LEGE nr. 358 din 11 iulie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 23 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 30 ianuarie 2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 7 alineatul (1), litera f) se abroga.2. La articolul 7 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) administratorii, asociaţii, actionarii şi oricare alte persoane, care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare, prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credinţa, sub orice formă, a bunurilor mobile şi imobile proprietate a acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social."3. La articolul 7 alineatul (3), partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:"(3) Pentru obligaţiile restante la bugetul local ale societăţii comerciale debitoare răspund solidar administratorii, directorii şi persoanele care exercită sau au exercitat administrarea şi conducerea societăţii şi care: a) au determinat, cu rea-credinţa, acumularea de obligaţii restante la bugetul local pe o perioadă de 12 luni într-un interval de 2 ani consecutivi;"4. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Răspunderea asociaţilor şi acţionarilor la societăţile comerciale debitoare se stabileşte potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."5. La articolul 10, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Garanţia prevăzută la alin. (3) poate fi sub forma de scrisoare de garanţie bancară, contract de gaj ori ipoteca, precum şi orice alta forma de garanţie prevăzută de lege. Garanţia se restituie sau se ridica, după caz, de către organele competente, numai atunci când contestaţia a fost admisă sau obligaţia de plată a fost stinsă."6. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Pentru neachitarea la termenul scadent a obligaţiilor la bugetul local debitorii datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere. Dobânzile şi penalităţile de întârziere datorate sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil."7. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Cota penalitatilor de întârziere se poate modifica anual prin legea bugetului de stat."8. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul în care cererea de compensare sau restituire, după caz, precum şi documentaţia anexată care sta la baza acesteia, depuse de plătitor, sunt incomplete şi nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale în materie, termenul de 30 de zile curge de la data prezentării de către acesta a documentaţiei complete."9. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Veniturile din dobânzile prevăzute la alin. (1) sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil."10. La articolul 22 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) obligaţii la bugetul local cu termen de plată în anul curent, expirate;"11. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Plata obligaţiei la bugetul local se face prin decontare bancară, mandat poştal, mijloace electronice de plată, în numerar sau prin anulare de timbre fiscale mobile, la termenele stabilite potrivit dispoziţiilor legale."12. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul plăţii efectuate prin decontare bancară sau prin mandat poştal, pentru obligaţiile bugetare locale cu termen de plată fix sau stabilit sub forma de interval, obligaţia bugetară se considera plătită la data debitarii contului contribuabilului."13. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Dacă valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoperă integral creanta bugetară locală, măsurile asiguratorii pot fi înfiinţate şi asupra bunurilor deţinute de debitor în proprietate comuna cu terţe persoane, pentru cota-parte deţinută de acesta."14. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asiguratorii, cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 124."15. La articolul 40, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Prin derogare de la dispoziţiile Codului de procedura civilă, executarea silită a creanţelor bugetului local nu se perimeaza."16. La articolul 41 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:"c) prin prezentarea celui somat şi primirea somaţiei de către acesta sub semnatura, ca urmare a înştiinţării prin alte mijloace, cum sunt: fax, telefon, posta electronică, dacă se asigura transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia."17. La articolul 55, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 55. - (1) La cererea organului de executare, băncile, organele de poliţie, instituţiile care gestionează registre publice sau altele asemenea, alte persoane juridice sau persoane fizice care exercită profesii libere, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii, sunt obligate sa furnizeze de îndată, în scris, datele şi informaţiile solicitate, în vederea aplicării procedurii de executare silită, precum şi pentru luarea altor măsuri privind stingerea creanţelor bugetare locale, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel, fără perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume."18. La articolul 57, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Procedurile privind transmiterea informaţiilor precizate la alin. (1), prevăzute la art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în mod similar şi organelor de executare ale autorităţilor administraţiei publice locale. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate exclusiv în scopul colectării creanţelor bugetare şi cu respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 214 şi 215."19. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - În absenta debitorului sau dacă acesta refuza accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la art. 58 alin. (1), executorul bugetar local poate să pătrundă în acestea, în prezenta unui reprezentant al poliţiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice şi a doi martori majori. Dispoziţiile art. 58 alin. (2) şi (3) sunt aplicabile."20. La articolul 63 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) În cazul sumelor urmaribile reprezentând venituri şi disponibilitati în valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimţământul titularului de cont, la cursul de schimb afişat de acestea pentru ziua respectiva."21. La articolul 65, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 65. - (1) Poprirea asupra veniturilor debitorilor, persoane fizice sau persoane juridice, se înfiinţează de către organul de executare printr-o adresa care va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu dovada de primire terţului poprit, împreună cu o copie certificată de pe titlul executoriu. Totodată va fi înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi."22. La articolul 68, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Judecarea contestaţiei se face de urgenta şi cu precădere."23. La articolul 93, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Înaintea valorificării bunurilor, acestea vor fi evaluate. În acest scop organul de executare va apela la organe şi persoane de specialitate, a căror selectare nu este supusă reglementărilor privind achiziţiile publice şi care sunt obligate să îşi îndeplinească atribuţiile ce le revin în acest sens."24. La articolul 93, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Organul de executare va actualiza preţul de evaluare ţinând cont de rata inflaţiei."25. La articolul 93, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Atunci când se considera necesar, organul de executare va proceda la o noua evaluare."26. La articolul 94 alineatul (2), partea introductivă şi litera e) vor avea următorul cuprins:"(2) În sensul alin. (1), valorificarea bunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile şi/sau imobile se face prin:................................................................... e) alte modalităţi admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitaţii, agenţii imobiliare sau societăţi de brokeraj, după caz."27. La articolul 94, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Vânzarea directa se poate face imediat după sechestrarea bunurilor, dacă acestea sunt supuse pericolului degradării sau alterarii, după caz."28. La articolul 95, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 95. - (1) Valorificarea bunurilor, potrivit înţelegerii părţilor, se realizează de debitorul însuşi, cu acordul organului de executare, astfel încât să se asigure încasarea corespunzătoare a creanţelor bugetare. Debitorul este obligat să prezinte în scris organului de executare propunerile ce i s-au făcut şi nivelul de acoperire a creanţelor bugetare, indicând numele şi adresa potenţialului cumpărător, precum şi termenul în care acesta din urma va achită preţul propus."29. La articolul 96, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 96. - (1) Valorificarea bunurilor prin vânzare directa se poate realiza în următoarele cazuri: a) pentru bunurile prevăzute la art. 94 alin. (4); b) înaintea începerii procedurii de valorificare prin licitaţie, dacă se recuperează integral creanta bugetară; c) pe parcursul procedurii de valorificare prin licitaţie sau după finalizarea acesteia, dacă bunul nu a fost vândut şi o persoană oferă cel puţin preţul de evaluare."30. La articolul 97, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Publicitatea vânzării se realizează prin afişarea anunţului privind vânzarea la sediul organului de executare, al primăriei în a carei raza teritorială se afla bunurile sechestrate, la sediul şi domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, în cazul vânzării bunurilor imobile, şi prin anunţuri într-un cotidian naţional de larga circulaţie, într-un cotidian local, în pagina de Internet, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de lege. (3) Vor fi înştiinţaţi despre data, ora şi locul licitaţiei şi debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum şi titularii drepturilor reale şi ai sarcinilor care grevează bunul urmărit."31. La articolul 101, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 101. - (1) Preţul de pornire al licitaţiei este preţul de evaluare pentru prima licitaţie, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru a treia licitaţie."32. La articolul 107, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) La a treia licitaţie creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preţ mai mic de 50% din preţul de evaluare."33. La articolul 116, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) În cazul în care bunurile imobile trecute în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, conform prezentei ordonanţe, au fost revendicate şi restituite, potrivit legii, terţelor persoane, debitorul va fi obligat la plata sumelor stinse prin aceasta modalitate."34. Articolul 126 va avea următorul cuprins:"Art. 126. - Contestaţia se introduce la