate de Comisia Europeană;Fără a prejudicia alegerea aspectelor, a constituentilor de interoperabilitate sau ordinea în care subsistemele vor fi subiecte ale ŞTI, subsistemele cuprind, în special:2.1. Infrastructura:Linia curenta, aparatele de cale, lucrările de arta, cum sunt: podurile, tunelurile etc., infrastructura aferentă statiilor, cum sunt: peroanele, drumurile de acces, inclusiv cele pentru persoanele cu handicap locomotor etc., echipamentele de securitate şi de protecţie.2.2. Energie:Sistemul de electrificare, liniile de contact şi dispozitivele de captare a curentului.2.3. Comanda, control şi semnalizare:Toate echipamentele necesare pentru a asigura securitatea, comanda şi controlul deplasarii trenurilor autorizate sa circule pe reţea.2.4. Exploatarea şi gestiunea traficului:Procedurile şi echipamentele asociate care permit să se asigure o exploatare coerenta a diferitelor subsisteme structurale atât în funcţionarea normală, cat şi în funcţionarea în caz de avarie, cuprinzând în special conducerea trenurilor, planificarea şi gestiunea traficului. Calificarile profesionale necesare pentru realizarea serviciilor transfrontaliere.2.5. Aplicaţii telematice:Conform anexei nr. 1, aceste subsisteme cuprind doua părţi: a) aplicaţii pentru serviciile de călători, cuprinzând sistemele de informare a călătorilor înainte şi în timpul călătoriei, sistemele de rezervare, sistemele de plată, gestiunea bagajelor, gestiunea corespondentelor între trenuri şi cu alte moduri de transport; b) aplicaţii pentru serviciile de marfa, cuprinzând sistemele de informare - urmărirea în timp real a mărfurilor şi trenurilor, sistemele de triere şi de alocare, sistemele de rezervare, de plată şi facturare, gestiunea corespondentelor cu alte moduri de transport, producerea documentelor electronice insotitoare.2.6. Material rulant:Structura, sistemul de comanda şi control al ansamblului de echipamente ale trenului, echipamentele de tracţiune şi de transformare a energiei, de franare, de cuplare, organele de rulare - boghiuri şi osii, şi suspensia, uşile, interfetele om-masina, precum mecanicul de locomotiva, personalul de bord, călătorii, inclusiv persoanele cu handicap locomotor, dispozitivele de securitate pasive sau active, dispozitivele necesare pentru sănătatea pasagerilor şi a personalului de bord.2.7. Întreţinere:Procedurile, echipamentele asociate, instalaţiile logistice de întreţinere, rezervele care permit asigurarea operaţiunilor de întreţinere corectiva şi preventivă cu caracter obligatoriu, prevăzute pentru asigurarea interoperabilitatii sistemului feroviar şi garantarea performantelor necesare.  +  Anexa 3 CERINŢE ESENŢIALE1. Cerinţe generale1.1. Siguranţa circulaţiei trenurilor1.1.1. Conceptia, construcţia sau asamblarea, întreţinerea şi monitorizarea componentelor critice pentru securitate şi, în mod deosebit, a elementelor care participa la circulaţia trenurilor trebuie să garanteze securitatea la nivelurile corespunzătoare obiectivelor fixate pentru reţea, inclusiv în situaţiile degradate specificate.1.1.2. Parametrii implicaţi în contactul roata-sina trebuie să respecte criteriile de stabilitate a rularii necesare pentru a garanta o circulaţie în deplina securitate la viteza maxima autorizata.1.1.3. Componentele utilizate trebuie să reziste la solicitarile normale sau excepţionale specifice în timpul duratei lor de serviciu. Repercusiunile defectarilor accidentale asupra siguranţei circulaţiei trenurilor trebuie limitate prin mijloace corespunzătoare.1.1.4. Conceptia instalaţiilor fixe şi a materialului rulant, precum şi alegerea materialelor utilizate trebuie să aibă în vedere limitarea producerii, propagarii şi efectelor focului şi fumului în caz de incendiu.1.1.5. Dispozitivele destinate a fi manevrate de către utilizatori trebuie concepute în asa fel încât sa nu compromita exploatarea sigura a lor sau sănătatea şi securitatea utilizatorilor, chiar în cazul utilizării necorespunzătoare a acestora faţă de instrucţiunile afişate.1.2. Fiabilitate şi disponibilitateMonitorizarea şi întreţinerea elementelor fixe sau mobile care participa la circulaţia trenurilor trebuie organizate, efectuate şi