LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003privind exercitarea profesiei de detectiv particular
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 23 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Detectivul particular este persoana atestata în condiţiile prezentei legi şi care, fără sa aducă atingere dreptului la viaţa intima, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfăşoară activităţi specifice de investigare, referitoare la: a) conduita şi moralitatea publică a unei persoane; b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţiala partenera într-o afacere; c) persoanele dispărute de la domiciliu; d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în proces; e) asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii agenţilor economici care doresc sa păstreze confidenţialitatea acestora. (2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrară reglementărilor legale interne sau celor internaţionale la care România este parte, siguranţei naţionale, ordinii publice ori bunelor moravuri. (3) Informaţiile obţinute în urma activităţilor desfăşurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) Detectivul particular îşi poate exercita profesia, după caz, în cadrul societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înfiinţate conform legislaţiei comerciale şi care funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române. (2) Obiectul de activitate al societăţilor specializate şi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic. (3) Conducătorii executivi ai societăţilor specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolvenţi ai facultăţii de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi ori sa fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrator în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau siguranţei naţionale cu grad de ofiţer şi sa îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 lit. c), d), e) şi f).  +  Articolul 3 (1) Detectivul particular este obligat sa păstreze secretul profesional asupra datelor şi informaţiilor obţinute. (2) Datele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, potrivit legii, numai instanţelor judecătoreşti şi Ministerului Public, dacă acestea sunt utile pentru aflarea adevărului în cauzele aflate pe rol. (3) În activitatea desfăşurată, detectivul particular se supune legii, statutului societăţii specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.  +  Capitolul II Dobândirea calităţii de detectiv particular  +  Articolul 4Activitatea de detectiv particular poate fi desfăşurată numai de persoanele care sunt atestate profesional.  +  Articolul 5Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenie română şi domiciliul în ţara; b) poseda cel puţin studii medii şi este absolventa a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrator în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventa a unei instituţii de învăţământ superior; c) este apta din punct de vedere medical; d) nu a săvârşit fapte penale; e) nu desfăşoară o activitate care implica exerciţiul autorităţii publice; f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz; g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv, conform prevederilor art. 7.  +  Articolul 6Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti următoarele acte: a) cerere; b) curriculum vitae; c) actul de stare civilă, în copie legalizată; d) actul de studii, în copie legalizată; e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată; f) certificate medicale şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat; g) certificat de cazier judiciar; h) declaraţie din care să rezulte ca îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 5 lit. e); i) dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în conformitate cu dispoziţiile legale.  +  Articolul 7 (1) Calitatea de detectiv particular se dobândeşte în urma verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi a examinării candidaţilor de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) se întruneşte trimestrial, iar verificarea cunoştinţelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliţiei Române. (3) După promovarea examenului, detectivului particular i se eliberează un atestat, pe baza căruia se poate asocia, ori angaja la o societate licentiata sau îşi poate înfiinţa cabinet individual pentru desfăşurarea de activităţi de investigare. (4) Persoana respinsă la examen poate depune contestaţie la Inspectoratul General al Poliţiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligaţia sa o soluţioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.  +  Articolul 8 (1) Calitatea de detectiv particular încetează: a) prin renunţare scrisă, care se depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti; b) prin anularea atestatului în condiţiile art. 23 alin. (2); c) când persoana în cauza nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 lit. a) şi c)-e). (2) Calitatea de detectiv particular se suspenda: a) când împotriva persoanei în cauza se pune în mişcare acţiunea penală, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, în legătură cu activitatea sa de detectiv; în acest caz suspendarea durează până la soluţionarea definitivă a cauzei; b) pe timpul cat detectivul particular se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 10; c) în condiţiile prevăzute la art. 20 şi art. 23 alin. (1).  +  Articolul 9 (1) După promovarea examenului de atestare inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti eliberează persoanei în cauza o legitimatie de detectiv particular, cu plata unei taxe. (2) Cuantumul taxei prevăzute la alin. (1), precum şi forma şi conţinutul legitimatiei se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, la propunerea Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Articolul 10Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibilă cu: a) activitatea salarizata în cadrul altor profesii, care implica exerciţiul autorităţii publice; b) activităţi care influenţează independenta profesiei ori contravin bunelor moravuri; c) exercitarea nemijlocită de fapte de comerţ, cu excepţia celor conforme obiectului de activitate şi îndeplinirii atribuţiilor specifice.  +  Capitolul III Drepturile şi obligaţiile detectivului particular, ale societăţilor specializate şi ale cabinetelor individuale în care acesta îşi desfăşoară activitatea  +  Articolul 11 (1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigaţii în legătură cu persoanele, bunurile, faptele, datele şi împrejurările care fac obiectul acestei activităţi, cu respectarea stricta a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, precum şi a dispoziţiilor legale. (2) În efectuarea investigatiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autorităţilor publice informaţii care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţa intima, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei vizate.  +  Articolul 12Detectivul particular are următoarele obligaţii: a) sa manifeste probitate şi conştiinciozitate profesională, scopul activităţii sale fiind aflarea adevărului în cauza pentru care a fost angajat; b) sa folosească metode şi mijloace de investigare prin care să nu aducă atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; c) sa păstreze, chiar şi după încetarea calităţii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele şi împrejurările despre care a luat cunoştinţa în timpul desfăşurării activităţii, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege; d) sa nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât în interesul serviciului.  +  Articolul 13Detectivului particular, în desfăşurarea activităţii, îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la: a) activitatea personalului reprezentantelor diplomatice şi consulare sau a organizaţiilor internaţionale cu statut similar; b) activitatea persoanelor, desfăşurată permanent ori temporar, cu orice titlu, în interesul autorităţilor publice, instituţiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public; c) datele confidenţiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale şi la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuală, sănătatea, originea socială ori etnică a unei persoane; d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare; e) activităţile specifice desfăşurate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.  +  Articolul 14Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari au următoarele drepturi: a) să se doteze şi sa folosească mijloacele tehnice de investigare şi comunicaţii permise de lege; b) sa organizeze cursuri şi alte activităţi de pregătire profesională şi fizica specifice pentru perfecţionarea pregătirii personalului propriu; c) să se afilieze în asociaţii profesionale care să le reprezinte interesele în relaţiile cu alte asociaţii sau cu instituţii ale statului; d) să solicite oficial de la autorităţile publice date despre persoane, bunuri sau situaţii necesare detectivului particular în procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţa intima, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei vizate.  +  Articolul 15În organizarea şi desfăşurarea activităţii detectivii particulari din societăţile specializate şi din cabinetele individuale au obligaţia: a) sa întreprindă investigaţii numai în baza unei convenţii scrise încheiate cu clientul; b) sa înfiinţeze un registru numerotat şi sa îl înregistreze la inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti, în care vor tine evidenta cazurilor investigate; c) sa comunice datele şi informaţiile solicitate de organele de cercetare penală, de procuror sau de instanţa de judecată; d) în cazurile în care constata ca informaţiile obţinute vizează siguranţa naţionala, sa sesizeze de îndată autorităţile cu atribuţii în domeniu; e) sa angajeze şi sa folosească pentru activităţile specifice de investigaţii numai persoane care au calitatea de detectiv particular; f) în raport de posibilităţi şi pe baza unor convenţii, sa primească în practica elevi ai şcolilor de detectivi particulari.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 16Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală.  +  Articolul 17Încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum şi declararea de date false prin actul prevăzut la art. 6 lit. h) constituie infracţiuni şi se pedepsesc potrivit Codului penal.  +  Articolul 18Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) efectuarea de investigaţii în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) sau cu încălcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) şi ale art. 13; b) încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (3); c) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi (3), art. 3 alin. (2) şi ale art. 15 lit. a)-e).  +  Articolul 19 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 18 se sancţionează după cum urmează: a) faptele prevăzute la lit. a) şi c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei. (2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 18 lit. c), sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.  +  Articolul 20 (1) Repetarea săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 18 lit. a) şi c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioadă de la 3 la 6 luni. (2) Suspendarea atestatului şi revocarea suspendării se dispun, în toate cazurile, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, la propunerea inspectoratelor de poliţie judeţene sau a Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, şi se comunică persoanei în cauza.  +  Articolul 21Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către politisti anume desemnaţi de Inspectoratul General al Poliţiei Române.  +  Articolul 22Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29, se aplică şi contravenţiilor prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 23 (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 poate atrage şi suspendarea atestatului de detectiv particular sau, după caz, a licenţei de funcţionare a societăţii specializate de detectivi, pe o perioadă cuprinsă între o luna şi 3 luni. (2) Atestatul de detectiv particular sau, după caz, licenta de funcţionare a societăţii specializate de detectivi poate fi anulată dacă, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licenţei, este săvârşită din nou una dintre faptele care atrag măsura suspendării.  +  Articolul 24 (1) Măsurile prevăzute la art. 23 se dispun de inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, de către Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti. (2) Împotriva măsurilor prevăzute la alin. (1) detectivul particular sau, după caz, societatea comercială specializată poate face plângere la judecătoria în circumscripţia căreia îşi are domiciliul sau sediul.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 25Controlul activităţii specifice desfăşurate de societăţile specializate şi de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectuează de politisti anume desemnaţi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul Ministerului Public.  +  Articolul 26Inspectoratul General al Poliţiei Române tine evidenta tuturor detectivilor atestaţi, a societăţilor specializate şi a cabinetelor individuale de detectivi particulari.  +  Articolul 27Nomenclatorul de activităţi din economia naţionala se completează cu activitatea de detectiv particular.  +  Articolul 28 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Serviciul Roman de Informaţii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care îl vor supune aprobării Guvernului.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 329.-------------