LEGE nr. 350 din 10 iulie 2003privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 22 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 157 din 7 noiembrie 2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 25 noiembrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂpentru modificarea şi completarea Legii arendării nr. 16/1994"2. La articolul unic, înaintea punctului 1, care devine punctul 2, se introduce punctul 1 cu următorul cuprins:"1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:Art. 4. - (1) Regiile autonome, institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă care au în administrare terenuri proprietate publică nu pot da în arenda bunurile agricole prevăzute la art. 1 alin. (2), sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor încheiate."3. La articolul unic punctul 1, devenit punctul 2, alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Părţile vor include în contractul de arendare clauze de asigurare a bunurilor agricole, care sunt în sarcina arendaşului."4. La articolul unic, după punctul 2, devenit punctul 3, se introduc patru puncte noi, punctele 2^1-2^4, cu următorul cuprins:"2^1. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins: (2) Arendaşul are obligaţia de a folosi bunurile arendate ca un bun proprietar, în condiţiile stabilite în contract, de a menţine potenţialul productiv al bunurilor arendate, de a le restitui la încetarea contractului, de a cere acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiţii pe teren, de a plati arenda la termenele şi în modalităţile stabilite, precum şi de a executa toate obligaţiile contractuale.2^2. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins: (2) Fiecare parte contractantă este obligată sa înştiinţeze în scris cealaltă parte, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea contractului, despre intenţia sa de a reînnoi sau de a nu reînnoi contractul de arendare.2^3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:Art. 18. - Funcţionarii publici şi salariaţii cu funcţii de conducere din cadrul regiilor autonome cu profil agricol, al institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă care au în administrare terenuri agricole proprietate publică nu pot lua în arenda bunurile agricole prevăzute la art. 1.2^4. Articolul 25^1 va avea următorul cuprins:Art. 25^1. - (1) Contractul de arendare poate continua în cazul decesului arendatorului sau al arendaşului. Pentru aceasta, moştenitorii majori ai arendaşului sau, după caz, moştenitorii proprietarului trebuie să comunice în scris intentiile lor şi să obţină acordul scris al celeilalte părţi, în termen de 30 de zile de la data decesului. (2) Moştenitorii arendaşului pot conveni sa continue în comun exploatarea bunurilor agricole arendate de autorul lor sau pot sa desemneze pe unul dintre ei sa continue exploatarea lor. În lipsa acordului, moştenitorii proprietarului pot sa desemneze pe unul dintre urmaşii arendaşului, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (2^1), sa continue contractul de arendare. (3) Moştenitorii arendatorului ori ai arendaşului, după caz, au obligaţia ca în termen de 30 de zile sa înştiinţeze consiliul local cu privire la noile părţi în contractul de arendare."5. La articolul unic punctul 3, devenit punctul 4, articolul 25^2 va avea următorul cuprins:"Art. 25^2. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 20 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite ale direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara. (3) Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile. (4) Arendatorul are dreptul la daune şi la restabilirea situaţiei anterioare."  +  Articolul IILegea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 10 iulie 2003.Nr. 350.-----------------