cuantificate astfel încât sa menţină funcţionarea lor în condiţiile prevăzute.1.3. Sănătate1.3.1. Materialele susceptibile, în modul lor de utilizare, de a pune în pericol sănătatea persoanelor care au acces la acestea nu trebuie să fie folosite în trenurile şi în infrastructurile feroviare.1.3.2. Alegerea, punerea în opera şi utilizarea acestor materiale trebuie să vizeze limitarea emiterii de fum sau gaze nocive şi periculoase în caz de incendiu.1.4. Protecţia mediului1.4.1. Impactul asupra mediului, datorat realizării şi exploatării sistemului feroviar naţional convenţional, trebuie evaluat şi luat în calcul la proiectarea sistemului în concordanta cu dispoziţiile legale în vigoare.1.4.2. Materialele utilizate în trenuri şi în infrastructuri trebuie să evite emisia de fum sau gaze nocive şi periculoase pentru mediu, mai ales în caz de incendiu.1.4.3. Materialul rulant şi sistemele de alimentare cu energie trebuie concepute şi realizate pentru a fi compatibile din punct de vedere electromagnetic cu instalaţiile, echipamentele şi reţelele publice sau private cu care acestea pot interfera.1.4.4. Exploatarea sistemului de transport feroviar convenţional trebuie să respecte nivelurile reglementate de poluare sonora.1.4.5. Exploatarea sistemului de transport feroviar convenţional nu trebuie să producă în sol un nivel inadmisibil de vibratii pentru activităţile şi spaţiul adiacent infrastructurii, în condiţii normale de întreţinere.1.5. Compatibilitate tehnicaCaracteristicile tehnice ale infrastructurii şi instalaţiilor fixe trebuie să fie compatibile între ele şi cu cele ale trenurilor ce vor fi folosite în sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean.În cazul în care respectarea acestor caracteristici se arata dificila în unele părţi ale reţelei, vor putea fi puse în opera soluţii temporare care să garanteze compatibilitatea pe viitor.2. Cerinţe specifice fiecărui subsistem2.1. Infrastructuri2.1.1. SecuritatePentru evitarea accesului sau interventiilor nedorite în instalaţii trebuie luate măsuri corespunzătoare.Măsurile trebuie luate pentru limitarea pericolelor la care sunt supuse persoanele, mai ales la trecerea trenurilor prin staţii.Infrastructurile la care publicul are acces trebuie să fie concepute şi realizate astfel încât să se limiteze riscul pentru securitatea persoanelor (stabilitate, incendiu, acces, evacuare, peroane etc.).Trebuie prevăzute măsuri corespunzătoare pentru a lua în calcul condiţiile particulare din tunelele de lungimi mari.2.2. Energie2.2.1. SecuritateFuncţionarea instalaţiilor de alimentare cu energie nu trebuie să compromita siguranţa circulaţiei trenurilor sau securitatea persoanelor: utilizatorii, personalul de exploatare, locuitorii din vecinătatea caii şi terţe părţi.2.2.2. Protecţia mediuluiFuncţionarea instalaţiilor de alimentare cu energie electrica sau termica nu trebuie să perturbe mediul peste limitele specificate.2.2.3. Compatibilitate tehnicaSistemele de alimentare cu energie electrica/termica utilizate trebuie:- să permită trenurilor sa realizeze performanţele specificate;- în cazul sistemelor de alimentare cu energie electrica, să fie compatibile cu dispozitivele de captare a curentului instalate pe trenuri.2.3. Comanda, control şi semnalizare2.3.1. Siguranţa circulaţiei trenurilorInstalaţiile de comanda, control şi semnalizare utilizate trebuie să permită o circulaţie a trenurilor care să prezinte nivelul de securitate corespunzător obiectivelor fixate pentru reţea.Sistemele de comanda, control şi semnalizare trebuie să continue să permită circulaţia în deplina siguranţa a trenurilor autorizate pentru a circula în caz de avarie.2.3.2. Compatibilitate tehnicaToată infrastructura noua şi tot materialul rulant nou, construite sau dezvoltate după adoptarea sistemelor de comanda, control şi semnalizare compatibile, trebuie să fie adaptate pentru a utiliza aceste sisteme.Echipamentele de comanda, control şi semnalizare instalate în cabina de conducere a trenurilor trebuie să permită o exploatare normală, în condiţiile specificate, în cadrul sistemului de transport feroviar convenţional, precum şi asigurarea interoperabilitatii cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean.2.4. Material rulant2.4.1. Siguranţa circulaţiei trenurilorStructurile materialului rulant şi a legăturilor dintre vehiculele feroviare trebuie concepute astfel încât sa protejeze spaţiile unde se afla călătorii şi spaţiile de conducere în caz de coliziune sau de deraiere.Echipamentele electrice nu trebuie să compromita siguranţa în funcţionare a instalaţiilor de comanda, control şi semnalizare.Tehnicile de franare şi eforturile exercitate trebuie să fie compatibile cu conceptia liniilor, a lucrărilor de arta şi a sistemelor de semnalizare.Trebuie luate măsuri corespunzătoare în ceea ce priveşte accesul la componentele sub tensiune, pentru a nu pune în pericol securitatea persoanelor.În caz de pericol, dispozitivele trebuie să permită călătorilor sa informeze mecanicul de locomotiva şi totodată să permită personalului de însoţire al trenului sa comunice cu acesta. Uşile de acces trebuie să fie dotate cu un sistem de închidere şi deschidere care să garanteze securitatea pasagerilor.Trebuie prevăzute şi semnalizate iesiri de siguranţă.Trebuie prevăzute dispoziţii corespunzătoare pentru a lua în calcul condiţiile particulare de siguranţă în tunelurile de lungimi mari.La bordul trenurilor este obligatoriu un sistem de iluminare de siguranţă cu o intensitate şi o autonomie suficiente.Trenurile trebuie echipate cu un sistem de sonorizare care să permită transmiterea mesajelor către pasageri de către personalul de bord şi de cel de la sol.2.4.2. Fiabilitate şi disponibilitateConceperea echipamentelor esenţiale, de rulare, de tracţiune şi de franare, precum şi cele de comanda şi control trebuie să permită trenului, în situaţia de avarie specificată, să-şi continue deplasarea fără consecinţe nefaste pentru echipamentele rămase în serviciu.2.4.3. Compatibilitate tehnicaEchipamentele electrice trebuie să fie compatibile cu funcţionarea instalaţiilor de comanda, control şi semnalizare.În cazul tractiunii electrice, caracteristicile dispozitivelor de captare a curentului trebuie să permită circulaţia trenurilor folosind sistemele de alimentare cu energie a sistemului de transport feroviar convenţional conectat la sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean.Caracteristicile materialului rulant trebuie să-i permită acestuia sa circule pe toate liniile pe care este prevăzută exploatarea sa.2.5. Întreţinere2.5.1. Sănătate şi securitateInstalaţiile tehnice şi procedeele utilizate în unităţile de întreţinere trebuie să garanteze securitatea exploatării subsistemelor şi sa nu constituie un pericol pentru sănătate şi securitate.2.5.2. Protecţia mediuluiInstalaţiile tehnice şi procedeele utilizate în unităţile de întreţinere nu trebuie să depăşească nivelurile de zgomot admisibile pentru mediul înconjurător.2.5.3. Compatibilitate tehnicaInstalaţiile de întreţinere pentru materialul rulant convenţional trebuie să permită să se efectueze operaţiunile de siguranţă, de igiena şi de confort asupra întregului material rulant pentru care au fost proiectate.2.6. Exploatarea şi gestiunea traficului2.6.1. Siguranţa circulaţiei trenurilorPunerea în concordanta a regulilor de exploatare a reţelelor, precum şi calificarea mecanicilor de locomotiva şi a personalului de bord şi din centrele de comanda trebuie să garanteze o exploatare sigura, ţinându-se cont de exigenţele diferite ale serviciilor transfrontaliere şi interioare.Operaţiunile şi periodicitatea de întreţinere, formarea şi calificarea personalului de întreţinere din centrele de comanda, precum şi sistemul de asigurare a calităţii aplicat în centrele de comanda şi de întreţinere ale operatorilor de transport feroviar interesaţi trebuie să garanteze un nivel ridicat de securitate.2.6.2. Fiabilitate şi disponibilitateOperaţiunile şi periodicitatea de întreţinere, formarea şi calificarea personalului de întreţinere din centrele de comanda, precum şi sistemele de asigurare a calităţii aplicate de operatorii de transport feroviar interesaţi în centrele de comanda şi de întreţinere trebuie să garanteze un înalt nivel de fiabilitate şi de disponibilitate a sistemului.2.6.3. Compatibilitate tehnicaPunerea în concordanta a regulilor