judecătoria în a carei raza teritorială se afla sediul organului de executare şi se judeca în procedura de urgenta."35. La articolul 131, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Pentru obligaţiile bugetare ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate conducătorul organului de executare dispune scoaterea creanţei din evidenta curenta şi trecerea ei într-o evidenta separată."36. La articolul 133, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 133. - (1) Organul de executare este obligat ca, pentru creanţele bugetului local, datorate de comercianţii societăţii comerciale, cooperative de consum ori cooperative meşteşugăreşti sau persoane fizice, sa ceara instanţelor judecătoreşti competente începerea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, în condiţiile legii."37. La articolul 136 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Cheltuielile generate de comunicarea somaţiei prin posta sunt suportate de fiecare creditor bugetar."38. La articolul 140, litera b) va avea următorul cuprins:"b) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii în orice alt mod a datoriei;"39. La articolul 151, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 151. - (1) Toate persoanele fizice sau juridice, române şi străine, definite contribuabili potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002, trebuie să întocmească şi să depună declaraţii, declaraţii de impunere, declaraţii speciale de impunere, deconturi, deconturi de impunere sau declaraţii-deconturi de impunere, după caz, denumite în continuare declaraţii de impunere."40. Articolul 153 va avea următorul cuprins:"Art. 153. - Declaraţia de impunere, întocmită pentru fiecare fel de impozit sau taxa, se depune de contribuabil la termenul stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, stabilită potrivit legii, declaraţia de impunere se considera a fi depusa în termen dacă se prezintă în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de depunere."41. La articolul 162, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Penalităţile aplicate potrivit alin. (1) lit. a)-c) nu pot să depăşească suma de 50.000.000 lei, suma ce se actualizează în condiţiile prevăzute la art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002."42. La articolul 183, alineatul (23) va avea următorul cuprins:"(23) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor se încheie pentru acele fapte ale căror constatare şi sancţionare sunt de competenţa compartimentului de specialitate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."43. La articolul 191, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) contravenţiile constatate şi amenzile aplicate prin acte ale compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, care se soluţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."44. Articolul 193 va avea următorul cuprins:"Art. 193. - Contribuabilul nemulţumit de modul în care au fost soluţionate obiectiunile se poate adresa cu contestaţie, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării răspunsului, primarului/primarului general al municipiului Bucureşti/primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti/preşedintelui consiliului judeţean, în funcţie de competenţa acestora în stabilirea impozitelor şi taxelor locale."45. La articolul 198, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 198. - (1) Împotriva dispoziţiei primarului/primarului general al municipiului Bucureşti/primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti/preşedintelui consiliului judeţean contribuabilul nemulţumit se poate adresa, în condiţiile legii, judecătoriei sau, după caz, tribunalului, cu acţiune pentru anularea actului respectiv."46. Denumirea titlului XII va avea următorul cuprins:"Infracţiuni şi contravenţii"47. După articolul 199 se introduce articolul 199^1 cu următorul cuprins:"Art. 199^1. - Constituie infracţiune sustragerea, substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate, în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (3), şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."48. La articolul 203, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."49. La articolul 212, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"(2) În condiţiile alin. (1), se aproba modificări şi completări la formularele tipizate prevăzute în anexa nr. IV la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002."50. Articolul 218 va avea următorul cuprins:"Art. 218. - În tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifica şi se înlocuiesc, corespunzător prevederilor din prezenta ordonanţă, trimiterile la: a) Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi de depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.690/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, cu modificările ulterioare; b) Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la Instrucţiunile de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 8 noiembrie 1999; c) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind soluţionarea obiectiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalitatilor, precum şi a altor sume şi măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 392/2001; d) Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare."  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordonanţa Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 11 iulie 2003.Nr. 358.------------