HOTĂRÂRE nr. 834 din 10 iulie 2003privind înfiinţarea Centrului Naţional de Cultura al Romilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 22 iulie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Cultura al Romilor, denumit în continuare Centrul, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Centrul are sediul în municipiul Bucureşti, calea Ferentari nr. 86, sectorul 5.  +  Articolul 2 (1) Centrul este condus de un director general numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii. (2) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 87, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) Salarizarea personalului contractual al Centrului se va face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului contractual din unităţile bugetare de subordonare centrala.  +  Articolul 3Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama Centrului se aproba prin ordin al ministrului culturii şi cultelor în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se finanţează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot realiza din: a) organizarea şi participarea în colaborare cu alte instituţii la realizarea manifestărilor cultural-artistice; b) vânzarea biletelor de intrare la spectacole; c) vânzarea programelor de spectacol; d) prestarea unor servicii culturale; e) valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice; f) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul sau; g) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine; h) alte activităţi specifice, realizate de Centru, în conformitate cu atribuţiile sale legale.  +  Articolul 5 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Centrului pe anul 2003 se suporta din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, în limita sumei de 10 miliarde lei. (2) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor cu suma de 10 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003, destinată cheltuielilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor şi în bugetul de stat pe anul 2003.  +  Articolul 7 (1) Se aprobă trecerea imobilului compus din construcţie şi terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului şi din administrarea Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România film" în proprietatea publică a statului şi în administrarea Centrului. (2) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit alin. (1) se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii. (3) Patrimoniul Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România film" se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii, iar patrimoniul Centrului se majorează corespunzător cu aceeaşi valoare.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la capitolul II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, după nr. crt. 40 se introduce nr. crt. 40^1 cu următorul cuprins:"40^1 . Centrul Naţional venituri proprii şi subvenţiide Cultura al Romilor acordate de la bugetul de stat."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 10 iulie 2003.Nr. 834.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREa imobilului Cinematograful "Aurora"şi Gradina de Vara "Aurora", care trece din proprietateaprivată a statului şi din administrarea Regiei Autonomea Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România film" înproprietatea publică a statului şi în administrareaCentrului Naţional de Cultura al Romilor
  Imobilul care se transmiteLocul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    CinematografMunicipiul Bucureşti, calea Ferentari nr. 86, sectorul 5Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "Româniafilm"Centrul Naţional de Cultură al RomilorSuprafaţa construită = 380 m2
    Suprafaţa terenului aferent = 562 m2
  ------------