de exploatare a reţelelor, precum şi calificarea mecanicilor de locomotiva, a personalului de bord şi a personalului însărcinat cu gestionarea circulaţiei trebuie să garanteze eficacitatea exploatării sistemului de transport feroviar convenţional, precum şi conectarea acestuia cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean, ţinându-se cont de exigenţele diferite ale serviciilor transfrontaliere şi interioare.2.7. Aplicatiile telematicii pentru serviciile de călători şi marfa2.7.1. Compatibilitate tehnicaCerinţele esenţiale în domeniul aplicatiilor telematicii, garantand o calitate în serviciu minima pentru călători şi pentru clienţi în sectorul de marfa, se referă mai ales la compatibilitatea tehnica.Pentru aplicatiile acesteia trebuie să se asigure:- bazele de date, software şi protocoalele de comunicaţii de date să fie dezvoltate pentru a garanta maximum de posibilităţi de schimb de date, pe de o parte, între diferite aplicaţii, pe de altă parte, între operatori de transport feroviar diferiţi, exceptând datele comerciale confidenţiale;- acces uşor la informaţii pentru utilizatori.2.7.2. Fiabilitate, disponibilitateModurile de utilizare, de gestiune, de actualizare şi de întreţinere a acestor baze de date, software şi protocoalele de comunicaţii de date trebuie să garanteze eficacitatea acestor sisteme şi calitatea serviciului.2.7.3. SănătateInterfetele acestor sisteme cu utilizatorii trebuie să respecte regulile minime ergonomice şi protecţia sănătăţii.2.7.4. SecuritateNivelurile de integritate şi de fiabilitate convenabile trebuie să fie asigurate pentru stocarea sau transmiterea informaţiilor legate de securitate.  +  Anexa 4 CONFORMITATEA ŞI APTITUDINEAde utilizare a constituentilor de interoperabilitate1. Constituenti de interoperabilitateDeclaraţia "CS" se aplică constituentilor de interoperabilitate care se referă la interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convenţional, prevăzut la art. 3. Aceşti constituenti de interoperabilitate pot fi:1.1. Constituenti de uz generalAceştia sunt constituenti care nu sunt specifici sistemului feroviar şi care pot fi utilizaţi asa cum sunt în alte domenii.1.2. Constituenti de uz general cu caracteristici specificeSunt constituenti care nu sunt specifici sistemului feroviar, dar care trebuie să demonstreze performanţe specifice atunci când sunt utilizaţi în domeniul feroviar.1.3. Constituenti specificiSunt constituenti care sunt specifici aplicatiilor feroviare.2. Domeniul de aplicareDeclaraţia "CS" prevede:- fie evaluarea de către unul sau mai multe organisme notificate a conformitatii intrinsece a unui constituent de interoperabilitate, considerat izolat, cu specificaţiile tehnice pe care trebuie să le respecte;- fie evaluarea/aprecierea de către unul sau mai multe organisme notificate a aptitudinii de utilizare, considerat în mediul sau feroviar, în particular în cazul în care interfetele sunt implicate, în raport cu specificaţiile tehnice, mai ales de natura funcţională, care trebuie verificate.Procedurile de evaluare se aplică de către organismul notificat atât în stadiul de proiect, cat şi în stadiul de producţie conform modalităţilor indicate în ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, de preluare a ŞTI.3. Conţinutul declaraţiei "CS"Declaraţia "CS" de conformitate sau a aptitudinilor de utilizare şi documentele care o însoţesc trebuie datate şi semnate.Aceasta declaraţie trebuie să cuprindă următoarele elemente:- referiri la prezenta hotărâre;- numele şi adresa completa ale producătorului sau ale reprezentantului autorizat, care este persoana fizica sau juridică cu sediul în România; în cazul reprezentantului autorizat se indica, de asemenea, şi numele producătorului sau constructorului;- descrierea constituentului de interoperabilitate: marca, tip etc.;- indicarea procedurii de urmat pentru declararea conformitatii sau a aptitudinii de utilizare, conform art. 13;- toate descrierile relevante la care răspunde constituentul de interoperabilitate şi, în particular, condiţiile de utilizare;- numele şi adresa organismului sau organismelor notificate care aplica procedura privind conformitatea sau aptitudinea de utilizare şi data certificatului de examinare, precizând, dacă este cazul, durata şi condiţiile de valabilitate a certificatului;- dacă este cazul, referire la specificaţiile europene preluate în legislaţia naţionala;- identificarea semnatarului împuternicit sa angajeze producătorul sau reprezentantul autorizat.  +  Anexa 5 DECLARAŢIEde verificare a subsistemelorDeclaraţia "CS" de verificare şi documentele care o însoţesc trebuie să fie datate şi semnate.Aceasta declaraţie trebuie să cuprindă următoarele elemente:- referinţe la prezenta hotărâre;- numele şi adresa entitatii contractante sau ale reprezentantului autorizat, cu indicarea numelui şi a adresei complete; în cazul reprezentantului se indica, de asemenea, numele comercial al entitatii contractante;- descrierea succintă a subsistemului;- numele şi adresa organismului notificat care a procedat la verificarea "CS" prevăzută la art. 17;- referiri la documentele conţinute în dosarul tehnic;- toate dispoziţiile pertinente provizorii sau definitive la care trebuie să răspundă subsistemul şi, în particular, dacă este cazul, restricţiile sau condiţiile de exploatare;- durata de valabilitate a declaraţiei "CS", dacă aceasta este provizorie;- identificarea semnatarului.  +  Anexa 6 PROCEDURAde verificare pentru subsisteme1. IntroducereVerificarea "CS" este procedura prin care un organism notificat verifica şi certifica, la cererea unei entităţi contractante sau a reprezentantului autorizat, ca un subsistem este:- conform dispoziţiilor prezentei hotărâri;- conform cu alte dispoziţii reglementare care sunt aplicabile şi ca poate fi pus în funcţiune.2. EtapeVerificarea subsistemului cuprinde următoarele etape:- conceptia şi proiectarea de ansamblu;- construcţia subsistemului, cuprinzând în special execuţia lucrărilor de inginerie civilă, montajul constituentilor, reglajul ansamblului;- încercările finale ale subsistemului.3. CertificareOrganismul notificat care este responsabil cu verificarea "CS" eliberează certificatul de conformitate destinat entitatii contractante sau reprezentantului autorizat care, la rândul sau, a eliberat declaraţia "CS" de verificare.4. Dosarul tehnicDosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare trebuie constituit astfel:- pentru infrastructuri: planuri de lucrări, proceseverbale de recepţie a sapaturilor şi armaturilor, rapoarte de încercări şi de control al betoanelor;- pentru alte subsisteme: planuri generale şi de detaliu conform cu execuţia, scheme electrice şi hidraulice, scheme ale circuitelor de comanda, descrierea sistemelor informatice şi de automatizare, manuale de funcţionare şi întreţinere etc.;- lista constituentilor de interoperabilitate încorporaţi în subsistem, conform art. 3;- copii de pe declaraţia "CS" de conformitate sau a aptitudinilor de utilizare pe care constituentii menţionaţi mai sus trebuie să le îndeplinească, conform dispoziţiilor art. 13, însoţite, dacă este cazul, de note de calcul corespunzătoare şi de o copie de pe înregistrările încercărilor şi examinarilor făcute de organismele notificate pe baza specificatiilor tehnice comune;- certificatul organismului notificat responsabil cu verificarea "CS", însoţit de note de calcul corespunzătoare, contrasemnate de organism, prin care se stabileşte ca proiectul respecta prevederile prezentei hotărâri şi care precizează orice rezerva formulată în timpul verificării şi care nu a fost retrasă; certificatul trebuie, de asemenea, însoţit de rapoarte de inspecţie şi de audit pe care organismul le-a redactat în cadrul misiunii sale, asa cum este precizat la pct. 5.3 şi 5.4.5. Supraveghere5.1. Scopul supravegherii "CS" este de a se asigura ca, în timpul realizării subsistemului, obligaţiile care decurg din dosarul tehnic au fost îndeplinite.5.2. Organismul notificat, însărcinat sa verifice realizarea subsistemului, trebuie să aibă acces în permanenta în santiere, în atelierele de producţie, în locuri de depozitare şi, dacă este cazul, de prefabricare, la instalaţiile de încercări şi, în general, în toate locurile pe care el le considera necesare pentru îndeplinirea misiunii sale. Entitatea contractantă sau mandatarul sau trebuie să-i trimită toate documentele necesare în acest sens, în special planurile de execuţie şi documentaţia tehnica referitoare la subsistem.5.3. Organismul notificat însărcinat sa verifice realizarea subsistemului efectuează periodic audituri cu scopul de a se asigura ca dispoziţiile prezentei hotărâri sunt respectate. El furnizează cu aceasta ocazie un raport de audit la responsabilii însărcinaţi cu realizarea. Organismul notificat poate solicita să fie convocat pentru a participa la anumite faze ale producţiei.5.