LEGE nr. 320 din 8 iulie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 30 ianuarie 2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:" ORDONANTAprivind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi adeşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, se desfăşoară cu respectarea standardelor şi a normelor naţionale de securitate nucleara, de protecţie împotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii, precum şi a acordurilor internaţionale la care România este parte."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie repartizarea responsabilităţilor şi stabilirea surselor financiare destinate sustinerii şi realizării activităţilor privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, precum şi depozitarea definitivă a acestora, pe durata de viaţa utila a instalaţiilor nucleare şi radiologice, inclusiv în perioada dezafectarii acestora, în condiţii care să asigure securitatea nucleara şi protecţia împotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii, în prezent şi în viitor, fără a compromite nevoile şi aspiraţiile generaţiilor viitoare."4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică pentru depozitarea definitivă şi gestionarea în siguranţa atât a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear, cat şi a deşeurilor radioactive rezultate din aplicatiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în industrie, medicina, agricultura şi în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - La baza gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv a depozitarii definitive, stau următoarele principii generale: a) principiul utilizării numai a proceselor şi metodelor de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive astfel încât să se asigure nivelul acceptabil de protecţie împotriva radiatiilor ionizante pentru sănătatea populaţiei şi mediu, inclusiv considerarea posibilelor efecte transfrontaliere; b) principiul «generatorul de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive plăteşte»; c) principiul responsabilităţii generatorului de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive; d) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile fără antrenarea unor costuri nejustificate pentru generatiile viitoare; e) principiul menţinerii celui mai scăzut nivel privind activitatea şi volumul combustibilului nuclear uzat şi deşeurilor radioactive generate."6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - În sensul prezentei ordonanţe, expresiile şi termenii folosiţi au următoarele semnificatii: a) titular de autorizaţie - persoana juridică autorizata pentru a desfăşura activităţi nucleare în baza Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) activitate nucleara - orice practica umană care introduce surse sau cai de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane sau modifica reţeaua de cai de expunere, plecand de la sursele existente, marind astfel expunerea sau probabilitatea expunerii persoanelor ori numărul de persoane expuse; c) gestionarea combustibilului nuclear uzat - toate activităţile legate de manipularea combustibilului, inclusiv controlul efluentilor rezultaţi, stocarea intermediara şi/sau depozitarea definitivă; d) gestionarea deşeurilor radioactive - toate activităţile, inclusiv cele de dezafectare, legate de manipularea, pretratarea, tratarea, condiţionarea, stocarea intermediara şi/sau depozitarea definitivă, transportul şi controlul efluentilor rezultaţi; e) ciclul de combustibil nuclear - ansamblul de operaţiuni care cuprinde extractia şi prelucrarea minereurilor şi imbogatirea uraniului şi toriului, fabricarea combustibilului nuclear, exploatarea reactoarelor nucleare, retratarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deşeurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociata uneia dintre operaţiunile sus-menţionate; f) combustibil nuclear uzat - combustibil nuclear iradiat în interiorul unui reactor şi care a fost îndepărtat definitiv din acesta; g) deşeuri radioactive - materiale radioactive sub forma gazoasa, lichidă sau solida, pentru care nu s-a prevăzut nici o întrebuinţare, care conţin ori sunt contaminate cu radionuclizi în concentratii superioare limitelor de exceptare; h) controlul efluentilor - eliberarea planificata şi controlată în mediu, în limite autorizate, a materialelor radioactive lichide sau gazoase, provenite din instalaţii nucleare autorizate, inclusiv în timpul funcţionarii normale a instalaţiilor; i) stocare intermediara - păstrarea combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive într-o instalatie ce asigura izolarea, controlul şi monitorizarea acestora şi care ulterior pot fi tratate în vederea depozitarii definitive sau pot fi direct depozitate definitiv; j) depozitare definitivă - amplasarea definitivă a combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive într-o instalatie nucleara adecvată; k) instalatie nucleara - 1. orice reactor nuclear, cu excepţia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim sau aerian spre a fi folosit ca o sursa de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;2. orice uzina care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzina de retratare a combustibilului nuclear iradiat;3. orice instalatie în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepţia depozitarilor în vederea transportului de materiale nucleare; instalaţiile nucleare aparţinând unui singur operator, care se afla pe acelaşi amplasament, vor fi considerate o singura instalatie nucleara; l) surse - emitator de radiatii ionizante şi orice material radioactiv; m) durata de viaţa utila - timpul în care instalatia de gestionare a combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive este folosită în scopul pentru care a fost proiectata; în cazul unei instalaţii de depozitare definitivă, înseamnă timpul calculat din momentul depozitarii combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive până la închiderea şi sigilarea acesteia; n) închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă - finalizarea tuturor operaţiunilor subsecvente depozitarii definitive a combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive care cuprind şi ultimele lucrări ori alte acţiuni necesare pentru a asigura pe termen lung siguranţa instalaţiei; o) dezafectare - toate etapele care conduc la scoaterea definitivă din funcţiune a unei instalaţii nucleare, alta decât instalatia de depozitare definitivă; aceste etape cuprind şi procesele de decontaminare şi demontare a instalaţiei; p) generator de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive - persoana juridică ce desfăşoară activităţi din care rezultă deşeuri radioactive; r) instalatie radiologica - generatorul de radiaţie nucleara, instalatia, aparatul sau dispozitivul care extrage, produce, prelucreaza sau conţine materiale radioactive şi generează deşeuri radioactive; s) strategie naţionala - documentul pe baza căruia se realizează gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice."7. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă"8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Titularii de autorizaţie au obligaţia de a gestiona combustibilul nuclear uzat şi deşeurile radioactive generate, în vederea depozitarii definitive a acestora pe toată durata de viaţa utila a instalaţiilor nucleare şi radiologice, inclusiv în timpul dezafectarii acestora."9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţa a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive generate de titularii de autorizaţii nucleare, precum şi depozitarea definitivă a acestora se fac în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung. (2) Strategia naţionala este componenta a Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear. (3) Deşeurile radioactive pot fi clasificate după nivelul activităţii şi după durata de viaţa. (4) Stabilirea limitelor privind tipurile de deşeuri se face prin ordin comun al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru deşeuri Radioactive."10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţa a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive generate de titularii de autorizaţii nucleare, precum şi depozitarea definitivă a acestora se fac de autoritatea naţionala competenţa în domeniu."11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Autoritatea naţionala competenţa în domeniul coordonării la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţa a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, este Agenţia Naţionala pentru deşeuri Radioactive, denumita în continuare ANDRAD. (2) ANDRAD este persoana juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu sediul în oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1/C.P.78, judeţul Arges."Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Patrimoniul ANDRAD se constituie prin preluarea unei părţi din patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, prin hotărâre a Guvernului. (2) ANDRAD este condusă de un consiliu de administraţie. (3) Consiliul de administraţie al ANDRAD şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului economiei şi comerţului."13. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - ANDRAD îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."14. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - ANDRAD are ca obiect de activitate coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţa atât a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive rezultate din operarea reactoarelor nucleare de putere şi/sau de cercetare, dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, cat şi a deşeurilor radioactive provenite din aplicatiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în industrie, medicina, agricultura şi în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv depozitarea definitivă a acestora."15. Literele a)-d), f)-i) şi k) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:"a) elaborează Strategia naţionala şi o transmite spre aprobare Agenţiei Nucleare; b) elaborează şi transmite spre aprobare ministerului coordonator, în baza Strategiei naţionale, Planul anual de activităţi, denumit în continuare PAA, şi sursele de finanţare aferente privind coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; c) asigura constituirea şi actualizarea anuală a unei baze de date naţionale privind cantităţile, tipurile de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat, generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; d) analizează datele relevante privind caracteristicile combustibilului nuclear uzat şi ale deşeurilor radioactive rezultate din exploatarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;............................................................... f) elaborează proceduri şi norme tehnice specifice pentru toate etapele gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; g) coordonează elaborarea studiilor de fezabilitate şi de amplasament, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune şi exploatarea depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive; h) coordonează toate etapele procesului de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice; i) asigura direct sau prin terţi protecţia fizica a depozite-lor definitive de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive;............................................................... k) cooperează cu instituţii similare din străinătate în vederea utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive."16. La articolul 15, după litera b) se introduce litera b^1) cu următorul cuprins:"b^1) asigura înfiinţarea depozitelor naţionale pentru depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive; depozitele naţionale înfiinţate vor fi în patrimoniul şi în gestionarea ANDRAD;"17. Litera c) a articolului 17 va avea următorul cuprins:"c) alte surse de finanţare aprobate de Guvern."18. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Veniturile constituite în conformitate cu art. 17 sunt administrate de ANDRAD care propune anual sumele necesare pentru finanţarea activităţilor cuprinse în PAA, privind coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice."19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Titularii de autorizaţie nucleara vor raporta anual, până la data de 1 decembrie, la ANDRAD cantităţile şi tipurile de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive, generate în anul în curs şi cele prognozate a fi generate în anul următor, în vederea actualizării bazei de date privind coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice."20. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Răspunderea directa pentru gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, până la depozitarea definitivă a acestora, revine titularilor de autorizaţie, pe toată durata de viaţa utila, inclusiv în timpul dezafectarii instalaţiilor nucleare şi radiologice."21. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Titularii de autorizaţie au obligaţia de a finanta activităţile proprii de colectare, sortare, tratare, condiţionare, stocare intermediara şi transport în vederea depozitarii definitive a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive generate din activităţile de exploatare, întreţinere şi reparaţii, inclusiv din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice."22. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Titularii de autorizaţie au obligaţia, după caz, de a finanta activităţile proprii de cercetare-dezvoltare privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive."23. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - În cazul reorganizării titularului de autorizaţie, răspunderea pentru gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive revine noului titular autorizaţie, care va prelua şi cheltuielile privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv cele pentru depozitarea definitivă, în anul curent."24. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Importul combustibilului nuclear uzat şi al deşeurilor radioactive în scopul depozitarii definitive este interzis şi se sancţionează conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."25. Litera d) a articolului 29 se abroga.26. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai ANDRAD, în baza controalelor efectuate la generatorii de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive."27. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba prin hotărâre constituirea patrimoniului şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a ANDRAD."  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 320.──────────────────