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate pe şantier sau în atelierele de producţie. Cu ocazia acestor vizite organismul notificat poate proceda la audituri complete sau parţiale. El furnizează un raport al vizitei şi, dacă este cazul, un raport de audit responsabililor însărcinaţi cu realizarea subsistemului.6. DepozitareaDosarul tehnic complet, întocmit conform pct. 4, trebuie depus de entitatea contractantă sau de reprezentantul autorizat pentru susţinerea certificatului de conformitate, certificat eliberat de organismul notificat însărcinat cu verificarea subsistemului, în ordinea lucrărilor. Dosarul tehnic trebuie atasat la declaraţia "CS" de verificare pe care entitatea contractantă o trimite autorităţii competente.O copie a dosarului tehnic este păstrată de entitatea contractantă pe timpul întregii durate de viaţa a subsistemului.7. PublicareFiecare organism notificat publică periodic informaţiile relevante referitoare la:- cererile primite pentru verificarea "CS";- certificatele de conformitate eliberate;- certificatele de conformitate refuzate.8. LimbaDosarele şi corespondenta referitoare la procedurile de verificare "CS" sunt redactate în limba română.  +  Anexa 7 CRITERIILE MINIMALEcare trebuie luate în considerare pentru notificarea organismelor1. Organismul, directorul sau şi personalul însărcinat să execute operaţiunile de verificare nu pot sa intervină nici în mod direct, nici ca mandatari în proiectarea, producerea, construirea, comercializarea sau întreţinerea constituentilor de interoperabilitate sau a subsistemelor ori în exploatarea lor. Aceasta nu exclude posibilitatea unui schimb de informaţii între producător sau constructor şi organism.2. Organismul şi personalul însărcinat să efectueze verificarea trebuie să execute operaţiunile de verificare cu cea mai mare integritate profesională şi cea mai mare competenţa tehnica şi trebuie să fie liberi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi de ordin financiar, care pot sa influenteze decizia lor sau rezultatele verificării lor, în special de cele care vin din partea unor persoane sau grupuri de persoane interesate de rezultatele verificărilor.3. Organismul trebuie să dispună de personal şi să deţină mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice şi administrative legate de efectuarea verificărilor; el trebuie, de asemenea, să aibă acces la materialul necesar pentru verificările speciale.4. Personalul însărcinat să efectueze controale trebuie să posede:- pregătire tehnica şi profesională temeinica;- cunoştinţe corespunzătoare în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la controalele pe care el le efectuează şi o practica suficienta în aceste controale;- aptitudinea cerută pentru a redacta certificatele, procesele-verbale şi rapoartele care constituie materializarea controalelor efectuate.5. Independenta personalului însărcinat să efectueze controlul trebuie să fie garantată. Remunerarea fiecărui agent nu trebuie să fie nici în funcţie de numărul controalelor pe care le efectuează, nici de rezultatele acestor controale.6. Organismul trebuie să semneze o asigurare de răspundere civilă numai dacă aceasta răspundere nu este acoperită de stat pe baza prevederilor legale în vigoare sau dacă aceste controale nu au fost efectuate în mod direct de către stat.7. Personalul organismului este obligat sa păstreze secretul profesional pentru informaţiile dobândite în exercitarea atribuţiilor sale, ce decurg din respectarea prevederilor prezentei hotărâri sau a altor reglementări, cu excepţia situaţiei în care informaţiile sunt solicitate de autorităţile competente ale statului.────────────────